Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Foilseachán

Cibearshlándáil: An 8ú hidirphlé idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe

An 15 agus an 16 Nollaig 2022, thionóil an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe an t-ochtú cibear-Idirphlé idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe in Washington, DC. Tharla sé sin i gcomhthéacs timpeallacht cibearbhagairtí atá ag dul in olcas go mór mar gheall ar ionsaí míleata neamhdhleathach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, rud a chuir béim ar an ngá atá le comhar agus comhordú trasatlantach feabhsaithe chun cibirghníomhaíochtaí mailíseacha a chosc, a bhrath agus chun freagairt orthu agus leag sí béim ar an ngá atá lena áirithiú go bhfuil bonneagar criticiúil slán agus athléimneach.

graphic showing a lock above a chip

iStock photo Getty images plus

Pléadh freisin cibearstraitéisí, beartais agus reachtaíocht atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, chomh maith leis an gcibearthaidhleoireacht, bainistiú géarchéime agus freagairt ar ghéarchéimeanna. Go háirithe, chuir an tAontas Eorpach ar an eolas faoi chibearphostacht agus faoi bheartas nua cibearchosanta a forbraíodh in 2022 agus é mar aidhm aige athléimneacht agus cibear-acmhainneachtaí an Aontais a neartú chun cibear-athléimneacht agus cibear-acmhainneachtaí an Aontais a bhrath, a dhíspreagadh agus a fhreagairt, comhar a mhéadú i measc chibearghníomhaithe an Aontais agus sásraí a fhorbairt chun cumais chomhpháirteacha a ghiaráil ar leibhéal an Aontais.

D’athdhearbhaigh an tAontas agus na Stáit Aontaithe freisin a dtiomantas leanúnach do chibearspás domhanda, oscailte, saor, cobhsaí agus slán a chur chun cinn ina mbeidh feidhm iomlán ag an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear urraim do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha, lena dtacófar le forbairt shóisialta, pholaitiúil agus eacnamaíoch an Aontais, na Stát Aontaithe agus ár gcomhpháirtithe, lena n-áirítear an Úcráin agus na Balcáin Thiar.

Forbairt cibear-acmhainne a neartú

Tosaíocht don Aontas agus do na Stáit Aontaithe is ea forbairt cibear-acmhainne agus áirítear leis tacaíocht chun faireachán a dhéanamh ar thimpeallacht na bagartha, struchtúir rialtais a neartú chun aghaidh a thabhairt ar chibearbhagairtí, cibirionsaithe a bhrath agus a mhaolú, tacú le bainistiú géarchéime agus cibear-athléimneacht. Chuige sin, phléigh na páirtithe na bealaí chun comhoibriú maidir le feasacht staide agus comhroinnt faisnéise chomh maith le bainistiú géarchéime ar an leibhéal teicniúil, ar an leibhéal oibríochtúil agus ar an leibhéal polaitiúil.

Tar éis seisiún tiomnaithe maidir leis na ceachtanna a foghlaimíodh ó chomhordú maidir le tacaíocht don Úcráin agus do na Balcáin Thiar, chomhaontaigh an tAontas agus na Stáit Aontaithe an comhar agus an comhordú maidir le fothú acmhainneachta agus tacaíocht bainistithe cibear-ghéarchéime do thríú tíortha a dhoimhniú a thuilleadh.

Cibearspás cobhsaí

D’fhonn an cibearspás a choinneáil cobhsaí agus slán, tá rún daingean ag an Aontas agus ag na Stáit Aontaithe a chinntiú go mbeidh na stáit freagrach as gníomhaíochtaí atá ag teacht salach ar an gcomhdhearcadh méadaitheach maidir le hiompar freagrach stáit sa chibearspás. Mhalartaigh na páirtithe straitéisí posture agus boscaí cibearuirlisí faoi seach chun éifeachtaí comhiomlánaithe ár n-iarrachtaí comhchoiteanna a áirithiú chun cibearbhagairtí a chomhrac.

