Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Dhá staidéar foilsithe ag an gCoimisiún chun na dúshláin agus na deiseanna d’earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta a mhapáil sna deich mbliana digiteacha

Is é is aidhm don dá staidéar smaointe nithiúla a chur ar fáil d’fhiontraithe cruthaitheacha, don lucht acadúil, do lucht ceaptha beartas náisiúnta agus do lucht ceaptha beartas an Aontais, chomh maith le bealaí chun tuilleadh taiscéalaíochta a dhéanamh.

Tá tionchar forleathan ag claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair ar na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha (CCS). Thar na blianta, tá méadú suntasach tagtha ar thomhaltas digiteach agus lean earnálacha cruthaitheacha de bheith ag spreagadh Eorpaigh. Tá go leor dúshlán nua le sárú ag earnálacha na cruthaitheachta chun dul in oiriúint do réaltacht dhigiteach atá ag athrú go tapa.

Cé nach bhfuil an tionchar céanna ag an teicneolaíocht dhigiteach ar na hearnálacha cultúir agus cruthaitheachta, tá sé tábhachtach dúshláin agus deiseanna a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha amhail an Intleacht Shaorga (IS) a mhapáil toisc go bhféadfadh tionchar a bheith acu ar fud an tslabhra luacha, ó tháirgeadh go dáileadh agus cur chun cinn.

Déantar anailís sa staidéar ar fhorbairtí ó dhá pheirspictíocht:

Staidéar ar Dheiseanna agus ar Dhúshláin Teicneolaíochtaí na hIntleachta Saorga (IS) d’Earnálacha an Chultúir agus na Cruthaitheachta

Sa staidéar seo, leagtar amach samplaí nithiúla d’eagraíochtaí a úsáideann an intleacht shaorga i ndeich n-earnáil chruthaitheacha: Ceol, Scannán, Físchluichí agus ábhar tumthach, Meáin nuachta/iriseoireacht, Foilsitheoireacht Leabhar, Ailtireacht, Músaeim agus oidhreacht, Na físealaíona, Na taibhealaíona, Faisean agus dearadh. Cuireann sé moltaí ar fáil chun dul i ngleic le dúshláin i gcúig réimse, go háirithe rochtain ar shonraí, rochtain ar scileanna, trédhearcacht, éiceachórais chomhoibríocha agus rochtain ar mhaoiniú; éagsúlacht leathan na riachtanas sna hearnálacha éagsúla a chur san áireamh, lena n-áirítear gníomhaithe beaga.
I measc nithe eile, leagtar béim sa staidéar ar a thábhachtaí atá idir-inoibritheacht sonraí, iarrtar ar earnálacha cruthaitheacha spriocanna coiteanna a shainaithint agus caighdeáin sonraí a fhiosrú, agus moltar do lucht ceaptha beartas malartú eolais a chothú idir gnólachtaí nuathionscanta agus earnálacha cruthaitheacha.

Staidéar ar Chóipcheart agus ar theicneolaíochtaí nua: Bainistíocht Sonraí faoi Chóipcheart agus an Intleacht Shaorga

Breathnaítear sa staidéar seo ar thionchar na dteicneolaíochtaí nua ar CCS ó thaobh an chóipchirt de, agus tá sé struchtúraithe ina dhá chuid. Sa chéad cheann, breathnaítear ar an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as teicneolaíochtaí nua chun feabhas a chur ar bhainistiú sonraí atá nasctha le hinneachar atá faoi chosaint cóipchirt, agus cuirtear smaointe ar fáil chun idir-inoibritheacht meiteashonraí a mhéadú. Sa dara cuid, breathnaítear ar na dúshláin a bhaineann le cóipcheart a eascraíonn as úsáid IS, lena n-áirítear ceisteanna dlí a d’fhéadfadh teacht chun cinn a bhaineann leis an idirghníomhaíocht idir creat dlíthiúil an chóipchirt agus IS. 

Eolas cúlra

Déanann DG Connect an dá staidéar a choimisiúnú agus cuireann siad le Deacáid Dhigiteach na hEorpa, fís agus bealaí an Choimisiúin Eorpaigh maidir le claochlú digiteach na hEorpa faoi 2030.