Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Barrfheabhas AI: A chinntiú go n-oibríonn an intleacht shaorga do dhaoine

Tá an Coimisiún tiomanta a áirithiú go n-oibreoidh an intleacht shaorga do dhaoine trí scileanna digiteacha a chothú agus cur chuige duine-lárnach i leith IS a chur chun cinn ar fud an domhain.

  Boilgeoga ina bhfuil léargas ar dhaoine a úsáideann teicneolaíochtaí digiteacha

Tá sé d’acmhainn ag teicneolaíochtaí intleachta saorga fás eacnamaíoch agus iomaíochas na hEorpa a chur chun cinn. Cuireann siad deiseanna ar fáil freisin chun feabhas a chur ar shaol shaoránaigh an Aontais trí fhorbairtí i réimse na sláinte, na feirmeoireachta, an oideachais, na fostaíochta, an fhuinnimh, an iompair, na slándála, agus eile.

Ba cheart go mbeadh an intleacht shaorga ag obair do dhaoine agus do dhaoine in ann muinín a bheith acu as teicneolaíochtaí intleachta saorga. Mar sin, ní mór don Aontas a áirithiú go mbeidh an intleacht shaorga a fhorbrófar agus a chuirfear ar an margadh san Aontas Eorpach duinelárnach, inbhuanaithe, slán, cuimsitheach agus iontaofa. Dírítear leis na príomhghníomhaíochtaí atá beartaithe ar an méid seo a leanas:

 • tallann a chothú agus scileanna intleachta saorga a fheabhsú
 • creat beartais a fhorbairt chun muinín as córais intleachta saorga a dhaingniú
 • Fís an Aontais maidir leis an intleacht shaorga inbhuanaithe agus iontaofa ar domhan a chur chun cinn

Tallann a chothú agus scileanna a fheabhsú

Tá scileanna digiteacha thar a bheith tábhachtach de réir mar a bhogann an Eoraip isteach sa Deacáid Dhigiteach. Tá gá ag an Aontas le gairmithe a bhfuil sainscileanna intleachta saorga acu chun leanúint de bheith iomaíoch ar fud an domhain agus ba cheart dó ardleibhéal scileanna ríomhaireachta a áirithiú i gcoitinne chun deighilt sa mhargadh fostaíochta a sheachaint.

Chun an méid sin a bhaint amach, déanfaidh an Coimisiún an méid seo a leanas:

 • tacú le tréimhsí oiliúna i réimsí digiteacha, agus béim níos mó á leagan ar scileanna intleachta saorga. Ba cheart go leanfadh cúrsaí oiliúna prionsabal an neamh-idirdhealaithe agus an chomhionannais inscne mar a leagtar amach sa Chlár Oideachais Dhigitigh
 • glao ar shainchláir agus sainchúrsaí oideachais i bpríomhréimsí a sheoladh faoin gClár don Eoraip Dhigiteach
 • tacú le líonraí d’ionaid barr feabhais intleachta saorga chun tallann a choinneáil agus chun cláir PhD agus modúil intleachta saorga a fhorbairt faoin gclár Fís Eorpach
 • líonraí dochtúireachta, comhaltachtaí iardhochtúireachta agus tionscadail malartaithe foirne in IS a mhaoiniú faoi ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie
 • tacú le forbairt scileanna nua faoin gClár Oibre Scileanna

Creat beartais a fhorbairt chun muinín as córais intleachta saorga a áirithiú

Tá muinín ríthábhachtach chun glacadh IS a éascú. Tá príomhphrionsabail forbartha ag an gCoimisiún chun treoir a thabhairt don chur chuige Eorpach maidir leis an intleacht shaorga ina gcuirtear san áireamh tionchar sóisialta agus comhshaoil na dteicneolaíochtaí intleachta saorga. Áirítear orthu sin bealach atá dírithe ar an duine chun IS a fhorbairt agus a úsáid, luachanna agus cearta bunúsacha an Aontais a chosaint amhail neamh-idirdhealú, príobháideachas agus cosaint sonraí, agus úsáid inbhuanaithe agus éifeachtúil acmhainní.

Molann an Coimisiún roinnt beart agus gníomhaíochtaí reachtacha chun muinín as an intleacht shaorga a chothú. Áirítear orthu sin:

 • togra le haghaidh creat cothrománach le haghaidh IS, lena ndírítear ar shábháilteacht agus ar urraim do chearta bunúsacha a bhaineann go sonrach le teicneolaíochtaí intleachta saorga
 • Bearta de chuid an Aontais lena gcuirtear an creat dliteanais in oiriúint do dhúshláin na dteicneolaíochtaí nua, lena n-áirítear an intleacht shaorga
 • athbhreithnithe ar an reachtaíocht sábháilteachta earnála atá ann cheana
 • lárionaid oibríochta slándála, arna gcumhachtú ag IS, chun gníomhú mar ‘Cybershield’ don Aontas, chun comharthaí cibirionsaí a bhrath luath go leor agus chun gníomhaíocht réamhghníomhach a chumasú

Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag obair i gcomhar le geallsealbhóirí agus le heagraíochtaí, lena n-áirítear gníomhaireachtaí an Aontais agus eagraíochtaí socraithe caighdeán, chun IS iontaofa a fhorbairt.

Fís an Aontais maidir leis an intleacht shaorga inbhuanaithe agus iontaofa ar domhan a chur chun cinn

Mar atá leagtha amach sa Chompás Digiteach: tá an bealach Eorpach le haghaidh na ndeichmbliana digiteacha, gníomhaíochtaí na hEorpa ar an ardán idirnáisiúnta níos tábhachtaí ná riamh. Áirítear air sin an intleacht shaorga, ós rud é go dtéann rioscaí agus dúshláin na teicneolaíochta sin thar theorainneacha náisiúnta agus ilchríochacha.

Déanfaidh an Coimisiún a chur chuige duinelárnach i leith na hintleachta saorga a chur chun cinn ar an leibhéal domhanda agus spreagfaidh sé rialacha agus caighdeáin dhomhanda maidir leis an intleacht shaorga a ghlacadh, chomh maith leis an gcomhar le tíortha agus le geallsealbhóirí atá ar aon intinn leo a neartú. 

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi obair an Choimisiúin chun a chur chuige i leith IS a chur chun cinn ar fud an domhain ar an leathanach for-rochtana idirnáisiúnta le haghaidh IS daonlárnach.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Plean Sáraithe Ailse na hEorpa: Seoladh an Tionscnaimh Eorpaigh um Íomháú Ailse

Ag imeacht níos luaithe an tseachtain seo sa Bhruiséil, sheol an Coimisiún an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse chun tacú le soláthraithe cúraim sláinte, institiúidí taighde agus nuálaithe an úsáid is fearr a bhaint as réitigh nuálacha sonraíbhunaithe maidir le cóireáil agus cúram ailse.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Plean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga

Is é is aidhm don Phlean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga dlús a chur le hinfheistíocht san intleacht shaorga, gníomhú maidir le straitéisí agus cláir intleachta saorga agus beartas intleachta saorga a ailíniú chun ilroinnt san Eoraip a sheachaint.

Féach freisin

Barr feabhais IS rathúil ón tsaotharlann go dtí an margadh

Leis an bPlean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga, cuirtear tacar nithiúil de ghníomhaíochtaí comhpháirteacha chun cinn don Choimisiún Eorpach agus do na Ballstáit chun ceannaireacht dhomhanda a chruthú maidir leis an intleacht shaorga iontaofa.