Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne An Bheilg Dhigiteach. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána eile nach bhfuil seirbhísí ardluais ar fáil iontu. Trí chostais a ísliú agus ualaí riaracháin a laghdú, tá an Bheilg i bhfabhar leathanbhanda margadhthiomáinte a chur in úsáid.

  bratach na Beilge

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Bheilg

Leis an bplean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach, a fógraíodh i mí Aibreáin 2021, cuirfear deireadh leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí ardluais ar fáil iontu agus ina gcumhdaítear an tréimhse 2022-2024. Tacaíonn sé le spriocanna Eorpacha na nascachta gigighiotáin 2025 a bhaint amach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnach

Údaráis fhreagracha

 • Tá an Leas-Phríomh-Aire agus an tAire Riaracháin Phoiblí, Fiontar Poiblí, Teileachumarsáide agus Seirbhísí Poist freagrach as saincheisteanna a bhaineann le Teileachumarsáid, agus in éineacht leis an Státrúnaí Digitithe, tá an bheirt acu freagrach as saincheisteanna a bhaineann leis an gClár Oibre Digiteach.
 • Is é FPS Economy, FBManna, Féinfhostaithe agus Fuinneamh an tseirbhís phoiblí chónaidhme atá i gceannas ar an mbeartas eacnamaíoch sa Bheilg. Tacaíonn CCT le hearnáil teileachumarsáide na Beilge rialacháin a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus nuálaíocht a spreagadh.
 • Is í Institiúid na Beilge um Sheirbhísí Poist agus Teileachumarsáide (BIPT) an rialtóir um chumarsáid leictreonach. Tá sé de chúram air, i measc nithe eile, iomaíocht a chur chun cinn, rannchuidiú le forbairt an mhargaidh inmheánaigh agus leasanna na n-úsáideoirí a chosaint. Tá baint ag BIPT le go leor gnéithe den straitéis náisiúnta leathanbhanda. Déanann sé faisnéis maidir le soláthar seirbhísí leathanbhanda a bhailiú, a anailísiú agus a chur i láthair go háirithe, d’fhonn feidhmiú céimneach líonraí leathanbhanda a spreagadh agus na limistéir bhána atá fágtha a shainaithint. Sheol an BIPT an suíomh gréasáin www.fibreinfo.be chun eolas a thabhairt faoi leathadh amach na snáithíní. Freagraíonn sé ceisteanna na n-úsáideoirí deiridh, na n-oibreoirí, na mbardas agus na n-úinéirí réadmhaoine maidir leis an teicneolaíocht, na féidearthachtaí, na cearta agus na hoibleagáidí etc. maidir le snáithín.
 • An Vallúin: is cuideachta faoi dhliteanas teoranta é Agence du Numérique (AdN) faoin dlí poiblí, atá i gceannas ar fhorbairt TFC sa Vallúin. Tá Agence du Numérique i gceannas ar an straitéis don Vallúin Dhigiteach 2019-2024 a chur i bhfeidhm, straitéis a bhunaigh rialtas na Vallúine chun an bhearna san fhorbairt dhigiteach a líonadh — lena n-áirítear líonraí leathanbhanda — agus cuidiú leis an réigiún ina chlaochlú digiteach.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Leagtar síos cúig thosaíocht saBheilg Dhigiteach:

 • Bonneagar digiteach,
 • Muinín dhigiteach agus slándáil dhigiteach,
 • An rialtas digiteach,
 • An geilleagar digiteach, agus
 • Scileanna digiteacha agus poist dhigiteacha.

An 30 Aibreán 2021, sheol Comhairle Chónaidhme Airí na Beilge plean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach & lena gcuirfear deireadh leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí ardluais ar fáil iontu (meastar go bhfuil 138.000 teaghlach ann). Faoin bplean, déanfar na limistéir bhána (a mheastar a bheith 2 % den chríoch) a mhapáil mar chéad chéim chun imscaradh seirbhísí ardluais a éascú, mar shampla trí infheistíocht ó oibreoirí a spreagadh. Ina theannta sin, bunófar aonad rialtais speisialta a bheidh freagrach as an bplean a chur chun feidhme agus as faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn, agus déileálfaidh Oifig Inniúlachta Leathanbhanda le gach saincheist ábhartha a bhaineann leis an gcomhar idir páirtithe leasmhara poiblí agus príobháideacha agus tacóidh sí le cur chun feidhme Bhosca Uirlisí Nascachta an Aontais. Tá an plean bunaithe ar 5 ais:

 • clúdach líonra mapála agus limistéir bhána a shainaithint,
 • feidhmiú céimneach leathanbhanda a éascú trí BCO náisiúnta sealadach a chruthú a dhéanfaidh comhordú níos forleithne ar an gcomhar idir údaráis phoiblí agus oibreoirí nó infheisteoirí, chomh maith le cur chun feidhme Bhosca Uirlisí Nascachta an Aontais,
 • infheistíocht a spreagadh sna limistéir bhána gan idirlíon tapa,
 • tacaíocht a chruthú do chur i bhfeidhm snáithín agus 5G tríd an suíomh gréasáin thart ar 5G www.over5g.be,
 • leathanbhanda cille a bhunú laistigh de Gheilleagar FPS.

