Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais. Trí chostais a laghdú agus ualaí riaracháin a laghdú, tá an Bheilg i bhfabhar leathanbhanda a úsáid faoi thionchar an mhargaidh.

  bratach na Beilge

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Bheilg

Leis an bplean náisiúnta maidir le leathanbhanda fosaithe agus móibíleach, a fógraíodh i mí Aibreáin 2021, cuirfear deireadh leis na limistéir bhána atá fágtha i gcás nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais agus ina gcumhdaítear an tréimhse 2022-2024. Tacaíonn sé leis na spriocanna Eorpacha maidir le nascacht ghigighiotáin 2025 a bhaint amach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnach

Údaráis fhreagracha

 • Tá an Leas-Phríomh-Aire agus an tAire Riaracháin Phoiblí, Fiontar Poiblí, Teileachumarsáide agus Seirbhísí Poist freagrach as saincheisteanna a bhaineann le teileachumarsáid, agus tá siad araon freagrach as saincheisteanna a bhaineann leis an gClár Oibre Digiteach in éineacht leis an Rúnaí Stáit um Dhigitiú.
 • Is é Geilleagar CCT, FBManna, Féinfhostaithe agus Fuinneamh an tseirbhís phoiblí fheidearálach atá i gceannas ar an mbeartas eacnamaíoch sa Bheilg. Tacaíonn an CCT le hearnáil teileachumarsáide na Beilge maidir le rialacháin a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus maidir le nuálaíocht a spreagadh.
 • Is í Institiúid na Beilge um Sheirbhísí Poist agus um Theileachumarsáid (BIPT) an rialtóir don chumarsáid leictreonach. Tá sé de chúram air, i measc nithe eile, iomaíocht a chur chun cinn, rannchuidiú le forbairt an mhargaidh inmheánaigh agus leasanna na n-úsáideoirí a chosaint. Tá baint ag BIPT le go leor gnéithe den straitéis náisiúnta leathanbhanda. Bailíonn sé, go háirithe, faisnéis maidir le soláthar seirbhísí leathanbhanda, agus déanann sé anailís air, d’fhonn feidhmiú céimneach líonraí leathanbhanda a spreagadh agus na limistéir bhána atá fágtha a aithint. Sheol an BIPT an suíomh gréasáin www.fibreinfo.bechun eolas a chur ar fáil faoi leathadh amach snáithíní. Freagraíonn sé ceisteanna na n-úsáideoirí deiridh, na n-oibreoirí, na mbardas agus na n-úinéirí maoine maidir leis an teicneolaíocht, na féidearthachtaí, na cearta agus na hoibleagáidí etc. maidir le snáithín.
 • Ainm Tíre: is cuideachta faoi dhliteanas teoranta é Agence du Numérique (ADN) faoin dlí poiblí, atá i gceannas ar fhorbairt TFC sa Vallúin. Tá Agence du Numérique i gceannas ar an straitéis don Vallúin Dhigiteach 2019-2024 a chur i bhfeidhm, straitéis a bhunaigh rialtas na Vallúine chun an bhearna san fhorbairt dhigiteach a líonadh — lena n-áirítear líonraí leathanbhanda — agus cuidiú leis an réigiún ina chlaochlú digiteach.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Cúig thosaíocht leagtha síos ag anmBeilg Dhigiteach:

 • Bonneagar digiteach,
 • Muinín dhigiteach agus slándáil dhigiteach,
 • An rialtas digiteach,
 • An geilleagar digiteach, agus
 • Scileanna digiteacha agus poist.

An 30 Aibreán 2021, sheol Comhairle Cónaidhme Airí na Beilge plean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fhosaithe agus shoghluaiste, is é sin deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil seirbhísí ardluais ar fáil (meastar 138.000 teaghlach). Faoin bplean, déanfar na limistéir bhána (measta 2 % den chríoch) a mhapáil mar chéad chéim chun imscaradh seirbhísí ardluais a éascú, mar shampla trí infheistíocht ó oibreoirí a spreagadh. Ina theannta sin, bunófar aonad rialtais speisialta a bheidh freagrach as an bplean a chur chun feidhme agus as faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn, agus déileálfaidh Oifig Inniúlachta Leathanbhanda leis na saincheisteanna ábhartha uile a bhaineann leis an gcomhar idir geallsealbhóirí poiblí agus príobháideacha agus tacóidh sí le cur chun feidhme Bhosca Uirlisí Nascachta an Aontais. Tá an plean bunaithe ar 5 ais:

 • clúdach an ghréasáin a mhapáil agus limistéir bhána a shainaithint,
 • cur i bhfeidhm céimneach leathanbhanda a éascú trí BCO náisiúnta sealadach a chruthú a dhéanfaidh comhordú níos forleithne ar an gcomhar idir údaráis phoiblí agus oibreoirí nó infheisteoirí, chomh maith le cur chun feidhme Bhosca Uirlisí Nascachta an Aontais Eorpaigh,
 • infheistíocht a spreagadh sna ceantair bhána gan idirlíon gasta,
 • tacaíocht a chruthú do snáithín agus 5G a rolladh amach tríd an suíomh gréasáin faoi 5G www.over5g.be,
 • bunú Leathanbhanda ceall laistigh de Gheilleagar CCT.

Trí ualaí riaracháin a laghdú agus costais rolladh amach oibreoirí líonraí a ísliú, tá an rialtas ag spreagadh feidhmiú céimneach teicneolaíochtaí nua leathanbhanda (snáithín, ardfhorbartha LTE, 5G). Mar shampla, beidh ar gach teach atá á thógáil nó á athchóiriú amach anseo a bheith réidh le snáithín. Ina theannta sin, tá creat réamhghníomhach 5G ann lena chinntiú go mbeidh an Bheilg réidh nuair a chuirfear an tIdirlíon de gach rud i bhfeidhm.

Geallann rialtas na Beilge go laghdóidh sé na hualaí riaracháin agus na costais a bhaineann le húsáid bonneagar TFC. Tá an straitéis á hathbhreithniú ag an rialtas nua i gcomhar le roinnt páirtithe leasmhara sa tionscal (na Mionlaigh Dhigiteacha).

Is í anVallúin Dhigiteach 2019-2024 a leagann síos an creat le haghaidh ghníomhaíochtaí Rialtas na Vallúine ó thaobh chlaochlú digiteach na Vallúine de. Tá an Vallúin Dhigiteach bunaithe ar ocht ndúshlán trasdisciplíneacha a chruthaíonn a chreat struchtúrtha agus a phríomhghnéithe do na cinntí uile a dhéantar agus do na bearta a dhéantar laistigh de chúig théama Dhigiteach na Vallúine. Ceann de na dúshláin is ea Giga Region — leathanbhanda sárthapa do chách mar bhunchloch na dtionscnamh digiteach.

Bearta maidir le forbairt leathanbhanda

Treochlár chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme: D’fhógair an Bheilg pleananna chun measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le díolúintí ceada, deiseanna a shainaithint chun nósanna imeachta um iarratas ar cheadanna a dhigitiú tuilleadh, treoir a chur ar fáil d’eintitis áitiúla nach gcuirfeadh táillí costasbhunaithe i bhfeidhm, infhaighteacht dhigiteach faisnéise a fheabhsú tuilleadh, go príomha trí shineirgí idir foinsí éagsúla a neartú, agus rochtain ar bhonneagar fisiciúil comhlachtaí poiblí a spreagadh.

Plean Téarnaimh agus Athléimneachta: áirítear sa phlean infheistíochtaí agus príomhathchóirithe a bhaineann leis an nascacht. Ar leibhéal feidearálach, d’fhormheas an Bheilg plean náisiúnta don leathanbhanda fosaithe agus móibíleach. Áirítear leis mapáil nascachta, rud a chuireann ar chumas na tíre limistéir bhána a d’fhéadfadh a bheith ann a shainaithint agus borradh a chur faoi infheistíochtaí sna réimsí sin.

Chinn an rialtas cónaidhme freisin EUR 41 mhilliún a infheistiú i bhfeidhmiú céimneach an idirlín leathanbhanda fhosaithe sna ceantair bhána, mar a thugtar orthu, sna blianta atá le teacht.

Ar an leibhéal réigiúnach, déanfaidh gach réigiún machnamh ar a noirm astaíochta réimsí leictreamaighnéadacha (EMF) a mhodhnú, ar bacainn iad faoi láthair ar fheidhmiú céimneach 5G, go háirithe sa Vallúin agus i réigiún na Bruiséile. Beidh EUR 19.5 milliún tiomnaithe do thacú le húsáid FTTH i bpobal labhartha na Gearmáinise. Déanfaidh an Vallúin infheistíocht freisin chun páirceanna gnó agus scoileanna a nascadh (EUR 70.3 milliún).

Mapáil leathanbhanda: Cuireann an BIPT córas mapála ar fáil le haghaidh leathanbhanda (in aghaidh na teicneolaíochta) a thaispeánann cá bhfuil rochtain ar an Idirlíon ar fáil ar luas faoi leith. Ar an gcaoi sin, is féidir réimsí nach bhfuil bonneagar ardfheidhmíochta i láthair iontu go fóill (limistéir bhána) agus ina bhfuil gá le bearta breise a shainaithint. Chomh maith leis na léarscáileanna móibíleacha agus leathanbhanda, forbróidh an BIPT léarscáil snáithíní FTTH tiomnaithe freisin.

Tá uirlisí mapála ann le faisnéis bonneagair curtha ar fáil ar an leibhéal réigiúnach. Sampla de sin is ea bunachar sonraí KLIP — Kabel en Leiding Informatie Portal i bhFlóndras, a sholáthraíonn faisnéis ábhartha d’iarratasóirí pleanála, d’iarratasóirí ar cheadanna, d’oibreoirí cábla agus píblíne chomh maith le riarachán poiblí.

Tá tairseach den chineál céanna ann ar scála cónaidhme: Klim-CICC — Déan teagmháil le Faisnéise cónaidhme Câbles agus conduites. Anseo, agus oibreacha á bpleanáil, is féidir le duine a sheiceáil an bhfuil aon suiteálacha agus píblínte ann chun táirgí guaiseacha nó cáblaí ardvoltais a iompar chomh maith le cáblaí nó línte eile in aice láimhe, nó na hoibreacha a fhógairt do na hoibreoirí cábla agus na hoibreoirí cábla a sholáthróidh an t-eolas go léir is gá.

Tá a thairseach gréasán-chumasaithe féin ag Réigiún na Vallúine freisin chun cabhrú le comhordú na pleanála oibreacha, ar a dtugtar Powalco. Sheol Digital Wallonia ardán foláirimh réigiúnach nua le haghaidh fadhbanna nascachta leathanbhanda: Wallonia Connect. Forbraíodh an t-ardán seo le comhoibriú na dtrí oibreoir teileachumarsáide soghluaiste faoi chuimsiú an chomhaontaithe “ToP”.

Is tairseacha iad GIPOD sa Réigiún Pléimeannach agus Osiris i Réigiún Caipitil na Bruiséile a chabhraíonn le comhordú na n-oibreacha sibhialta.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Bheilg

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus AE agus doiciméid phreasa

Eolas teagmhála

BCO na Beilge (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Geilleagar na Seirbhíse Poiblí Feidearálach, FBManna, Meánaicmí, agus Fuinneamh

Seoladh: Rue du Progrès 50-1210 Bruxelles, An Bheilg Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 32 2 2 77 88 78 Suíomh Gréasáin

FPS Geilleagar, FBManna, Féinfhostaithe agus Fuinneamh — Ard-Stiúrthóireacht um Rialáil Eacnamaíoch

Seoladh: City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 An Bhruiséil, An Bheilg Teagmháil trí ríomhphost: + 32 2 277 77 59 Suíomh Gréasáin

Eol a bheith tocsaineach: plandaí nach nimhiúil

Seoladh: Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, an Bheilg Teagmháil trí ríomhphost: + 32 81 77 80 58 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Dea-chleachtais ó Dhámhachtainí Leathanbhanda na hEorpa 2023

Cuirtear i láthair sa bhróisiúr seo na 14 thionscadal dea-chleachtais a bhuaigh Gradam Leathanbhanda Eorpach 2023 agus a bhí sa bhabhta ceannais.

NEWS ARTICLE |
Buaiteoirí Ghradaim Leathanbhanda na hEorpa 2023

Rinne tionscadail ó gach cearn den Eoraip, lena gcuirtear nascacht fíor-ardacmhainne ar fáil do shaoránaigh, iarratas ar Dhámhachtainí Leathanbhanda na hEorpa 2023. Fógraíodh an cúigear buaiteoirí agus bhronn an Coimisiún Eorpach iad ag an searmanas sa Bhruiséil an 21 Samhain.

EVENT |
Comhdháil Bhliantúil Líonra BCO 2023

Cuireann Comhdháil Bhliantúil Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCO) deis uathúil ar fáil chun plé agus líonrú domhain a dhéanamh.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.