Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha: Tosaíonn an Coimisiún ag bailiú uimhreacha úsáideoirí an ardáin agus téann sé i gcomhairle maidir lena nósanna imeachta faireacháin agus imscrúdaithe

Is é seo an spriocdháta a leagtar síos sa Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) do gach ardán ar líne agus inneall cuardaigh ar líne (seachas micrifhiontair agus fiontair bheaga) chun a n-uimhreacha úsáideora a fhoilsiú san Aontas den chéad uair.

Digital Services Act: Commission starts collecting platform’s user numbers and consults on its monitoring and investigatory procedures

Beidh orthu é sin a dhéanamh uair amháin ar a laghad gach sé mhí ón am seo ar aghaidh. D’fhoilsigh an Coimisiún treoir neamhcheangailteach i dteangacha uile an Aontais le déanaí chun cabhrú le cuideachtaí atá faoi raon feidhme na hIonstraime um Sheirbhísí Digiteacha an ceanglas sin a chomhlíonadh.   

Is é cuspóir an cheanglais sin a chinneadh cé acu a d’fhéadfadh nó nach bhféadfadh ardáin ar líne agus innill chuardaigh ar líne a bheith ina n-ardáin an-mhór ar líne (VLOPanna) nó ina n-innill chuardaigh an-mhór ar líne (VLOSEanna) faoin DSA, mar a shainmhínítear iad siúd a shroicheann níos mó ná 10 % de dhaonra AE nó 45 mhilliún úsáideoir. Beidh na hardáin mhóra agus na hinnill chuardaigh sin faoi réir oibleagáidí breise, amhail measúnú riosca a dhéanamh agus bearta maolaithe riosca comhfhreagracha a dhéanamh, a léirítear anseo

comhairliúchán poiblí á sheoladh ag an gCoimisiún freisin maidir le nósanna imeachta forfheidhmithe DSA. Mairfidh an comhairliúchán mí amháin, go dtí an 16 Márta 2023, agus cuideoidh sé le rialacha forfheidhmithe críochnaitheacha an Choimisiúin a mhúnlú.

Leis an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha, a tháinig i bhfeidhm an 16 Samhain 2022, cruthaítear leibhéal formhaoirseachta poiblí nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe ar ardáin ar líne ar fud an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon. Tugtar de chumhacht don Choimisiún leis rialacha nós imeachta a ghlacadh i ndáil le forfheidhmiú na hIonstraime um Sheirbhísí Digiteacha. Is é is aidhm don dréachtrialachán cur chun feidhme imeachtaí éifeachtacha a áirithiú faoin Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha, deimhneacht dhlíthiúil a sholáthar maidir le cearta agus oibleagáidí nós imeachta do na cuideachtaí lena mbaineann. Áirítear orthu sin an ceart atá ag páirtithe éisteacht a fháil, agus rochtain a fháil ar an gcomhad, ach freisin gníomhaíochtaí faireacháin an Choimisiúin lenar féidir a ordú do VLOPanna agus VLOSEanna rochtain a thabhairt ar a mbunachair sonraí agus ar a n-algartaim, agus ar mhíniúcháin a bhaineann leo.

Tuilleadh eolais faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha