Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

  bratach Phoblacht na Seice

Achoimre ar Fhorbairt Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sainítear sa Phlean Náisiúnta um Líonraí An-Ardtoillte a Fhorbairt cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil. Trí thacaíocht phoiblí spriocdhírithe, díreofar ar aisiompar agus ar líonraí rochtana.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Is í an Aireacht Tionscail agus Trádála (Ministerstvo průmyslu a obchodu)an príomhúdarás atá freagrach as straitéis agus beartais leathanbhanda.
 • Tá cúraimí ar an Aireacht Gnóthaí Baile (Ministerstvo vnitra) atá tiomnaithe do ríomhsheirbhísí rialtais, do shíniú leictreonach agus do dhigitiú an riaracháin stáit.
 • Tá baint ag an Aireacht Iompair (Ministerstvo dopravy)le cur chun feidhme an phlean náisiúnta leathanbhanda.
 • Déanann Oifig Teileachumarsáide na Seice (Český telekomunikační úřad)rialáil, bailiú sonraí agus staidreamh gaolmhar maidir le forbairt leathanbhanda na tíre.

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Formheasadh an Plean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainne a Fhorbairt an 1 Márta 2021. Léirítear sa phlean na réamhchoinníollacha is gá chun infheistíocht i líonraí fíor-ardacmhainne a éascú chomh maith le nósanna imeachta straitéiseacha a shainiú chun na líonraí sin a thógáil agus, ag an am céanna, tacaíocht dhíreach a chur ar fáil ó fhoinsí poiblí agus cur isteach ar an margadh a íoslaghdú ag an am céanna.

Leagtar amach sa phlean spriocanna agus tosaíochtaí straitéiseacha chun líonraí fíor-ardacmhainneachta a fhorbairt:

 1. Bonneagar láidir, slán agus iontaofa a thógáil don chumarsáid leictreonach (VHCN) go príomha do gach spreagadh socheacnamaíoch chomh maith le limistéir nach bhfuil bonneagar den sórt sin iontu.
 2. Coinníollacha a chruthú chun rochtain idirlín ardluais a áirithiú tríd an líonra fíor-ardacmhainneachta i gceantair thuaithe agus uirbeacha araon: a) rochtain ar luasanna íoslódála 100 Mbps ar a laghad, agus an fhéidearthacht ann uasghrádú go 1 Gbps do gach teaghlach, b) rochtain ar íosluasanna gigighiotáin (siméadracha) do ghnólachtaí, do riarachán stáit, d’fhéinrialtais áitiúla agus d’eintitis shocheacnamaíocha.
 3. Dálaí oiriúnacha a chruthú chun líonraí fíor-ardacmhainneachta neamhphoiblí a thógáil
 4. Dálaí oiriúnacha a chruthú le haghaidh rochtain Idirlín ardluais do theaghlaigh i gceantair thuaithe a bhfuil féidearthachtaí an-deacair acu chun líonraí cumarsáide leictreonaí a oibriú, e.g. i gceantair nach gcumhdaíonn na hioncaim oibriúcháin ionchasacha costais oibriúcháin d’oibreoirí.
 5. Coinníollacha oiriúnacha a chruthú chun bardais a nascadh le líonraí fíor-ardacmhainneachta
 6. A áirithiú go bhforbrófar líonraí 5G ar an mbealach is fearr i ngach ceantar uirbeach agus tuaithe agus feadh na bpríomhchonairí iompair.
 7. Coinníollacha oiriúnacha a chruthú chun críoch Phoblacht na Seice a chumhdach a thuilleadh le seirbhísí móibíleacha i limistéir inar tearc an daonra.
 8. Dálaí oiriúnacha a chruthú chun conairí iarnróid, lena n-áirítear tolláin, a chumhdach le líonraí móibíleacha.
 9. Tacaíocht spriocdhírithe a sholáthar ó chistí poiblí chun líonraí fíor-ardacmhainneachta a leathadh amach i gcomhréir le prionsabal na neodrachta teicneolaíche i limistéir bhána nach bhfuil sé beartaithe ag oibreoirí infheistíocht a dhéanamh sa bhonneagar sin iontu.
 10. Féachaint an bhféadfaí na costais oibriúcháin a chumhdach, go háirithe costais na ngníomhaithe socheacnamaíocha.

Tá líonra bonneagair optúil cnámh droma forbartha ag Poblacht na Seice cheana féin chuig leibhéal na gcathracha ceantair, mar sin beidh tuilleadh forbartha agus tacaíocht fhéideartha fóirdheontais dírithe go príomha ar naisc aisiompair agus ar chodanna rochtana de na líonraí atá in easnamh. Ar an gcúis sin, díreofar tacaíocht ó fhoinsí poiblí ar an dá leibhéal is ísle ordlathach den líonra, chun pointí idirnaisc a chruthú a mbeadh acmhainneacht leordhóthanach acu chun spriocanna straitéiseacha a áirithiú, agus chun líonraí rochtana a thógáil le paraiméadair líonraí fíor-ardacmhainneachta (agus bonneagar optúil á úsáid go hidéalach).

GlacadhDigital Czech Republic 3 in 2018 agus tá sé comhdhéanta de shraith coincheap a chinntíonn rathúnas fadtéarmach Phoblacht na Seice i dtimpeallacht na réabhlóide digití leanúnaí. Is éard atá sa straitéis sin na príomhspriocanna a bhaineann le trí straitéis pháirteacha: (1) Idirghníomhaíocht Phoblacht na Seice san Aontas Eorpach i réimse an chláir oibre dhigitigh, (2) Riarachán poiblí digiteach agus (3) Ullmhú agus idirghníomhaíocht shochaí agus gheilleagar Phoblacht na Seice maidir le tomhaltas an digitithe.

Formheasadh an doiciméad straitéiseach Cur Chun Feidhme agus Forbairt Líonraí 5G i bPoblacht na Seice i mí Eanáir 2020. Leagtar amach ann straitéis náisiúnta maidir le himscaradh 5G sna blianta amach romhainn. Tá sé mar chuid de choincheap Phoblacht Dhigiteach na Seice agus de Straitéis Nuálaíochta Phoblacht na Seice 2019-2030.

Bearta agus ionstraimí maoiniúcháin

Mapáil leathanbhanda: tá suíomh gréasáin mapála bonneagair bunaithe ag Oifig Teileachumarsáide na Seice (CTU). Cuirtear mapáil ar fáil ar leibhéal na "n-aonad socraíochta bunúsach", mar a thugtar orthu. I gcás na n-aonad sin, déantar an mheastóireacht féachaint an bhfuil an suíomh oiriúnach d’fhóirdheontas poiblí. Maidir le mapáil cumhdaigh, déantar idirdhealú idir trí ghrúpa bandaleithid: suas le 30 Mbps, 30-100 Mbps, 100 Mbps agus níos mó. Tá na líonraí atá ann cheana agus na líonraí atá beartaithe (réamhaisnéis 3 bliana) le cur san áireamh sa bhunachar sonraí.

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainne a Fhorbairt, meastar go mbeidh bearna infheistíochta CZK 15.3 billiún (EUR 0.58 billiún) ann le haghaidh líonraí aisiompair agus rochtana. Bunaithe ar an ráta cómhaoinithe 75 %, is é thart ar CZK 11.5 billiún an tacaíocht phoiblí atá beartaithe. Déantar foráil sa phlean maidir le bearta atá dírithe ar sholáthar agus ar éileamh araon. Foráiltear go n-úsáidfear cistí ó roinnt foinsí cistiúcháin: Clár Oibríochtúil Réigiúnach Comhtháite (IROP) 2021-2027, Clár na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (SCE 2), an Clár don Eoraip Dhigiteach, an Ciste um Chlaochlú Cóir (CUAC), InvestEU agus RRF.

Gné thábhachtach den Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainne a Fhorbairt is ea léarscáil cumhdaigh bonneagair, ina léirítear limistéir nach bhfuil aon rochtain acu ar líonraí fíor-ardacmhainne agus nach bhfuil sé i gceist ag oibreoirí príobháideacha iad a thógáil.

Treochlár maidir leis an mBosca Uirlisí um Nascacht a Chur Chun Feidhme: sainaithnítear líon na n-athchóirithe, mar shampla chun díolúintí ceada agus nósanna imeachta meara le haghaidh imscaradh líonraí a thabhairt isteach, chun úsáid na bpróiseas iarratais leictreonach ar cheadanna agus úsáid an tsásra idir-réitigh chomhthreomhair a chur chun cinn i gcás díospóidí maidir le rochtain ar bhonneagar.

Plean Téarnaimh agus Athléimneachta: I gComhchuid 1.3 den phlean, leagtar amach athchóirithe agus infheistíochtaí sa nascacht, le buiséad iomlán de thart ar EUR 227 milliún. Díríonn infheistíochtaí i líonraí fíor-ardacmhainneachta ar limistéir iargúlta nach bhfuil réitigh mhargadhbhunaithe brabúsach iontu. Ba cheart rochtain a bheith ag 23 000 aonad nua ar nascacht ghigighiotáin faoi 2026. Táthar ag súil go bhfeabhsóidh na bearta atá beartaithe léarscáileanna teicniúla digiteacha, monatóireacht ar cháilíocht nascachta agus reachtaíocht a thabhairt isteach chun úsáid leathanbhanda a éascú. Is é is aidhm do Chomhchuid 1.3 éiceachóras 5G a fhorbairt le haghaidh teicneolaíocht 5G ar chonairí iompair, lena n-áirítear codanna trasteorann. Déantar foráil sa RRP maidir le 350 vaigín iarnróid a fheistiú le hathchraoltóirí nó le ballaí éighníomhacha le haghaidh comharthaí 5G. Táthar ag súil go spreagfaidh an plean taighde ar iarratais 5G, go háirithe d'earnáil na ngluaisteán. Ba cheart 5G a chur i bhfeidhm i réigiúin iargúlta freisin.

Sonraí maidir le forbairt agus teicneolaíochtaí leathanbhanda i bPoblacht na Seice

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceálann cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla tuarascálacha an scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Seicis

Sonraí teagmhála

BCO Poblacht na Seice (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): An Aireacht Tionscail agus Trádála (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Seoladh: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, an tSeicia
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +420 602 118 614
Suíomh gréasáin

An Aireacht Gnóthaí Baile (Ministerstvo vnitra)

Seoladh: Nad Stolou 3, 17000 Prág 7, Poblacht na Seice
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +420 974 811 111
Suíomh gréasáin

Oifig Teileachumarsáide na Seice (Český telekomunikační úřad)

Seoladh: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Poblacht na Seice
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +420 224 004 111
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Gníomhaíochta 2023-24 ó Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda

Cuirtear i láthair sa bhróisiúr seo na príomhghníomhaíochtaí, na príomhréimsí fócais agus na príomhphointí ó chlár bliantúil Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCO) 2023-24.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.