Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Älykkään kaupungin digitaalisen ekosysteemin saavuttaminen

Komissio haluaa yhdistää digitaalisia ratkaisuja kaupungeille ja parantaa niiden vaikutusta.

Liity, Boost, Sustain

Join, Boost, Sustain” -liikkeen tavoitteena on tukea yhteentoimivien, monialaisten ja rajat ylittävien digitaalisten alustojen ja ratkaisujen laajentamista kaikkialla.

Liike alkoi Suomen puheenjohtajuuskaudella, ja se virallistettiin kaupunginjohtajien ja alueellisten edustajien allekirjoittamalla julistuksella eri puolilta Eurooppaa. Sitä ohjaavat organisaatiot, kuten EUROCITIES, European Network of Living Labs (ENoLL) ja Open & Agile Smart Cities (OASC).

Vuonna 2020 perustetaan monitasoisen hallinnon hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on edistyä julkilausuman sitoumusten täyttämisessä.

Tehokkuuden ja joustavuuden maksimointi

Yhteentoimivuus ja standardointi

Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP SCC) on ensimmäinen askel kohti EU:n tulevaa kaupunkipolitiikkaa.

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden foorumi on onnistuneesti koonnut sidosryhmät kuuteen toimintaklusteriin ja tuottanut seitsemän vuoden aikana useita ehdotuspyyntöjä älykkäiden kaupunkien majakkahankkeista Horisontti 2020 -puiteohjelman puitteissa. 

Tämän alan saavutuksia ovat tähän mennessä muun muassa seuraavat:

  • noin 110 kaupungin osallistuminen kaupunkien dataalustoihin ja älykkäisiin lamppupylväisiin
  • opas, jolla helpotetaan päätöksentekijöiden osallistumista ja joka sisältää täytäntöönpano-oppaan ja asiaankuuluvat standardit;
  • toimialaryhmä, joka tarjoaa viitearkkitehtuuria ja suunnitteluperiaatteita kannettavien kaupunkipalvelujen mahdollistamiseksi;
  • älykäs ”humble” lamppupylväs standardi ja opas helpottamaan sisäänostoa enemmän kuin vain valoa päättäjiltä;
  • tuetaan ja helpotetaan esineiden internetin yhteentoimivuuden viitekielen ja ESTI/OneM2M -standardin SAREF (Smart Appliances Reference ontology) kehittämistä, jotta kodinkoneet voivat vaihtaa tietoja energianhallintajärjestelmien ja älykkään verkon kanssa.

Rakennuskonsensus

Euroopan komissio on pyrkinyt saamaan aikaan konsensuksen kaikissa älykkäitä kaupunkeja koskevissa hankkeissaan ja on jo tyytyväinen myönteisiin tuloksiin älykkäiden verkkojen, energiatehokkuuden ja vesialan digitalisoinnin alalla.

Älykkäitä verkkoja käsittelevän työryhmän (jossa puheenjohtajina toimivat CNECT ja energian pääosasto) puitteissa komissio tarkasteli EU:n tason energiatietojen vaihdon yhteisen muodon mahdollisuuksia ja mahdollista soveltamisalaa yhteentoimivuuskehyksen perustana.

Energiatehokkuuden osalta komissio auttoi määrittelemään rakennusten älykkään valmiuden indikaattorin, jolla mitataan rakennusten kykyä käyttää digitaaliteknologiaa ja sähköisiä järjestelmiä.

Komissio käynnisti Horisontti 2020 -puiteohjelman puitteissa useita tieto- ja viestintätekniikan ja vedenkäytön tehokkuutta koskevia hankkeita. Tuloksena oli toimintasuunnitelma, jossa esiteltiin toimet, haasteet, aikataulu ja välineet tällaisten teknologioiden toteuttamiseksi.

Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit

Euroopan komissio käynnisti Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa missionsa ”Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit”.

Tämän tehtävän tavoitteena on tukea kaupunkeja selviytymiskykyisemmiksi ja älykkäämmiksi lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia digitaalisessa sosiaalisessa innovoinnissa ja päätöksenteossa. Haluamme yhdistää parhaat käytännöt ja teknologiakomponentit laajamittaisiin, rajat ylittäviin, standardoituihin ratkaisuihin ja digitaaliseen infrastruktuuriin.

Euroopan komission ehdotukseen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta sisältyy sellaisten yhteentoimivien ratkaisujen laajamittainen käyttöönotto kaupungeissa ja yhteisöissä, joita testataan Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU investoi 216 miljoonaa euroa puolijohteiden tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen

Puolijohde-yhteisyritys ilmoitti tänään käynnistävänsä 216 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla tuetaan puolijohde-, mikroelektroniikka- ja fotoniikka-alan tutkimus- ja innovointialoitteita. Tämä ilmoitus on jatkoa marraskuussa 2023 julkistetulle innovatiivisia pilottituotantolinjoja koskevalle ensimmäiselle ehdotuspyynnölle, jolla varmistettiin 1,67 miljardin euron EU-rahoitus.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Älykkäät kaupungit ja yhteisöt

Euroopan komissio tekee yhteistyötä älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen kanssa vastatakseen paikallisiin haasteisiin, tarjotakseen parempia palveluja kansalaisille ja saavuttaakseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet.