Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

  Bratach na hUngáire

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Ungáir

Formheasadh an Straitéis Náisiúnta um Dhigitiú 2021-2030 in 2021. Is é is aidhm dó líonraí gigighiotáin a chur ar fáil do 95 % de theaghlaigh, scileanna digiteacha an daonra a mhéadú, tacú le digitiú na bpróiseas gnó agus úsáid ríomhsheirbhísí rialtais a mhéadú.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna agus príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

Formheasadh Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 i bhFómhar 2021. Tá an straitéis bunaithe ar cheithre cholún: bonneagar digiteach, scileanna digiteacha, an geilleagar digiteach agus an staid dhigiteach. Leagtar amach ann na spriocanna seo a leanas atá le baint amach faoi 2030:

 • 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin,
 • sciar níos lú ná 2 % de dhaoine san aoisghrúpa 16-71 nach bhfuil scileanna digiteacha acu,
 • tá níos mó ná 30 % de na próisis i ngnólachtaí digitithe,
 • Úsáideann 90% d'áitritheoirí r-sheirbhísí rialtais.

Leagtar amach sa straitéis bearta tacaíochta bonneagair, oideachais agus eacnamaíocha. Chun a áirithiú go mbeidh bonneagar digiteach le sreang agus gan sreang le cumas agus cáilíocht seirbhíse leordhóthanach ar fáil, déantar foráil sa straitéis maidir le forbairt líonraí gigighiotáin, bonneagar digiteach na n-institiúidí oideachais agus ardoideachais, forbairt bhreise ar an líonra cnámh droma náisiúnta teileachumarsáide, cumarsáid gan sreang d’eagraíochtaí gairmiúla, acmhainneacht sár-ríomhaireachta a leathnú chomh maith le forbairt líonraí 5G a spreagadh.

Áireofar bearta leathana cur chun feidhme i bhforbairt líonraí ar féidir gigighiotán a bhaint astu:

 • clár forbartha líonra náisiúnta ‘Gigabit Hungary 2030’ a phleanáil agus a chur chun feidhme, a bheidh nasctha le 5G, chun go mbeidh naisc idirlín le luasanna 1 Gbps ar a laghad ar fáil faoi dheireadh 2030,
 • bonneagar agus comhroinnt líonraí a shoiléiriú faoi dhlí na hiomaíochta agus rochtain ar líonraí optúla agus raidió a rialáil, go háirithe eilimintí bonneagair éighníomhacha (agus páirtghníomhacha) a chomhroinnt,
 • an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach a thrasuí sa dlí náisiúnta,
 • athbhreithniú agus, más gá, leasú a dhéanamh ar na rialacha maidir le líonraí teileachumarsáide a thógáil,
 • an t-ualach tuairiscithe agus riaracháin ar sholáthraithe seirbhíse a mhaolú,
 • athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacháin maidir le cáilíocht agus cosaint tomhaltóirí le haghaidh seirbhísí cumarsáide, athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeáin, ceanglais íosta a fhoirmliú,
 • athbhreithniú ar an Rialachán Cumarsáide chun tacaíocht níos fearr a thabhairt do chuspóirí beartais a bhaineann le digitiú, iomaíochas micrileibhéil agus macraileibhéil,
 • caighdeáin náisiúnta do líonraí cumarsáide leictreonaí a thabhairt cothrom le dáta,
 • líonraí digiteacha a shuí mar bhonneagar criticiúil don phobal i gcoitinne.

Beidh gá le hilghníomhaíochtaí breise chun forbairt líonraí 5G a spreagadh:

 • gníomhaíochtaí na Comhghuaillíochta 5G a neartú agus a leathnú,
 • comhaontuithe straitéiseacha a sheoladh idir soláthraithe seirbhíse agus an rialtas chun dlús a chur le forbairtí úrscothacha seasta; forbairtí teicneolaíochta móibíleacha agus coinbhéirsithe,
 • scéim tacaíochta T&F&F a fhorbairt i gcomhréir le forbairt bonneagair dhigitigh, go háirithe 5G,
 • Ionad Feabhais 5G Ollscoil Széchenyi István a fhorbairt,
 • rannchuidiú le conairí 5G AE a thógáil,
 • Réamh-anailís ar theicneolaíocht 6G.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

