Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur in úsáid.

    bratach na Fionlainne

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Fhionlainn

Tacaíonn an Fhionlainn le tógáil líonraí snáithín i réimsí nach bhfuil dreasachtaí gnó iontu chun líonraí ardluais a thógáil.  Tacaíonn an straitéis maidir le bonneagar digiteach 2018 le spriocanna na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025, cinntear cuspóirí maidir le bonneagar digiteach a fhorbairt san Fhionlainn faoi 2025 chomh maith le modhanna chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Roghnaíonn Rialtas na Fionlainne feidhmiú céimneach líonra atá bunaithe ar iomaíocht, snáithínbhunaithe, agus béim ar leith ar réimsí nach ndéantar freastal ceart orthu (trí chistí poiblí). Go háirithe maidir leis an dara ceann, cuireann údaráis na Fionlainne comhairle ar bhardais áitiúla maidir le conas eintitis a bhunú atá tiomanta do leathanbhanda a chur in úsáid, e.g. trí chomhfhiontar idir bardais éagsúla nó i gcomhpháirtíocht le hoibreoirí príobháideacha. Maidir le hinfheistíochtaí, táthar ag súil go dtiocfaidh maoiniú ón stát agus ó bhardais. Foilsíodh straitéis bonneagair dhigitigh i mí Dheireadh Fómhair 2018.

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna agus príomhbhearta d’fhorbairt leathanbhanda

Leis an straitéis maidir le bonneagar digiteach, a d’fhoilsigh an Aireacht Iompair agus Cumarsáide i mí Dheireadh Fómhair 2018, cinntear cuspóirí d’fhorbairt an bhonneagair dhigitigh san Fhionlainn faoi 2025 chomh maith leis na modhanna chun an cuspóir sin a bhaint amach. Faoi 2025, ba cheart rochtain a bheith ag gach teaghlach ar naisc 100 Mbps ar a laghad. Ba chóir go mbeadh sé indéanta luas an naisc a mhéadú le 1 Gbps. Éascófar tógáil chostéifeachtúil líonraí snáithíní optúla tríd an rialachán maidir le cáblaí teileachumarsáide a chur i bhfeidhm a chuíchóiriú. Forbrófar an nós imeachta ceada a bhaineann le socrú cáblaí i dtaca le dréachtú Acht na Mórbhealaí.

D’fhógair an Fhionlainn go n-ullmhófaí an Compás Digiteach náisiúnta agus cuireadh dréacht chuig páirtithe leasmhara le haghaidh barúlacha. Tá sé beartaithe é a ghlacadh le haghaidh 2022. Is é is cuspóir don chuid seo spriocanna agus táscairí náisiúnta a leagan síos do na réimsí téamacha a leagtar amach i nDeich mBliana Digiteacha an Aontais agus fís chomhleanúnach a chruthú don chlaochlú digiteach fadtéarmach.

Socraíodh luas leathanbhanda na seirbhíse uilíche go 5 Mbps ó mhí Dheireadh Fómhair 2021.

Déantar foráil i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta na Fionlainne d’infheistíochtaí ar fiú EUR 50 milliún iad. Áirítear léi scéim tacaíochta infheistíochta chun cáilíocht agus infhaighteacht líonra nascachta ardluais a mhéadú i limistéir nach soláthraítear naisc den sórt sin iontu le sásraí an mhargaidh. Íocfar tacaíocht airgeadais le soláthraithe leathanbhanda. Cuirfidh na naisc leathanbhanda a fhaigheann tacaíocht faoin scéim seo acmhainn 100 Mbit in aghaidh an tsoicind ar a laghad ar fáil.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí san Fhionlainn

Maidir leis na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus infhaighteacht teicneolaíochtaí leathanbhanda éagsúla agus costais, seiceáil tuarascálacha an scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus AE agus doiciméid phreasa

Béarla

Fionlainnis

Eolas teagmhála

BCO na Fionlainne (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): ina gcomhcheanglaítear ionadaithe ón Aireacht Talmhaíochta agus Foraoiseachta, ón Aireacht Iompair agus Cumarsáide, ó Ghníomhaireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne, agus ón nGníomhaireacht um Ghnóthaí Tuaithe

Seoladh Poist: Hallituskatu 3, 00170 Heilsincí, an Fhionlainn (Bosca poist 30, Rialtas FI-00023, an Fhionlainn) Teagmháil trí ríomhphost: + 35 82 95 16 22 18 Suíomh Gréasáin

An Aireacht Iompair agus Cumarsáide (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Seoladh: Eteläesplanadi 16, Heilsincí, an Fhionlainn Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 35 82 95 16 001 Suíomh Gréasáin

Gníomhaireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Seoladh Poist: Bosca PO 320, FI-00059 Traficom, An Fhionlainn Fón: + 358 29 534 5000 Láithreán Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.