Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

  bratach Phoblacht na Seice

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sainítear sa Phlean Náisiúnta um Líonraí An-ardacmhainne a Fhorbairt cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil. Trí thacaíocht phoiblí spriocdhírithe, díreofar ar líonraí aisiompair agus rochtana.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Is í an Aireacht Tionscail agus Trádála(Ministerstvo prΧmyslu aobchodu) an príomhúdarás atá freagrach as straitéis agus beartais leathanbhanda.
 • Tá cúraimí ar an Aireacht Gnóthaí Baile(Ministerstvovnitra) atá tiomanta do ríomhsheirbhísí Rialtais, do shíniú leictreonach agus do dhigitiú riarachán an stáit.
 • Tá baint ag an AireachtIompair (Ministerstvo dopravy) le cur i bhfeidhm an phlean leathanbhanda náisiúnta.
 • Déanann Oifig Teileachumarsáide na Seice (Český telekomunikační úřad) rialáil, bailiú sonraí agus staidreamh gaolmhar maidir le forbairt leathanbhanda na tíre.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Formheasadh an Plean Náisiúnta chun Líonraí An-ardacmhainne a Fhorbairt an 1 Márta 2021. Léirítear sa phlean na réamhchoinníollacha riachtanacha lena n-éascaítear infheistíocht i líonraí fíor-ardacmhainne chomh maith le nósanna imeachta straitéiseacha a shainiú chun na líonraí sin a thógáil agus, ag an am céanna, cuireann sé tacaíocht dhíreach ar fáil ó fhoinsí poiblí agus, ag an am céanna, déantar cur isteach ar an margadh a íoslaghdú ag an am céanna.

Leagtar amach sa phlean spriocanna agus tosaíochtaí straitéiseacha d’fhorbairt VHCN:

 1. Bonneagar láidir, slán agus iontaofa don chumarsáid leictreonach (VHCN) a thógáil go príomha do gach gníomhaí socheacnamaíoch agus do limistéir nach bhfuil aon bhonneagar den sórt sin iontu.
 2. Coinníollacha a chruthú chun rochtain idirlín ardluais a áirithiú trí VHCN i gceantair thuaithe agus uirbeacha araon: a) rochtain ar luasanna íoslódála 100 Mbps ar a laghad, agus an fhéidearthacht ann uasghrádú go 1 Gbps a dhéanamh do gach teaghlach, b) rochtain ar luasanna gigighiotáin íosta (siméadrach) do ghnólachtaí, do riarachán stáit, do fhéinrialtais áitiúla agus d’eintitis shocheacnamaíocha.
 3. Coinníollacha oiriúnacha a chruthú chun líonraí VHCN neamhphoiblí a thógáil
 4. Coinníollacha oiriúnacha a chruthú le haghaidh rochtain idirlín ardluais do theaghlaigh i gceantair thuaithe a bhfuil deiseanna thar a bheith deacair acu líonraí cumarsáide leictreonaí a oibriú, e.g. i limistéir nach gcumhdaíonn an t-ioncam oibriúcháin a bhfuiltear ag súil leo costais oibriúcháin d’oibreoirí.
 5. Coinníollacha oiriúnacha a chruthú chun bardais a nascadh le VHCN
 6. A áirithiú go ndéanfar an fhorbairt is fearr is féidir ar ghréasáin 5G i ngach ceantar uirbeach agus tuaithe agus feadh na bpríomhchonairí iompair.
 7. Coinníollacha oiriúnacha a chruthú do chumhdach breise ar chríoch Phoblacht na Seice trí sheirbhísí soghluaiste i limistéir inar tearc an daonra.
 8. Dálaí oiriúnacha a chruthú chun dorchlaí iarnróid, lena n-áirítear tolláin, a chumhdach trí líonraí móibíleacha.
 9. Tacaíocht spriocdhírithe ó chistí poiblí a chur ar fáil do chur i bhfeidhm céimneach VHCN i gcomhréir le prionsabal na neodrachta teicneolaíche i limistéir bhána nach bhfuil sé beartaithe ag oibreoirí infheistíocht a dhéanamh sa bhonneagar sin iontu.
 10. Deiseanna a lorg chun na costais oibriúcháin a chumhdach, go háirithe maidir le gníomhaithe socheacnamaíocha.

