Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Idirlíon níos fearr a chruthú do na páistí

Leis an straitéis maidir le hidirlíon níos fearr do leanaí, cuirtear gníomhaíochtaí ar fáil chun daoine óga a chumhachtú agus iad ag féachaint ar an saol digiteach.

    Grafaic faisnéise maidir leis na rioscaí is minice ar líne: bréagnuacht, bulaíocht, príobháideachas, gnéastéacsáil, nochtadh d’ábhar, grúmaeireacht

Is leanbh é thart ar dhuine as gach triúr úsáideoirí idirlín, agus tá rochtain ag na leanaí seo ar an Idirlíon ag aois níos óige ná riamh ar fud réimse éagsúil gléasanna. Tá siad ag caitheamh níos mó agus níos mó ama ar an Idirlíon, ag brabhsáil na meán sóisialta, ag imirt cluichí ar líne agus ag baint úsáide as aipeanna móibíleacha. Tarlaíonn sé seo go minic gan maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine fásta.

Cé go gcuireann an tIdirlíon a lán deiseanna foghlama, cumarsáide, cruthaitheachta agus siamsaíochta ar fáil, cuireann sé rioscaí áirithe ar fáil freisin d’úsáideoirí leochaileacha amhail leanaí.

Is féidir le leanaí a bheith neamhchosanta ar ábhar agus iompar díobhálach ar líne, amhail cibearbhulaíocht, gnéaschiapadh, pornagrafaíocht, foréigean nó féindochar. Tá gá le freagairtí éifeachtúla chun iarmhairtí diúltacha dá bhforbairt chognaíoch, shóisialta agus mhothúchánach a chosc.

Is mian leis an gCoimisiún a chinntiú go mbeidh timpeallacht shábháilte spreagúil ag daoine óga ar líne agus ag an am céanna dul i ngleic le teicneolaíochtaí nua agus am a chaitheamh ar líne. Go deimhin, beidh teicneolaíochtaí nua amhail an intleacht shaorga, nascacht mhéadaithe, agus réaltacht mhéadaithe agus fhíorúil ina gcúis le hathrú tábhachtach ar an gcaoi a mbíonn leanaí rannpháirteach sa tsochaí agus ina mbíonn siad i dteagmháil léi.

Leis an straitéis Eorpach maidir le hidirlíon níos fearr do leanaí, cuirtear sraith beart comhlántach ar fáil, lena n-áirítear maoiniú, comhordú agus féinrialáil chun timpeallacht níos sábháilte ar líne a chruthú. 

Comhchistíonn an Coimisiún Ionaid d’Idirlíon Níos Sábháilte sna Ballstáit (arna chomhordú ag Insafe), agus is é an tairseach ‘Idirlíon Níos Fearr do Leanaí’ an pointe iontrála aonair le haghaidh acmhainní agus dea-chleachtais a chomhroinnt ar fud na hEorpa. Is é an príomhchúram atá orthu feasacht a mhúscailt agus litearthacht dhigiteach a chothú i measc mionaoiseach, tuismitheoirí agus múinteoirí. Chomh maith leis sin, déanann siad ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne a chomhrac trína líonra beolínte (INHOPE).

Tá an Chomhghuaillíocht á héascú ag an gCoimisiún chun cosaint níos fearr a thabhairt do mhionaoisigh ar líne, tionscnamh féinrialála le príomhchuideachtaí TFC agus meán, an tsochaí shibhialta agus comhlachais tionscail ag dul i ngleic le hábhar agus iompar díobhálach ar líne.

Is gné riachtanach den tsábháilteacht ar líne é múscailt feasachta: gach bliain, ceiliúraimid Lá na nIdirlíon Níos Sábháilte, ócáid dhomhanda a cheiliúradh i thart ar 170 tír, a shroicheann na milliúin duine ar fud an domhain trí imeachtaí agus gníomhaíochtaí éagsúla.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Cearta agus prionsabail dhigiteacha: claochlú digiteach do shaoránaigh an Aontais

Is díol sásaimh don Choimisiún an comhaontú ar thángthas air leis an bParlaimint agus leis an gComhairle maidir leis an dearbhú Eorpach maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha. Leis an dearbhú, a moladh i mí Eanáir, bunaítear pointe tagartha soiléir maidir leis an gcineál claochlaithe dhigitigh duinelárnaigh a dhéanann an tAontas a chur chun cinn agus a chosaint, sa bhaile agus thar lear.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Online privacy and safety

Common EU rules guarantee a high standard of privacy online. The EU is committed to ensuring citizens, and particularly children, are safe online.

Léargas níos doimhne

Lá Idirlín Níos Sábháilte

Cuireann Lá Idirlín Níos Sábháilte úsáid níos sábháilte agus níos freagraí as an teicneolaíocht ar líne chun cinn ag leanaí agus daoine óga ar fud an domhain.

Ionaid d’Idirlíon Níos Sábháilte

Cuireann Ionaid Idirlín Níos Sábháilte eolas, comhairle agus cúnamh ar fáil do leanaí, do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do chúramóirí maidir le ceisteanna digiteacha agus troideanna i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne.

Féach freisin

Príobháideacht dhigiteach

Cuidíonn an Treoir maidir le ríomh-Phríobháideachas agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí le príobháideachas digiteach a chinntiú do shaoránaigh an Aontais.