Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n rahoitusmahdollisuudet uutismedia-alalle

Euroopan komissio pyrkii tukemaan hankkeita, joilla edistetään vapaata, monipuolista ja moniarvoista mediaympäristöä ja/tai puututaan media-alan rakenteellisiin haasteisiin.

    joukkotiedotusvälineiden mielleyhtymä

© metamorworks - iStock Getty Images Plus 1600px

Tällä sivulla esitellään uutismedia-alalle myönnettävät EU:n avustukset kolmeen pääluokkaan: ”median vapaus ja moniarvoisuus”, ”yhteistyö ja innovointi” ja ”kansalaisten osallistuminen ja julkinen tila”. Komissio sisällyttää allekirjoitettuihin avustuksiin tarvittaessa riippumattomuutta koskevan lausekkeen, jotta tuensaajat voivat toimia täysin toimituksellisesti riippumattomasti.

Tällä hetkellä avoinna olevien ehdotuspyyntöjenlisäksi tällä sivulla on suljettujen ehdotuspyyntöjen nykyiset edunsaajat. Kun rahoituskausi on päättynyt, poistetaan tältä sivulta.

Nämä ehdotuspyynnöt ovat saatavilla myös CulturEU -rahoitusoppaassa. Lisätietoja Euroopan komission tuesta uutismedia-alalle avustusten lisäksi on ”uutisaloite”-sivulla.

Rahoitusmahdollisuudet ovat peräisin eri välineistä, kuten vakiintuneista ohjelmista tai pilottihankkeista ja valmistelutoimista. Hakuprosessi eroaa rahoitusvälineestä toiseen. Tällä sivulla on linkki sivulle, jolla varsinainen ehdotuspyyntö julkaistaan, sekä hakuohjeet.

Rahoitusmahdollisuudet on jaettu seuraaviin luokkiin:

  1. Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus
  2. Yhteistyö ja innovointi
  3. Kansalaisten osallistuminen ja julkinen toiminta

 

1. Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat Euroopan perusoikeuskirjassa vahvistettuja keskeisiä periaatteita. Rahoitusvälineitä ovat pilottihankkeet ja valmistelutoimet, ja vuodesta 2021 alkaen Luova Eurooppa -ohjelman kautta.

 

Tässä kategoriassa ei ole avoimia ehdotuspyyntöjä.

Journalismin kumppanuudet – moniarvoisuus (2024)

Tällä ehdotuspyynnöllä autetaan organisaatioita/välittäjiä perustamaan erityisiä rahoitusjärjestelmiä demokratian kannalta erityisen merkittäville uutismedia-aloille (kuten paikallisille/alueellisille tiedotusvälineille, riippumattomalle ja tutkivalle journalismille sekä yleisen edun mukaisille uutisille).

Talousarvio: 5 miljoonaa euroa.

Journalismin kumppanuudet – moniarvoisuus (2023)

Ensimmäistä kertaa vuonna 2023 vuotuinen journalismikumppanuuksia koskeva ehdotuspyyntö sisältää aiheen, jolla tuetaan tiedotusvälineiden moniarvoisuutta. Neljä hanketta on valittu. HUOM. Ehdotuspyynnössä säilytetään myös mediayhteistyön tavanomainen aihe.

EU:n tuki: 7 miljoonaa euroa.

Kesto: noin 2 vuotta per projekti.

Tiedotusvälineiden omistajuuden seurantajärjestelmä

Ensimmäisessä pilottihankkeessa luoduntietokannan pohjalta tavoitteena on luoda maakohtainen tietokanta, joka sisältää tietoa tiedotusvälineiden omistajuudesta, ja arvioida järjestelmällisesti sekä asiaan liittyviä oikeudellisia kehyksiä että tiedotusvälineiden omistajuuden läpinäkyvyyteen kohdistuvia riskejä niissä kahdessatoista jäsenvaltiossa, jotka eivät kuulu ensimmäisen pilottihankkeen piiriin. Valittua hanketta hallinnoi konsortio, jota johtaa Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS).

EU:n tuki: enintään 500,000 euroa.

Kesto: lokakuusta 2022 syyskuuhun 2023.

