Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na Danmhairge chun leas a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha.

    bratach na Danmhairge

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Danmhairg

Le straitéis leathanbhanda na Danmhairge, leagtar síos spriocanna uaillmhianacha cumhdaigh do 2025. Tugtar aghaidh i Straitéis Dhigiteach 2022-2025 ar ghanntanas oibrithe, ar thacaíocht do mhaolú ar an athrú aeráide agus ar chuimsiú digiteach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • Tá an Aireacht Aeráide, Fuinnimh agus Fóntas (Klima, Energi- agus Forsyningsministeriet)freagrach as beartas leathanbhanda na Danmhairge a fhorbairt agus a riar. I measc a phríomhghníomhaíochtaí tá an creat rialála don earnáil teileachumarsáide agus spriocanna leathanbhanda a shocrú, a aontaíonn an Rialtas le chéile.
  • Tá Gníomhaireacht Fuinnimh na Danmhairge(Energistyrelsen) mar chuid den Aireacht Aeráide, Fuinnimh agus Fóntas agus gníomhaíonn sí mar an príomhúdarás rialála náisiúnta don teileachumarsáid sa Danmhairg. Is í an ghníomhaireacht an t-ionad náisiúnta inniúlachta leathanbhanda agus i measc na gcúraimí atá uirthi tá beartas leathanbhanda a chur chun feidhme, cúrsaí a bhaineann le bonneagar fisiciúil, an ceart slí, trealamh raidió, neodracht líonra agus bainistíocht speictrim.
  • Is é Údarás Gnó na Danmhairge, gníomhaireacht faoin Aireacht Tionscail, Gnó agus Gnóthaí Airgeadais, an t-údarás rialála neamhspleách atá i gceannas ar anailís mhargaidh agus ar chinntí agus déanann sé cúraimí maidir le rialáil idirlín agus ríomhphríobháideachas.
  • Is gníomhaireacht de chuid na hAireachta Airgeadais í Gníomhaireacht na Danmhairge um Rialtas Digiteach a bunaíodh chun dlús a chur leis na próisis digitithe is gá chun sochaí leasa na Danmhairge a nuachóiriú. Tá an Ghníomhaireacht i gceannas ar dhigitiú na Danmhairge agus tá sí freagrach as uaillmhianta digiteacha an rialtais a chur chun feidhme san earnáil phoiblí.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Comhaontaíodh straitéis leathanbhanda na Danmhairge in 2021. Is iad seo a leanas spriocanna na straitéise: a) gach teaghlach agus gnólacht a chumhdach faoi nasc 100/30 Mbps faoi 2025, b) clúdaíonn sé 98 % de theaghlaigh agus de ghnólachtaí faoi 1 Gbps luasanna íoslódála faoi 2025 agus c) na riachtanais agus an t-éileamh ar luasanna gigighiotáin a shainaithint faoi 2030.

Tháinig an rialtas láir, na réigiúin agus na bardais ar chomhaontú maidir leis an Straitéis Dhigiteach 2022-2025. Áirítear sa straitéis tionscnaimh, arb é is aidhm dóibh ganntanas oibrithe a leigheas, tacú le maolú ar an athrú aeráide agus cuimsiú digiteach.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

  • Mapáil leathanbhanda: Déanann Gníomhaireacht Fuinnimh na Danmhairge monatóireacht ar fhorbairt leathanbhanda tríd an uirlis léarscáilithe (Tjekditnet). Is mapáil idirghníomhach é ar luasanna a thairgtear agus a d’fhéadfadh a bheith ann go teicniúil, ar na teicneolaíochtaí atá ar fáil agus ar sholáthraithe síntiús ar leibhéal seolta do gach seoladh Danmhargach lena n-áirítear gnólachtaí, teaghlaigh, foirgnimh phoiblí agus tithe saoire. Clúdaíonn an léarscáiliú rochtain fhosaithe agus clúdach móibíleach araon. Tá sonraí comhiomlánaithe maidir le cumhdach ar an leibhéal bardasach nó réigiúnach ar fáil freisin. Cuireann an suíomh uirlis ar fáil chun luas agus cáilíocht an naisc úsáideoirí atá ann faoi láthair a thomhas.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

Tá an Danmhairg ag díriú go príomha ar bhonneagar líonra ardluais a chur i bhfeidhm go céimneach bunaithe ar infheistíochtaí príobháideacha, go príomha trí fheidhmiú céimneach margadhbhunaithe agus rialachán atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, agus deontais phoiblí theoranta i limistéir thuaithe nach bhfuil inmharthana ó thaobh na tráchtála de ag tacú leis. Tá ról lárnach ag bardais maidir leis an bpróiseas a chomhordú agus a chur chun cinn i gcomhar le hoibreoirí teileachumarsáide. Tá maoiniú poiblí curtha in áirithe do cheantair ina bhfuil droch-chlúdach leathanbhanda. Sa chomhthéacs sin, leithdháileadh EUR 13.5 milliún ar an díorma Náisiúnta Leathanbhanda in 2022.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Danmhairg

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI). Tá sonraí náisiúnta ar fáil freisin ar shuíomh na Gníomhaireachta Fuinnimh.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

Danmhairgis

Eolas teagmhála

BCO na Danmhairge (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Gníomhaireacht na Danmhairge um Sholáthar Sonraí agus Bonneagar (Styrelsen for Dataforsyning & Infrastruktur)

Seoladh: Rentemestervej 8, 2400 København, an Danmhairg Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 45 51 15 78 92 Suíomh Gréasáin

Aireacht Aeráide, Fuinnimh agus Fóntais na Danmhairge (Klima, Energi- agus Forsyningsministeriet)

Seoladh: Stormgade 2-6, 1470 Cóbanhávan, an Danmhairg Teagmháil trí ríomhphost: + 45 33 92 28 00 Suíomh Gréasáin

Aireacht Tionscail, Gnó agus Gnóthaí Airgeadais na Danmhairge (Erhvervsministeriet)

Seoladh: Slotsholmsgade 10-12, 1216 Cóbanhávan, An Danmhairg Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 45 33 92 33 50 Suíomh Gréasáin

Údarás Gnó na Danmhairge (Erhvervstyrelsen)

Seoladh: Langelinie Allé 17, 2100 Cóbanhávan, an Danmhairg Teagmháil tríd an ríomhphost: + 45 35 29 10 00 Suíomh Gréasáin

An Ghníomhaireacht um an mBochtaineacht Dhigiteach (Digitaliserstyrelsen)

Seoladh: Landgreven 4, 1017 Cóbanhávan, an Danmhairg Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 45 3392 5200 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Rural toolkit - a comprehensive guide to EU funding and support opportunities for rural areas

The rural toolkit aims to help local authorities, institutions and stakeholders, businesses and individuals to identify and take advantage of existing EU funds, programmes and other funding and support initiatives, and to foster development in rural territories.

PRESS RELEASE |
Is díol sásaimh don Choimisiún bearta nua chun dlús a chur le leathadh amach líonraí gigighiotáin

Is díol sásaimh don Choimisiún an comhaontú polaitiúil ar tháinig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle air maidir leis an nGníomh um Bonneagar Gigighiotáin, a mhol an Coimisiún an 23 Feabhra 2023. Tagann an comhaontú ag an am céanna a glacadh an Moladh maidir le nascacht ghigighiotáin a chur chun cinn ó thaobh na rialála de (Moladh Gigighiotáin).

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.