Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Foilseachán

Achoimre ar Fhóram Straitéise Ríomhaireachta IoT agus Imeall na Chéad Ghlúine Eile

Ba chomhdháil lae ar líne é an Fóram Straitéise Ríomhaireachta IoT agus Imeall an Chéad Ghlúin Eile a chuir ar chumas na rannpháirtithe a dtuairimí a roinnt maidir le fís straitéiseach don Eoraip.

An 22 Aibreán 2021, d’eagraigh an Coimisiún agus tionscadal AE-IoTFóram Fíorúil Straitéise Ríomhaireachta IoT & Imeall “Next-Generation Next-Generation Strategy & Edge”, inar tháinig aoichainteoirí le chéile in T & N agus san earnáil phríobháideach chun tuairimí a mhalartú maidir leis na tosaíochtaí, na dúshláin agus na deiseanna a bheidh ann amach anseo agus maidir leis an aidhm fís chomhroinnte a bhunú don chéad ghlúin eile den ríomhaireacht IoT agus Imeall (Far) san Eoraip.

I measc na n-aoichainteoirí bhí saineolaithe ó chuideachtaí ar nós ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog agus TTTech, ionaid taighde ar nós CEA, Fraunhofer, KTH agus SINTEF, chomh maith le heagraíochtaí ar nós AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI, agus IDSA le níos mó ná 300 rannpháirtí.

Phléigh breis agus 30 cainteoir conas is féidir leis an Aontas leas a bhaint as a láidreachtaí san earnáil tionsclaíochta agus conas dlús a chur le forbairt ardán oscailte, agus nuair a bhíonn iomaíocht agus comhoibriú tábhachtach i measc gníomhaithe domhanda. Chuir gníomhaithe tionsclaíocha na hEorpa i bhfios go láidir go n-aistreofar 80 % den phróiseáil sonraí agus den anailísíocht chuig feidhmiú ar imeall an líonra, a bheidh ar siúl i bhfíor-am, rud atá níos sláine agus níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de araon.

Le linn na 4 sheisiún iomlánacha, seo a leanas na hábhair a pléadh i gcomhthéacs na Ríomhaireachta IoT agus Imeall a bheidh ann amach anseo:

  • Ardáin um chomhtháthú an chórais: Tá cóineasú na dteicneolaíochtaí oibríochtúla agus faisnéise, as a dtagann an chéad ghlúin eile IoT le cumhacht ríomhaireachta láidir ar an imeall agus ar leibhéal gléas. Céim mhór chun tosaigh a bheadh ann ná comhaontú maidir le comhardáin oibriúcháin.
  • Éiceachórais agus comhghuaillíochtaí: Ní mór d’úsáideoirí agus do sholáthraithe an chéad ghlúin eile den IoT a thógáil le chéile. Ní mór d’ardáin a bheith oscailte toisc gur cuid d’éiceachórais dhomhanda í an Eoraip.
  • Muinín agus iontaofacht: Tá an mhuinín dhigiteach ríthábhachtach don chlaochlú digiteach. Tá gá le beartais sonraí a fhaigheann tacaíocht ó uirlisí aibí ar mhaithe le trédhearcacht chomh maith le bealaí chun diúltú do shonraí a sholáthar.
  • Coincheapa Físeacha: Chun an t-aistriú i dtreo na faisnéise comhchoitinne, beidh gá le orchestrators cliste le haghaidh córais ilchineálacha as a n-eascróidh coincheapa nua maidir le faisnéis dhíláraithe agus ríomhaireacht shwarm.

Le láidreachtaí an Aontais in IoT tionsclaíoch, i gcórais chibearfhisiceacha agus i bpríomhearnálacha ingearacha, bhí comhdhearcadh ann nach mór do ghníomhaithe Eorpacha — idir mhór agus bheag, éileamh go soláthar, digiteach, oibríochtúil, agus lucht tionscail — dul i gcomhar le chéile chun an chéad ghlúin eile de theicneolaíochtaí, de chórais agus d’ardáin IoT a fhorbairt a bhfuil cumas láidir ríomhaireachta acu, chun seasamh iomaíoch na hEorpa ar an leibhéal domhanda a threisiú.

Lean an fóram ó Chat Fireside Márta 2021; ceardlann bheag inar cuireadh geallsealbhóirí tábhachtacha ar bun agus lenar nascadh iad ar an leibhéal corparáideach chun dearadh fís straitéiseach Eorpach do IoT agus don ríomhaireacht chiumhais amach anseo a chur chun cinn. Lena peirspictíocht mheántéarmach ar ionú margaidh os cionn 5 bliana, tá sé beartaithe go dtacóidh tionscnamh taighde agus nuálaíochta dar luach EUR 150 milliún leis an bhfís sin faoin gcéad Chlár Oibre de chuid Fís Eorpach (Colún II, Cnuasach 4) maidir leis an néalríomhaireacht go dtí IoT agus is cuid é de chur chun feidhme na Straitéise Eorpaí maidir le Sonraí. Comhlánaíonn sé tionscnaimh Eorpacha níos giorra agus níos dírithe ar imscaradh maidir le spásanna sonraí agus maidir le cónaidhm néal go heisealach, seirbhísí agus margaí arna n-ullmhú i gcomhthéacs an chláir DIGITAL.

Léigh achoimre na tuarascála ar an imeacht anseo.