Paikallis- ja aluetason uutismedian tukeminen nousevien uutisaavikkojen edessä

Paikallismedia demokratian edistäjinä” -hanke lisää ymmärrystä yleiseurooppalaisista uutisaavikoista ja vahvistaa paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineiden valmiuksia, koska ne edistävät merkittävästi paikallisdemokratiaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kansalaisvaikuttamista. Hanketta koordinoi Euroopan journalistiliitto.

EU:n tuki: enintään 1,990,000 euroa.

Kesto: helmikuusta 2023 heinäkuuhun 2024.

Tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden puolustaminen – nopean toiminnan mekanismi

Tähän toimeen kuuluu tiedonhankinta, edunvalvonta, seuranta ja tietoisuuden lisääminen. Se tuo lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden loukkaukset eturintamaan ja tarjoaa käytännön apua uhatuille toimittajille. Valittua hanketta johtaaEuroopan lehdistö- ja mediakeskus.Freedom,

EU:n tuki: enintään 3,100,000 euroa.

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seuranta digitaalisella aikakaudella

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantaväline on tieteellinen väline, jonka tarkoituksena on tunnistaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen mahdollisesti kohdistuvat riskit. Hanketta johtaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskus.

EU:n tuki: enintään 1,1 miljoonaa euroa.

Lehdistö- ja medianeuvostot

Tällä toimella pyritään vahvistamaan edelleen lehdistö- ja medianeuvostojen asemaa yhtenäistetyssä mediaympäristössä ja edistämään deontologisten standardien kehittämistä. Sen tuloksiin kuuluu tiedotusvälineiden itsesääntelyelimiä koskevan tietokannan kehittäminen ja ylläpito; parhaiden käytäntöjen vaihto; tuki uusille medianeuvostoille; toimittajien koulutus; yhteistyö tiedotusvälineiden sääntelyviranomaisten kanssa; avustaminen journalististen standardien kehittämisessä. Valittua hanketta johtaa Fundacion Blanquerna,

EU:n tuki: 1.000.000EUROA.

Euroopan unioni – tiedotusvälineiden vapauden keskus

Tällä toimella pyritään tukemaan olemassa olevia ja vakiintuneita riippumattomia Venäjän ja Valko-Venäjän tiedotusvälineitä, jotka toimivat EU:ssa. Valittua Free Media Hub EAST -hanketta johtaa Prahan kansalaisyhteiskuntakeskus. Se myöntää yli 2,2 miljoonaa euroa avustuksia, antaa apua ja psykologista tukea, investoi teknologisiin ratkaisuihin ja vahvistaa yhteistyötä niiden paikallisten keskusten välillä, joissa nämä maanpaossa olevat tiedotusvälineet sijaitsevat EU:ssa (lähinnä Tšekissä, Saksassa, Puolassa, Latviassa ja Liettuassa).

EU:n tuki: 3 miljoonaa euroa.

Euroopan journalismi- ja medialukutaidon festivaali

Euroopan journalismi- ja medialukutaidon festivaalintavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua, yhteistyötä ja kumppanuutta EU:ssa toimittajien, tiedotusvälineiden, kuten julkisten tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja medialukutaidon ammattilaisten välillä keskittyen ammatin kannalta keskeisiin kysymyksiin. Kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin, kuten toimittajien opiskelijoihin, ihmisiin ja sosiaaliseen mediaan. Valittua hanketta hallinnoi konsortio, jota johtaa yliopistollinen Eurooppa- instituutti (EUI).

EU:n tuki: 834.442 EUROA.

Kesto: lokakuusta 2023 maaliskuuhun 2025.

2. Yhteistyö ja innovointi

Komissio pyrkii tukemaan uutismedia-alan muutosta ja kilpailukykyä. Tuki tulee Luova Eurooppa -ohjelmasta ja tutkimusohjelmista (Horisontti Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa) myönnetyistä avustuksista sekä pilottihankkeista ja valmistelutoimista.

