Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Foilseachán

Bosca uirlisí nascachta: Tagann na Ballstáit ar chomhaontú maidir le dea-chleachtais chun borradh a chur faoi imlonnú tráthúil líonraí 5G agus snáithín

An 25 Márta 2021, tháinig na Ballstáit, i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, ar chomhaontú maidir le Bosca Uirlisí Nascachta ar fud an Aontais, de bhun Mholadh Nascachta an 18 Meán Fómhair 2020. Is éard atá sa Bhosca Uirlisí sraith dea-chleachtas a mheastar a bheith ar an gceann is éifeachtúla chun oibreoirí a chumasú agus a spreagadh chun líonraí fíor-ardacmhainne a leathadh amach.

Cuideoidh na dea-chleachtais le hoibreoirí líonraí an costas a bhaineann le leathanbhanda gigighiotáin a chur in úsáid a laghdú agus leis na Ballstáit cur chuige éifeachtúil a ghlacadh chun rochtain thráthúil atá fabhrach don infheistíocht ar speictream 5G a áirithiú d’oibreoirí móibíleacha agus d’úsáideoirí eile speictrim, lena n-áirítear d’fheidhmchláir thionsclaíocha. 

Leis an nascacht, tugadh tacaíocht do shaoránaigh, do ghnólachtaí agus d’údaráis riaracháin phoiblí le linn na paindéime, agus beidh sí ina colún ríthábhachtach den téarnamh. Cuirfidh cur chun feidhme tapa an Bhosca Uirlisí Nascachta ar chumas na mBallstát leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta. Níos luaithe an mhí seo chuir an Coimisiún Teachtaireacht i láthair maidir le Deich mBliana Digiteacha na hEorpa ina leagtar amach an aidhm gach teaghlach Eorpach a nascadh le luasanna gigighiotáin agus cumhdach 5G a áirithiú do na limistéir uile a bhfuil daonra iontu san Aontas chomh maith le bealaí móra iompair. Leanfaidh an Bosca Uirlisí Nascachta de ról bunúsach a imirt agus an tAontas ag glacadh céimeanna sa Deacáid Dhigiteach.

Seo mar a labhair Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Sa Deacáid Dhigiteach, ba cheart go mbainfeadh gach Eorpach tairbhe as naisc thapa shlána. Ní mór dúinn tús a chur inniu leis an uaillmhian sin a fhíorú. Is toradh é an Bosca Uirlisí Nascachta ar chomhar agus ar thiomantas na mBallstát chun bacainní a bhaint agus borradh a chur faoi líonraí an-tapa a chur in úsáid.

Bearta chun an costas a laghdú agus chun dlús a chur le feidhmiú céimneach an líonra 

Chun líonraí fosaithe agus móibíleacha a imscaradh, tá gá le hoibreacha sibhialta costasacha chun cáblaí agus eilimintí líonra a leagan síos, chomh maith le nósanna imeachta riaracháin fada agus troma chun na ceadanna is gá a fháil. Tá dea-chleachtais sa Bhosca Uirlisí Nascachta chun na costais sin a laghdú, chun rochtain ar bhonneagar fisiciúil a chur chun cinn agus chun nósanna imeachta deonaithe ceadanna a chuíchóiriú chun oibreacha sibhialta a dhéanamh. Mar chuid de na hiarrachtaí sin, iarrtar sa Bhosca Uirlisí Nascachta feabhas a chur ar infhaighteacht faisnéise maidir le bonneagar fisiciúil atá ann cheana, oibreacha sibhialta atá beartaithe agus nósanna imeachta um chead trí na Pointí Faisnéise Aonair nó trí ardáin choibhéiseacha, chomh maith le láimhseáil leictreonach gach nós imeachta iarratais um dheonú ceadanna a chur chun cinn. Sa bhreis air sin, moltar do na Ballstáit suiteáil eilimintí líonra a éascú, go háirithe gnéithe a bhaineann le 5G, trí rochtain níos fearr ar bhonneagar poiblí a thabhairt d’oibreoirí (ar an gcaoi chéanna leis an gCód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach a fhorálann cheana féin do chealla beaga). Ina theannta sin, tá bearta sa Bhosca Uirlisí Nascachta chun díospóidí a réiteach, idir na gníomhaithe a bhfuil baint acu le himscaradh líonraí, níos trédhearcaí agus níos éifeachtúla. Ar deireadh, molann an Bosca Uirlisí Nascachta do na Ballstáit tabhairt faoi thionscnaimh chun éifeachtaí díobhálacha ar an gcomhshaol a theorannú agus chun inbhuanaitheacht líonraí a fheabhsú.

