Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Miten digitaalisia palveluja koskeva säädös lisää avoimuutta verkossa

Digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä esitetään joukko toimia, joilla edistetään verkkopalvelujen avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta innovointia ja kilpailukykyä haittaamatta.

Seuraavassa kuvauksessa esitetään yleiskatsaus digipalvelusäädökseen liittyvistä avoimuustoimista. Se ei korvaa digipalvelusäädöksen varsinaisia säännöksiä eikä vaikuta niihin eikä sitä pidä tulkita näiden säännösten tulkinnaksi. Komission yksiköt laativat jäljempänä olevan kuvauksen ainoastaan tiedoksi. Se ei sido komissiota millään tavalla. Komissio ei myöskään ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustoille johtavista linkeistä, vaan ne esitetään tässä vain käyttäjien kohteliaisuutena.

Läpinäkyvyyttä koskevat raportit

Kaikkien välityspalvelujen tarjoajien on 17. helmikuuta 2024 alkaen ja vähintään kerran vuodessa julkaistava raportteja sisällön moderoinnista. Raporteissa on oltava tiedot niiden sisällön moderointikäytännöistä, kuten kaikilta asiaankuuluvilta kansallisilta oikeus- tai hallintoviranomaisilta saatujen toimeksiantojen lukumäärästä, sisällön moderointikäytäntöjen toimenpiteistä, poistettujen sisältöjen lukumäärästä sekä automatisoitujen sisällön moderointijärjestelmien virhetasosta ja virhetasosta. Lisäksi säilytyspalveluntarjoajien on ilmoitettava käyttäjiltä ja luotettavilta ilmoittajilta saatujen ilmoitusten määrä, kun taas verkkoalustojen on myös annettava tietoja tuomioistuinten ulkopuolisista riitojenratkaisumenettelyistä ja niiden keskeytysten määrästä, joita käyttäjille määrätään palvelujensa väärinkäytöstä. 

Kun otetaan huomioon niiden toimintaan, kokoon ja vaikutukseen liittyvät lisäriskit ja tämän asetuksen mukaiset lisävelvoitteet, VLOP- ja VLOSE-palveluihin sovelletaan muita avoimuusvaatimuksia. Erityisesti VLOPin ja VLOSE:n on julkaistava avoimuusraporttinsa vähintään kuuden kuukauden välein. Raporteissa on myös oltava tiedot niiden sisällön moderointiryhmistä, mukaan lukien niiden pätevyys ja kielitaito. 

VLOPin ja VLOSE:n on julkaistava ensimmäiset raporttinsa, mukaan lukien lisäavoimuusvaatimukset, viimeistään kuuden kuukauden kuluttua niiden nimeämisestä.

Alla on yleiskatsaus, jossa todetaan, että kaikki palvelut eivät säilytä aiempia raporttejaan verkossa: 

VLOPS- ja VLOSE- ryhmät, jotka nimettiin 25. huhtikuuta 2023, julkaisivat ensimmäiset raporttinsa lokakuun 2023 lopussa ja toisella kierroksella huhtikuun 2024 lopussa. 

Aliexpress Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Amazon Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Apple Store Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Bing Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Booking.com Lokakuu 2023      Huhtikuu 2024   
Google-palvelut Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
LinkedIn Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
 Facebook  Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Instagram Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Pinterest Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Snapchat Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
TikTok Lokakuu 2023* Huhtikuu 2024*
Zalando               Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
Wikipedia Lokakuu 2023 Huhtikuu 2024
X   Huhtikuu 2024

*Molemmat raportit ovat ladattavissa samasta ZIP-tiedostosta.

Joulukuussa 2023 nimettyjen palvelujen (Pornhub, Stripchat ja XVideos) oli julkaistava ensimmäiset avoimuusraporttinsa kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Varoitus: Seuraavien linkkien napsauttaminen ohjaa sinut aikuisten sisältösivustoille. Katsojan harkintaa suositellaan.
Pornhub Kesäkuu 2024  
Stripchat Kesäkuu 2024  
 Xvideos Kesäkuu 2024  

Huhtikuussa 2024 vastikään nimetyn Sheinin ensimmäinen määräaika on lokakuun 2024 lopussa. 

Nämä raportit tarjoavat edelleen arvokasta tietoa näiden tärkeimpien digitaalisten toimijoiden sisällön moderoinnin käytännöistä ja tuloksista. 

Ohjeistuksen antamiseksi asiasta ja sen varmistamiseksi, että palveluntarjoajien avoimuusraportit ovat vertailukelpoisia, digipalvelusäädös antaa parhaillaan täytäntöönpanosäädöstä avoimuusraporttien mallien vahvistamisesta, mukaan lukien yhdenmukaistetut raportointikaudet.

Kuukausittaisten keskimääräisten käyttäjänumeroiden julkaiseminen

Digipalvelusäädöksessä edellytetään, että kaikki verkkoalustojen tarjoajat, lukuun ottamatta pieniä ja mikroyrityksiä, julkaisevat palvelujensa kuukausittaisen käyttäjämäärän EU:ssa ja päivittävät sen kuuden kuukauden välein. Tämä velvoite tuli voimaan 17. helmikuuta 2023. Itsearvioinnista saadut tiedot olivat olennaisen tärkeitä, kun nimettiin ensimmäiset erittäin suuret käyttöalustat (VLOP) ja Very Large Online Search Engines (VLOSE), ja ne ovat edelleen tärkeitä välittävien palveluntarjoajien toimintaympäristön seurannassa. Komissio voi käyttää myös muita käytettävissään olevia tietoja seuratessaan alustapalvelujen kuukausittaisten käyttäjien määrää EU:ssa.

DSA:n avoimuustietokanta ja perustelut

Elokuun lopusta lähtien erittäin suurten verkkoalustojen (VLOP) on ilmoitettava käyttäjille aina, kun ne poistavat sisältönsä tai muutoin rajoittavat sitä, ja selitettävä kunkin moderointipäätöksen syyt asianomaisille käyttäjille ”perustelussa”. Perusteluissa on oltava selkeät ja täsmälliset tiedot, joissa esitetään syyt ja oikeudelliset tai palvelun ehdot, joiden perusteella sisältöä on poistettu tai rajoitettu. Kun digipalvelusäädös on kokonaisuudessaan voimassa helmikuussa 2024, velvoitetta antaa käyttäjille perusteluja sisällön moderointipäätöksistä sovelletaan kaikkiin säilytyspalveluihin.

Komissio käynnisti 25. syyskuuta digipalvelusäädöksen avoimuustietokannan, joka kerää ja asettaa julkisesti saataville lähes reaaliaikaisesti perusteluja, jotta verkkoalustojen tarjoajien sisällön moderointipäätöksiä voidaan tarkastella. Kaikki voivat käyttää DSA Transparency Database -sivustoa ja etsiä, lukea ja ladata siellä julkaistuja perusteluja. 

Ennen kuin verkkoalustat toimittavat perustelunsa DSA:n avoimuustietokantaan, niiden on varmistettava, että ne eivät sisällä henkilötietoja.

Kun digipalvelusäädös on kaikilta osin voimassa 17. helmikuuta 2024, kaikkien verkkoalustojen on toimitettava kaikki perustelunsa digipalvelusäädöksen avoimuustietokantaan. 

DSA:n avoimuustietokannan käyttö

Tietojen saatavuus tutkijoille, digitaalisten palvelujen koordinaattoreille ja komissiolle

Digipalvelusäädöksessä asetetaan VLOP- ja VLOSE -yrityksille velvoite antaa pääsy tiettyihin tietoihin sellaisten tutkimusten tekemiseksi, jotka edistävät järjestelmäriskien havaitsemista, tunnistamista ja ymmärtämistä EU:ssa sekä kyseisten palveluntarjoajien toteuttamien riskinhallintatoimenpiteiden riittävyyden, tehokkuuden ja vaikutusten arviointia.

Pääsy tietoihin on mahdollista

  • Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorit, johon VLOP- tai vlose-palvelujen tarjoaja on sijoittautunut, ja komissio seuratakseen ja arvioidakseen digipalvelusäädöksen noudattamista.
  • Tarkastetut tutkijat, jotka täyttävät asetuksessa vahvistetut kriteerit asianomaisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin arvioinnin perusteella. Tutkijat hyötyvät datan saatavuudesta, usein myös aiemmin julkistamattomasta tai liian julkistamattomasta datasta, uusien tutkimusväylien avaamisesta ja tiedon tuottamisen potentiaalin lisäämisestä kaikkien hyödyksi.
  • Tutkijoiden on saatava käyttöönsä julkisesti saatavilla olevat tiedot, jos he täyttävät asiaankuuluvat edellytykset (kuten riippumattomuus kaupallisista eduista tai kyky ylläpitää riittäviä turvallisuusnormeja). Tällaisten tutkijoiden olisi jo nyt voitava saada VLOP/VLOSE-tietoja julkisesti saatavilla olevaan dataan ilman digitaalisten palvelujen koordinaattoreiden välitystä tehdäkseen tutkimusta, joka edistää järjestelmäriskien havaitsemista, tunnistamista ja ymmärtämistä unionissa.

