Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Avaa Internet

EU:n säännöissä vahvistetaan avoimen Internet-yhteyden periaate: Internet-liikennettä on kohdeltava syrjimättä, estämättä, kaventamatta tai priorisoimatta.

    Visuaalinen selitys salpaamisesta ja kuristamisesta: jokaisella eurooppalaisella on oltava pääsy avoimeen internetiin.

Sitoumuksemme avoimeen Internet-yhteyteen

EU:n asetus avoimesta Internet-yhteydestä antaa loppukäyttäjille suoraan sovellettavan oikeuden käyttää ja jakaa valitsemaansa laillista sisältöä ja palveluja Internet-liityntäpalvelunsa kautta. Asetuksessa vahvistetaan myös syrjimättömän liikenteen hallinnan periaate. Samalla se mahdollistaa järkevän liikenteen hallinnan ja tarvittavien turvatoimien avulla ”erikoistuneet palvelut”.

Vuodesta 2016 alkaen sovellettu asetus (2015/2120) on merkittävä saavutus Euroopan digitaalistrategiassa. Avointa internetyhteyttä koskevilla EU:n yhteisillä säännöillä varmistetaan, että samoja säännöksiä sovelletaan kaikkialla Euroopassa.

Avointa Internet-yhteyttä koskevien sääntöjen täytäntöönpano on tärkeä tehtävä kansallisille sääntelyviranomaisille, joiden olisi otettava mahdollisimman tarkasti huomioon BERECin kesäkuussa 2020 hyväksymät tarkistetut BERECin suuntaviivat avoimesta Internet-yhteydestä annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja 30. elokuuta 2016 annettujen suuntaviivojen muuttamisesta. Komissio seuraa edelleen tiiviisti asetuksen soveltamista. 

Näiden sääntöjen mukaan Internet-palveluntarjoajien harjoittaman internetliikenteen estäminen, rajoittaminen ja syrjintä ei ole sallittua. Poikkeuksia on kolme: lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen; verkon eheys; ylikuormituksen hallinta poikkeuksellisissa ja väliaikaisissa tilanteissa.

Kaikkea liikennettä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Esimerkiksi Internet-yhteyspalvelussa ei voida priorisoida liikennettä. Yhdenvertainen kohtelu mahdollistaa edelleen kohtuullisen päivittäisen liikenteenhallinnan objektiivisesti perusteltujen teknisten vaatimusten mukaisesti, joiden on oltava riippumattomia liikenteen alkuperästä tai määränpäästä ja mahdollisista kaupallisista näkökohdista. 

Asetuksessa selvennetään vaatimuksia, jotka koskevat internet-yhteyden tarjoajien sekä sisällön ja sovellusten tarjoajien erityislaatuvaatimuksia sisältävien erikoistuneiden palvelujen tarjoamista. Niiden on noudatettava tiettyjä takeita sen varmistamiseksi, että näiden palvelujen tarjoaminen ei vaikuta kielteisesti avoimeen internetiin.

Erikoistuneet palvelut eivät voi korvata Internet-yhteyspalveluja; niitä voidaan tarjota vain, jos niillä on riittävästi verkkokapasiteettia Internet-liityntäpalvelun lisäksi. Ne eivät myöskään saa haitata loppukäyttäjien Internet-liityntäpalvelujen saatavuutta tai yleistä laatua.

Sääntelyviranomaisten rooli ja BERECin suuntaviivat

Kansallisten sääntelyviranomaisten on seurattava markkinoiden kehitystä. Niillä on valtuudet ja velvollisuus arvioida liikenteen hallintaa, kaupallisia käytäntöjä ja sopimuksia sekä panna asetus tehokkaasti täytäntöön.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on myös varmistettava, että internetyhteyspalvelun laatu vastaa teknologian kehitystä. Niillä on valtuudet asettaa Internet-yhteyden tarjoajille palvelun laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia ja muita asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kaikilla loppukäyttäjillä on hyvälaatuinen avoin internetyhteyspalvelu.

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) antoi 30 päivänä elokuuta 2016 tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja sidosryhmiä kuultuaan suuntaviivat kansallisten sääntelyviranomaisten velvoitteiden täytäntöönpanosta (.pdf) tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen edistämiseksi. Nämä ohjeet auttavat kansallisia sääntelyviranomaisia arvioimaansopimuksia ja kaupallisia käytäntöjä ja ”erikoistuneita palveluja” suhteessa yhteiseen vertailuarvoon, tekemään johdonmukaisia päätöksiä ja toteuttamaan täytäntöönpanotoimia jne.