Tá líonra bonneagair optúil cnámh droma forbartha ag Poblacht na Seice cheana féin go dtí leibhéal na gcathracha ceantair, agus mar sin díreofar tuilleadh forbartha agus tacaíochta fóirdheontais féideartha go príomha ar na naisc aisiompair agus codanna rochtana de na líonraí. Ar an gcúis sin, díreofar tacaíocht ó fhoinsí poiblí chuig an dá leibhéal den líonra is ísle de réir ordlathais, chun pointí idirnaisc a chruthú a mbeadh acmhainneacht leordhóthanach acu chun spriocanna straitéiseacha a áirithiú, agus chun líonraí rochtana a thógáil le paraiméadair líonraí VHCN (lena n-úsáidtear bonneagar optúil go hidéalach).

Glacadh PoblachtDhigiteachna Seice 3 in 2018 agus is éard atá inti sraith coincheap lena n-áirithítear rathúnas fadtéarmach Phoblacht na Seice i dtimpeallacht na réabhlóide digití leanúnaí. Is éard atá sa straitéis seo na príomhspriocanna a bhaineann le trí cinn de straitéisí páirteacha: (1) Idirghníomhaíocht Phoblacht na Seice san Aontas Eorpach i réimse an chláir oibre dhigitigh, (2) riarachán poiblí digiteach agus (3) Ullmhú agus idirghníomhaíocht shochaí agus gheilleagar Phoblacht na Seice maidir le tomhaltas an digitithe.

Formheasadh an doiciméad straitéiseach Cur Chun Feidhme agus Forbairt Líonraí 5G i bPoblacht na Seice i mí Eanáir 2020. Leagtar amach ann straitéis náisiúnta maidir le himscaradh 5G sna blianta amach romhainn. Is cuid é de choincheap Phoblacht Dhigiteach na Seice agus de Straitéis Nuálaíochta Phoblacht na Seice 2019-2030.

Bearta agus ionstraimí maoiniúcháin

Mapáil leathanbhanda: bhunaigh Oifig Teileachumarsáide na Seice (CTU) suíomh gréasáin mapála bonneagair. Cuirtear mapáil ar fáil ar leibhéal na “haonad socraíochta bunúsach” mar a thugtar orthu. I gcás na n-aonad sin, déantar meastóireacht féachaint an bhfuil an suíomh oiriúnach d’fhóirdheontas poiblí. Maidir le mapáil chumhdaigh, déantar idirdhealú idir trí ghrúpa bandaleithead: suas le 30 Mbps, 30-100 Mbps, 100 Mbps agus níos mó. Tá na líonraí atá ann cheana agus na líonraí atá beartaithe (réamhaisnéis ar feadh 3 bliana) le cur san áireamh sa bhunachar sonraí.

Meastar sa Phlean Náisiúnta um Fhorbairt Líonraí An-Ardacmhainne go bhfuil bearna infheistíochta ann do líonraí aisiompair agus rochtana ag CZK 15.3 billiún (EUR 0.58 billiún). Bunaithe ar an ráta cómhaoinithe 75 %, tá an tacaíocht phoiblí atá beartaithe thart ar CZK 11.5 billiún. Foráiltear sa phlean do bhearta ar thaobh an tsoláthair agus an éilimh araon. Foráiltear go n-úsáidfear cistí ó roinnt foinsí cistiúcháin: Clár Oibríochtúil Comhtháite Réigiúnach (IROP) 2021-2027, Clár na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (SCE 2), an Clár don Eoraip Dhigiteach, an Ciste um Chlaochlú Cóir (JTF), InvestEU agus RRF.

Gné thábhachtach den Phlean Náisiúnta um Fhorbairt Líonraí An-Ardacmhainne is ea léarscáil chlúdaigh bonneagair, a léiríonn limistéir nach bhfuil rochtain acu ar líonraí fíor-ardacmhainne agus nach bhfuil sé i gceist ag oibreoirí príobháideacha iad a thógáil.

Treochlár maidir le cur chun feidhme an Bhosca Uirlisí Nascachta: sainaithnítear líon na n-athchóirithe, mar shampla chun díolúintí ceada agus nósanna imeachta meara a thabhairt isteach chun líonraí a chur in úsáid, chun úsáid próiseas leictreonach um iarratais ar cheadanna agus úsáid an tsásra chomhthreomhair idir-réitigh a chur chun cinn i gcás díospóidí maidir le rochtain ar bhonneagar.

