Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach

Cuireann Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) feabhas ar chomhsheasmhacht rialacha teileachumarsáide an Aontais.

  íomhá satailíte den Eoraip san oíche, le soilse

Is é misean BEREC cúnamh a thabhairt don Choimisiún agus do na húdaráis rialála náisiúnta rialacha teileachumarsáide an Aontais a chur chun feidhme. Tugann sé comhairle freisin d’institiúidí Eorpacha agus comhlánaíonn sé cúraimí rialála na n-údarás náisiúnta ar an leibhéal Eorpach.

Príomhchúraimí BEREC

 • Páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin faoi nós imeachta comhairliúcháin an AE;
 • Dea-chleachtais rialála a chomhroinnt, a d’fhéadfadh cabhrú le húdaráis rialála rialacha teileachumarsáide a chur chun feidhme;
 • Comhairle a chur ar an gCoimisiún, ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gComhairle maidir le beartas teileachumarsáide;
 • Cúnamh a thabhairt d’institiúidí an AE agus do na hÚNRanna ina gcaidreamh le tríú páirtithe;
 • Tuairimí a thabhairt:
  • dréachtchinntí agus dréachtmholtaí maidir le comhchuibhiú, i gcomhréir le hAirteagal 19 den Treoir Réime;
  • dréachtchinntí maidir le margaí trasnáisiúnta a shainaithint, i gcomhréir le hAirteagal 15 den Treoir Réime;
  • a áirithiú go bhforbrófar rialacha comhchoiteanna agus ceanglais chomhchoiteanna do sholáthraithe seirbhísí gnó trasteorann.
 • Le dul i gcomhairle:
  • dréachtbhearta a bhaineann le rochtain éifeachtach ar an uimhir ghlao éigeandála 112;
  • dréachtbhearta a bhaineann le cur chun feidhme éifeachtach an raoin uimhrithe 116;
  • maidir le dréachtmholtaí maidir le margaí ábhartha táirgí agus seirbhísí, i gcomhréir le hAirteagal 15 den Treoir Réime.
 • Tuairimí a thabhairt maidir le díospóidí trasteorann;
 • Faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar earnáil na cumarsáide leictreonaí, agus tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ar fhorbairtí san earnáil sin.

Tá BEREC comhdhéanta de cheannairí na 27 n-údarás rialála náisiúnta agus tugann oifig i Ríge na Laitvia cúnamh dó.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

Léargas níos doimhne