Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

  bratach na Gearmáine

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Ghearmáin

Tá creat gníomhaíochta forbartha ag an rialtas cónaidhme leis an Straitéis 5G don Ghearmáin, a seoladh i samhradh 2017, chun tacú le leathnú an líonra agus le forbairt iarratas 5G ag céim luath. I mí na Samhna 2019, d’fhormheas rialtas na Gearmáine straitéis cumarsáide soghluaiste. Is é aidhm na straitéise soláthar seirbhísí gutha agus sonraí móibíleacha a chinntiú ar fud na tíre.

I gcomhaontú comhghuaillíochta Rialtas Cónaidhme na Gearmáine ó 2021, socraíodh an bonneagar digiteach mar cheann de na tosaíochtaí a raibh sé mar sprioc acu líonraí FTTH agus 5G a sholáthar ar fud na tíre faoi 2025. Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Dhigiteach fheidearálach agus ag an Straitéis Ghigighiotáin don Ghearmáin ó 2022 amach go soláthrófar ar fud na tíre teicneolaíochtaí snáthoptaice agus na teicneolaíochtaí cumarsáide móibílí is déanaí i ngach réimse faoi 2030.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Tá an Aireacht Chónaidhme um Dhigiteach agus Iompar (Bundesministerium für Digitales und Verkehr,BMDV) freagrach as forbairt leathanbhanda agus as straitéis leathanbhanda an rialtais chónaidhme a chur i bhfeidhm.
 • Cuireann an Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Eacnamaíocha agus Gníomhaithe ar son na hAeráide (Bundesministerium für Wirtschaft undKlimaschutz) príomhréimsí an bhonneagair dhigitigh agus an bhonneagair iompair chun cinn.
 • Tá an Ghníomhaireacht Líonra Feidearálach um Leictreachas, Ghás, Teileachumarsáid, Post agus Iarnród (Bundesnetzagentur) freagrach as an gcreat rialála a leagtar síos i ndlí an Aontais agus sa dlí náisiúnta a chur chun feidhme.
 • Tá Biúró Gigabit na Cónaidhme (Gigabitbüro des Bundes) ainmnithe mar ionad inniúlachta leathanbhanda náisiúnta. Coinníonn sé teagmháil leis na hionaid inniúlachta leathanbhanda na stáit chónaidhme.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Sa chomhaontú comhghuaillíochta ó Rialtas Cónaidhme na Gearmáine 2021, tá an bonneagar digiteach ar cheann de na tosaíochtaí náisiúnta. Is é an sprioc an soláthar náisiúnta FTTH agus 5G. Tá tosaíocht ag an leathnú tráchtála. Tabharfar tús áite d’infheistíochtaí sna spotaí ina bhfuil an gá is mó le breith suas, go háirithe limistéir bhána. Is iad rochtain oscailte faoi dhálaí córa agus neodracht líonra na prionsabail bhunúsacha. Nuair is gá, cuirfear tús le maoiniú trí dhearbháin.

Is é sprioc uileghabhálach na Straitéise Gigighiotáin, a foilsíodh i mí Iúil 2022, an soláthar atá tíosach ar fhuinneamh agus ar acmhainní ar fud na tíre le FTTH agus na teicneolaíochtaí cumarsáide soghluaiste is déanaí i ngach ceantar ina gcónaíonn, ina n-oibríonn agus ina dtaistealaíonn daoine — fiú i gceantair thuaithe, faoi 2030. Tá dreasachtaí méadaithe beartaithe le haghaidh leathnú neamhthuilleamaí agus creatchoinníollacha níos fearr le haghaidh fóirdheontais. Mar chéad chéim, tá sé beartaithe an soláthar le naisc snáthoptaice a mhéadú go 50 % de na teaghlaigh agus de na cuideachtaí go léir faoi dheireadh 2025. I gcumarsáid mhóibíleach, seirbhísí gutha agus sonraí gan sreang gan bhriseadh do gach úsáideoir deiridh ar fud na tíre faoi 2026.

Is é is aidhm don Straitéis Dhigiteach chónaidhme don Ghearmáin, a seoladh i mí Lúnasa 2022, cumhdach a dhéanamh ar fud na tíre le naisc snáthoptaice, seirbhísí riaracháin a dhigitiú le haghaidh stáit agus nuálaíochtaí nua-aimseartha agus cuimsitheacha ó ghnó agus ó thaighde ar mhaithe le gach duine faoi 2030. Foráiltear sa straitéis go mbeidh nascacht le snáithín ag leath na dteaghlach agus na ngnólachtaí uile faoi 2025.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