Trí ualaí riaracháin a laghdú agus trí chostais oibritheoirí líonraí a ísliú, tá an rialtas ag spreagadh leathadh amach teicneolaíochtaí leathanbhanda nua (snáithín, LTE ardfhorbartha, 5G). Mar shampla, ní mór do gach teach atá á thógáil nó á athchóiriú amach anseo a bheith réidh le snáithín. Thairis sin, is é atá i gceist le creat réamhghníomhach 5G a áirithiú go mbeidh an Bheilg réidh nuair a chuirfear an tIdirlíon de gach rud i bhfeidhm.

Geallann rialtas na Beilge go laghdóidh sé na hualaí riaracháin agus na costais a bhaineann le bonneagair TFC a chur in úsáid. Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an rialtas nua ar an straitéis i gcomhar le roinnt páirtithe leasmhara tionscail (na Mianaigh Dhigiteacha).

SaVallúin Dhigiteach 2019-2024 leagtar síos an creat do ghníomhaíochtaí Rialtas na Vallúine ó thaobh chlaochlú digiteach na Vallúine de. Tá an Vallúin Dhigiteach bunaithe ar ocht gcinn de dhúshláin thrasdisciplíneacha atá ina gcreat struchtúrtha agus ina príomhghnéithe do na cinntí uile a dhéantar agus do na bearta a dhéantar laistigh de chúig théama na Vallúine Digití. Ceann de na dúshláin is ea Réigiún Giga — leathanbhanda Super-tapa do gach duine mar bhunchloch na dtionscnamh digiteach.

Bearta chun leathanbhanda a fhorbairt

Treochlár chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme: D’fhógair an Bheilg pleananna chun measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le díolúintí ceada, chun deiseanna a shainaithint chun nósanna imeachta maidir le hiarratais ar cheadanna a dhigitiú tuilleadh, chun treoir a sholáthar d’eintitis áitiúla nach gcuirfeadh táillí costasbhunaithe i bhfeidhm, chun infhaighteacht dhigiteach faisnéise a fheabhsú tuilleadh, go príomha trí shineirgí idir foinsí éagsúla a neartú, agus trí rochtain ar bhonneagar fisiciúil comhlachtaí poiblí a spreagadh.

Plean Téarnaimh agus Athléimneachta: áirítear sa phlean infheistíochtaí agus athchóirithe tábhachtacha a bhaineann leis an nascacht. Ar leibhéal feidearálach, d’fhormheas an Bheilg plean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach. Áirítear leis sin an nascacht a mhapáil, rud a chuirfidh ar chumas na tíre limistéir bhána a d’fhéadfadh a bheith ann a shainaithint agus borradh a chur faoi infheistíochtaí sna limistéir sin.

Chinn an rialtas feidearálach freisin EUR 41 milliún a infheistiú i leathadh amach an idirlín leathanbhanda fhosaithe sna ceantair bhána, mar a thugtar orthu, sna blianta amach romhainn.

Ar an leibhéal réigiúnach, déanfaidh gach réigiún breithniú ar a noirm astaíochtaí réimsí leictreamaighnéadacha (EMF) a mhodhnú, ar bac iad faoi láthair ar leathadh amach 5G, go háirithe sa Vallúin agus i réigiún na Bruiséile. Tiomnófar EUR 19.5 milliún do thacaíocht a thabhairt d’imscaradh FTTH i bpobal labhartha na Gearmáinise. Déanfaidh an Vallúin infheistíocht freisin chun páirceanna gnó agus scoileanna a nascadh (EUR 70.3 milliún).

Mapáil leathanbhanda: Cuireann an BIPT córas mapála ar fáil le haghaidh leathanbhanda (in aghaidh na teicneolaíochta) a thaispeánann cá bhfuil rochtain ar an Idirlíon ar fáil ag luas ar leith. Ar an gcaoi sin, is féidir limistéir nach bhfuil bonneagar ardfheidhmíochta iontu go fóill (limistéir bhána) agus ina bhfuil gá le bearta breise a shainaithint. Chomh maith leis na léarscáileanna móibíleacha agus leathanbhanda, forbróidh an BIPT léarscáil snáithín thiomnaithe FTTH freisin.

Tá uirlisí mapála ann ina gcuirtear faisnéis bhonneagair ar fáil ar an leibhéal réigiúnach. Sampla de sin is ea bunachar sonraí Tairseach KLIP — Kabel en Leiding Informatie i bhFlóndras, ina soláthraítear faisnéis ábhartha le haghaidh pleanála, iarratasóirí ar cheadanna, oibreoirí cábla agus píblíne chomh maith le riarachán poiblí.

Tá tairseach den chineál céanna ann ar scála cónaidhme: Klim-CICC — Déan teagmháil le Eolas cónaidhme Câbles et Conduites. Anseo, nuair a bhíonn oibreacha pleanála á bpleanáil, is féidir le duine a sheiceáil an bhfuil aon suiteálacha agus píblínte ann chun táirgí guaiseacha nó cáblaí ardvoltais a iompar chomh maith le cáblaí nó línte eile in aice láimhe, nó na hoibreacha a fhógairt do na hoibreoirí cábla agus na hoibreoirí cábla a sholáthróidh an fhaisnéis riachtanach go léir.

Tá a thairseach gréasán-chumasaithe féin ag Réigiún na Vallúine freisin chun cabhrú le comhordú pleanála oibreacha, ar a dtugtar Powalco. Sheol an Vallúin Dhigiteach ardán rabhaidh réigiúnach nua le haghaidh fadhbanna nascachta leathanbhanda: Nasc Vallúin Dhigiteacha. Forbraíodh an t-ardán sin i gcomhar leis na trí oibreoir teileachumarsáide soghluaiste faoi chuimsiú an chomhaontaithe “ToP”.

Is tairseacha iad GIPOD sa Réigiún Pléimeannach agus Osiris i Réigiún Príomhchathrach na Bruiséile a chabhraíonn le comhordú na n-oibreacha sibhialta.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Bheilg

Le haghaidh na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus dul i bhfód, cumhdach teicneolaíochtaí leathanbhanda éagsúla agus costais seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus na tuarascálacha tíre ar an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, téigh i gcomhairle leis an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus preasdhoiciméid náisiúnta agus de chuid an Aontais

Sonraí teagmhála

BCO Belgium (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): Geilleagar Cónaidhme na Seirbhíse Poiblí, FBManna, Meánaicme, agus Fuinneamh

Seoladh: Rue du Progrès 50-1210 Bruxelles, an Bheilg
Teagmháil trí ríomhphost
Teile + 32 2 2 77 88 78 Suíomh gréasáin

FPS Economy, SMEanna, Féinfhostaithe agus Fuinneamh — Ard-Stiúrthóireacht um Rialáil Eacnamaíoch

Seoladh: City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 An Bhruiséil, An Bheilg
Teagmháil trí ríomhphost
Teileafón: + 32 2 277 77 59 Suíomh Gréasáin

Agence du Numérique (an Vallúin)

Seoladh: Ascaill Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, An Bheilg
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 32 81 77 80 58 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Clúdach FTTH/B 70 % bainte amach ag AE39 de réir an FTTH de chuid na hEorpa

De réir an tSnáithín i Lánléargas an Mhargaidh Baile/Foirgnimh (FTTTH/B), shroich AE39 (27 mBallstát an Aontais, an Ríocht Aontaithe, 4 thír CIS, an Íoslainn, Iosrael, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis, an Tuirc) 70 % ráta cumhdaigh FTTH/B, 244 mhilliún teach caite agus 121 milliún síntiúsóir FTTH/B amhail ó mhí Mheán Fómhair 2023.

BROCHURE |
Lámhleabhar Infheistíochta Leathanbhanda

Tá sé mar aidhm ag an lámhleabhar seo cabhrú le húdaráis phoiblí tionscadail leathanbhanda a phleanáil, a chur chun feidhme agus monatóireacht a dhéanamh orthu laistigh dá gcríocha.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean náisiúnta leathanbhanda na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh nasc iomlán idir an tSualainn agus tá spriocanna ann maidir le clúdach móibíleach agus maidir le naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimicí margaidh maidir le líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Le Clár Oibre na Portaingéile Digiteach agus leis an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí an-ardtoillte le haghaidh 2023-2030, múnlaítear forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht mhargaidh iomaíoch.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé mar aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a chur ar fáil faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean náisiúnta leathanbhanda d’Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta Digitithe na hUngáire 2021-2030 sprioc de 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne agus 5G chun cinn. I mBíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar soláthar céimneach líonra atá bunaithe ar an iomaíocht agus atá bunaithe ar shnáithíní le cabhair ó chistí poiblí do cheantair nach bhfuil freastal ceart á dhéanamh orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá clúdach bunúsach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) a sholáthar ar fud na tíre faoi 2030.