Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verkkosisällön saavutettavuutta koskeva direktiivi – Standardit ja yhdenmukaistaminen

Verkkosisällön saavutettavuutta koskeva EU:n lainsäädäntö, tekniset standardit ja W3C:n kansainväliset parhaat käytännöt.

    Henkilö, joka käyttää virkistävää brail-näyttöä

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Esittely

Digitaalinen saavutettavuus on tärkeä osa Euroopan komission sitoutumista osallisuuteen, monimuotoisuuteen ja ”tasa-arvon unionin” luomiseen. Julkisia palveluja ja tietoja, jotka olivat aiemmin saatavilla vain fyysisissä toimistoissa tai painetussa muodossa, korvataan tai täydennetään vastaavilla verkossa. Osallistavan yhteiskunnan kannalta on olennaisen tärkeää varmistaa, että nämä verkkopalvelut ovat kaikkien henkilöiden saatavilla kyvyistä riippumatta.

EU:n laajuinen digitaalista saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin vuonna 2016, ja se tuli täysimääräisesti voimaan kesäkuussa 2021. EU:n lainsäädännön, sitä tukevan teknisen standardin ja W3C-verkkosisällön saavutettavuusaloitteen (WAI) standardien ja tukimateriaalien välistä yhteyttä voi kuitenkin olla vaikea ymmärtää. Tämän artikkelin tarkoituksena on selittää linkkejä.

Lainsäädäntö

Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetussa direktiivissä (EU) 2016/2102,verkkosisällön saavutettavuutta koskevassa direktiivissä(WAD) velvoitetaan kaikki julkisen sektorin elimet tekemään verkkosivustoistaan ja mobiilisovelluksistaan esteettömiä. Tiivistelmä direktiivistä on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä.

Jotta voidaan varmistaa yhteisymmärrys siitä, mitä ”saatavilla” tarkoitetaan tässä yhteydessä, WAD-direktiiviä tukee yhdenmukaistettu tekninen standardi, joka tarjoaa oikeudellisen olettamuksen vaatimustenmukaisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos verkkosivuston tai mobiilisovelluksen sisältö täyttää kaikki standardissa määritellyt sovellettavat tekniset vaatimukset, sen oletetaan olevan ”saatavissa” WAD-direktiivin nojalla. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia noudattamaan tätä standardia, koska ne voivat halutessaan asettaa tiukempia teknisiä vaatimuksia, mutta standardin noudattaminen takaa WAD-direktiivin noudattamisen.

Tekninen standardi

Jotta teknisestä standardista tulisi yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi tai standardi ( josta käytetään joskus nimitystä ”HEN”), jolla on oikeusvoima EU:n lainsäädännön nojalla, sovelletaan kahta edellytystä:

  • Standardin on kehittänyt yksi tai useampi kolmesta eurooppalaisesta standardointiorganisaatiosta Euroopan komission toimeksiannosta. Nämä organisaatiot, jotka tunnetaan myös nimellä ESO, ovat: ETSI, CEN ja CENELEC).
  • Viittaus standardin erityisversioon on julkaistava EU:n virallisessa lehdessä.

Kolmen eurooppalaisen standardointijärjestön WAD:n tueksi yhdessä kehittämä standardi onEN 301 549 – Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen saavutettavuusvaatimukset.

Tähän mennessä on yhdenmukaistettu vain kaksi standardin EN 301 549 versiota:

  1. versio EN 301 549 v2.1.2 yhdenmukaistettu joulukuussa 2018;
  2. viimeisin versio EN 301 549 v3.2.1, josta tulee ainoa asiaa koskeva standardi 12. helmikuuta 2022.

Säädetään päällekkäisyydestä, jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua uuteen versioon.

Kaikkia teknisen standardin versioita ei välttämättä ole yhdenmukaistettu. Euroopan komission tehtävänä on päättää, yhdenmukaistaako standardi vai ei, julkaisemalla viitetiedot. Jos versiota ei ole yhdenmukaistettu, sillä ei ole oikeusvaikutuksia Euroopan tasolla, vaikka se voisi silti olla hyödyllinen muihin tarkoituksiin.

