Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Media-alan ehdotuspyynnöt – EU:n tuki tiedotusvälineiden vapaudelle ja moniarvoisuudelle

Komissio tukee media-aloitteita tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden suojelemiseksi. Rahoitusvälineisiin sisältyy pilottihankkeita ja valmistelutoimia, ja vuodesta 2021 alkaen Luova Eurooppa -ohjelman kautta.

    mediatuottaja

© yanyong - iStock Getty Images Plus 1600px

Tämä jakso kattaa ainoastaan toimet, jotka koskevat erityisesti tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta. Meillä on omat sivumme tiedotusvälineille kahden muun osionalla:yhteistyö ja innovointisekäkansalaisten osallistuminen ja julkinen toiminta.

 

 

”European Festival of Journalism and Media Information Literacy” (European Festival of Journalism and Media Information Literacy) on tarkoitettu vahvistamaan vuoropuhelua, yhteistyötä ja kumppanuutta toimittajien, tiedotusvälineiden, mukaan lukien julkisten tiedotusvälineiden, kansalaisyhteiskunnanorganisaatioiden ja medialukutaidon ammattilaisten keskuudessa keskittyen alan kannalta ratkaiseviin kysymyksiin. Kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin, mukaan lukien toimittajien opiskelijat, ihmiset ja sosiaalinen media.

Budjetti: 990,500 EUR

Määräaika: 28. helmikuuta 2023

Ensimmäistä kertaa vuonna 2023vuotuinen journalismikumppanuuksia koskeva ehdotuspyyntö sisältää aiheen, jolla tuetaan tiedotusvälineiden moniarvoisuutta. Aiheen tuloksena myönnetään avustuksia tiedotusvälineille, joilla on erityistä merkitystä demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kannalta, kuten paikallisille tiedotusvälineille, tutkivalle journalismille ja yleistä etua koskeville uutisille. ÄLÄ VIITSI. Ehdotuspyynnössäsäilytetään myös tavanomainen mediayhteistyöaihe.

Budjetti: 10 000 000 EUROA

Määräaika: 27. huhtikuuta 2023

 

Tämän toimen tavoitteena on vahvistaa edelleen lehdistö- ja medianeuvostojen asemaa konvergoituneessa mediaympäristössä ja auttaa kehittämään edelleen deontologisia standardeja. Sen tuloksiin kuuluu tiedotusvälineiden itsesääntelyelimiä koskevan tietokannan kehittäminen ja ylläpito; parhaiden käytäntöjen vaihto; uusien medianeuvostojen tukeminen; toimittajien koulutus; yhteistyö tiedotusvälineiden sääntelyviranomaisten kanssa; tukea journalististen standardien kehittämisessä. Se on jatkoa valmistelutoimelle ”Medianeuvostot digitaalisella aikakaudella”.

Budjetti: 1 000 000 EUROA

Tämän toimen odotetaan antavan käytännön apua uhattuina olevien toimittajien suojelemiseksi, mukaan lukien konkreettiset välineet, kuten neuvonta ja oikeudellinen tuki, sekä suojan ja logistisen avun tarjoaminen, jotta kohteena olevat toimittajat voivat jatkaa ammatillisen toimintansa harjoittamista. Tähän voi sisältyä tarvittaessa taloudellista tukea. Hankkeessa järjestetäänmyös vierailuja kohdemaihin. Yksinkertaisuuden vastaisia toimia on tuettava asianajotoiminnalla. Käytetyt työkalut mukautetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti.

Budjetti: 3 100 000 EUROA

 

Ensimmäisessä pilottihankkeessa luodun tietokannanpohjalta tavoitteena on tarjota maakohtainen tietokanta, joka sisältää tietoja tiedotusvälineiden omistajuudesta ja jossa arvioidaan järjestelmällisesti sekä asiaankuuluvia oikeudellisia kehyksiä että tiedotusvälineiden omistajuuden avoimuuteen kohdistuvia riskejä niissä kahdessatoista jäsenvaltiossa, jotka eivät kuulu ensimmäisen pilottihankkeen piiriin. Valittua hanketta hallinnoi konsortio, jota johtaa Paris-LodronUniversität Salzburg (PLUS).

EU:n tuki: enintään 500 000 EUR

Kesto: lokakuusta 2022 syyskuuhun 2023

Paikallisen ja alueellisen uutismedian tukeminen nousevien uutisaavikkojen edessä

”Paikallinenmedia demokratiassa” -hankelisää ymmärrystä yleiseurooppalaisesta uutisaavikkoilmiöstä ja vahvistaa paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineiden valmiuksiaottaen huomioonniiden keskeisen panoksen paikallisdemokratiaan, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja kansalaisvaikuttamiseen. Hanketta koordinoi Euroopan journalistiliitto.

EU:n tuki: enintään 1 990 000 EUR

Kesto: helmikuusta 2023 heinäkuuhun 2024

Euroopanlehdistön ja tiedotusvälineidenvapauden keskuksen johtaman konsortion johtama MediaFreedom Rapid Response-hanke käsittää tiedonhankintaa, asianajoa, seurantaa ja tietoisuuden lisäämistä. Se tuo lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaudenloukkaukset etusijalle ja antaa käytännön apua uhattuille toimittajille.

EU:n tuki: enintään 1 950 000 EUR

Kesto: toukokuusta 2022 lokakuuhun 2023

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seuranta digitaalisella aikakaudella

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantaväline on tieteellinen väline, jonka tarkoituksena on tunnistaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen mahdollisesti kohdistuvat riskit. Vuoden 2022 kertomus julkaistiin 30. kesäkuuta 2022. Hanketta johtaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskus.

EU:n tuki: enintään 1 100 000 EUR

Valmistelutoimen tavoitteena on tukea edelleen tiedotusvälineiden itsesääntelyelinten toimintaa ja edistääjournalististen normien merkitystä nykyaikaisessa mediaympäristössä. Valittua hanketta hallinnoiEuroopan journalistiliiton (EFJ) johtama konsortio.

EU:n tuki: enintään 500 000 EUR

Kesto: huhtikuusta 2022 kesäkuuhun 2023

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Media-alan puhelut – EU:n tuki uutismedia-alalle

Komissio pyrkii tukemaan hankkeita, joilla vastataan media-alan rakenteellisiin haasteisiin ja/tai edistetään vapaata, monipuolista ja moniarvoista ympäristöä.

Katso myös