Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan tietovirtojen seuranta

Euroopan datastrategian valossa pilvipalvelujen strateginen visualisointityökalu mahdollistaa pilvipalvelujen tietovirtojen volyymien ja taloudellisten arvojen strategisen analysoinnin, kvantifioinnin, visualisoinnin ja seurannan kaikkialla Euroopan unionissa, EFTA-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

    tietokäsitteen mielleyhtymä

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Pilvidatavirtojen ja niihin liittyvien taloudellisten arvojen analysointi, kartoitus, kvantifiointi ja seuranta pilvipalvelujen alalla ja sen ulkopuolella on olennaisen tärkeää päätöksenteon, teollisuuden valintojen ja investointipäätösten tukemiseksi. Se on myös keskeisessä asemassa arvioitaessa Euroopan digitaalitalouden kilpailukykyä datavirtamallien analysoinnin perusteella ja arvioitaessa tietojen liikkumista suhteessa muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden periaatteeseen koko EU:n taloudessa. Pilvidatavirtojen volyymin ja arvon tunteminen auttaa saavuttamaan Cloud and Edge Digital Decade -tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Komissio on perustanut pilvipalveluja koskevan strategisen visualisointityökalun tarjotakseen taloudellista älykkyyttä pilvipalvelujen tietovirtoihin liittyvissä tietovirroissa.

Välineen avulla komissio voi

  1. kartoittaa ja arvioida keskeisten tietovirtojen volyymi ja taloudellinen arvo pilvipalvelujen alalla EU:n 27 jäsenvaltiossa (eli EU:n sisäisissä tietovirroissa) sekä Islannin, Norjan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (EU:n ulkopuoliset tietovirrat);
  2. ennustetaan tietojen ulosvirtauksia vuoteen 2030 mennessä;
  3. analysoidaan tietovirtojen määrää toimialan, yrityksen koon ja maiden mukaan.

Kartasta ja kaavioista saadaan vertailukelpoisia maakohtaisia tietovirtoja ja ulosvirtaa koskevia ennusteita vuodesta 2016 vuoteen 2030, josta tietoja on saatavilla.

 

 

Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool sisältää dataa 31 Euroopan maasta. Sen avulla seurataan tietovirtojen kehitystä, mukaan lukien volyymit ja niiden taloudelliset arvot näissä maissa. Siinä esitetään myös tietoja pilvipalvelujen käytöstä sektori-, maa- ja yrityskoon mukaan vuoteen 2030 mennessä. Työkalusta voi olla hyötyä myös strategisena ennakointivälineenä, jolla tuetaan tulevia päätöksenteko-, kauppa- ja investointipäätöksiä pilvipalveluissa tietovirtoja koskevan näytön perusteella. 

Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool -työkalussa esitetyt tiedot ovat vuodelta 2016 ennusteineen vuoteen 2030 asti. Käytetyt tiedonkeruulähteet vaihtelevat ensisijaisista lähteistä, kuten virallisista tilastotiedoista toissijaisiin lähteisiin, kuten kyselyihin ja haastatteluihin. Tämän välineen tarjoamista varten kehitetty uusi menetelmä kehitettiin ensimmäisen kerran komission vuoden 2021 raportissa ”Mapping Data Flows”.

Välineen perustana olevaa menetelmää parannettiin vuonna 2022 siten, että siihen sisältyi analyysikehys, jonka avulla voidaan nyt määrittää tietovirtojen taloudelliset arvot ja arvioida keskeisten kauppakumppaneiden kanssa EU:n ulkopuolisia tietovirtoja, jotka ylittävät olemassa olevan käytettävissä olevan pilvidatavirtojen määrän ja kartoituksen. Menetelmäparannuksia ja analyysikehystä pilvidatavirtojen taloudellisten arvojen arvioimiseksi kuvataan komission vuonna 2023 julkaisemassa raportissa”Economic Values of Data Flows”.