 

Kansalaiset kohtaavat eurooppalaisen TV- ja videouutisportaalin

Ehdotuspyynnössä etsitään tekoälyyn perustuvia palveluja koskevia asiaankuuluvia ideoita, jotka hyödyntävät media-alan datan rikkautta mullistaakseen, miten sisältöä luodaan ja kulutetaan, mikä mahdollistaa uusien tulovirtojen luomisen alalle. Tuetaan eurooppalaisen sisällön levittämistä ja sellaisten tekoälyteknologioiden integrointia, jotka mullistavat sisällön luomisen, organisoinnin ja esittämisen eurooppalaisessa mediaympäristössä. Tällä aloitteella pyritään hyödyntämään tekoälyä olemassa olevaan sisältöön perustuvan yksilöllisen tilattavan sisällön esittämiseen, myös uutisten, dokumenttien, fiktion ja urheilun alalla.

Talousarvio: 2,5 miljoonaa euroa.

Määräaika: Toukokuuta 2024.

Journalismikumppanuudet – yhteistyö

Tällä ehdotuspyynnöllä EU rahoittaa rajat ylittäviä, uutismediaorganisaatioiden välisiä yhteistyöehdotuksia, joissa keskitytään innovatiivisiin liiketoimintamalleihin ja/tai journalistisiin hankkeisiin kaikkialla Euroopassa.

EU:n rahoitus: 6 miljoonaa euroa.

Kesto: noin 2 vuotta per projekti.

Eurooppalaiset media-alustat (2023)

Avustuksilla tuetaan hankkeita, joilla pyritään parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa parantamalla ja laajentamalla teknisiä mediajärjestelmiä, jotka tarjoavat uutismediasisältöä ja/tai -ohjelmointia.

EU:n rahoitus: 6 miljoonaa euroa.

Kesto: 12– 15 kuukautta.

Journalismikumppanuudet ( 2021, 2022 ja 2023)

Ensimmäisen kaksivuotisen journalismikumppanuuksia koskevan ehdotuspyynnön tuloksena vuonna 2021 on toteutettu seitsemän hanketta, vuonna 2022 12 hanketta ja vuonna 2023 neljä hanketta, joilla tuetaan uutismediaorganisaatioiden välistä alakohtaista ja rajat ylittävää yhteistyötä eri puolilla Eurooppaa. HUOM. Ensimmäistä kertaa vuonna 2023 ehdotuspyyntö sisältää myös toisen aiheen tiedotusvälineiden moniarvoisuuden tukemiseksi.

EU:n tuki: 8 miljoonaa euroa vuonna 2021, 14 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 5 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kesto: noin 2 vuotta per projekti.

Eurooppalaiset mediafoorumit (2022)

Kolmelle hankkeelle tuetaan kansalaisten mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa parantamalla ja laajentamalla teknisiä mediajärjestelmiä, jotka tarjoavat uutismediasisältöä ja/tai -ohjelmointia.

EU:n tuki: 6 miljoonaa euroa.

Kesto vaihtelee hankkeesta riippuen.

Innovaatio medialle, mukaan lukien eXtended Reality (IA)

Valituissa neljässä hankkeessa kehitetään uusia modulaarisia työkaluja, komponentteja ja/tai palveluja, joissa käsitellään tiedonhallinnan ja uusien mediasovellusten käytön teknisiä, organisatorisia, kaupallisia ja oikeudellisia näkökohtia.

EU:n tuki: 26 miljoonaa euroa.

Data-avaruus tiedotusvälineille (käyttö)

Vuonna 2022 julkaistun ehdotuspyynnön jälkeen yksi yleiseurooppalainen konsortio perustaa turvallisen ja luotettavan data-avaruuden, joka mahdollistaa datapohjaisen yhteistyön tehostamisen EU:n mediaorganisaatioiden kesken. Se luo myös uusia datavetoisia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n media-alan tukemiseksi digitaalitalouden nykyisiin ja uusiin haasteisiin vastaamisessa.

EU:n tuki: 8 miljoonaa euroa.

Kesto: 1 päivästä lokakuuta 2023 30 päivään syyskuuta 2026.

