Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Foilseachán

Comhghuaillíocht Thionsclaíoch VR/AR: Tionscnaimh beartais tionsclaíochta agus tacaíocht d’éiceachóras VR/AR na hEorpa

Conclúidí an cheathrú agus an séú ceardlann a d’eagraigh an Chomhghuaillíocht Thionsclaíoch um Réaltacht Fhíorúil agus Réaltacht Mhéadaithe (VR/AR).

Mar a fógraíodh i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin um na Meáin agus um an Earnáil Chlosamhairc, tá ceardlanna á n-eagrú ag an gComhghuaillíocht Thionsclaíoch um Réaltacht Fhíorúil agus um Réaltacht Fhíorúil (VR/AR) le páirtithe leasmhara ó mhí na Samhna 2021 go mí Feabhra 2022.

Tháinig rannpháirtithe ó chodanna éagsúla den phobal VR/AR le chéile ar dhá ócáid chun plé a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí tionscail agus beartais atá ann cheana agus atá ag teastáil chun éiceachóras VR/AR na hEorpa a neartú. Tá go leor gníomhaíochtaí féideartha, atá le déanamh ag lucht déanta beartas, ag an tionscal, nó ag an dá cheann, aitheanta i réimsí éagsúla. Seo iad na cinn is tábhachtaí. 1. Rochtain ar airgeadas. 1.1. Tá tuilleadh maoinithe poiblí le cur ar fáil agus le rochtain níos éasca air, agus beidh níos mó idirnasc idir deiseanna cistiúcháin náisiúnta (beartas). 1.2. Níos mó maoinithe phríobháidigh maidir le tráchtálú táirgí agus feasacht mhéadaithe i measc infheisteoirí (tionscal). 2. Múscailt feasachta. 2.1. Feasacht a chruthú maidir le VR/AR thar aoisghrúpaí agus bearnaí a líonadh in iompraíocht inscne (an dá cheann). 2.2. Cur chuige straitéiseach i dtreo comhsprioc — feasacht a mhúscailt maidir le tairbhí teicneolaíochta (beartas). 3. Timpeallacht ghnó. 3.1. Díriú ar comhghuaillíochtaí, comhoibriú, droichid a thógáil (tionscal). 3.2. Creat líonraithe a bhunú chun ilroinnt an éiceachórais a laghdú (an dá cheann). 3.3. Tacú le teacht chun cinn Seaimpíní tionscail (an dá cheann). 4. Feidhmeanna eiticiúla agus feidhmeanna atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. 4.1. Comhairlí eitice VR/AR a bhunú (an dá cheann). 5. Oideachas, scileanna agus litearthacht dhigiteach. 5.1. Ardán oideachais díláraithe (tionscal). 5.2. Daoine a bhfuil scileanna boga agus crua acu san oideachas (tionscal) a nascadh. 5.3. Tá an córas oideachais dírithe ar idirdhisciplíneacht agus ar uas-sciliú agus athsciliú a chumasú (beartas). 6. Infreastruchtúr. 6.1. An gá atá le hardáin AE, a d’fhéadfadh costais a laghdú agus inrochtaineacht (tionscal) a mhéadú. 7. Sábháilteacht agus slándáil. 7.1. Tuiscint a fháil ar thuairimí agus ar riachtanais úsáideoirí maidir le slándáil (tionscal). 8. Bacainní dlí agus rialáil. 8.1. Rochtain chomhionann ar shonraí a áirithiú i measc na ngníomhaithe VR/AR uile (beartas) — Creat beartais lena gcinntítear go spreagtar luachanna coiteanna an Aontais agus iad dírithe ar an úsáideoir (beartas). 8.2. Treoirlínte daingne maidir le príobháideachas sonraí agus úinéireacht sonraí (beartas). 8.3. Reachtaíocht agus RGCS a úsáidtear chun tacú le ceannaitheoirí agus táirgí Eorpacha (beartas). 9. Forbairt theicneolaíoch agus inrochtaineacht. 9.1. Caighdeánú a chothú agus smaointeoireacht straitéiseach a ghlacadh i dtéarmaí sonraí oscailte agus moltaí VR/AR (an dá cheann).

Tháinig rannpháirtithe ó dheighleoga éagsúla an phobail VR/AR le chéile ar dhá ócáid dhíograiseacha chun plé a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí tionscail agus beartais atá ann cheana agus atá ag teastáil chun éiceachóras VR/AR na hEorpa a neartú.

Léirítear sa tuarascáil gníomhartha sainaitheanta i réimsí éagsúla, a bheidh le déanamh ag lucht déanta beartas, ag an tionscal, nó ag an dá réimse.

Foghlaim tuilleadh faoin gComhghuaillíocht Tionsclaíochta VR/AR agus faoi na ceardlanna ina dhiaidh sin agus tuairisc a thabhairt ar ár leathanach tiomnaithe.

Íoslódálacha

Visual report - 4th and 6th workshop
Íoslódáil