Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na Danmhairge chun leas a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha.

Achoimre ar Fhorbairt Leathanbhanda sa Danmhairg

Leagtar amach i straitéis leathanbhanda na Danmhairge spriocanna cumhdaigh uaillmhianacha do 2025. Leis na straitéisí digiteacha 2022-2025 agus 2024-2027, tugtar aghaidh ar ghanntanas oibrithe, ar thacaíocht don mhaolú ar an athrú aeráide, ar an gcuimsiú digiteach, ar an intleacht shaorga, ar an aistriú glas agus ar an oideachas digiteach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • Tá an Aireacht Aeráide, Fuinnimh agus Fóntas (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)freagrach as beartas leathanbhanda na Danmhairge a fhorbairt agus a riar. I measc a phríomhghníomhartha tá an creat rialála don earnáil teileachumarsáide agus socrú spriocanna leathanbhanda, atá comhaontaithe le chéile ag an Rialtas.
  • Tá Gníomhaireacht Fuinnimh na Danmhairge (Energistyrelsen)mar chuid den Aireacht Aeráide, Fuinnimh agus Fóntas agus feidhmíonn sí mar phríomhúdarás rialála náisiúnta don teileachumarsáid sa Danmhairg. Is í an ghníomhaireacht an lárionad náisiúnta inniúlachta leathanbhanda agus áirítear ar na cúraimí atá uirthi beartas leathanbhanda a chur chun feidhme, ábhair a bhaineann le bonneagar fisiciúil, an ceart slí, trealamh raidió, neodracht líonra agus bainistiú speictrim.
  • Is é Údarás Gnó na Danmhairge,gníomhaireacht faoin Aireacht Tionscail, Gnó agus Gnóthaí Airgeadais, an t-údarás rialála neamhspleách atá i gceannas ar anailís agus cinntí margaidh agus a dhéanann cúraimí maidir le rialáil idirlín agus ríomhphríobháideachas.
  • Gníomhaireacht de chuid na hAireachta Airgeadais is ea Gníomhaireacht na Danmhairge um Rialtas Digiteach a bunaíodh chun dlús a chur leis na próisis digitithe is gá chun sochaí leasa na Danmhairge a nuachóiriú. Tá an Ghníomhaireacht i gceannas ar dhigitiú na Danmhairge agus tá sí freagrach as uaillmhianta digiteacha an rialtais a chur chun feidhme san earnáil phoiblí.

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Comhaontaíodh straitéis leathanbhanda na Danmhairge in 2021. Is iad seo a leanas na spriocanna atá sa straitéis: a) gach teaghlach agus gnólacht a chumhdach faoi nasc 100/30 Mbps faoi 2025, b) 98 % de theaghlaigh agus de ghnólachtaí a chumhdach faoi luas íoslódála 1 Gbps faoi 2025 agus c) riachtanais agus éileamh ar luasanna gigighiotáin a shainaithint faoi 2030.

Tháinig an rialtas láir, na réigiúin agus na bardais ar chomhaontú maidir le Straitéis Dhigiteach 2022-2025. Áirítear sa straitéis tionscnaimh, arb é is aidhm dóibh ganntanas oibrithe a leigheas, tacú le maolú ar an athrú aeráide agus le cuimsiú digiteach.

Fógraíodh an straitéis digitithe le haghaidh 2024-2027 i mí na Samhna 2023. Tá sé beartaithe ag an rialtas thart ar DKK 800 milliún a infheistiú san fhorbairt i dtreo todhchaí dhigiteach níos fearr do shaoránaigh agus do chuideachtaí na Danmhairge. Tá 25 thionscnamh sa straitéis, lena leagtar amach an treo d’fhorbairt dhigiteach na mblianta amach romhainn, i measc nithe eile laistigh den intleacht shaorga, den aistriú glas agus den oideachas digiteach i measc leanaí agus daoine óga.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

  • Mapáil leathanbhanda: Déanann Gníomhaireacht Fuinnimh na Danmhairge faireachán ar fhorbairt leathanbhanda tríd an uirlis mhapála (Tjekditnet). Is mapáil idirghníomhach é ar luasanna atá ar fáil agus atá indéanta go teicniúil, teicneolaíochtaí atá ar fáil agus soláthraithe síntiús ag leibhéal seolta do gach seoladh sa Danmhairg lena n-áirítear gnóthais, teaghlaigh, foirgnimh phoiblí agus tithe saoire. Cumhdaítear leis an mapáil rochtain fhosaithe agus cumhdach móibíleach araon. Tá sonraí comhiomlánaithe maidir le cumhdach ar an leibhéal bardasach nó réigiúnach ar fáil freisin. Cuireann an suíomh uirlis ar fáil chun luas agus cáilíocht nasc reatha na n-úsáideoirí a thomhas.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

Is é príomhfhócas na Danmhairge bonneagar líonra ardluais a leathadh amach bunaithe ar infheistíochtaí príobháideacha go príomha trí rolladh amach margadhbhunaithe agus rialáil atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, le tacaíocht ó dheontais phoiblí theoranta i limistéir thuaithe nach bhfuil inmharthana ó thaobh na tráchtála de. Tá ról lárnach ag bardais maidir leis an bpróiseas a chomhordú agus a chur chun cinn i gcomhar le hoibreoirí teileachumarsáide. Tá maoiniú poiblí curtha i leataobh do cheantair ina bhfuil drochchlúdach leathanbhanda. Sa chomhthéacs sin, leithdháileadh EUR 13.5 milliún ar an gComhthiomsú Náisiúnta Leathanbhanda in 2022 agus 2023.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Danmhairg

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI) maidir le cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla. Tá sonraí náisiúnta ar fáil freisin ar shuíomh na Gníomhaireachta Fuinnimh.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Danmhairgis

Sonraí teagmhála

BCO na Danmhairge (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): Gníomhaireacht na Danmhairge um Sholáthar agus Bonneagar Sonraí (Styrelsen for Dataforsyning agus Infrastruktur)

Seoladh: Rentemestervej 8, 2400 København, an Danmhairg
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +45 51 15 78 92
Suíomh gréasáin

Aireacht Aeráide, Fuinnimh agus Fóntas na Danmhairge (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

Seoladh: Stormgade 2-6, 1470 Cóbanhávan, an Danmhairg
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +45 33 92 28 00
Suíomh gréasáin

Aireacht Tionscail, Gnó agus Gnóthaí Airgeadais na Danmhairge (Erhvervsministeriet)

Seoladh: Slotsholmsgade 10-12, 1216 Cóbanhávan, an Danmhairg
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +45 33 92 33 50
Suíomh gréasáin

Údarás Gnó na Danmhairge (Erhvervsstyrelsen)

Seoladh: Langelinie Allé 17, 2100 Cóbanhávan, an Danmhairg
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +45 35 29 10 00
Suíomh gréasáin

An Ghníomhaireacht um Rialachas Digiteach (Digitaliseringsstyrelsen)

Seoladh: Landgreven 4, 1017 Cóbanhávan, an Danmhairg
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +45 3392 5200
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Seachtain Réigiúin an Aontais Eorpaigh: An bhearna dhigiteach a dhúnadh trí thacú le bonneagar digiteach do réigiúin chliste agus inbhuanaithe

Maidir leis an téama ‘fás cliste agus inbhuanaithe do réigiúin’, tugtar aghaidh sa cheardlann seo ar shaincheist chriticiúil na deighilte digití, agus scrúdú á dhéanamh ar na hiarmhairtí atá aici ar chomhtháthú sóisialta agus ar fhás foriomlán san Aontas Eorpach.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.