Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sähköisten terveystietojen vaihto eri puolilla EU:ta

Euroopan komissio on antanut suosituksen eurooppalaisesta terveystietojen vaihtamismuodosta terveystietojen siirtämiseksi rajojen yli.

    Terveystietojen hallinnan pilapiirros

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Suosituksella eurooppalaisesta sähköisten terveystietojen vaihtomuodosta pyritään helpottamaan sähköisten terveyskertomusten rajatylittävää yhteentoimivuutta. Se tukee EU-maita niiden pyrkimyksissä varmistaa, että kansalaiset voivat turvallisesti saada ja vaihtaa terveystietojaan riippumatta siitä, missä he ovat.

Sähköinen terveyskertomusten vaihtoformaatti auttaa kansalaisia pääsemään nopeasti terveystietoihinsa ja jakamaan niitä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi konsultoitaessa asiantuntijaa tai saadessaan kiireellistä hoitoa toisessa EU-maassa.

Turvallinen pääsy terveystietoihin

Se, että kansalaiset voivat turvallisesti saada ja jakaa terveystietojaan yli rajojen, on yksi terveydenhuollon ja hoidon digitalisaation mahdollistamista koskevan tiedonannon painopisteistä.

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) korostetaan, että kansalaisilla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, ja se tarjoaa oikeudellisen kehyksen henkilötietojen suojalle. Siinä vahvistetaan yksilöiden henkilötietojen, myös terveystietojen, käsittelyä koskevat suoraan sovellettavat säännöt. Turvallisen ja laadukkaan rajatylittävän terveydenhuollon saatavuuden helpottamista koskevat säännöt sisältyvät yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka koskee potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa.

Sähköisten terveyskertomusten saatavuuden edut

Digitaalista terveyttä koskevassa julkisessa kuulemisessa vastaajat totesivat, että eurooppalaisten terveyskeskusten väliset erot ovat yksi suurimmista terveystietojen vaihdon ja digitaalisen terveydenhuollon ja hoidon edistämisen esteistä Euroopassa. Tällä hetkellä suurin osa kansalaisista ei pääse helposti käsiksi terveystietoihinsa rajojen yli.

Terveystietojen parempi saatavuus yli rajojen parantaa kansalaisille tarjottavan hoidon laatua ja jatkuvuutta. Tämä johtaa myös terveydenhuollon kustannusten alenemiseen. Esimerkiksi poistamalla lääketieteellisten testien ja menettelyjen tarpeeton päällekkäisyys.

Suositus

Suosituksessa esitetään puitteet eurooppalaisen ihmisoikeussäännöstön vaihtomuodon jatkokehittämiselle, jotta kansalaiset voivat turvallisesti tutustua terveystietoihinsa ja vaihtaa niitä rajojen yli. Siinä määritellään periaatteet, joita olisi sovellettava tähän vaihtoon, sekä prosessi jatkokehitykselle, seurannalle ja uudelleentarkastelulle. Lisäksi siinä vahvistetaan yhteiset tekniset eritelmät rajatylittävää tietojenvaihtoa varten.

Suosituksessa korostetaan, että siirryttäessä kohti yhteentoimivia eurooppalaisia ihmisoikeuskäytäntöjä olisi toimittava käsi kädessä tietosuojan ja tietoturvan varmistamisen kanssa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja kyberturvallisuuskehystä täysimääräisesti noudattaen.

Suunnitteilla on yhteinen koordinointiprosessi, johon osallistuvat EU-maat ja komissio, jotta voidaan tukea Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun tietojenvaihtomuodon kehittämistä edelleen. Prosessiin osallistuvat myös kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, mukaan lukien terveydenhuollon ammattijärjestöt, kansalliset osaamiskeskukset, alan toimijat ja potilasryhmät sekä muut EU:n ja kansalliset viranomaiset.

Tausta

Tämä suositus perustuu useisiin aloitteisiin ja hankkeisiin, joita komissio ja EU-maat ovat esittäneet pyrkiessään helpottamaan rajatylittävää terveystietojen vaihtoa.