3. Kansalaisten osallistuminen ja julkinen toiminta

Komissio haluaa edistää vilkasta ja monimuotoista julkista tilaa, jossa kansalaiset saavat luotettavaa tietoa EU:sta. Tukea EU-asioita koskevan uutissisällön riippumattomalle tuottamiselle ja levittämiselle on saatavilla multimediatoimien kautta. Lisäksi komissio tukee innovatiivisten ja houkuttelevien hankkeiden kehittämistä kansalaisten osallistamiseksi sekä medialukutaitoa.

  • Näihin rahoitusmahdollisuuksiin sovellettava menettely muuttuu rahoituslähteen mukaan.
  • Vakiintuneissa ohjelmissa (esim. Luova Eurooppa ja Horisontti Eurooppa) menettelyt keskitetään rahoitus- ja tarjouskilpailuportaaliin ainutlaatuisena paikkana, jossa ehdotuspyynnöt julkaistaan, jossa hakijoiden on ladattava hakemuksensa ja jossa julkaistaan luettelo edunsaajista ja hankkeiden kuvauksista.

 

 

Medialukutaito

Tällä ehdotuspyynnöllä edistetään tiedon jakamista ja medialukutaitoa koskevien toimintalinjojen ja käytäntöjen vaihtoa, jotta voidaan kehittää innovatiivisia rajat ylittäviä medialukutaitoaloitteita ja -yhteisöjä eri maissa ottaen huomioon eri ikäryhmien nykyinen käyttäjäkäyttäytyminen.

Talousarvio: 2 miljoonaa euroa.

Määräaika: Maaliskuuta 2024.

Eurooppalaiset mediakeskukset (2023)

Tämän toimen tavoitteena on tuottaa ja jakaa uutisia ja faktaohjelmia Eurooppa-asioista perustamalla tai laajentamalla mediakeskuksia (esim. fyysisiä/virtuaalisia uutishuoneita).

EU:n tuki: 8,000,000 EUROA.

EU:n koheesiopolitiikkaa koskevat tiedotustoimet

Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on tukea EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvän tiedon ja sisällön tuottamista ja levittämistä.

Talousarvio: 7 miljoonaa euroa.

Eurooppalainen julkinen tila: uusi verkkomediatarjous eurooppalaisille nuorille (2023)

Tällä ehdotuspyynnöllä EU tukee arjen, ajatuksia herättävän ja luotettavan sisällön tuottamista ajankohtaisista asioista eri puolilta Eurooppaa nuorten eurooppalaisten hyväksi ja nuorten keskuudessa.

Talousarvio: 9 miljoonaa euroa.

Kansallisten EDMO-keskusten perustaminen

Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) puitteissaon valittu kahdeksan kansallistafaktantarkistuskeskusta, joilla lisätään valmiuksia havaita, analysoida ja paljastaa disinformaatiokampanjoita kansallisella tai alueellisella tasolla.

EU:n tuki: noin 11 miljoonaa euroa.

Euronewsin eurooppalaiset ohjelmat

Komissio allekirjoitti heinäkuussa 2021 uuden kolmivuotisen puitekumppanuussopimuksen televisiolähetystoiminnan harjoittajan Euronewsin kanssa, jolla tuetaan EU-asioita koskevan sisällön tuottamista useilla kielillä.

EU:n tuki: 14,584,000 euroa vuonna 2022.

Kesto: vuotuiset avustukset kesäkuuhun 2024 saakka.

EU-asioiden kattavuus radion välityksellä

Komissio tukee EU-asioiden kattavuutta radio-ohjelmissa kaikkialla Euroopassa. Apurahalla tuetaan Euranet Plus -ohjelmaa EU-asioiden sisällön tuottamisessa ja jakelussa vähintään 15 radioaseman toimesta.

EU:n tuki: enintään4,4 miljoonaa euroa.

Kesto: tammikuusta 2023 joulukuuhun 2024.

EU:nkoheesiopolitiikkaan liittyvät tiedotustoimet (2022)

Aluepolitiikanpääosasto tukee EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvän tiedon ja sisällön tuottamista ja levittämistä. Katso tämän ehdotuspyynnön edunsaajat tämän sivun alareunasta.

EU:n tuki: 7 miljoonaa euroa.

Kesto vaihtelee hankkeesta riippuen, noin 12 kuukautta.

