Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach 2022: dul chun cinn foriomlán ach tá scileanna digiteacha, FBManna agus líonraí 5G chun deiridh

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach torthaí an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI), a rianaíonn an dul chun cinn atá déanta i mBallstáit an Aontais ó thaobh cúrsaí digiteacha de.

DESI visual

Le linn phaindéim COVID-19, tá na Ballstáit ag dul chun cinn ina n-iarrachtaí digitithe ach fós tá sé deacair orthu na bearnaí i scileanna digiteacha, i gclaochlú digiteach FBManna, agus i gcur i bhfeidhm ardlíonraí 5G a dhúnadh. Leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, agus thart ar EUR 127 mbilliún tiomnaithe d’athchóirithe agus d’infheistíochtaí i réimse na seirbhísí digiteacha, tugtar deis nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo chun dlús a chur leis an gclaochlú digiteach, rud nach féidir leis an Aontas ná a Bhallstáit a chailleadh.

 

Seo mar a labhair Margrethe Vestager, an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin um Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach:

Tá dlús á chur leis an aistriú digiteach. Tá dul chun cinn á dhéanamh ag formhór na mBallstát maidir le sochaithe agus geilleagair dhigiteacha athléimneacha a fhorbairt. Ó thús na paindéime, tá iarrachtaí suntasacha déanta againn chun tacú leis na Ballstáit san aistriú. Bíodh sin trí na Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta, Buiséad an Aontais nó, le déanaí freisin tríd an Idirphlé Struchtúrtha maidir leis an Oideachas Digiteach agus Scileanna. Toisc nach mór dúinn an leas is fearr is féidir a bhaint as na hinfheistíochtaí agus as na hathchóirithe is gá chun spriocanna na Deacáide Digití a bhaint amach in 2030. Mar sin, ní mór athrú tarlú cheana féin.

Dúirt Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Tá dul chun cinn á dhéanamh againn san Aontas i dtreo ár spriocanna digiteacha, agus ní mór dúinn leanúint lenár n-iarrachtaí ceannaire domhanda a dhéanamh den Aontas sa rás teicneolaíochta. Léiríonn DESI gur gá dúinn ár gcuid oibre a neartú tuilleadh, mar shampla chun digitiú ár dtionscal, lena n-áirítear FBManna, a spreagadh. Ní mór dúinn dlús a chur leis na hiarrachtaí chun a chinntiú go mbeidh na réitigh dhigiteacha is fearr ar fáil dóibh ag gach FBM, gnólacht agus tionscal san Aontas agus go mbeidh rochtain acu ar bhonneagar nascachta digití den chéad scoth.

Léigh an phreaseisiúint iomlán.

Related content

Praghsanna Leathanbhanda Soghluaiste agus Seasta san Eoraip in 2021

Report / Study | 28 Iúil 2022

Cuirtear sonraí cuimsitheacha ar fáil sa staidéar maidir le praghsanna miondíola 2021 ar thairiscintí leathanbhanda fosaithe agus móibíleacha do thomhaltóirí in AE27, sa Ríocht Aontaithe, san Íoslainn, san Iorua, sa tSeapáin, sa Chóiré Theas agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Clúdach leathanbhanda san Eoraip in 2021

Report / Study | 28 Iúil 2022

Ceapadh an staidéar um Chumhdach Leathanbhanda san Eoraip chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn Bhallstáit an AE i dtreo a gcuspóirí sonracha maidir le clúdach leathanbhanda — eadhon: ‘Clúdach Leathanbhanda Uilíoch le luasanna 100Mbps ar a laghad, inuasghrádaithe go luas gigighiotáin, faoi 2025’ agus ‘nascacht ghigighiotáin do chách faoi 2030’.

Suirbhé ar Ghnólachtaí maidir le Geilleagar Sonraí 2022

Report / Study | 28 Iúil 2022

Breathnaítear sa Suirbhé ar Ghnólachtaí ar an nGeilleagar Sonraí ar staid an gheilleagair sonraí i measc fhiontair an Aontais Eorpaigh trí mhapáil a dhéanamh ar úsáidí agus ar mhalartuithe sonraí, ar fhoinsí na sonraí a stóráiltear agus ar an áit, ar a mhinice a dhéantar anailís ar shonraí agus ar an gcaoi a gcuireann sé le luach gnó.

tagarmharc Ríomhrialtais 2022

Report / Study | 28 Iúil 2022

Déanann an Tagarmharc r-Rialtais comparáid idir an chaoi a gcuireann rialtais ar fud na hEorpa seirbhísí poiblí digiteacha ar fáil.