Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Foilseachán

Idirnasc: réitigh sonraí don earnáil fuinnimh

Baineann an tionscadal píolótach ar scála mór le nuálaíocht sna margaí digiteacha agus fuinnimh, agus comhtháthaíonn sé fearais agus córais i dtithe cliste, i bhfoirgnimh agus i ngreillí.

InterConnect large scale pilot

Tá an t-aistriú chuig fuinneamh glan agus geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de ar cheann de na dúshláin is mó atá os ár gcomhair. Éilíonn an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach córas fuinnimh a fheidhmíonn níos fearr, atá cliste, comhtháite agus idirnasctha, córas inar féidir le samhlacha nua gnó teacht chun cinn i margadh atá ag athrú go tapa. Chuige sin, sa Teachtaireacht ó mhí Iúil 2020 maidir le geilleagar aeráidneodrach a chumhachtú, moladh go nglacfaí Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh ar fud an chórais mar cheann de na príomhghníomhaíochtaí chun dlús a chur le cur chun feidhme réiteach digiteach.

Mar thoradh ar dhigitiú an fhuinnimh, tá dálaí rialála fabhracha agus nuálaíochtaí teicneolaíochta fabhracha ann lena n-osclaítear margaí nua do sheirbhísí. Mar thoradh air sin, tá an earnáil ag éirí níos dírithe ar an úsáideoir agus níos dírithe ar an margadh. Ar mhaithe le hearnáil fuinnimh a fheidhmíonn níos fearr, níos cliste, níos comhtháite agus níos glaine, ní mór an todhchaí a bheith idir-inoibritheach.

De réir mar a athraíonn teicneolaíochtaí digiteacha earnáil an fhuinnimh, tosaíonn oibreoirí ag bainistiú a gcóras ar bhealach níos éifeachtaí. Tá, áfach, go leor réitigh a roghnú as, agus ní féidir go léir a chur le chéile a bheith ag obair go maith le chéile. Cuireann sé sin le saol na dtomhaltóirí agus cuireann sé bac ar ghlacadh tapa le seirbhísí fuinnimh chliste. Forbraíonn an tionscadal InterConnect, arna mhaoiniú ag Fís 2020, réitigh a thugann aghaidh ar an dúshlán sin trí chreat idir-inoibritheachta séimeantach atá bunaithe ar ointeolaíocht.

Tá sé ríthábhachtach go n-úsáidfear teicneolaíochtaí digiteacha amhail Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT), fearais chliste agus tithe agus foirgnimh chliste, réitigh stórála nasctha agus leictrea-shoghluaisteacht chun go dtarlóidh “réabhlóid in-athnuaite” den sórt sin, agus cuideoidh sé chun an t-aistriú fuinnimh a chumasú. Leis an dul chun cinn digiteach sna réimsí sin, cruthófar deiseanna do shaoránaigh na hEorpa, rud a fhágfaidh go mbeidh rogha níos fearr acu ina dtithe féin agus go mbeidh níos mó solúbthachta acu nuair a bheidh a dtomhaltas fuinnimh á chur in oiriúint d’fhoinsí glasa, trína n-úsáid fuinnimh a laghdú ag buaicuaireanta agus níos lú ídithe nuair a bheidh fuinneamh gréine nó fuinneamh gaoithe ar fáil.

Seoladh InterConnect i mí Dheireadh Fómhair 2019 agus fuair sé thart ar EUR 30 milliún. Déantar InterConnect a chomhbhainistiú idir Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta (AS CONNECT) agus Ard-Stiúrthóireacht an Fhuinnimh (AS ENER). Oibríonn an treoir phíolótach ar mhórscála (LSP) seo ar bhainistiú éifeachtúil fuinnimh trí réitigh theicniúla idir-inoibritheacha inar féidir solúbthacht ó thaobh an éilimh de a chomhtháthú, rud a thugann go leor buntáistí d’úsáideoirí deiridh i gcompord a dtithe.

Tá 50 comhpháirtí sa chuibhreannas ó ghrúpaí páirtithe leasmhara in 11 thír éagsúla, lena gcumhdaítear an slabhra luacha ar fad, lena n-áirítear institiúidí taighde, monaróirí, oibreoirí córais dáileacháin, miondíoltóirí, soláthraithe TFC agus úsáideoirí fuinnimh, ag obair le chéile chun ardréitigh a fhorbairt agus a léiriú chun tithe agus foirgnimh dhigiteacha a nascadh agus a chóineasú le hearnáil an leictreachais.

D’fhonn fíorthionchar uile-Eorpach a áirithiú, tá baint ag roinnt comhlachas a bhaineann le teicneolaíocht agus fuinneamh le hobair InterConnect freisin: tá sé beartaithe go ráthóidh seacht LSP atá lonnaithe sa Bheilg, sa Fhrainc, sa Ghearmáin, sa Ghréig, san Iodáil, san Ísiltír agus sa Phortaingéil, agus úsáideoirí deiridh éagsúla ag gach ceann acu, ionadaíocht iomlán agus toise i dtéarmaí líon na bhfearas agus na seirbhísí lena mbaineann. D’éirigh leis an idirnascacht timpeallacht mhargaidh dhigitigh thar chórais leictreacha a léiriú ina bhfuil méid suntasach solúbthachta ó thaobh an éilimh de, rud a laghdaíonn costais oibríochtúla a théann ní hamháin chun tairbhe d’úsáideoirí fuinnimh, ach a chuidíonn freisin leis an Aontas a spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh agus inbhuanaitheachta a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Déantar réitigh idir-inoibritheacha séimeantacha bunaithe ar ointeolaíochtaí ETSI Saref a fhorbairt in 8 réimse: caighdeánú, ointeolaíocht, ardáin dhigiteacha, IoT, néal, eangach leictreach, mórshonraí agus cibearshlándáil. San iomlán, rinneadh anailís ar 177 gcomhéadan feidhmchláir (APInna) ina bhfuil 69 seirbhís ó 20 comhpháirtí chun ointeolaíochtaí le foirgnimh chliste agus coincheapa fuinnimh eangaí cliste a shaibhriú ó 7 LSPanna san Eoraip, chun an idir-inoibritheacht shéimeantach sin a scaoileadh. Mar thoradh air sin, cuireadh 10 modúl ointeolaíochta nua faoi bhráid ETSI lena n-ionchorprú sa tsraith ointeolaíochtaí Saref.

Leis na réitigh sin, beifear in ann fearais agus seirbhísí a nascadh gan uaim bunaithe ar choincheapa séimeantacha seachas ar chaighdeáin thraidisiúnta API. Cuirfidh sé sin dlús le digitiú tithe, foirgneamh agus eangacha leictreacha bunaithe ar ailtireacht thagartha le haghaidh foirgnimh chliste idir-inoibritheacha IoT agus córais fuinnimh chliste. Le bheith i bhfeidhm go dtí 2023, áiritheoidh InterConnect idir-inoibritheacht idir trealamh, córais agus príobháideachas sonraí úsáideoirí. Bainfear é sin amach trí theicneolaíochtaí digiteacha amhail IS, blocshlabhra, néalsonraí agus mórshonraí a ionchorprú bunaithe ar chaighdeáin oscailte.

Ina theannta sin, tá pobal ar líne de réitigh idir-inoibritheacha curtha ar bun ag an tionscadal a nascann tithe cliste, foirgnimh agus greillí. Tá an t-ardán seo deartha do réimse leathan páirtithe leasmhara ar fud an domhain ar mian leo líonrú, meantóir agus smaointe a mhalartú maidir le réitigh den sórt sin. Chun a phobal príomhghníomhaithe a fhás, sheol InterConnect 3 ghlao oscailte in 2022, lena gcuirtear deiseanna ar fáil d’fhiontraithe 42 thionscadal nuálacha ón mbun aníos ó FBManna a roghnú, lena n-áirítear glao ar léiritheoirí Inoibrithe trí Ghlacadh — ag tosú go luath in 2023 — áit a bhfaighidh gach tairbhí deontas EUR 50 000 agus clár tacaíochta 4 mhí.

Ba cheart d’úsáideoirí fuinnimh i bhfoirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe araon, monaróirí, oibreoirí eangaí dáileacháin agus miondíoltóirí fuinnimh an tairbhe is mó a bhaint as an éiceachóras solúbtha agus idir-inoibritheach atá á fhorbairt faoi láthair. Beidh tomhaltóirí in ann soláthraithe teicneolaíochta agus seirbhísí a roghnú agus a athrú agus fuinneamh á úsáid acu ar bhealach inbhuanaithe a bhuí leis an obair atá leagtha amach ag an tionscadal InterConnect.