Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach

Cuireann Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) feabhas ar chomhsheasmhacht rialacha teileachumarsáide an Aontais.

Is é misean BEREC cúnamh a thabhairt don Choimisiún agus do na húdaráis rialála náisiúnta rialacha teileachumarsáide an Aontais a chur chun feidhme. Tugann sé comhairle freisin d’institiúidí Eorpacha agus comhlánaíonn sé cúraimí rialála na n-údarás náisiúnta ar an leibhéal Eorpach.

Príomhchúraimí BEREC

 • Páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin faoi nós imeachta comhairliúcháin an AE;
 • Dea-chleachtais rialála a chomhroinnt, a d’fhéadfadh cabhrú le húdaráis rialála rialacha teileachumarsáide a chur chun feidhme;
 • Comhairle a chur ar an gCoimisiún, ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gComhairle maidir le beartas teileachumarsáide;
 • Cúnamh a thabhairt d’institiúidí an AE agus do na hÚNRanna ina gcaidreamh le tríú páirtithe;
 • Tuairimí a thabhairt:
  • dréachtchinntí agus dréachtmholtaí maidir le comhchuibhiú, i gcomhréir le hAirteagal 19 den Treoir Réime;
  • dréachtchinntí maidir le margaí trasnáisiúnta a shainaithint, i gcomhréir le hAirteagal 15 den Treoir Réime;
  • a áirithiú go bhforbrófar rialacha comhchoiteanna agus ceanglais chomhchoiteanna do sholáthraithe seirbhísí gnó trasteorann.
 • Le dul i gcomhairle:
  • dréachtbhearta a bhaineann le rochtain éifeachtach ar an uimhir ghlao éigeandála 112;
  • dréachtbhearta a bhaineann le cur chun feidhme éifeachtach an raoin uimhrithe 116;
  • maidir le dréachtmholtaí maidir le margaí ábhartha táirgí agus seirbhísí, i gcomhréir le hAirteagal 15 den Treoir Réime.
 • Tuairimí a thabhairt maidir le díospóidí trasteorann;
 • Faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar earnáil na cumarsáide leictreonaí, agus tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ar fhorbairtí san earnáil sin.

Tá BEREC comhdhéanta de cheannairí na 27 n-údarás rialála náisiúnta agus tugann oifig i Ríge na Laitvia cúnamh dó.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Chuir an Coimisiún tionscnaimh nua i láthair le haghaidh bhonneagair dhigiteacha an lae amárach

Tá sraith gníomhaíochtaí féideartha curtha i láthair ag an gCoimisiún chun nuálaíocht, slándáil agus athléimneacht na mbonneagar digiteach a chothú. Braitheann iomaíochas gheilleagar na hEorpa amach anseo ar na hardbhonneagair agus seirbhísí líonra dhigitigh sin, ós rud é go bhfuil nascacht thapa, shlán agus fhorleathan riachtanach d’úsáid na dteicneolaíochtaí a thabharfaidh sinn isteach sa saol amach anseo: teilileigheas, tiomáint uathoibrithe, cothabháil réamhfháistineach foirgneamh, nó talmhaíocht bheacht.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

Léargas níos doimhne