Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Foilseachán

Cuireann an Comhbheartas Talmhaíochta claochlú digiteach tuaithe an Aontais chun cinn

Tríd an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), tá an tAontas ag déanamh níos iomaíche agus níos inbhuanaithe de cheantair thuaithe agus den talmhaíocht.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Cuid de sin is ea infheistíocht a dhéanamh sa chlaochlú digiteach, mar chuid de Phleananna Straitéiseacha CBT na mBallstát.

D’fhéadfadh teicneolaíochtaí digiteacha feabhas a chur ar thalmhaíocht agus ar ghníomhaíochtaí tuaithe eile ar go leor bealaí. Is féidir le bonneagar leathanbhanda ardluais, trealamh TF agus glacadh uirlisí agus seirbhísí digiteacha táirgiúlacht agus ioncam feirmeoirí a mhéadú, agus ag an am céanna caighdeán maith maireachtála a chur ar fáil do phobail tuaithe. Ina theannta sin, is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha cabhrú leis an talmhaíocht a bheith níos glaise, níos athléimní agus níos inbhuanaithe, i gcomhréir le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip.

Ar an gcúis sin, áirítear i bPlean Straitéiseach CBT gach Ballstáit straitéis dhigiteach shaincheaptha lena dtugtar aghaidh ar imthosca náisiúnta agus ar riachtanais áitiúla. Tríd an straitéis sin, míníonn na Ballstáit conas a úsáidfidh siad ionstraimí na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF), agus cistiú ó chláir amhail an Clár don Eoraip Dhigiteach (DEP), an Clár Fís Eorpach, an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), i gcomhar lena gcistí náisiúnta, chun ceantair thuaithe agus feirmeoireacht a dhigitiú.

Faigh amach níos mó

Cruthaíodh an físeán seo mar chuid d’obair Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCO)chun feasacht a mhúscailt maidir leis an tacaíocht a thugann an tAontas d’úsáid leathanbhanda ardluais agus chun dea-chleachtais a roinnt i dtionscadail leathanbhanda. Faigh amach faoi sheinnliosta YouTube d’ agallaimh maidir le dea-chleachtais leathanbhanda, maoiniú agus beartas, agus féach an nuacht agus na hacmhainní is déanaí i Leabharlann Líonra BCO.