Teknisten standardien ja yhdenmukaistamisen historia

Joulukuussa 2016 julkaistussa WAD-asiakirjassa ei ollut standardia vaatimustenmukaisuusolettaman luomisesta. Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen julkisiin hankintoihin Euroopassa soveltuvia esteettömyysvaatimuksia koskeva standardi (EN 301 549 v1.1.2) julkaistiin kuitenkin jo huhtikuussa 2015 aiemman standardointitoimeksiannon kautta (toimeksianto 376). Näin ollen WAD:n 6 artiklassa mainitaan EN 301 549 v1.1.2 vähimmäisvaatimukset odotettaessa uuden standardin laatimista uuden toimeksiannon nojalla 554.

Uusi standardi ”Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen saavutettavuusvaatimukset” (EN 301 549 v2.1.2) julkaistiin elokuussa 2018. Siihen viitattiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20. joulukuuta 2018, ja se parani merkittävästi v1.1.2.

Standardin parantamiseksi toimituksellisesta näkökulmasta ja joidenkin epäjohdonmukaisuuksien korjaamiseksi marraskuussa 2019 julkaistiin standardin uusi versio (EN 301 549 v3.1.1), joka toimitettiin yhdenmukaistettavaksi. Tätä versiota ei lopulta koskaan yhdenmukaistettu (viitattu virallisessa lehdessä). Maaliskuussa 2021 julkaistu asiakirja v3.2.1 yhdenmukaistettiin 18. elokuuta 2021.

Todelliset vaatimukset

En 301 549 perustuu WWW- sisällön saavutettavuusohjeisiin v2.1, jotka on julkaissut W3C ja tunnetaan nimellä WCAG 2.1. Nämä WCAG ovat kansainvälisesti tunnustettuja vaatimuksia web-sisällön tuottamiselle. Niitä pidetään parhaina käytäntöinä, ja niitä käytetään hyvin laajalti.

EN 301 549 v2.1.2 ja v3.2.1 sisältävät kuitenkin vaatimuksia, jotka eivät kuulu WCAG 2.1:een. En 301 549 sisältää myös vaatimuksia, jotka eivät ole merkityksellisiä WAD:n kannalta, esimerkiksi tietokonelaitteistojen esteettömyysvaatimuksia. WAD:n kannalta merkitykselliset standardin vaatimukset määritellään liitteessä A.

On tärkeää huomata, että WCAG:n versiot, jotka on myöhemmin kuin 2.1, eivät ole automaattisesti merkityksellisiä WAD:n kannalta. Uudet tai päivitetyt vaatimukset WCAG:n myöhemmissä versioissa, vaikka ne ovat käytännössä hyödyllisiä, ovat oikeudellisesti merkityksellisiä vain, jos ne sisältyvät Euroopan unionin virallisessa lehdessä viitatun standardin EN 301 549 yhdenmukaistetun version liitteeseen A.

Koska EN 301 549 menee WCAG:n vaatimuksia pidemmälle, kaikkien WCAG 2.1:n onnistumiskriteerien täyttäminen ei takaa olettamusta WAD-direktiivin noudattamisesta. Lisätietoja näistä eroista on kohdassa ”Viimeisimmät muutokset standardiin”.

Vaatimukset ja standardointihistoria

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto vaatimuksista ja standardointihistoriasta.

Versio Julkaisupäivä Standardointimandaatti Yhdenmukaistamisen päivämäärä Perustuu WCAG
1.1.2 Huhtikuu 2015 Toimeksianto 376 Ei yhdenmukaistettu. Toimi standardina, jota on noudatettava, kunnes käytettävissä oli yhdenmukaistettu standardi, sellaisena kuin se on määritelty WAD-direktiivin 6 artiklassa. v2.0
2.1.2 Elokuu 2018 Toimeksianto 554

20. joulukuuta 2018

v2.1
3.1.1 Marraskuu 2019 Toimeksianto 554 Ei yhdenmukaistettu v2.1
3.2.1 Maaliskuu 2021 Toimeksianto 554 12. elokuuta 2021 v2.1

Hyödyllisiä linkkejä

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Web saavutettavuus

Mikä on web-sisällön saavutettavuus? Internetin saavutettavuus antaa kaikille, myös vammaisille, mahdollisuuden havaita, ymmärtää, navigoida ja olla vuorovaikutuksessa Internetin kanssa.

Katso myös