Tarkastetuille tutkijoille tarkoitetun tietojen saantimekanismin täsmentämiseksi komissio valmistelee parhaillaan delegoitua säädöstä, joka on määrä antaa vuoden 2024 puolivälissä digitaalisten palvelujen koordinaattoreiden lautakunnan kuulemisen ja julkisen palautteen ajanjakson jälkeen. 

DSA Whistleblower -työkalu

DSA Whistleblower -työkalu on suunniteltu antamaan työntekijöille ja muille sisäpiiriläisille mahdollisuus raportoida VLOP/VLOSE-käyttäjien haitallisista käytännöistä nimettömästi. Olemme tyytyväisiä raportteihin, jotka valaisevat kaikkia loukkauksia, jotka liittyvät moniin eri aloihin, kuten sisällön moderointiin, suosittelujärjestelmiin, mainontaan, riskinarviointiin, yleiseen turvallisuuteen, kansalaiskeskusteluun ja lasten oikeuksiin. Nämä raportit voivat olla eri muotoja, kuten virallisia raportteja, muistioita, sähköpostivaihtoja, datametriikkaa tai muuta asiayhteyttä, joka antaa merkityksellistä tietoa.

Tarkastuskertomukset

Jotta voidaan arvioida, noudattavatko ne digipalvelusäädöksen velvoitteita, VLOP- ja VLOSE-ohjelmille on tehtävä riippumattomia tarkastuksia vähintään kerran vuodessa. Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tarkastuskertomusten vastaanottamisesta VLOP- ja VLOSE-yksiköiden on julkaistava tarkastuskertomuksensa sekä raportit, joissa esitetään riskinarvioinnin tulokset, toteutetut riskinhallintatoimenpiteet, tarkastuksen täytäntöönpano ja tiedot niiden kuulemisista, jotka tukivat riskinarviointia ja riskinhallintatoimenpiteitä. Kaikkien näiden kertomusten pakollinen julkistaminen lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja tarjoaa perustan julkiselle valvonnalle. 

Komissio julkaisi lokakuussa 2023 delegoidun säädöksen, jossa esitetään yksityiskohtaisesti puitteet tarkastuskertomusten ja tarkastusten täytäntöönpanokertomusten laatimiselle ja antamiselle. 

Digitaalisten palvelujen käyttöehdot Tietokanta

Online-ehdot voivat aiheuttaa sekaannusta ja turhautumista. Ne voivat olla läpinäkymättömiä tai epätäsmällisiä ja alttiita toistuville muutoksille, jolloin käyttäjät ja yritykset jäävät pimeyteen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tietokannassa hyödynnetään digipalvelusäädöksestä ja P2B-asetuksesta johtuvia digitaalisia palveluja koskevia avoimuusvelvoitteita tämän ongelman helpottamiseksi. Se tallentaa yli 790 käyttöehdot yli 400 palvelusta. Nämä merkinnät sisältävät useita asiakirjoja, kuten kaupalliset ehdot, kehittäjän ehdot, Live-käytäntö, käyttöehdot, tietosuojakäytäntö ja paljon muuta. Tietokanta tarkistaa arkistonsa sopimukset useita kertoja päivässä verkossa ja tuo automaattisesti esiin uusia muutoksia, joiden avulla sääntelyviranomaiset, tutkijat ja käyttäjät voivat pysyä kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä vaivattomasti. 

Pääsy digitaalisten palvelujen käyttöehtoihin tietokantaan
 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalisia palveluja koskeva säädöspaketti

Digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä ja digitaalisia markkinoita koskevalla säädöksellä pyritään luomaan turvallisempi digitaalinen alue, jossa käyttäjien perusoikeuksia suojellaan, ja luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille.

Katso myös