 • Iasachtaí: Don tréimhse 2014-2020, tacaíonn acmhainní airgeadais ón gClár Oibríochtúil um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Nuálaíocht (EDIOP/GINOP) le líonraí leathanbhanda poiblí a leathnú agus le naisc ardluais a leathnú. Cabhraíonn cistí náisiúnta leis na líonraí leathanbhanda a leathnú sa Réigiún Meán-Ungárach neamh-chóineasaithe.
 • Cistí CSIE: Meastar i gcláir 2014-2020 go sroichfidh infheistíochtaí i líonraí leathanbhanda ardluais NGA, le luas 30 Mbps nó níos airde, EUR 233 mhilliún. Caithfear cuid den bhuiséad leathanbhanda trí ionstraimí airgeadais.
 • Clár Idirlín Sárghasta (SZIP): Bhain formhór na dtionscadal úsáid as FTTH (snáithín chuig an mbaile), rud a chuir ar chumas luasanna Gigighiotáin. Tá SZIP, arna mhaoiniú ó Chistí Struchtúracha an Aontais, beartaithe chun beagnach 410,000 teaghlach a chlúdach, le líonraí ag soláthar seirbhís idirlín leathanbhanda 30 Mbps ar a laghad faoi 2023. I gcás ceantair nach bhfuil inmharthana ó thaobh tráchtála de, bunaíodh scéim státchabhrach €250 milliún chun soláthar céimneach leathanbhanda a chinntiú. Faoi dheireadh 2020, bhí beagnach ceathrú milliún teaghlach clúdaithe ag leathanbhanda 30 Mbps ar a laghad tríd an SZIP.
 • Geallann Plean Téarnaimh agus Athléimneachta (RRP) na hUngáire 30 % dá leithdháileadh ar bhearta digiteacha (EUR 1.7 billiún). Áirítear sa phlean pacáiste cuimsitheach chun claochlú digiteach an gheilleagair agus na sochaí a chur chun cinn. Tá bearta maidir leis an aistriú digiteach i bhformhór na gcomhpháirteanna. Tá bearta suntasacha beartaithe chun feabhas a chur ar an trealamh digiteach agus ar na scileanna digiteacha sa bhunoideachas, sa ghairmoideachas agus san ardoideachas. Tá bearta sa phlean a bhaineann le digitiú an riaracháin phoiblí agus na n-earnálacha sláinte, iompair agus fuinnimh.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí san Ungáir

Chun teacht ar na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, cumhdach na dteicneolaíochtaí agus na gcostas leathanbhanda éagsúil, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus na tuarascálacha tíre maidir leis an nGeilleagar Digiteach agus an tInnéacs Sochaíoch (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Ungáiris

Sonraí teagmhála

BCO an Ungáir (Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Aireacht Teicneolaíochta agus Tionscail, An Rúnaíocht Stáit um Fhaisnéischumarsáid

Seoladh: Iskola u. 13, Búdaipeist, 1011 An Ungáir
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +36 30 977 4707
Suíomh gréasáin

An tÚdarás Náisiúnta Cumarsáide Meán agus Faisnéise (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Seoladh: Ostrom u. 23-25, 1015 Búdaipeist, an Ungáir
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +36 1 4577100
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Ollscoil CONNECT - Lámhleabhar Infheistíochta Leathanbhanda

Seisiún tosaigh dírithe ar an "Lámhleabhar Infheistíochta Leathanbhanda" a foilsíodh le déanaí.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
Clúdach FTTH/B 70 % bainte amach ag AE39 de réir an FTTH de chuid na hEorpa

De réir an tSnáithín i Lánléargas an Mhargaidh Baile/Foirgnimh (FTTTH/B), shroich AE39 (27 mBallstát an Aontais, an Ríocht Aontaithe, 4 thír CIS, an Íoslainn, Iosrael, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis, an Tuirc) 70 % ráta cumhdaigh FTTH/B, 244 mhilliún teach caite agus 121 milliún síntiúsóir FTTH/B amhail ó mhí Mheán Fómhair 2023.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.