Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur in úsáid.

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Fhionlainn

Tacaíonn an Fhionlainn le líonraí snáithín a thógáil i limistéir nach bhfuil dreasachtaí gnó iontu chun líonraí ardluais a thógáil.  Leis an Straitéis maidir le Bonneagar Digiteach 2018, tacaítear le spriocanna 2025 maidir le Sochaí Ghigighiotáin na hEorpa, cinntear cuspóirí chun bonneagar digiteach a fhorbairt san Fhionlainn faoi 2025 chomh maith le modhanna chun na cuspóirí sin a bhaint amach. Léiríonn compás digiteach na Fionlainne na spriocanna a leagtar síos i gCompás Digiteach an Aontais.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Roghnaíonn Rialtas na Fionlainne feidhmiú céimneach líonra atá dírithe ar an iomaíocht agus atá bunaithe ar shnáithíní, agus béim ar leith á leagan ar limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus cúnamh ar leith á thabhairt dóibh (trí chistí poiblí). Go háirithe maidir le leathanbhanda, cuireann údaráis na Fionlainne comhairle ar bhardais áitiúla maidir le conas eintitis a bhunú atá tiomnaithe do leathanbhanda a chur in úsáid, e.g. trí chomhfhiontar roinnt bardas nó i gcomhpháirtíocht le hoibreoirí príobháideacha. Maidir le hinfheistíochtaí, táthar ag súil go dtiocfaidh maoiniú ó stáit agus ó bhardais. Foilsíodh Straitéis maidir le Bonneagar Digiteach i mí Dheireadh Fómhair 2018. Cloíonncompás digiteach na Fionlainne leis na spriocanna a leagtar síos i gCompás Digiteach an Aontais chomh maith le spriocanna agus téamaí náisiúnta.

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna agus príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

Leis an straitéis maidir le bonneagar digiteach, a d’fhoilsigh an Aireacht Iompair agus Cumarsáide i mí Dheireadh Fómhair 2018, cinntear cuspóirí chun an bonneagar digiteach a fhorbairt san Fhionlainn faoi 2025 chomh maith leis na modhanna chun an cuspóir sin a bhaint amach. Faoi 2025, ba cheart rochtain a bheith ag gach teaghlach ar naisc 100 Mbps ar a laghad. Ba cheart go mbeifí in ann luas an naisc a mhéadú go 1 Gbps. Éascófar tógáil chostéifeachtúil líonraí snáthoptaice tríd an rialachán maidir le socrú cáblaí teileachumarsáide a chuíchóiriú. Déanfar an nós imeachta ceada a bhaineann le socrú cáblaí a fhorbairt i dtaca le dréachtú Acht na mBóithre.

Le compás digiteach na Fionlainne, cuirtear chun feidhme na spriocanna a leagtar síos i gCompás Digiteach an Aontais, ach áirítear ann freisin spriocanna agus téamaí náisiúnta a chomhlánaíonn compás an Aontais. Tá compás na Fionlainne bunaithe ar cheithre phríomhphointe: scileanna, bonneagair dhigiteacha shlána agus inbhuanaithe, claochlú digiteach gnólachtaí, agus digitiú seirbhísí poiblí.

Socraíodh luas leathanbhanda na seirbhíse uilíche ag 5 Mbps ó mhí Dheireadh Fómhair 2021.

Foráiltear i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta (RRP) na Fionlainne d’infheistíochtaí ar fiú EUR 50 milliún iad. Áirítear leis scéim tacaíochta infheistíochta chun cáilíocht agus infhaighteacht líonra nascachta ardluais a mhéadú i limistéir nach soláthraíonn sásraí an mhargaidh naisc den sórt sin iontu. Íocfar tacaíocht airgeadais le soláthraithe leathanbhanda. Cuirfidh na naisc leathanbhanda a dtacaítear leo faoin scéim seo acmhainn 100 Mbit in aghaidh an tsoicind ar a laghad ar fáil.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí san Fhionlainn

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus, infhaighteacht teicneolaíochtaí leathanbhanda éagsúla agus costais, seiceáil tuarascálacha an scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Fionlainnis

Sonraí teagmhála

BCO an Fhionlainn (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): ina gcomhcheanglaítear ionadaithe ón Aireacht Talmhaíochta agus Foraoiseachta, ón Aireacht Iompair agus Cumarsáide, ó Ghníomhaireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne, agus ón nGníomhaireacht um Ghnóthaí Tuaithe

Seoladh poist: Hallituskatu 3, 00170 Heilsincí, an Fhionlainn (PO Box 30, FI-00023 Rialtas, an Fhionlainn)
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +35 82 95 16 22 18
Suíomh gréasáin

An Aireacht Iompair agus Cumarsáide (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Seoladh: Eteläesplanadi 16, Heilsincí, an Fhionlainn
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +35 82 95 16 001
Suíomh gréasáin

Gníomhaireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Seoladh poist: Bosca Poist 320, FI-00059 Traficom, an Fhionlainn
Fón: +358 29 534 5000
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Seachtain Réigiúin an Aontais Eorpaigh: An bhearna dhigiteach a dhúnadh trí thacú le bonneagar digiteach do réigiúin chliste agus inbhuanaithe

Maidir leis an téama ‘fás cliste agus inbhuanaithe do réigiúin’, tugtar aghaidh sa cheardlann seo ar shaincheist chriticiúil na deighilte digití, agus scrúdú á dhéanamh ar na hiarmhairtí atá aici ar chomhtháthú sóisialta agus ar fhás foriomlán san Aontas Eorpach.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.