Plean Téarnaimh agus Athléimneachta: I gComhchuid 1.3 den phlean, leagtar amach athchóirithe agus infheistíochtaí sa nascacht, a bhfuil buiséad iomlán de thart ar EUR 227 milliún ag gabháil leo. Díríonn infheistíochtaí i VHCNanna ar cheantair iargúlta nach bhfuil brabús ag baint le réitigh mhargadhbhunaithe iontu. Ba cheart do 23 000 aonad nua rochtain a fháil ar nascacht ghigighiotáin faoi 2026. Táthar ag súil go gcuirfidh na bearta atá beartaithe feabhas ar léarscáileanna teicniúla digiteacha, ar fhaireachán ar cháilíocht na nascachta agus go dtabharfar isteach reachtaíocht chun úsáid leathanbhanda a éascú. Tá sé d’aidhm ag Comhchuid 1.3 éiceachóras 5G a fhorbairt le haghaidh theicneolaíocht 5G ar chonairí iompair, lena n-áirítear codanna trasteorann. Foráiltear leis an RRP go ndéanfar vaigíní iarnróid 350 a fheistiú le athsheoltóirí nó ballaí éighníomhacha le haghaidh comharthaí 5G. Táthar ag súil go spreagfaidh an plean taighde in iarratais 5G, go háirithe d’earnáil na ngluaisteán. Ba chóir 5G a rolladh amach freisin chuig réigiúin iargúlta.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí i bPoblacht na Seice

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre Innéacs Sochaí an Gheilleagair Dhigitigh (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

An tSeicis

Eolas teagmhála

BCO Poblacht na Seice (an Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): An Aireacht Tionscail agus Trádála (an tAirestvo prţmyslu a obchodu)

Seoladh: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, an tSeicia Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 420 602 118 614 Suíomh Gréasáin

An Aireacht Gnóthaí Baile (Ministerstvo vnitra)

Seoladh: Nad stolou 3, 17000 Prág 7, Poblacht na Seice Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 420 974 811 111 Suíomh Gréasáin

Oifig Teileachumarsáide na Seice (Český telekomunikační úřad)

Seoladh: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Poblacht na Seice Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 420 224 004 111 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Comhairliúchán maidir leis an bPáipéar Bán: “Conas is féidir máistreacht a fháil ar riachtanais bhonneagar digiteach na hEorpa?”

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún tuairimí a bhailiú maidir leis na cásanna féideartha a leagtar amach sa Pháipéar Bán agus na nithe seo a leanas a chur ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir: Is deis iad na Ballstáit, an tsochaí shibhialta, lucht tionscail agus lucht acadúil araon chun cur leis na tograí a dhéanfaidh an Coimisiún amach anseo sa réimse sin.

PRESS RELEASE |
Chuir an Coimisiún tionscnaimh nua i láthair le haghaidh bhonneagair dhigiteacha an lae amárach

Tá sraith gníomhaíochtaí féideartha curtha i láthair ag an gCoimisiún chun nuálaíocht, slándáil agus athléimneacht na mbonneagar digiteach a chothú. Braitheann iomaíochas gheilleagar na hEorpa amach anseo ar na hardbhonneagair agus seirbhísí líonra dhigitigh sin, ós rud é go bhfuil nascacht thapa, shlán agus fhorleathan riachtanach d’úsáid na dteicneolaíochtaí a thabharfaidh sinn isteach sa saol amach anseo: teilileigheas, tiomáint uathoibrithe, cothabháil réamhfháistineach foirgneamh, nó talmhaíocht bheacht.

POLICY AND LEGISLATION |
Páipéar Bán — Conas máistreacht a fháil ar bhonneagar digiteach na hEorpa?

Leis an bPáipéar Bán seo, seolann an Coimisiún comhairliúchán leathan leis na Ballstáit, leis an tsochaí shibhialta, le lucht tionscail agus le lucht acadúil, chun a dtuairimí a bhailiú maidir leis na cásanna féideartha a leagtar amach sa Pháipéar Bán seo agus chun deis a thabhairt dóibh cur le tograí an Choimisiúin amach anseo sa réimse seo.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.