Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Eastóin

Díríonn Clár Oibre Digiteach na hEastóine 2030 ar sheirbhísí poiblí digiteacha a fhorbairt, ar an gcibearshlándáil agus ar nascacht a fheabhsú ar fud na tíre.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • Is í an Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cumarsáide (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium) a bhainistíonn an próiseas maidir le leathanbhanda a chur inúsáid. Tá an Aireacht freagrach as straitéis agus reachtaíocht leathanbhanda.
  • Is eagraíocht rialtais é an tÚdarás um Chosaint Tomhaltóirí agus Rialáil Theicniúil (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)a oibríonn i réimse riaracháin na hAireachta Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cumarsáide. Déanann sé maoirseacht agus rialáil ar chaighdeáin theicniúla agus bailíonn sé sonraí margaidh. Is é is aidhm don Údarás cuidiú leis an mbeartas eacnamaíoch náisiúnta a chur chun feidhme trí shábháilteacht a fheabhsú, trí úsáid chaoithiúil acmhainní teoranta a eagrú agus trí iontaofacht na dtáirgí a mhéadú i réimse na dtimpeallachtaí monaraíochta, an trealaimh thionsclaíoch, na cumarsáide iarnróid agus leictreonaí.
  • Tá Fondúireacht Forbartha Leathanbhanda na hEastóine (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)freagrach as an tionscadal EstWin, as cáblaí snáthoptaice a shuiteáil agus as pointí nasctha a thógáil.
  • Tugann Comhlachas Teicneolaíochta Faisnéise agus Teileachumarsáide na hEastóine (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)cuideachtaí TFC na hEastóine le chéile, cuireann sé a gcomhar chun cinn, cuireann sé a seasaimh chomhpháirteacha maidir le forbairt líonraí leathanbhanda i láthair agus feidhmíonn sé mar lárionad inniúlachta.
  • Is eintiteas cur chun feidhme de chúnamh struchtúrach an Aontais Eorpaigh é an tÚdarás um an gCóras Faisnéise (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet), a riarann tacaíocht Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa chun an líonra aisiompair leathanbhanda a thógáil.

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Glacadh Clár Oibre Digiteach 2030 na hEastóine an 7 Deireadh Fómhair 2021. Tá an straitéis i gcomhréir le spriocanna nascachta na Sochaí Gigighiotáin. Is é cuspóir foriomlán na straitéise naisc chumarsáide leictreonaí ardluais, iontaofa agus inacmhainne a bhaint amach sa tír faoi 2030, beag beann ar an suíomh. Chun an fhís a chur chun feidhme, leagadh síos trí sprioc shonracha:

  • an rialtas digiteach, i.e. réitigh dhigiteacha a úsáid san earnáil phoiblí,
  • cumarsáid leictreonach, i.e. nascacht, agus
  • cibearshlándáil náisiúnta.

Faoi 2030, ba cheart naisc teileachumarsáide shárthapa, iontaofa agus inacmhainne a bheith ar fáil san Eastóin gan beann ar an suíomh, rud a fhágann gur féidir seirbhísí nuálacha a chruthú agus a úsáid. Ba cheart go mbeadh rochtain ag gach duine ar naisc de 100 Mbps ar a laghad ar féidir iad a mhéadú go dtí 1 Gbps. Tacóidh an rialtas le líonraí rochtana fíor-ardacmhainne a fhorbairt i gceantair thuaithe nach ndéanann cuideachtaí teileachumarsáide infheistíocht iontu faoi dhálaí iomaíochta.

Deonófar an tacaíocht freisin chun a) croíbhonneagar a bhunú sna príomhchonairí iompair san Eastóin, lena gceadófar cumhdach 5G gan bhriseadh, b) cumhdach slán ar limistéir chónaithe agus ghnó roghnaithe le 5G agus c) na hullmhúcháin is gá chun 6G a ghlacadh nuair a thiocfaidh an teicneolaíocht ábhartha ar an margadh.

Lena treochlár 5G, ba mhaith leis an Eastóin nascacht 5G a bhaint amach i gcathracha móra faoi 2023 agus feadh conairí iompair faoi 2025. Cuireadh meitheal thiomnaithe maidir le 5G ar bun ar leibhéal na haireachta. Tá obair ar siúl chun measúnú a dhéanamh ar úsáid ghnó agus chun an tsamhail mhaoinithe d’imscaradh 5G a aimsiú. Tá na húdaráis tiomanta freisin comhoibriú ar chonairí 5G leis an Laitvia agus leis an Liotuáin faoi chuimsiú thionscadal Via Baltica. Ba mhaith leis na Stáit Bhaltacha an bonneagar cumarsáide leictreonaí a mhapáil taobh leis an gconair agus bearnaí sa bhonneagar a shainaithint.