EU-asioiden kattavuus monikielisten alustojen kautta

Saksan lehdistöviraston koordinoima 18 uutistoimiston yhteenliittymä perustaa ”European Newsroom” -tilan, jossa uutiskirjeenvaihtajia voi työskennellä ja kouluttaa yhdessä. Tavoitteena on parantaa journalistisia laatustandardeja Euroopassa sekä tuottaa ja levittää uutisia EU-asioista.

EU:n tuki: 1,760,000 EUROA.

Kesto: tammikuusta 2022 joulukuuhun 2023.

EU-asioiden datavetoinen kattavuus

Kaksi mediakonsortiota saavat tukea EU-asioiden käsittelyn monipuolistamiseksi useista näkökulmista: Euroopan datauutiskeskus, jokakokoaa yhteen kuusijohtavaa eurooppalaista lehdistötoimistoa, jotka tuottavat infografiikkaa, videota, ääntä, podcasteja ja tekstitarinoita yhdeksällä kielellä, ja Euroopan datajournalismiverkosto, johon kuuluu 12 keskeistä kumppania eri puolilta Eurooppaa, sekä siihen liittyvät tiedotusvälineet, jotka tuottavat ja edistävät eurooppalaisten aiheiden datavetoista kattavuutta.

EU:n tuki: enintään 700,000 euroa.

Kesto: 2 vuotta, alkaen keväästä 2023.

Eurooppalainen julkinen tila: uusi verkkomediatarjous eurooppalaisille nuorille (2022)

Neljä mediakonsortiota saavat tukea innovatiivisen ja ajatuksia herättävän sisällön tuottamiseen ja jakeluun nuorille eurooppalaisille. Konkortia tuottaa innovatiivista sisältöä useilla kielillä ja levittää sitä erilaisilla verkkokanavilla enintään 34-vuotiaiden kohdeyleisöjen tavoittamiseksi.

EU:n tuki: 9 miljoonaa euroa.

Kesto: 17/18 kuukautta, huhtikuusta 2023 alkaen.

Medialukutaito

Ks. vuosien 2022 ja 2023 ehdotuspyyntöjen edunsaajat sivujen alareunassa.

EU:n tuki: 2,000,000 euroa vuodessa.

Kesto: projektit kestävät kaksi vuotta.

Pakolaisten ja maahanmuuttajien edustus tiedotusvälineissä ja osallisuus – vaihe 2

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tapoja edistää osallistavaa sosiaalista mediaa Euroopassa ja haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten maahanmuuttajille ja pakolaisille, luoda omia narratiivejaan pakolaisten ja maahanmuuttajien asemasta ja roolista eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Voittajaa ”MIGRAVOICE” koordinoi Fundación Maldita.es.

EU:n tuki: 490,500 EUROA.

Aloitus: Tammikuu 2024.

Kesto: 18 kuukautta.

 

Viimeaikaiset kehotukset tukea uutismedia-alaa

CALL FOR PROPOSALS |
Ehdotuspyyntö: EU:n ääniraportointi

Tällä ehdotuspyynnöllä tuetaan innovatiivisten ääniformaattien tuotantoa ja jakelua kaikkialla Euroopassa 4,5 miljoonan euron budjetilla.

CALL FOR PROPOSALS |
Journalismikumppanuudet – yhteistyö (2024)

EU kehottaa uutismediaorganisaatioita tekemään rajatylittäviä yhteistyöehdotuksia, joissa keskitytään innovatiivisiin liiketoimintamalleihin ja/tai journalistisiin hankkeisiin kaikkialla Euroopassa.

CALL FOR PROPOSALS |
Journalismin kumppanuudet – moniarvoisuus (2024)

EU kehottaa organisaatioita/välittäjiä perustamaan erityisiä rahoitusjärjestelmiä demokratian kannalta erityisen merkittäville uutismedia-aloille (kuten paikallisille/alueellisille tiedotusvälineille, riippumattomalle ja tutkivalle journalismille sekä yleistä etua koskeville uutisille).

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Median ja digitaalisen kulttuurin tukeminen

Komissio edistää mediapolitiikkaa koskevaa johdonmukaista lähestymistapaa, joka kattaa mediapalveluja ja Euroopan kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan lainsäädännön.