Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmä

Verkko- ja tietojärjestelmien yhteistyöryhmä perustettiin verkko- ja tietoturvadirektiivillä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon varmistamiseksi.

Tietoa verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmästä

Ryhmän yleisenä tehtävänä on saavuttaa korkea yhteinen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuustaso Euroopan unionissa. Se tukee ja helpottaa strategista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä. Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmän tehtävät on nimenomaisesti kuvattu verkko- ja tietoturvadirektiivin 11 artiklassa.

Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmä toimii 1. helmikuuta 2017 annetun Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti ja noudattaa omaa työjärjestystään (.pdf). Euroopan komissio toimii ryhmän sihteeristönä. Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Euroopan komissio julkaisee kaikkien verkko- ja tietoturva-alan yhteistyökokousten esityslistat.

Operatiivisella puolella verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmää tukee tietoturvaloukkauksiin reagoivien ja niitä tutkivien yksiköiden (CSIRT-toimijoiden) verkosto, jonka tehtävänä on jakaa tietoa riskeistä ja jatkuvista uhkista ja tehdä yhteistyötä yksittäisissä kyberturvallisuuspoikkeamissa. CSIRT-verkosto perustettiin verkko- ja tietoturvadirektiivin 12 artiklalla, jossa määritellään myös sen rooli. Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmä antaa strategista ohjausta CSIRT-verkoston toiminnalle.

Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmä tekee myös tiivistä yhteistyötä Euroopan vaaliyhteistyöverkoston kanssa vaaliprosesseihin kohdistuvien uhkien torjumiseksi uuden yhteisen operatiivisen mekanismin puitteissa, joka on perustettu osana Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa.

Jäsenet

Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja EU:n kyberturvallisuusviraston (ENISA) edustajista. Puheenjohtajuuden hoitaa Euroopan unionin neuvoston (EU) puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio.

Kukin EU:n jäsenvaltio on nimennyt verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta keskitetyn yhteyspisteen (.pdf), joka vastaa rajatylittävän yhteistyön varmistamisesta muiden jäsenvaltioiden ja yhteistyöryhmän kanssa.

Julkaisut

Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmän keskeisiä tuotoksia ovat ei-sitovat suuntaviivat EU:n jäsenvaltioille, jotta verkko- ja tietoturvadirektiivi voidaan panna tehokkaasti ja johdonmukaisesti täytäntöön kaikkialla EU:ssa ja jotta voidaan käsitellä laajempia kyberturvallisuuspoliittisia kysymyksiä.

Ryhmä on perustamisestaan lähtien julkaissut seuraavat asiakirjat:

Yleiskertomukset

Vuotuiset yhteenvedot vaaratilanteista 

5G-verkkojen kyberturvallisuus

Tuoreimmat uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen kyberturvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (NIS2-direktiivi)

NIS2-direktiivi on EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö. Siinä säädetään oikeudellisista toimenpiteistä kyberturvallisuuden yleisen tason parantamiseksi EU:ssa.

Katso myös