Leag an tAontas agus na Stáit Aontaithe béim ar a thábhachtaí atá creat na Náisiún Aontaithe maidir le hiompar freagrach stáit sa chibearspás chomh maith lena dtiomantas aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna maidir le saincheisteanna cibearbhainteacha, ag tógáil ar an gcreat le haghaidh iompar freagrach stáit. Anuas ar an gcomhar sna Náisiúin Aontaithe, chuir an tAontas agus na Stáit Aontaithe in iúl gur spéis leo comhoibriú níos dlúithe in eagraíochtaí idirnáisiúnta agus i bhfóraim réigiúnacha eile, lena n-áirítear ESCE, an tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide (ITU), an Fóram maidir le Rialachas Idirlín (IGF), G20 chomh maith le comhpháirtithe atá ar aon intinn leo.

Cibear-athléimneacht a Fheabhsú

Agus an dá thaobh ag aithint gur gá gníomhaíocht a dhéanamh chun cibearshlándáil crua-earraí agus bogearraí a fheabhsú, phléigh an tAontas agus na Stáit Aontaithe Gníomh Cibear-athléimneachta an Aontais atá beartaithe maidir le táirgí bogearraí agus crua-earraí, scéim lipéadaithe IOT SAM agus an tOrdú Feidhmiúcháin maidir le Bogearraí chomh maith leis an obair chaighdeánaithe ghaolmhar.

Mhalartaigh an tAontas agus na Stáit Aontaithe tuairimí agus dea-chleachtais chun bonneagar criticiúil a chosaint, lena n-áirítear Treoir NIS2 an Aontais agus Tuairisciú Cibeartheagmhais na Stát Aontaithe le haghaidh Gníomh um Bonneagar Criticiúil i réimsí amhail meastóireachtaí riosca agus tuairisciú teagmhas. Tionóladh seisiún tiomnaithe maidir le Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí le tionscal na hEorpa agus Mheiriceá freisin, ina bhféachtar ar bhealaí chun ról na hearnála príobháidí a neartú tuilleadh chun an cibearspás a choinneáil slán.

Ar deireadh, chuir an tAontas agus na Stáit Aontaithe in iúl freisin gur spéis leo an comhar agus na malartuithe a neartú i réimse chibearshlándála bhonneagar criticiúil an spáis. I gcomhréir leis an Ráiteas Comhpháirteach ón Uachtarán von der Leyen agus ón Uachtarán Biden i mí an Mhárta 2022, rinneadh tuilleadh dul chun cinn chun malartú struchtúrtha faisnéise cibearshlándála a bhunú maidir le bagairtí agus gníomhaithe bagartha idir an tAontas agus eintitis na Stát Aontaithe, chomh maith le malartú maidir le postú, boscaí uirlisí faoi seach le haghaidh comhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus le comhpháirtithe atá ar aon intinn leo.

Gheall an dá thaobh dlús a chur leis an gcomhar i réimsí na cosanta bonneagair chriticiúil, chibearshlándáil táirgí digiteacha (lena n-áirítear caighdeánú), agus malartú faisnéise. I ndáil leis sin, phléigh an dá thaobh cibearchomhaltacht nua idir an tAontas agus na Stáit Aontaithe chun cur ar chumas fhoireann an Aontais agus na Stát Aontaithe malartuithe a threisiú agus muinín agus tuiscint as an gcibearshlándáil a neartú.

Lorena Boix Alonso, Stiúrthóir um an tSochaí Dhigiteach, Iontaobhas agus Cibearshlándáil, Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta (AS CONNECT), an Coimisiún Eorpach, agus Joanneke BALFOORT, Stiúrthóir um Shlándáil agus um Chosaint, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), bhí siad ina gcomhchathaoirligh ar an idirphlé ar thaobh an Aontais le rannpháirtíocht ó ENISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil agus CERT-EU, an Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh. Ar thaobh na Stát Aontaithe, d’óstáil Jennifer Bachus, Príomh-Leas-Rúnaí Cúnta don Bhiúró um Chibearspás agus Beartas Digiteach sa Roinn Stáit, an t-idirphlé. Ghlac roinnt Ballstát AE páirt mar bhreathnóirí.

Tuilleadh eolais faoin Digitiú sa Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe