Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Togra le haghaidh Creat Eorpach Idir-inoibritheachta do Chathracha agus do Phobail Chliste (EIF4SCC)

Is é is aidhm do EIF4SCC sainmhínithe, prionsabail, moltaí, cásanna úsáide praiticiúla ó chathracha agus ó phobail ar fud na hEorpa agus lasmuigh di a chur ar fáil do cheannairí riarachán áitiúil an Aontais, mar aon le samhail choiteann chun seachadadh seirbhísí a éascú don phobal thar réimsí, cathracha, réigiúin agus teorainneacha.

Smart Connected City

GettyImages-626231038 © elenabs - iStock Getty Images

Mar aitheantas ar thábhacht na hidir-inoibritheachta agus ar na dúshláin shonracha a bhaineann léi i gcomhthéacs cathrach, cheap an Coimisiún (AS DIGIT agus AS CONNECT) Deloitte agus KU Leven chun “ Togra le haghaidh Creat Eorpach Idir-inoibritheachta do Chathracha agus Comhphobail Chliste” aullmhú. Cé go bhfuil CEI don ríomhRialtas i bhfeidhm ó 2010 i leith, is é seo an chéad uair riamh na coincheapa agus na smaointe a forbraíodh ann a chur in oiriúint don chomhthéacs áitiúil.

Is é is aidhm do EIF4SCC sainmhínithe, prionsabail, moltaí, cásanna úsáide praiticiúla ó chathracha agus ó phobail ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin a chur ar fáil do cheannairí riaracháin áitiúla an Aontais, mar aon le samhail choiteann chun seachadadh seirbhísí a éascú don phobal thar réimsí, cathracha, réigiúin agus teorainneacha.

Minicíocht uisce: flúirseach An Coimisiún Eorpach

Forbraíodh an creat trí fhorbairt a dhéanamh ar chomhlántachtaí agus trí chomhlántachtaí a aimsiú le tionscnaimh a bhí ann roimhe seo agus le tionscnaimh atá ar siúl faoi láthair, amhail gluaiseacht Maireachtála.AE, an Creat Eorpach Idir - inoibritheachta 2017 (CEI), na Sásraí Idir-inoibritheachta Íosta (MIMS Plus) agus torthaí na dtionscnamh arna gcistiú ag an Aontas (e.g. an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (CEF) Bloic Thógála Digiteacha, Ionad Margaidh na gCathracha Cliste, Dúshlán na gCathracha Cliste, an Chomhpháirtíocht um Aistriú Digiteach faoin gClár Oibre Uirbeach) agus tionscadail arna maoiniú ag an Aontas (Sioncrónacht, Triangulum, etc.).

Cén fáth a dteastaíonn idir-inoibritheacht ó chathracha agus ó phobail?

Is é is aidhm do EIF4SCC creat cineálach idir-inoibritheachta de gach cineál a chur ar fáil, agus conas is féidir leis rannchuidiú le Cathair/Comhphobal Cliste a fhorbairt. Réiteoidh sé sin an bealach chun seirbhísí a chur ar fáil do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, ní hamháin in aon chathair amháin, ach i gcathracha, i réigiúin agus thar theorainneacha freisin.

Creat Idir-inoibritheachta Eorpach do Chathracha agus Pobail Chliste

Áirítear le EIF4SCC trí choincheap (idir-inoibritheacht, cathair chliste nó pobal cliste, EIF4SCC), cúig phrionsabal ( ag tarraingt ar dhearbhú AE maidir le Maireachtáilisteach), agus seacht ngné ( a chuimsíonn cúig chomhpháirt na hidir-inoibritheachta, sraith thrasghearrthach amháin — Rialachas Seirbhíse Comhtháite, agus sraith bhunúsach den Rialachas Idir-inoibritheachta).

Minicíocht uisce: flúirseach An Coimisiún Eorpach

Comhpháirteanna Idir-inoibritheachta

Sainaithníodh sa Togra le haghaidh EIF4SCC cúig ghné idir-inoibritheachta atá tábhachtach i gcomhthéacs cathrach agus pobail. Tá siad sin cosúil leis na ‘sraitheanna’ idir-inoibritheachta i gCreat Eorpach Idir-inoibritheachta 2017, agus idir-inoibritheacht chultúrtha á cur leis. Tugtar samplaí sa tuarascáil ó chathracha an Aontais chun léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil feidhm acu sa chleachtas.

 • Tagraíonnidir-inoibritheacht theicniúil do shonraíochtaí comhéadain, seirbhísí idirnaisc, seirbhísí comhtháthaithe sonraí, cur i láthair agus malartú sonraí, agus prótacail chumarsáide shlána a chuimsiú. Ba cheart sonraíochtaí teicniúla oscailte a chur in oiriúint don chomhthéacs sonrach ina n-úsáidfear iad. Mar shampla, na Sásraí um Idir-inoibritheacht Íosta (MIMS Plus) agus Bloic Thógála SCE, atá bunaithe ar chaighdeáin oscailte a comhaontaíodh go comhchoiteann agus ar shonraíochtaí teicniúla oscailte, áirithíonn siad idir-inoibritheacht sonraí, córas agus seirbhísí idir cathracha agus soláthraithe ar fud an domhain, agus is féidir leo siúd atá ag obair ar idir-inoibritheacht in éiceachóras cliste cathrach a threorú.
 • Ciallaíonnidir-inoibritheacht shéimeantach go gcaomhnaítear agus go dtuigtear formáid agus brí na sonraí agus na faisnéise a mhalartaítear le linn malartuithe idir daoine aonair agus eagraíochtaí. Cuimsíonn idir-inoibritheacht shéimeantach gnéithe séimeantacha agus comhréire araon. Tagraíonn an ghné shéimeantach do bhrí eilimintí sonraí agus don ghaolmhaireacht eatarthu, agus áirítear leis samhlacha sonraí, foclóiríní rialaithe agus liostaí cód coiteann chun cur síos a dhéanamh ar mhalartuithe sonraí. Tagraíonn an ghné sintreach d’fhormáid chruinn na faisnéise atá le malartú i dtéarmaí gramadaí agus formáide.
 • Tagraíonnidir-inoibritheacht eagraíochtúil don bhealach ina ndéanann eagraíochtaí a bpróisis, a bhfreagrachtaí agus a n-ionchais a ailíniú chun spriocanna comhaontaithe a bhaint amach. Ciallaíonn idir-inoibritheacht eagraíochtúil próisis a dhoiciméadú, a chomhtháthú nó a ailíniú agus faisnéis ábhartha a mhalartú. Tá rannpháirtíocht ghníomhach an phobail úsáideoirí i gcomhchruthú réiteach mar chuid den chomhchuid idir-inoibritheachta eagraíochtúil.
 • Ciallaíonnidir-inoibritheacht dhlíthiúil a áirithiú gur féidir le daoine aonair agus eagraíochtaí, bídís ina n-eagraíochtaí poiblí nó neamhphoiblí, a fheidhmíonn faoi chreataí dlíthiúla agus rialála éagsúla, rialacha soláthair, beartais agus straitéisí, oibriú le chéile. Ba cheart go gcumasódh beartais, rialacháin agus reachtaíocht seirbhísí a bhunú laistigh de chathracha agus pobail agus eatarthu. Ba cheart go mbeadh comhaontú soiléir ann maidir le conas déileáil le difríochtaí idir beartais, rialacháin agus reachtaíocht, lena n-áirítear an rogha maidir le beartais, rialacháin agus reachtaíocht nua. Mar shampla, tá tionchar mór ag an idir-inoibritheacht dhlíthiúil ar chomhroinnt sonraí, ós rud é go n-éilíonn sé sin forbairt agus úsáid ceadúnas sonraí.
 • Tagraíonnidir-inoibritheacht chultúrtha do chéimeanna a ghlacann daoine aonair agus eagraíochtaí chun a ndifríochtaí sóisialta agus cultúrtha agus, más infheidhme, difríochtaí cultúrtha eagraíochtúla a chur san áireamh.
 • Tá bunsraith an rialachais idir-inoibritheachta ríthábhachtach do chur chuige iomlánaíoch maidir le hidir-inoibritheacht. Tagraíonn sé do chinntí maidir le creataí idir-inoibritheachta, socruithe institiúideacha, struchtúir eagraíochtúla, róil agus freagrachtaí, beartais, comhaontuithe agus gnéithe eile a bhaineann le hidir-inoibritheacht a áirithiú agus faireachán a dhéanamh uirthi ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. D’fhonn na cineálacha sin idir-inoibritheachta a chur chun feidhme i dtimpeallacht chasta cathrach, áirítear sa togra samhail choincheapúil do Rialachas Seirbhísí Comhtháite, ar féidir le húdaráis áitiúla iad a chur in oiriúint do na struchtúir shonracha laistigh dá n-eagraíochtaí.

Múnla Coincheapúil le haghaidh Rialachas Comhtháite Seirbhíse i gCathair Chliste nó i bPobal Cliste (SCC)

Chun a áirithiú gur féidir le ceannairí riaracháin áitiúla an Aontais EIF4SCC a chur i bhfeidhm go héasca ar a gcathair nó ar a bpobal, forbraíodh samhail choincheapúil do rialachas seirbhíse comhtháite. Cuirtear i láthair leis an tsamhail choincheapúil seo an tacaíocht rialachais is gá chun gníomhaíochtaí a chomhordú.

Tagraíonn Creat Eorpach Idir-inoibritheachta 2017 do chineál poiblí na seirbhísí agus luaitear ann gur minic a éilíonn soláthar seirbhísí poiblí na hEorpa ar riaracháin phoiblí oibriú le chéile chun freastal ar riachtanais úsáideoirí deiridh agus chun seirbhísí poiblí a sholáthar ar bhealach comhtháite. Mar sin féin, agus aitheantas á thabhairt don ról atá ag gníomhaithe riaracháin neamhphoiblí maidir le seirbhísí a sholáthar i gcomhthéacs cathair nó pobal cliste, cuirtear deireadh leis an gcoincheap poiblí. Ós rud é go bhfuil méid suntasach sonraí agus faisnéise i gcomhthéacs cathrach cliste as lámha lucht riaracháin phoiblí, ní mór don Rialachas Seirbhíse Comhtháite dearcadh níos leithne a ghlacadh.

Tagraíonn Rialachas Seirbhísí Comhtháite do chomhthéacs an rialachais agus cuimsíonn sé gach comhpháirt den idir-inoibritheacht: cultúrtha, dlíthiúil, eagraíochtúil, séimeantach agus teicniúil. Cúram leanúnach is ea idir-inoibritheacht a áirithiú agus an comhthéacs cultúrtha á bhunú, ionstraimí dlí á n-ullmhú, próisis chomhoibrithe á n-eagrú, sonraí agus faisnéis a mhalartú, agus seirbhísí SCC á soláthar. Tá conair chomhtháite seirbhíse agus sreafaí oibre comhroinnte mar thoradh ar rialachas seirbhíse comhtháite.

Tá sé ghné riachtanacha sa tsamhail:

 1. Ba cheart ról gníomhach a bheith agúsáideoirí seirbhíse — áitritheoirí, cuairteoirí, gnólachtaí, eagraíochtaí agus riarthóirí i gcomhchruthú seirbhísí cliste cathrach agus pobail. Is féidir le húsáideoirí seirbhíse a n-ionchur a sholáthar go digiteach, rud a fhágann go bhfuil seirbhísí feabhsaithe á dtairiscint dóibh. Ciallaíonn an dinimiciúil seo malartú leanúnach sonraí, slándáil agus príobháideachas guarantying.
 2. Seirbhísí comhtháite CCF — Féadfaidh an earnáil phoiblí Seirbhísí Comhtháite CCS a thairiscint nó trí chomhoibriú idir an earnáil phoiblí agus an earnáil neamhphoiblí. I measc na samplaí tá forbairt seirbhísí atá bunaithe ar néal agus a sholáthraíonn comhéadan so-úsáidte d’Úsáideoirí Seirbhíse go dtí forbairt an Dána Dhigitigh Áitiúil. Is cóip dhigiteach den chathair nó den phobal é dhá The Digital Twin a cheadaíonn tástáil a dhéanamh ar chinntí beartais i dtimpeallacht dhigiteach. Is féidir leis na seirbhísí sin úsáid a bhaint as bloic thógála atá ar fáil lena n-athúsáid. Samplaí de na bloic thógála sin is ea na réitigh ISA² agus Bloic Thógála na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (SCE), a chuireann cumais bhunúsacha ar fáil agus ar féidir iad a úsáid in aon tionscadal Eorpach chun seachadadh seirbhísí poiblí digiteacha thar theorainneacha a éascú. I measc na samplaí de Bhloic Thógála ISA² agus CEF tá na Croífhoclóiríní, ríomhshíniú agus ríomhshonraisc.
 3. Soláthraithe Seirbhíse — idir phoiblí agus phríobháideach, cuireann siad seirbhísí éagsúla ar fáil d’Úsáideoirí Seirbhíse laistigh de chathair nó de phobal. Áirítear orthu sin, ó bhreith linbh a chlárú, go bailiú dramhaíola na soilse sráide. Is féidir leis an idirghníomhaíocht idir Soláthraithe Seirbhíse agus Úsáideoirí Seirbhíse i gcomhthéacs na cathrach cliste tarlú laistigh de Chomhairle Choiteann SCC. Tugann an Chomhairle na gníomhaithe sin le chéile agus is féidir léi cabhrú chun riachtanais seirbhíse a shainaithint, a gcur chun feidhme a phleanáil, soláthar seirbhísí a chur i gcrích agus meastóireacht a dhéanamh ar thorthaí.
 4. Foinsí Sonraí & Seirbhísí — Tá go leor foinsí sonraí laistigh de chathair lena n-áirítear sonraí riaracháin, sonraí eolaíocha, sonraí sluafhoinsithe agus staidrimh, sonraí a bhailítear trí Idirlíon na Rudaí Nithiúla nó sonraí a bhailítear trí bhraiteoirí comhshaoil agus uirbeacha nó sonraí arna nginiúint ag daoine sa chathair. Is féidir sonraí a aicmiú mar shonraí oscailte, comhroinnte nó dúnta, ag brath ar úinéireacht, príobháideachas agus cúinsí slándála. Is féidir sonraí a roinnt idir gníomhaithe poiblí agus neamhphoiblí sa chathair nó sa phobal cliste chun soláthar seirbhísí a fheabhsú. Is féidir seirbhísí a oscailt, a roinnt nó a dhúnadh freisin.  Tá seirbhísí oscailte comhroinnte, a d’fhorbair an Coimisiún Eorpach agus riaracháin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, ar fáil do ghníomhaithe poiblí agus neamhphoiblí araon lena n-athúsáid (bloic thógála SCE, mar shampla). Cuireann siad ar chumas Soláthraithe Seirbhíse seirbhísí comhtháite a chur ar fáil ar bhealach cost-éifeachtach agus caighdeánaithe, as a dtiocfaidh éifeachtúlacht níos fearr do Sholáthraithe Seirbhíse, agus d’fhéadfadh sé go mbeadh méadú ar an soláimhsitheacht d’Úsáideoirí Seirbhíse. Malartaíonn gníomhaithe poiblí agus príobháideacha sonraí agus seirbhísí trí Ardán Sonraí Comhchoiteann Cliste na Cathrach nó an Chomhphobail, ar a dtugtar Ardán Sonraí Áitiúil freisin. Is féidir gach cineál sonraí atá ar fáil agus a chruthaítear i gcathair a thairiscint lena n-athúsáid tríd an Ardán Sonraí faoi choinníollacha in-athúsáideachta sonracha. Tá ról lárnach ag Úsáideoirí Seirbhíse san Ardán Sonraí freisin trí shonraí a ghiniúint trí bhíthin a ngníomhaíochta leis an gcathair agus trí úsáid a bhaint as seirbhísí a chuireann Soláthraithe Seirbhíse ar fáil. Tá príobháideachas agus slándáil sonraí ríthábhachtach agus is féidir leis an Ardán Sonraí iad a éascú agus a rialú.
 5. Leis anteicneolaíocht — beifear in ann sonraí a bhailiú, a stóráil, a chomhroinnt, a nuashonrú agus a chaomhnú, agus cruthaítear an fhéidearthacht seirbhísí in-athúsáidte a thógáil. Cuireann sé ar chumas Soláthraithe Seirbhíse seirbhísí a chruthú agus ligeann sé d’úsáideoirí ról gníomhach a ghlacadh i gcruthú na seirbhísí sin. Samplaí de theicneolaíochtaí atá ábhartha i gcomhthéacs CCFG is ea an Intleacht Shaorga, Mórshonraí, Blocshlabhra, an néalríomhaireacht, an Ríomhaireacht Ardfheidhmíochta, Dhána Digiteacha, ardáin sonraí, Idirlíon na Rudaí Nithiúla, feidhmchláir mhóibíleacha, etc.
 6. Slándáil & Príobháideacht — is príomhábhair imní iad maidir le seirbhísí a sholáthar, agus ní mór don riarachán poiblí agus do ghníomhaithe neamhphoiblí a áirithiú go gcloítear le cur chuige an phríobháideachais trí dhearadh agus na slándála trí dhearadh. Níor cheart do sheirbhísí a bheith i mbaol ionsaí agus ní mór dóibh a bheith i gcomhréir le hoibleagáidí conarthacha agus dlíthiúla maidir le cosaint sonraí agus príobháideachas.

Na chéad chéimeanna eile

Molann an Coimisiún Eorpach do riaracháin áitiúla ar leibhéal réigiúnach, cathrach agus pobail athbhreithniú a dhéanamh ar an Togra le haghaidh Creat Eorpach Idir-inoibritheachta do Chathracha agus Pobail Chliste (EIF4SCC) agus ar an Tuarascáil Staidéir a ghabhann leis ina sonraítear an mhodheolaíocht, an t-athbhreithniú litríochta agus an próiseas rannpháirtíochta páirtithe leasmhara a rinneadh. Pléifear an Togra le haghaidh CEI4SCC tríd an bpobal ‘Maireachtáil isteach’.An tAontas Eorpach agus trí fhóraim eile, d’fhonn é a ghlacadh mar dhoiciméad oifigiúil de chuid an Choimisiúin, bunaithe ar aiseolas ó úsáideoirí agus ó pháirtithe leasmhara.

Chun tuilleadh eolais a fháil, lean muid ar Twitter @ConnectCitiesEU