Terveystietojen vaihdon teknisiä eritelmiä koskeva työ on tehty sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (eHDSI) puitteissa, jota komissio ja EU- maat toteuttavat Verkkojen Eurooppa -välineen kautta.

EHDSI yhdistää sähköisen terveydenhuollon kansalliset yhteyspisteet, joiden avulla ne voivat vaihtaa kahdenlaisia terveystietoja: potilasyhteenvedot ja sähköiset reseptit. Ensimmäiset vaihdot käytiin Viron ja Suomen välillä tammikuussa 2019. Kahden EU-maan odotetaan vaihtavan tällaisia terveystietoja vuoteen 2021 mennessä. Tämä suositus perustuu eHDSI-järjestelmän jatkokehitykseen ja edistää sen kehittämistä helpottamalla EU:n laajuista yhteentoimivuutta ja kattavien sähköisten terveystietojen vaihtoa.

Eurooppalaisille potilaille suunnatun älykkäiden avointen palvelujen (epSOS) puitteissa tehtiin tärkeä perusta eurooppalaisten terveyskeskusten yhteentoimivuudelle. epSOS-hanke on komission rahoittama laajamittainen pilottihanke. epSOS testasi potilasyhteenvetojen ja sähköisten lääkemääräysten rajatylittävää jakamista ja loi EXPAND- hankkeen tuella tietä eHDSI-järjestelmän käyttöönotolle.

Useat muut komission tukemat hankkeet, kuten Antilope ja HITCH, ovat myös olleet keskeisessä asemassa sähköisten terveyspalvelujen parannettujen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kehittämisessä.

Terveystietoja erityistapauksista voidaan tällä hetkellä vaihtaa rajojen yli jonkin 24 aihepiirikohtaisen eurooppalaisen osaamisverkoston (ERN) kautta. Näiden verkostojen avulla lääkärien virtuaaliset paneelit voivat diagnosoida ja hoitaa harvinaisia, monimutkaisia ja alhaisen esiintyvyyden sairauksia sairastavia potilaita.

Eurooppalaisiin osaamisverkostoihin osallistuu noin 900 pitkälle erikoistunutta terveydenhuollon yksikköä, jotka sijaitsevat noin 300 sairaalassa 25 jäsenvaltiosta (sekä Norjasta). Yksityishenkilöillä ei ole suoraa pääsyä näihin verkkoihin. Terveydenhuollon tarjoajat ohjaavat potilaat asiaankuuluvaan verkostoon heidän suostumuksellaan ja kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien sääntöjen mukaisesti.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää kehotukset investoida yli 176 miljoonaa euroa digitaalisiin valmiuksiin ja teknologiaan

Euroopan komissio käynnisti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmiin liittyvät uudet ehdotuspyynnöt digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Ehdotuspyynnöt ovat avoimia yrityksille, julkishallinnoille ja muille tahoille EU:n jäsenvaltioista, EFTA/ETA-maista ja assosioituneista maista. Näiden ehdotuspyyntöjen budjetti on yli 176 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

sähköiset terveyspalvelut

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan kansalaisille turvallisia ja laadukkaita digitaalisia palveluja terveydenhuollon ja hoidon alalla.

Katso myös

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite

Eurooppalaisella syöpäkuvantamisaloitteella vapautetaan kuvantamisen ja tekoälyn voima syöpäpotilaiden, -lääkäreiden ja -tutkijoiden hyödyksi.

Terveystietojen hallinta

Euroopan komissio antoi tiedonannon ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan terveyden ja hoidon digitaalisesta muutoksesta Euroopan unionin toimien vauhdittamiseksi.

sähköisen terveydenhuollon asiantuntijat

Euroopan komissio perusti kaksi sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevää asiantuntijaryhmää: sähköisten terveyspalvelujen sidosryhmä ja väliaikainen sähköisten terveyspalvelujen työryhmä.