Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Tacaíocht EUR 8 milliún tugtha ag an Aontas don iriseoireacht trasteorann

Gheobhaidh seacht gcuibhreannas d’eagraíochtaí nuachta tacaíocht ón Aontas do thionscadail trasteorann a bhfuil sé mar aidhm leo earnáil na meán nuachta a neartú.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Roghnaíodh seacht dtionscadal tar éis an chéad ghlao ar thograí le haghaidh Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta in 2021, mar chuid de thionscnamh NEWS a fógraíodh sa Phlean Gníomhaíochta Meán agus Closamhairc.

Maoineoidh an Eoraip Chruthaitheach na 7 dtionscadal comhpháirtíochta iriseoireachta. Is é an aidhm fhoriomlán atá acu aghaidh a thabhairt ar na dúshláin struchtúracha atá os comhair earnáil na meán nuachta, agus cabhrú leis na meáin a bheith níos láidre i bhfianaise an aistrithe dhigitigh agus na hiomaíochta méadaithe. Tugann siad eagraíochtaí éagsúla meán nuachta le chéile chun líonraí uile-earnála a bhunú do ghairmithe sna meáin agus chun díriú ar chlaochlú comhoibritheach gnó agus/nó ar thionscadail iriseoireachta chomhoibríocha. Saineolaithe neamhspleácha a rinne meastóireacht ar 32 thogra ó gach cearn den Eoraip a roghnaigh na buaiteoirí.

Seo mar a labhair Věra Jourová, an Leas-Uachtarán um Luachanna agus um Thrédhearcacht:

Ó oiliúint ar shábháilteacht go deontais do na meáin áitiúla, tá sé mar aidhm ag na tionscadail sin tacú le hiriseoirí agus iad ag díriú ar chomhar trasteorann. Is é an chéad uair riamh a thacaíonn an tAontas le comhpháirtíochtaí iriseoireachta den sórt sin. Agus nach bhfuil sé an uair dheireanach. Is mian linn EUR 75 mhilliún ar a laghad a infheistiú i dtionscadail chomhchosúla faoi 2027. Táimid ag cur dlús leis an ngníomhaíocht, i dtéarmaí maoinithe agus reachtaíochta araon, chun tacú le saoirse agus le hiolrachas na meán, toisc go mbaineann sé sin le sláinte ár ndaonlathas.

Dúirt Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach: 

Tá dúshláin nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo roimh na meáin, lena n-áirítear ioncam atá ag titim, dlús a chur leis an aistriú digiteach, chomh maith le bagairtí ar iolrachas agus neamhspleáchas na meán. Le tacaíocht ón Aontas dar luach EUR 8 milliún a fógraíodh inniu, táimid ag cothú comhair i measc iriseoirí agus eagraíochtaí meán chun cabhrú leo nuáil a dhéanamh, formáidí nua a thástáil, scileanna nua a fhorbairt agus ar an gcaoi sin a n-athléimneacht a neartú.

Preaseisiúint iomlán.