Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Foilseachán

Réamhbheart “Scríbhneoireacht Eorpach”

Tá glao tograí EUR 3M á sheoladh ag an gCoimisiún chun cumas thionscal closamhairc na hEorpa a neartú chun sraith fhicsean ceannródaíoch a chruthú lenar féidir lucht féachana a mhealladh thar theorainneacha, agus chun pobal daoine tréitheacha Eorpacha atá in ann oibriú thar theorainneacha náisiúnta agus teanga a chothú. Ba cheart go gcuirfeadh sé ar chumas cuideachtaí Eorpacha a gcomhoibriú a mhéadú agus deiseanna leanúnacha tallannacha a chur ar fáil san Eoraip le linn a ngairmréime. Cé go bhfuil an tionscal closamhairc buailte go dona ag ráig COVID-19, ba cheart don ghníomhaíocht nua seo tacú le daoine tréitheacha agus le cuideachtaí Eorpacha, agus cur le téarnamh na hearnála.

Is é cuspóir na gníomhaíochta ullmhúcháin seo “Scríobh Eorpach” cabhrú leis an Eoraip ardleibhéal barr feabhais a bhaint amach maidir le sraitheanna ficsin d’ardchaighdeán a chruthú agus a scríobh a bheidh in ann lucht féachana a bhaint amach thar theorainneacha. Is é is aidhm dó inniúlachtaí na mbuanna cruthaitheacha atá ag obair ar shraith ficsin a mhéadú agus teacht chun cinn foirne láidre agus éagsúla de bharr feabhais chruthaitheach a chothú (e.g. scriptscríbhneoirí cumasacha, údair, léiritheoirí agus/nó léiritheoirí feidhmiúcháin ó chúlraí agus náisiúntachtaí éagsúla).

Chun an sprioc sin a bhaint amach, tacóidh an ghníomhaíocht le tionscadail a éascaíonn moil chruthaitheacha e.g. seomraí scríbhneoireachta nó suíomhanna comhoibríocha eile. Feidhmeoidh moil den sórt sin mar luasairí nó mar ghorlanna buanna, trí mhodhanna nuálacha a mholadh chun scríbhneoirí cumasacha a roghnú agus a threorú ó réamhscríbhneoireacht/coincheapadh go dtí scríbhneoireacht iarbhír tionscadal sraitheanna ficsin agus meaitseáil fhéideartha le ceannaitheoirí. Ní mór do na tionscadail a bheith nithiúil agus díriú ar phróiseas comhchruthaithe sraith ficsin.

Cuspóirí

Ba cheart go mbainfeadh an tionscadal/na tionscadail na cuspóirí seo a leanas amach:

 • Inniúlacht, eolas agus cumas na mbuanna cruthaitheacha a mhéadú maidir le sraith ficsean a chruthú agus teacht chun cinn foirne/moltaí den scoth atá láidir agus éagsúil a chothú (e.g. scriptscríbhneoirí, eagarthóirí, léiritheoirí, léiritheoirí feidhmiúcháin) a thagann ó chúlraí agus náisiúntachtaí éagsúla;
 • An iliomad comhoibrithe nithiúla a éascú a leanann cur chuige bunaithe ar fhoghlaim, lena ndírítear go bunúsach ar na gníomhaíochtaí cruthaitheacha agus scríbhneoireachta, lena gcuirtear ar chumas buanna cruthaitheacha oibriú ar shraith tionscadal éagsúil go comhuaineach agus lena gcuirtear modhanna oibre barrfheabhsaithe agus módúlachtaí le haghaidh comhoibre ar fáil do chruthaitheoirí, ó chéim luath an choincheapaithe go dtí scríbhneoireacht chomhoibríoch agus go meaitseáil le ceannaitheoirí ionchasacha.
 • Samhlacha comhoibríocha a chur chun cinn thar theorainneacha teanga i gcomhréir le prionsabail agus luachanna Eorpacha, amhail cóir chomhionann, éagsúlacht agus cothromaíocht inscne, luach saothair cothrom do chruthaitheoirí;
 • Teagmháil rialta a dhéanamh le ceannairí tionscail, le léiritheoirí nó le coimisinéirí saothar closamhairc (e.g. dáileoirí, ceannaitheoirí, ardáin, craoltóirí) chun tuiscint na mbuanna ar threochtaí agus dinimic an mhargaidh a fheabhsú;
 • Gasóga agus buanna a roghnú, mar shampla trí ghlaonna oscailte nó duaiseanna;
 • Threalmhú na creators le:
  • na scileanna digiteacha agus an cur amach is gá ar fhorbairtí úrscothacha agus/nó ar fhaisnéis mhargaidh a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don phróiseas cruthaitheach (e.g. an néareolaíocht chognaíoch, an intleacht shaorga)
  • na scileanna is gá chun maoin intleachtúil a bhainistiú toisc go gcinntear leis maoiniú cruthaitheoirí agus luach saothair cruthaitheoirí agus go n-áirithítear neamhspleáchas cruthaitheach agus éagsúlacht chultúrtha leis;
 • Rannchuidiú leis an aistriú glas.

Na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

Is iad na torthaí a bhfuiltear ag súil leo ón ngníomhaíocht seo ná moil chruthaitheacha (i bhfoirm seomraí scríbhneoireachta nó struchtúir chomhoibritheacha eile) lena gcuirtear creat cumasúcháin ar fáil le haghaidh comhoibriú i measc cruthaitheoirí ar fud an Aontais Eorpaigh (e.g. scríbhneoirí scáileáin, údair, léiritheoirí, léiritheoirí) chun sraith ficsin Eorpach cheannródaíoch a choincheapú agus a scríobh.

Ba cheart go mbeadh mar thoradh ar na tionscadail roghnaithe cuisneoirí/boird mhódacha infhorbartha/cineálacha eile cur i láthair ar thionscadail sraitheanna ficsin nua, lena n-áirítear seicheamhú ar phríomhimeachtaí an chéad tséasúir agus cur síos ar na carachtair éagsúla. Ba cheart dóibh leas a bhaint as na deiseanna cruthaitheacha agus gnó uile a thairgtear le teicneolaíochtaí digiteacha agus le hanailísíocht sonraí. Thairis sin, ba cheart do na tionscadail nasc a chruthú idir cruthú an éiceachórais agus taobh an mhargaidh den éiceachóras araon.

Cé nach bhfuil aon dá thionscadal chomhoibritheacha mar an gcéanna, ba cheart do gach tionscadal roghnaithe samhlacha agus modheolaíochtaí nuálacha a chur ar fáil do chruthaitheoirí chun “ábhar closamhairc ardleibhéil Eorpach” a scríobh a d’fhéadfaí a mhacasamhlú freisin i réimsí eile amhail beochan mar shampla.

Ba cheart go gcuideodh na tionscadail le gasóga agus daoine tréitheacha Eorpacha a chothú, beag beann ar an tír arb as dóibh, a mheasann gurb í an Eoraip a gclós súgartha agus ar féidir leo scéalta áitiúla a scríobh don mhargadh domhanda. Neartódh sé sin iomaíochas an tionscail chlosamhairc agus neartódh sé neamhspleáchas cruthaitheach na hEorpa.

Is é fócas críochach na gníomhaíochta seo: Ballstáit an AE.

Tuilleadh eolais

Tá sé i gceist le Gníomhaíochtaí Ullmhúcháin tionscnaimh nua a thabhairt isteach agus a thástáil le maoiniú nach faide ná trí bliana. Is é an glao seo ar thograí an chéad ghlao ar an Réamhbheart “Scríbhneoireacht Eorpach”.

Is é 70 % de na costais iomlána incháilithe an t-uasráta cómhaoinithe.

Íoslódálacha

01. Call - Writing European
Íoslódáil 
02A. Grant application form - multibeneficiaries
Íoslódáil 
02b. Grant application form - sole applicant
Íoslódáil 
03. Template Annex III Estimated budget - Multibeneficiary or Sole
Íoslódáil 
04. Financial viability checktool with results
Íoslódáil 
05. Declaration of Honor
Íoslódáil 
06. Privacy Statement
Íoslódáil 
07. Financial Identification
Íoslódáil 
08. Legal Entity Private
Íoslódáil 
09. Legal Entity Public
Íoslódáil 
10a. Model grant agreement - multibeneficiaries
Íoslódáil 
10b. Model grant agreement - SOLE APPLICANT
Íoslódáil 
11. Frequently Asked Questions (version 15 September 2021)
Íoslódáil