Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

  bratach na Gréige

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Ghréig

Thug Aireacht um Rialachas Digiteach na Gréige an Bíobla um Chlaochlú Digiteach 2020- 2025 isteach. Leagtar amach ann an straitéis, na cuspóirí, na haiseanna straitéiseacha chomh maith le gníomhaíochtaí a bheidh ar thús cadhnaíochta maidir leis an gclaochlú digiteach sa Ghréig. Leis an ais nascachta, aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin agus liostaítear na bearta agus na gníomhaíochtaí atá beartaithe.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Is í an Aireacht um Rialachas Digiteach (Aireachtum Rialachas Digiteach (Aireacht um Rialachas Digiteach) atá freagrach as beartas leathanbhanda náisiúnta a phleanáil agus a chur i bhfeidhm. Tá an Aireacht freagrach freisin as seirbhísí leictreonacha a sholáthar do shaoránaigh agus as claochlú digiteach níos leithne na tíre.
 • Is é Coimisiún Teileachumarsáide agus Poist Heilléanacha an Údaráis Náisiúnta Náisiúnta um Theileachumarsáid agus um Phostanna Heilléanacha (HTPC,αλληδρορορρορορρορορρορρορρορορρορρορρορορορορρορρορρορρορορορρορορομι chéanna), is é atá freagrach as teileachumarsáid agus seirbhísí poist a rialáil agus a mhaoirsiú. Cuireann sé léarscáil idirghníomhach ar fáil a thaispeánann infhaighteacht agus infreastruchtúr leathanbhanda.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Sa Bhíobla um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, a thug Aireacht na Gréige um Rialú Digiteachisteach in 2020, leagtar amach an straitéis, na treoirphrionsabail, na haiseanna straitéiseacha, na hidirghabhálacha cothrománacha agus ingearacha a mbeidh claochlú digiteach shochaí agus gheilleagar na Gréige mar thoradh orthu. Trí chomhoibriú le geallsealbhóirí ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach chomh maith leis an bpobal taighde agus acadúil agus leis an tsochaí shibhialta, déantar cur síos sa straitéis ar na cuspóirí agus ar bhearta cur chun feidhme na straitéise um chlaochlú digiteach freisin. Is oscailte agus dinimiciúil iad idirghabhálacha agus gníomhaíochtaí na straitéise, agus leanfar de bheith comhfhoirmithe agus nuashonraithe go bliantúil i gcomhar le comhlachtaí inniúla an riaracháin phoiblí.

Leagtar amach seacht gcuspóir sa straitéis:

 1. Rochtain shábháilte, thapa agus iontaofa ar an Idirlíon do chách
 2. Stát digiteach a chuireann seirbhísí digiteacha níos fearr ar fáil do na saoránaigh ar feadh an tsaoil
 3. Scileanna digiteacha a fhorbairt do gach saoránach
 4. An claochlú go fiontar digiteach a éascú
 5. Tacú leis an nuálaíocht dhigiteach agus í a neartú
 6. Úsáid tháirgiúil a bhaint as sonraí riaracháin phoiblí
 7. Teicneolaíochtaí digiteacha a ionchorprú i ngach earnáil eacnamaíoch

Cuimsíonn príomh-idirghabhálacha an Chlaochlaithe Dhigitigh sraith gníomhaíochtaí agus tionscadal a eagraítear i sé ais straitéiseacha: Nascacht, Scileanna Digiteacha, an Stát Digiteach, Gnó Digiteach, Nuálaíocht Dhigiteach, Comhtháthú na Teicneolaíochta i ngach earnáil den gheilleagar.

Leis an ais Nascachta, aithnítear cuspóirí na Sochaí Gigighiotáin:

 • Nascacht ghigighiotáin a áirithiú do gach gníomhaí socheacnamaíoch, amhail institiúidí oideachais agus gníomhaireachtaí rialtais,
 • Clúdach 5G gan bhriseadh a sholáthar i ngach ceantar uirbeach agus i ngach mórbhealach iompair talún,
 • Rochtain ar an idirlíon a chur ar fáil do gach teaghlach ag a bhfuil luas íosta 100 Mbps, agus an cumas acu uasghrádú go 1 Gbps.

Táthar ag súil go ndéanfar tuilleadh forbartha ar gheilleagar digiteach na Gréige mar thoradh ar leathanbhanda móibíleach agus fosaithe a fheabhsú agus rochtain idirlín ardluais a bhaint amach. Is iad líonraí snáthoptaice agus líonraí 5G príomhdhúshláin na ndeich mbliana atá romhainn. Ar an gcúis sin, is é príomhchuspóir na straitéise náisiúnta leathanbhanda infheistíocht a spreagadh i líonraí na chéad ghlúine eile.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

Go dtí seo, tá 16 bheartagus gníomh beartaithe faoi ais Nascachta an Bhíobla um Chlaochlú Digiteach 2020-2025. Tá cúig ghníomhaíocht á gcur chun feidhme cheana féin:

 • Dearbhán Leathanbhanda Leathanbhanda Superfast — SFBB)
 • Bonneagar Leathanbhanda Ultra-Fast a Fhorbairt (Broadband Ultra-Fast — UFBB)
 • Forbairt líonraí leathanbhanda i gceantair thuaithe “bán” — Leathanbhanda Tuaithe
 • WiFi4GR — Pointí rochtana idirlín leathanbhanda gan sreang poiblí a fhorbairt
 • Cearta úsáide speictrim raidió a dheonú sna bandaí radaimhinicíochta 700 MHz, 2 GHz, 3400-3 800 MHz agus 26 GHz

Tá sé beartaithe an Plean Gníomhaíochta d’fhorbairt líonraí den chúigiú glúin (5G) a ullmhú.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Ghréig

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

Gréigis

Eolas teagmhála

BCO an Ghréig (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Ardrúnaíocht na Teileachumarsáide agus an Phoist, an Aireacht um Rialachas Digiteach

Seoladh: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, an Aithin, an Ghréig Teagmháil trí ríomhphost: + 30 210 909 8890 Suíomh Gréasáin

An Coimisiún Teileachumarsáide agus Poist Heilléanacha

Seoladh: 60 Kifissias Ascaill 151 25 Maroussi Aithin, an Ghréig Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 30 210 615 1000 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.