 • Leasaíodh Telekommunikationsgesetz (TKG) i mí na Nollag 2021 agus tugadh isteach ceart na saoránach uile ar infhaighteacht seirbhísí cumarsáide gutha agus seirbhísí rochtana idirlín.
 • Mapáil leathanbhanda: mar phointe lárnach eolais, léiríonn an t-atlas leathanbhanda treá agus infhaighteacht leathanbhanda. Thairis sin, tá atlas bonneagair ar fud na tíre seolta ag Bundesnetzagentur chun úsáid sineirgí in imscaradh bonneagair a éascú. San atlas tá sonraí spásúla faoi bhonneagar cuideachtaí agus institiúidí, amhail geoshonraí faoi línte snáthoptaice, duchtanna folmha, túir raidió agus crainn chomh maith le stáisiúin raidió.
 • Lena straitéis cumarsáide soghluaiste, d’ fhógair an rialtas Chónaidhme pleananna móra chun feabhas a chur ar a chlúdach soghluaiste. Tá an Rialtas Cónaidhme ag obair le tíortha agus bardais chun meascán de bhearta éagsúla a chur i bhfeidhm. Áirítear leis sin:
  • trédhearcacht a chruthú maidir le staid iarbhír an tsoláthair chomh maith le faireachán a dhéanamh ar mhéadú an líonra shoghluaiste,
  • bonneagar agus airíonna a shainaithint ar féidir leis an Rialtas Cónaidhme foráil a dhéanamh maidir le crainn a thógáil,
  • EUR 1.1 billiún a sholáthar chun suas le 5,000 limistéar neamhchumhachtaithe a fhorbairt,
  • údaráis áitiúla a shaoradh ó chur i bhfeidhm an chláir tacaíochta d’fhonn forleathnú éifeachtach agus cost-éifeachtach a áirithiú,
  • acmhainneacht luasghéaraithe i leathnú na líonraí móibíleacha a shainaithint i gcomhar le tíortha agus bardais.
 • Ina treochlár chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme, tagraíonn an Ghearmáin do mheasúnú a dhéanamh ar theicneolaíochtaí líonraí soghluaiste agus straitéisí maidir lena dtionchar ar an gcomhshaol, d’fheachtas tomhais réimsí leictreamaighnéadacha (EMF) ar fud na tíre, agus don chuideachta phoiblí nua MIG a thacaíonn le rochtain ar bhonneagar fisiciúil.
 • Foráiltear sa Straitéis Ghigighiotáin do bhearta lena ndéanfar deonú ceadanna a shimpliú, a bhrostú agus a dhigitiú, úsáid modhanna úsáide malartacha a neartú, tuilleadh trédhearcachta agus creat dlíthiúil feabhsaithe a chur ar fáil.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

Tacaíonn na stáit chónaidhme sa Ghearmáin le forbairt leathanbhanda trí roinnt beart agus acmhainní airgeadais. Seo a leanas cuid de na bearta atá ann faoi láthair:

 • Clár maoinithe feidearálach (Förderprogramm zum Breitbandausbau): tacaíonn an clár seo le leathnú an líonra chun líonraí leathanbhanda ardluais a sholáthar i gceantair nach ndéantar freastal ceart orthu. Ceadaíonn an tacaíocht ón stát cónaidhme leathnú ar fud na tíre de naisc 1 Gbps ar a laghad i gceantair a bhí underserved roimhe seo. Is é EUR 30 milliún uasmhéid an mhaoinithe chónaidhme in aghaidh an tionscadail.
 • Is féidir comhcheangal le cláir chistiúcháin eile, e.g. ó na stáit chónaidhme, agus is féidir iad a chur leis chun an cómhaoiniú atá fágtha a chumhdach. Is féidir forbhreathnú ar phróisis mhaoinithe leanúnacha agus críochnaithe i stáit chónaidhme éagsúla (Bundesländer) a fháil ag Breitband-Ausschreibungen.

Bearta airgeadais eile:

 • Tairgeann banc forbartha rialtas na Gearmáine KfW an iasacht 208 IKK do bhardais chun tacú le hinfheistíochtaí i mbonneagar lena n-áirítear bonneagar leathanbhanda. Cé go bhfuil uasteorainn EUR 150 milliún in aghaidh na bliana leis an iasacht, is féidir í a chomhcheangal le hacmhainní airgeadais ó mhaoiniú poiblí.
 • Cuireann Landwirtschaftliche Rentenbank iasachtaí ar fáil freisin chun tacú le tionscadail a bhfuil sé ar intinn acu bonneagar cumarsáide a bhunú nó a fheabhsú, lena n-áirítear líonraí leathanbhanda i gceantair thuaithe.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Ghearmáin

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

Gearmáinis

Eolas teagmhála

BCO na Gearmáine (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Biúró Cónaidhme Gigighiotáin (Gigabitbüro des Bundes)

Seoladh: Kapelle Ufer 4, 10117 Beirlín, an Ghearmáin Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 49 (0)175 290 2184 Suíomh Gréasáin

Aireacht Chónaidhme Digiteach agus Iompair (Bundesministerium für Digitales und Verkehr)

Seoladh: Invalidenstraße 44, 10115 Beirlín, an Ghearmáin Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 49 3018 300 0 Suíomh gréasáin

An Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Eacnamaíocha agus Gníomhaithe ar son na hAeráide (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Seoladh: Video comhrá Scharnhorststr. 34-37, 10115 Beirlín, an Ghearmáin Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 49 (0)30-18 615 0 Suíomh gréasáin

An Ghníomhaireacht um an Líonra Feidearálach um Leictreachas, Ghás, Teileachumarsáid, Post agus Iarnród (Bundesnetzagentur)

Seoladh: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, an Ghearmáin Teagmháil tríd an ríomhphost Fón: + 49 228 14-0 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.