Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

NIS-yhteistyöryhmä

Verkko- ja tietojärjestelmien yhteistyöryhmä perustettiin verkko- ja tietoturvadirektiivillä varmistamaan jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja tietojenvaihto.

    Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmän logo

Tietoa verkko- ja tietoturvayhteistyöryhmästä

Ryhmän yleisenä tehtävänä on saavuttaa korkea yhteinen turvallisuustaso Euroopan unionin verkko- ja tietojärjestelmille. Se tukee ja helpottaa strategista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä. Verkko- ja tietoturvayhteistyöryhmän tehtävät on kuvattu nimenomaisesti verkko- ja tietoturvadirektiivin 11 artiklassa.

NIS-yhteistyöryhmä toimii 1. helmikuuta 2017 annetun Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti ja noudattaa omaa työjärjestystään (.pdf).Euroopan komissio toimii ryhmän sihteeristönä. Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Euroopan komissio julkaisee kaikkien verkko- ja tietoturva-alan yhteistyökokousten esityslistat.

Operatiivisella puolella verkko- ja tietoturvayhteistyöryhmää tuetaan tietoturvaloukkauksiin reagoivien ryhmien verkoston (CSIRT) työllä, jonka tehtävänä on jakaa tietoja riskeistä ja jatkuvista uhkista sekä tehdä yhteistyötä tietyissä kyberturvallisuuspoikkeamissa. CSIRT-verkosto perustettiin verkko- ja tietoturvadirektiivin 12 artiklan nojalla, jossa määritellään myös sen rooli. Verkko- ja tietoturvayhteistyöryhmä antaa strategista ohjausta CSIRT-verkoston toimintaan.

Verkko- ja tietoturvayhteistyöryhmä tekee myös tiivistä yhteistyötä Euroopan vaaleja käsittelevän yhteistyöverkoston kanssa vaaliprosesseihin kohdistuvien uhkien torjumiseksi osana eurooppalaista demokratiaa koskevaa toimintasuunnitelmaa perustettavan uuden yhteisen toimintamekanismin puitteissa.

Jäsenet

Verkko- ja tietoturvayhteistyöryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja EU:n kyberturvallisuusviraston (ENISA) edustajista. Puheenjohtajuus on Euroopan unionin neuvoston (EU) puheenjohtajavaltiona toimiva jäsenvaltio.

Jokainen EU:n jäsenvaltio on nimennyt verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta yhden yhteyspisteen (.pdf), joka vastaa rajatylittävän yhteistyön varmistamisesta muiden jäsenvaltioiden ja yhteistyöryhmän kanssa.

Julkaisut

Verkko- ja tietoturvayhteistyöryhmän keskeisistä tuotoksista EU:n jäsenvaltioille on annettu ei-sitovia suuntaviivoja, joiden avulla mahdollistetaan verkko- ja tietoturvadirektiivin tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano kaikkialla ja käsitellään laajempia kyberturvallisuuspoliittisia kysymyksiä.

Ryhmä on perustamisensa jälkeen julkaissut seuraavat asiakirjat:

Ryhmä on julkaissut myös 5G-verkkojen kyberturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja:

Viimeisimmät uutiset

DIGIBYTE |
Kyberturvallisuus: EU käy kahdeksas vuoropuhelu Yhdysvaltojen kanssa

Euroopan unioni ja Yhdysvallat järjestivät 15. ja 16. joulukuuta 2022 kahdeksannen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kybervuoropuhelun Washingtonissa DC:ssä. Tämä tapahtui tilanteessa, jossa kyberuhkaympäristö heikkeni dramaattisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi, mikä on korostanut tarvetta tehostaa transatlanttista yhteistyötä ja koordinointia haitallisten kybertoimien ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi sekä korostanut tarvetta varmistaa, että kriittinen infrastruktuuri on turvallinen ja häiriönsietokykyinen.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen kyberturvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (NIS2-direktiivi)

Verkko- ja tietoturvadirektiivi on EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö. Siinä säädetään oikeudellisista toimenpiteistä kyberturvallisuuden yleisen tason parantamiseksi.

Katso myös