Príomhbhearta agus ionstraimí airgeadais le haghaidh forbairt leathanbhanda

Tá uirlis mhapála lárnach (Feidhmchlár Cumhdaigh Cumarsáide) maidir le hinfhaighteacht seirbhísí leathanbhanda forbartha ag Údarás na hEastóine um Chosaint Tomhaltóirí agus Rialáil Theicniúil (TTJA). Is tairseach idirghníomhach í, inar féidir leis na húsáideoirí faisnéis a fháil faoi infhaighteacht seirbhísí leathanbhanda san Eastóin.

Le Plean Téarnaimh agus Athléimneachta na hEastóine (RRP), tiomnaítear EUR 208 milliún (24 %) don chlaochlú digiteach. Tá coinne leis go gcaithfear an méid iomlán ar na hiarrachtaí chun na spriocanna don Deacáid Dhigiteach a bhaint amach. Áirítear ar infheistíochtaí digiteacha suntasacha EUR 93 mhilliún chun seirbhísí digiteacha rialtais a uasghrádú agus leas á bhaint as na teicneolaíochtaí is déanaí, EUR 58 milliún chun tacú le 230 FBM ina n-aistriú digiteach agus EUR 24 mhilliún chun líonraí fíor-ardacmhainne a imscaradh i gceantair thuaithe.

Ina theannta sin, chun tacú le tógáil líonraí VHNC i gceantair thuaithe, leithdháileadh EUR 45 mhilliún ó CFRE chun líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil i gceantair thuaithe idir 2023 agus 2027.

Tionscadal EstWin

In 2009, bhunaigh an Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cumarsáide agus Comhlachas Teicneolaíochta Faisnéise agus Teileachumarsáide na hEastóine (ITL) Fondúireacht Forbartha Leathanbhanda na hEastóine (ELASA) chun tionscadal EstWin a chur chun feidhme agus chun deis a thabhairt do gach teach cónaithe, gnólacht agus údarás nascadh leis an líonra leathanbhanda den chéad ghlúin eile le luas tarchuir suas le 100 Mbps. Tá na hinfheistíochtaí sin beartaithe chun úsáid chomhlántach nasc an mhíle dheireanaigh ag oibreoirí teileachumarsáide tráchtála a spreagadh. Leis an tionscadal, cuireadh thart ar 7 000 km de líonraí aisiompair snáithíní i bhfeidhm i gceantair thuaithe agus i lonnaíochtaí ina bhfuil níos lú ná 10,000 áitritheoir, áiteanna nárbh ann do líonraí optúla roimhe sin agus nach raibh aon phlean ag oibreoirí roimhe sin iad a shuiteáil. Tá EstWin á mhaoiniú inter alia ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE). Déantar na codanna den líonra atá curtha chun feidhme agus beartaithe a amharcléiriú ar an léarscáil ar líne. Tá tionscadal EstWin beagnach tugtha chun críche, tá an líonra aisiompair beagnach tugtha chun críche, agus níl ach cuid bheag d’oirdheisceart na hEastóine fós le cumhdach.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí san Eastóin

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI) maidir le cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Eastóinis

Sonraí teagmhála

BCO na hEastóine (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cumarsáide na hEastóine (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Seoladh: Suur-Ameerika 1, 10129 Taillinn, an Eastóin
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +372 639 76 81
Suíomh gréasáin

An tÚdarás um Chosaint Tomhaltóirí agus Rialáil Theicniúil (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Seoladh: Sõle 23 A, Taillinn 10614, Estonia
Contact via email
Phone: +372 667 2000
Suíomh gréasáin

Fondúireacht Forbartha Leathanbhanda na hEastóine (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Seoladh: Harju 6, 10130 Taillinn, an Eastóin
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +372 6310555
Suíomh gréasáin

Comhlachas Teicneolaíochta Faisnéise agus Teileachumarsáide na hEastóine (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Seoladh: Lõtsa 6, 11415 Taillinn, An Eastóin
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 372 6177 145
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Seachtain Réigiúin an Aontais Eorpaigh: An bhearna dhigiteach a dhúnadh trí thacú le bonneagar digiteach do réigiúin chliste agus inbhuanaithe

Maidir leis an téama ‘fás cliste agus inbhuanaithe do réigiúin’, tugtar aghaidh sa cheardlann seo ar shaincheist chriticiúil na deighilte digití, agus scrúdú á dhéanamh ar na hiarmhairtí atá aici ar chomhtháthú sóisialta agus ar fhás foriomlán san Aontas Eorpach.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.