Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

    bratach na hEastóine

Summary of broadband development in Estonia

The Estonian Digital Agenda 2030 focuses on developing digital public services, cybersecurity and improving connectivity across the country.

National broadband strategy and policy

Responsible authorities

  • The process of broadband deployment is managed by the Ministry of Economic Affairs and Communications (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). The Ministry is responsible for broadband strategy and legislation.
  • The Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) is a governmental organisation operating in the administrative area of the Ministry of Economic Affairs and Communications. It oversees and regulates technical standards and collects market data. The aim of the Authority is to help implement the national economic policy through improvement of safety, organising the expedient use of limited resources and increasing the reliability of the products in the field of manufacturing environments, industrial equipment, railway and electronic communication.
  • The Estonian Broadband Development Foundation (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) is responsible for the EstWin project, installation of fibre-optic cables and construction of connection points.
  • The Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) unites Estonian ICT companies, promotes their cooperation, presents their joint positions regarding broadband network development and acts as a competence centre.
  • The Information System Authority (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) is an implementing entity of the structural assistance of the European Union, which administers the European Regional Development Fund support in building the broadband backhaul network.

Main aims for broadband development

Estonia’s Digital Agenda 2030 was adopted on 7 October 2021. The strategy is in line with the Gigabit Society connectivity targets. The overall objective of the strategy is to achieve high-speed, reliable, and affordable electronic communications connections in the country by 2030, irrespective of the location. To implement the vision, three specific goals have been set:

  • digital government, i.e. the use of digital solutions in the public sector,
  • electronic communication, i.e. connectivity, and
  • national cyber security.

By 2030, ultrafast, reliable and affordable telecommunications connections should be available in Estonia irrespective of the location, making it possible to create and use innovative services. All should have access to connections of at least 100 Mbps which can be increased up to 1 Gbps. The government will support the development of very high capacity access networks in rural areas where telecommunications companies do not invest under the conditions of competition.

The support will also be granted to a) establish core infrastructure in the main transport corridors in Estonia, allowing for uninterrupted 5G coverage, b) secure coverage of selected residential and business areas with 5G and c) necessary preparations for the adoption of 6G when the relevant technology arrives on the market.

Main measures and financial instruments for broadband development

central mapping tool (Communications Coverage Application) on availability of broadband services has been developed by the Estonian Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (TTJA). It is an interactive portal, where the users can get information about the availability of broadband services in Estonia.

Recovery and Resilience Plan: In total EUR 208 million is devoted to digital objectives. The support for deploying VHCNs in rural areas (Component 3 ‘Digital State’ with a EUR 24.3 million budget) is expected to ensure broader access to online services. 8.000 sites shall be
equipped with VHCN under this investment.

EstWin project

In 2009, the Ministry of Economic Affairs and Communications and the Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (ITL) founded the Estonian Broadband Development Foundation (ELASA) to implement the EstWin project and to give all residential houses, businesses and authorities a chance to connect to the next-generation broadband network with a transmission speed up to 100 Mbps. These investments are intended to stimulate complementary deployments of last-mile connections by commercial telecom operators. The project rolled out approx. 7.000 km of fibre backhaul networks in rural areas and settlements with less than 10,000 inhabitants, where optical networks did not previously exist and where operators had no previous plans to install them. EstWin is funded inter alia from European Structural and Investment Funds (ESIF). The implemented and planned parts of the network are visualised on the online map. The EstWin project is nearing completion, the backhaul network is almost finalised, and only small part of southeast Estonia remains to be covered.

Data on broadband development and technologies in Estonia

For the latest data on broadband coverage, subscriptions and penetrations, coverage of different broadband technologies and costs check the scoreboard reports and the country reports of the Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum assignments for wireless broadband

For details on harmonised spectrum assignments consult the European 5G Observatory.

National and EU publications and press documents

English

Estonian

Contact information

BCO Estonia (national Broadband Competence Office): Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Address: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, Estonia
Contact via email
Phone: +372 639 76 81
Website

Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Address: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Estonia
Contact via email
Phone: +372 667 2000
Website

Estonian Broadband Development Foundation (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Address: Harju 6, 10130 Tallinn, Estonia
Contact via email
Phone: +372 6310555
Website

Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Address: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Estonia
Contact via email
Phone: + 372 6177 145
Website

An Nuacht is Déanaí

Sraith straitéisí tuaithe: deiseanna maoinithe agus tacaíochta ón Aontas a aimsiú le haghaidh bonneagar digiteach i gceantair thuaithe

Cuidíonn an tSraith Straitéisí Tuaithe le maoiniú ón Aontas a shainaithint agus leas a bhaint as agus tacú le tionscnaimh chun forbairt an bhonneagair dhigitigh a chothú i gcríocha tuaithe. Déan do chuardach a chur in oiriúint chun teacht ar na hionstraimí airgeadais, deontais nó cúnamh teicniúil oiriúnach.

CONSULTATION |
Comhairliúchán maidir leis an bPáipéar Bán: “Conas is féidir máistreacht a fháil ar riachtanais bhonneagar digiteach na hEorpa?”

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún tuairimí a bhailiú maidir leis na cásanna féideartha a leagtar amach sa Pháipéar Bán agus na nithe seo a leanas a chur ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir: Is deis iad na Ballstáit, an tsochaí shibhialta, lucht tionscail agus lucht acadúil araon chun cur leis na tograí a dhéanfaidh an Coimisiún amach anseo sa réimse sin.

PRESS RELEASE |
Chuir an Coimisiún tionscnaimh nua i láthair le haghaidh bhonneagair dhigiteacha an lae amárach

Tá sraith gníomhaíochtaí féideartha curtha i láthair ag an gCoimisiún chun nuálaíocht, slándáil agus athléimneacht na mbonneagar digiteach a chothú. Braitheann iomaíochas gheilleagar na hEorpa amach anseo ar na hardbhonneagair agus seirbhísí líonra dhigitigh sin, ós rud é go bhfuil nascacht thapa, shlán agus fhorleathan riachtanach d’úsáid na dteicneolaíochtaí a thabharfaidh sinn isteach sa saol amach anseo: teilileigheas, tiomáint uathoibrithe, cothabháil réamhfháistineach foirgneamh, nó talmhaíocht bheacht.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.