 

Vastuuvapauslauseke: Tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden varmistamiseksi on pyritty kaikin tavoin varmistamaan, että pilvi- ja reunatilojen karttojen kokoamisessa käytetyissä lähdemateriaaleissa ei anneta takuita eikä oteta vastuuta virheistä tai puutteista.

Taustatiedot

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (CONNECT) käynnisti vuonna 2019 yhteistyössä Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa ensimmäisen yritys- ja julkisyhteisön vapaaehtoisen kyselyn (tällä hetkellä suljettu) kerätäkseen koostettuja ja anonymisoituja tietoja seuraavista:

  • yritysten ja julkisyhteisöjen pilvi-infrastruktuuriin tallentamien tietojen määrä (eli tietovarastot);
  • datan määrä siirtyi pilvipalveluinfrastruktuurista toiseen eri puolilla EU:ta.

Vuoden 2020 Euroopan datastrategiassa tunnustettiin, että datavirtoja koskevan taloudellisen tiedon hankkiminen on strategisesti tärkeää, ja siinä ehdotettiin datavirtaa koskevan strategisen analyysikehyksen kehittämistä. Tämän avaintoiminnon toteuttamiseksi komissio toteutti kaksi tutkimusta: Datavirtojen kartoitus ja tietovirtojen taloudelliset arvot. Ensimmäisessä tutkimuksessa kehitetään ja testataan ensimmäistä kertaa uusi, omavarainen ja toistettavissa oleva menetelmä tietovirtojen määrän määrittämiseksi. Toisessa kehitetään ensimmäinen laatuaan analyyttinen viitekehys tietovirtojen taloudellisen arvon mittaamiseksi. Datavirtojen volyymin ja taloudellisen arvon osalta molempien tutkimusten kehittämä data on sisällytetty Cloud Data Flow Strategic Visualization Tool -työkaluun.

Työkalun avulla voidaan maantieteellisesti nähdä verkossa maat ja talouden alat, jotka käynnistävät pilvidatavirtoja. Sen avulla voidaan myös analysoida pilvipalvelujen tietovirtoja ja niihin liittyvää taloudellista arvoa toimialoittain, maantieteellisesti ja yritysten koolta 31:ssä Euroopan maassa. Siinä esitetään myös verkossa vallitsevat ja vuoteen 2030 ulottuvat ennusteet pilvipalvelujen käytöstä sektoreittain, jäsenvaltioittain ja yritystyypeittäin ja osoittaa keskeisille talouskumppaneille.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio kehottaa 18:aa jäsenvaltiota noudattamaan EU:n datahallintosäädöstä

Euroopan komissio päätti aloittaa rikkomusmenettelyn lähettämällä virallisen ilmoituksen 18 jäsenvaltiolle, jotka eivät ole nimenneet vastuuviranomaisia datahallintosäädöksen täytäntöönpanoa varten tai jotka eivät ole osoittaneet, että niillä on valtuudet suorittaa säädöksessä vaaditut tehtävät.

PRESS RELEASE |
Komissio mobilisoi tutkimus- ja innovointirahoitusta vihreään ja digitaaliseen siirtymään

Komissio on hyväksynyt muutoksen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–24 työohjelmaan, joka on EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma. Tarkistuksella otetaan käyttöön Horisontti Eurooppa -puiteohjelman aiemmin kohdentamaton rahoitus, jolla lisätään vuoden 2024 talousarviota lähes 1,4 miljardilla eurolla yhteensä 7,3 miljardiin euroon.

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää kehotukset investoida yli 176 miljoonaa euroa digitaalisiin valmiuksiin ja teknologiaan

Euroopan komissio käynnisti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmiin liittyvät uudet ehdotuspyynnöt digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Ehdotuspyynnöt ovat avoimia yrityksille, julkishallinnoille ja muille tahoille EU:n jäsenvaltioista, EFTA/ETA-maista ja assosioituneista maista. Näiden ehdotuspyyntöjen budjetti on yli 176 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus

EU haluaa varmistaa datan vapaan liikkuvuuden Euroopassa, jotta yritykset ja julkishallinnot voivat tallentaa ja käsitellä muita kuin henkilötietoja haluamallaan tavalla.