BEREC tarkasteli ja julkaisi 16. kesäkuuta 2020 päivitetyt suuntaviivansa avointa internetyhteyttä koskevan asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Näiden ohjeiden uudessa versiossa selvennetään kaupallisia tarjouksia eriytetyllä hinnoittelulla tai eriytetyllä laadulla. Suuntaviivat on laadittu kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission neljän viime vuoden aikana saamien kokemusten perusteella. Ne sovitetaan paremmin tuleviin 5G-käyttötapauksiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta, parempaa laatua ja erikoistuneita palveluja verkkoon liitetyille esineille.

Kansallisten sääntelyviranomaisten vuotuiset maaraportit avoimessa internetissä

Asetuksen 5 artiklan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on seurattava tiiviisti avointa internetiä koskevien säännösten noudattamista ja varmistettava niiden noudattaminen. Kansallisia sääntelyviranomaisia pyydetään julkaisemaan vuosikertomukset ja jakamaan ne komission ja BERECin kanssa.

Komissio julkaisee kansallisilta sääntelyviranomaisilta saamansa vuotuiset maakohtaiset raportit avoimessa Internetissä. Kansalliset sääntelyviranomaiset laativat nämä kertomukset, ja ne toimitettiin komissiolle ja BERECille.

Viimeisimmät kuudennessa kertomuksessa käsitellään ajanjaksoa, joka alkaa 1. toukokuuta 2021 ja päättyy 30. huhtikuuta 2022.

Aikaisemmat raportit

Komission kertomus avoimesta internetyhteydestä

Komissio antoi 30. huhtikuuta 2019 kertomuksen avointa internetyhteyttä koskevan asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksen tarkoituksena oli tarkastella uudelleen avointa internetyhteyttä koskevan asetuksen säännöksiä. Komissio vertasi tilannetta vuonna 2019 vuoden 2015 tilanteeseen ja totesi, että asetuksen periaatteet ovat asianmukaisia ja tehokkaita loppukäyttäjien oikeuksien suojaamisessa ja internetin edistämisessä innovoinnin moottorina.

Asetukseen ei tässä vaiheessa ehdotettu muutoksia, jotta voitaisiin jatkaa tätä sääntelyn vakauden ajanjaksoa ja suojella edelleen loppukäyttäjien oikeuksia ja edistää avointa pääsyä Internetiin.

Komissio seuraa jatkossakin markkinoiden kehitystä ja antaa joka neljäs vuosi kertomuksen avointa internetyhteyttä koskevasta asetuksesta.

Viimeisimmät uutiset

REPORT / STUDY |
Annual country reports on Open Internet from national regulatory authorities - 2020

The European Commission has published the annual country reports from National Regulatory Authorities (NRAs) on compliance with the provisions on open internet for the fourth consecutive year. The NRA reports are provided every year to the Commission and the Body of the European Regulators for Electronic Communications (BEREC). The fourth set of reports covers the timeframe from 1 May 2019 until 30 April 2020.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Verkkoyhteydet

EU pyrkii siihen, että Eurooppa olisi yhteenliitetyin maanosa vuoteen 2030 mennessä.

Katso myös

Tieto- ja viestintätekniikka ja standardointi

Tieto- ja viestintätekniikan eritelmillä varmistetaan, että tuotteet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja olla yhteentoimivia, edistää innovointia ja pitää tieto- ja viestintätekniikan markkinat avoimina ja kilpailukykyisinä.

Connectivity Toolbox -työkalupakki

Liitettävyystyökalupakki tarjoaa ohjeita kuitu- ja 5G-verkkojen käyttöönottoon. Nämä verkostot tarjoavat merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Radiotaajuus: langattoman viestinnän perusta

Julkisten tai yksityisten verkkojen kautta tapahtuvassa langattomassa viestinnässä käytetään radiotaajuuksia eli useita radioaaltoja tietojen toimittamiseen. Tällainen viestintä voi olla ihmisten, ihmisten ja koneiden tai järjestelmien välillä (”asiat” yleisemmin) tai asioiden...

5G

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitaalista muutosta.

112: EU:n hätänumero

Tarvitsetko apua? 112 on elämää pelastava numerosi! 112 on maksuton eurooppalainen hätänumero, joka on saatavilla kaikkialla.

Satelliittilaajakaista

Satelliittilaajakaista on käytettävissä nopeiden internetyhteyksien tarjoamiseksi kaikissa EU-maissa.

Tuki laajakaistan käyttöönottoon

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankepäälliköitä ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.