Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Foilseachán

“Fóram Eorpach na Meán Nuachta: claochlú tionsclaíoch” Sracfhéachaint

An 29 Samhain 2021, d’eagraigh an Coimisiún an dara heagrán d’Fhóram Eorpach na Meán Nuachta, inar díríodh ar chlaochlú tionsclaíoch na hearnála.

Mar chuid den imeacht, bhí 7 seisiún théamacha a léirigh príomhábhair d’athléimneacht agus claochlú an tionscail, amhail samhlacha nua gnó agus ioncaim, bealaí nua chun dul i ngleic le lucht féachana, éagsúlacht, cóineasú na meán, formáidí agus comhpháirtíochtaí nua. 

Tháinig grúpa éagsúil de phríomhfheidhmeannaigh na meán Eorpach ó na hearnálacha raidió, preasa, teilifíse agus ilmheán le chéile ó gach cearn den Eoraip agus níos faide i gcéin. Labhairan Coimisinéir um an Margadh Inmheánach, Thierry Breton, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Luachanna agus um Thrédhearcacht, Věra Jourová agus an Feisire Dace Melbārde. 

Leag na malartuithe béim ar an spéis atá ag eagraíochtaí meán na hEorpa i nuáil a dhéanamh, agus iarrachtaí agus comhpháirtíocht a thabhairt le chéile chun lucht féachana agus ioncaim a choinneáil. Tháinig breis agus 500 duine isteach sa Bhruiséil agus ar líne chun na seisiúin a leanúint, chun malartú le cainteoirí agus chun a dtuairimí a roinnt. 

Is féidir leat breathnú ar an gclár anseo, ár dtuarascáil uileghabhálach a léamh anseo agus eolas a chur ar na pléití sna físeáin thíos.

Féach ar an bhFóram

Seisiún Tosaigh

18 mí tar éis na paindéime, tá tírdhreach na meán ag athrú. Cá seasaimid ar thomhaltas na meán nuachta? Cad iad na príomhthreochtaí sainitheacha sa tréimhse seo, agus cad iad na deiseanna don todhchaí?

Seisiún 1: Nuálaíochtaí chun ioncam a ghiniúint 

I gcomhthéacs ioncaim atá ag titim, tá sé fíorthábhachtach samhlacha nua láidre gnó a fhorbairt. Cad iad na nuálaíochtaí is déanaí? Cad a bheidh i gceist le hioncam fógraíochta?

Seisiún 2: Samhail inbhuanaithe agus neamhspleách a thógáil 

Ní mór d’eagraíochtaí meán straitéisí nua a fhorbairt chun neamhspleáchas airgeadais a bhaint amach. Cad is earnáil neamhspleách meán ann sa lá atá inniu ann? Conas teacht ar shamhail inbhuanaithe in aimsir géarchéime?

Seisiún 3: Pobail rannpháirteacha 

I gcomhthéacs an mhéadaithe ar iomaíocht, tá go leor eagraíochtaí meán ag oiriúnú agus ag athcheapadh a gcaidreamh lena lucht éisteachta/féachana chun iad a choinneáil, agus chun ábhar ar ardchaighdeán a labhraíonn leo a thairiscint dóibh. Cad iad na cineálacha cur chuige nua atá acu?

Seisiún 4: Nuacht a labhraíonn le gach lucht féachana 

Ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar an éileamh ar an gcuimsitheacht, tá eagraíochtaí meán ag éirí níos eolaí ar a bhfreagracht agus ar an tionchar atá acu. Conas a théann siad i ngleic leis an éagsúlacht? Cén chaoi a n-oireann sé isteach ina samhlacha gnó?

Seisiún 5: Cóineasú agus iontaoibh sna meáin

Is cinnte go bhfuil treochtaí ag cóineasú ar líne na meán agus an ábhair chomh maith le hidirnascadh feistí. Conas a chuireann grúpaí agus gníomhaithe na meán in oiriúint? Conas a chinntíonn siad gur féidir le daoine muinín a bheith acu as an ábhar a roinntear ar líne?

Seisiún 6: Formáidí nua a fhorbairt 

Tá méadú ag teacht ar an tionchar atá ag saoránaigh ar fhormáidí níos amhairc agus níos idirghníomhaí ar líne, agus is minice a bhíonn siad ag baint úsáid as ardáin a chomhthiomsaíonn an nuacht. Conas a chuireann eagraíochtaí na meán nuachta in oiriúint don éileamh nua seo? 

Seisiún 7: Comhpháirtíochtaí agus iolrachas na meán 

D’fhéadfadh réimse comhpháirtíochtaí agus samhlacha maoiniúcháin cineálacha cur chuige a chur ar fáil don nuálaíocht agus tacú le neamhspleáchas eagraíochtaí meán nuachta. Cad iad na gnólachtaí ar féidir le heagraíochtaí meán dul ina muinín?

Tionscadail a thaispeáint

Is ionann na tionscadail sin agus iarrachtaí mheáin na hEorpa an earnáil a neartú. Tá staidéar cothrománach leanúnach ann maidir le hindéantacht ardán Eorpach um chomhroinnt inneachair, agus sampla nithiúil den nuálaíocht agus den chomhoibriú in earnáil an raidió.

Seisiún deiridh: Ag féachaint chun cinn 

Tá an margadh Eorpach an-éagsúil. Chomh maith le treocht maidir le comhdhlúthú na meán, coinníonn gníomhaithe réigiúnacha agus áitiúla éagsúla nuacht ardchaighdeáin ar fáil dár bpobail. Cad atá i ndán don todhchaí? Conas is féidir linn nuálaíocht, comhdhlúthú agus iolrachas a réiteach? 

Eolas cúlra

Tá an Coimisiún i mbun malartuithe rialta le tionscal na meán nuachta trí Fhóram Eorpach na Meán Nuachta (ENMF), agus é mar aidhm aige oibriú i dtreo clár nuálach do na meáin nuachta a chuideoidh leis an earnáil a bheith rathúil sa gheilleagar digiteach agus sa tsochaí dhigiteach. Cuireadh tús leis an idirphlé i mí an Mhárta 2021 leis an gcéad eagrán maidir le sábháilteacht iriseoirí.

Related content

Fóram Eorpach na Meán Nuachta: claochlú tionsclaíoch — Tuarascáil achomair

Report / Study | 21 Eanáir 2022

Dhírigh an dara Fóram Eorpach do na Meáin Nuachta (ENMF) ar dhúshláin agus ar nuálaíochtaí eagraíochtaí meán nuachta Eorpacha, ag féachaint ar phríomhábhair don tionscal: sruthanna ioncaim, samhlacha gnó, rannpháirtíocht an phobail, éagsúlacht, cóineasú na meán, formáidí agus comhpháirtíochtaí nua.