Bearta chun rochtain thráthúil atá fabhrach don infheistíocht ar speictream raidió a áirithiú do chur i bhfeidhm céimneach 5G

Maidir le himscaradh líonraí 5G, ba cheart rochtain thráthúil a bheith ag oibreoirí agus úsáideoirí speictrim le haghaidh feidhmeanna tionsclaíocha ar speictream raidió comhchuibhithe AE faoi choinníollacha atá ar son na hinfheistíochta. Tá na Ballstáit freagrach as na húdaruithe le haghaidh úsáid speictrim a dheonú, agus ba cheart dóibh a áirithiú go mbeidh nósanna imeachta um údarú speictrim tráthúil agus go spreagfaidh siad tuilleadh infheistíochta i líonraí 5G. I ndáil leis an méid sin, dírítear sa Bhosca Uirlisí Nascachta ar bhearta lena spreagtar úsáid speictrim agus cur i bhfeidhm céimneach 5G. Ina theannta sin, cuireann an Bosca Uirlisí Nascachta bearta comhordaithe chun cinn a thacaíonn le nascacht gan sreang i gcásanna úsáide tionsclaíche, lena n-áirítear a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo. Ina theannta sin, áirítear sa Bhosca Uirlisí Nascachta tograí do na Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar leas ginearálta an phobail, eadhon trédhearcacht agus faisnéis a mhéadú faoi 5G agus cosaint na sláinte poiblí.

Tá na Ballstáit tiomanta tús a chur leis an mbosca uirlisí a chur chun feidhme a luaithe is féidir. Mar chéad chéim eile, de réir na hamlíne a leagtar amach sa Mholadh Nascachta, ba cheart do na Ballstáit a dtreochláir náisiúnta a ullmhú agus a chomhroinnt leis an gCoimisiún faoin 30 Aibreán 2021 chun an Bosca Uirlisí a chur chun feidhme, ar treochláir iad a bheidh in oiriúint go tráthúil do thabhairt chun críche phleananna téarnaimh agus athléimneachta na mBallstát.

Cúlra

Oibríonn an Coimisiún go leanúnach chun nascacht a fheabhsú ar fud an Aontais. Tagann an tionscnamh chun Bosca Uirlisí Nascachta a ghlacadh agus a chur chun feidhme ón Moladh ón gCoimisiún maidir le Bosca Uirlisí Nascachta a foilsíodh i mí Mheán Fómhair 2020. Cuireann an Moladh leis an Treoir maidir le Costas Leathanbhanda a Laghdú agus leis na forálacha sa Chód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach agus é mar aidhm aige na bearta is éifeachtúla a shainaithint chun oibreoirí a chumasú agus a spreagadh chun líonraí fíor-ardacmhainne, lena n-áirítear snáithín agus 5G, a chur i bhfeidhm. Cuireadh tús leis an obair sa Ghrúpa Speisialta Nascachta, inar cuireadh tuarascáil le chéile maidir leis na dea-chleachtais a sainaithníodh ag deireadh na bliana seo caite. Ag an am céanna, tá an Coimisiún ag obair ar athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le Costas Leathanbhanda a Laghdú, rud a chuideoidh leis na Ballstáit na réimsí cearta a spriocdhíriú chun na cuspóirí Nascachta Gigighiotáin a bhaint amach ar fud an Aontais. Tá an Coimisiún ag súil go ndéanfaidh sé togra sa chéad ráithe de 1 2022.

Íoslódálacha

The Connectivity Toolbox.pdf
Íoslódáil