Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

  Bratach na hUngáire

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Ungáir

Formheasadh an Straitéis Náisiúnta um Dhigitiú 2021-2030 in 2021. Is é is aidhm dó líonraí gigighiotáin a chur ar fáil do 95 % de theaghlaigh, scileanna digiteacha an daonra a mhéadú, tacú le digitiú na bpróiseas gnó agus úsáid ríomhsheirbhísí rialtais a mhéadú.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Is faoi fhreagracht na hAireachta Teicneolaíochta agus Tionscail atá straitéisí maidir le húsáid na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide lena n-áirítear beartais leathanbhanda (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Feidhmíonn an Ghníomhaireacht Forbartha Teicneolaíochta Faisnéise Rialtais (KIFÜ) faoi mhaoirseacht na hAireachta Teicneolaíochta agus Tionscail. Bainistíonn an ghníomhaireacht tionscadail TF a dhéileálann le riarachán poiblí lárnach agus faoi threoir an Rialtais, e.g. an Clár Idirlín Superfast agus feidhmíonn sí mar Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda (BCO).
 • Soláthraíonn an tÚdarás Náisiúnta um Fhaisnéis do naMeáin (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) rialachán maidir le cumarsáid leictreonach fosaithe agus gan sreang agus tá sé freagrach freisin as an straitéis leathanbhanda gan sreang.
 • Is í an Aireacht Gnóthaí Baile(Belügyminisztérium) atá freagrach as saincheisteanna ríomhrialtais agus bhí baint aici le hullmhú na Straitéise Náisiúnta um Dhigitiú 2021-2030.

Príomhaidhmeanna agus príomhbhearta d’fhorbairt leathanbhanda

Formheasadh Straitéis Náisiúnta Digitithe na hUngáire 2021-2030 i bhFómhar 2021. Tá an straitéis bunaithe ar cheithre cholún: bonneagar digiteach, scileanna digiteacha, an geilleagar digiteach agus an staid dhigiteach. Leagtar amach ann na spriocanna seo a leanas atá le baint amach faoi 2030:

 • 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag gréasáin ghigighiotáin,
 • sciar níos lú ná 2 % de dhaoine nach bhfuil scileanna digiteacha acu san aoisghrúpa 16-71,
 • tá níos mó ná 30 % de na próisis i ngnólachtaí digitithe,
 • Úsáideann 90 % de na háitritheoirí seirbhísí ríomhrialtais.

Leagtar amach sa straitéis bearta tacaíochta bonneagair, oideachais agus eacnamaíocha. Chun a áirithiú go mbeidh bonneagar digiteach sreinge agus gan sreang ar fáil ag a bhfuil cumas agus cáilíocht leordhóthanach seirbhíse, foráiltear sa straitéis go bhforbrófar líonraí gigighiotáin, bonneagar digiteach institiúidí oideachais agus ardoideachais, forbairt bhreise ar an líonra náisiúnta cnámh droma teileachumarsáide, cumarsáid gan sreang d’eagraíochtaí gairmiúla, cumas sár-ríomhaireachta a leathnú chomh maith le forbairt líonraí 5G a spreagadh.

Áireofar bearta cur chun feidhme leathana i bhforbairt líonraí ar féidir leo gigighiotán a fhorbairt:

 • clár forbartha gréasáin “Gigighbit Hungary 2030” ar fud na tíre, atá nasctha le 5G, a phleanáil agus a chur chun feidhme, ionas go mbeidh naisc idirlín le luasanna 1 Gbps ar a laghad ar fáil faoi dheireadh-2030,
 • bonneagar agus comhroinnt líonraí a shoiléiriú faoi dhlí na hiomaíochta agus rialáil a dhéanamh ar rochtain ar líonraí optúla agus raidió, go háirithe comhroinnt eilimintí bonneagair éighníomhaí (agus atá gníomhach go páirteach),
 • an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach a thrasuí sa dlí náisiúnta,
 • athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha maidir le líonraí teileachumarsáide a thógáil agus, más gá, iad a leasú,
 • na hualaí tuairiscithe agus riaracháin ar sholáthraithe seirbhíse a mhaolú,
 • athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacháin maidir le cáilíocht agus cosaint tomhaltóirí le haghaidh seirbhísí cumarsáide, athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeáin, ceanglais íosta a fhoirmliú,
 • athbhreithniú ar an Rialachán Cumarsáide chun tacú níos fearr le cuspóirí beartais a bhaineann le digitiú, iomaíochas micrea-leibhéil agus macraileibhéal,
 • caighdeáin náisiúnta do líonraí cumarsáide leictreonaí a thabhairt cothrom le dáta,
 • líonraí digiteacha a shuí mar bhonneagar criticiúil don phobal i gcoitinne.

Beidh gníomhaíochtaí iolracha breise ag teastáil chun forbairt líonraí 5G a spreagadh:

 • gníomhaíochtaí Chomhghuaillíocht 5G a neartú agus a leathnú,
 • comhaontuithe straitéiseacha a sheoladh idir soláthraithe seirbhíse agus an rialtas chun dlús a chur le forbairtí teicneolaíochta seasta agus móibíleacha agus cóineasaithe úrscothacha,
 • forbairt na scéime tacaíochta T & F & N i gcomhréir le forbairt bonneagair dhigitigh, go háirithe 5G,
 • forbairt Ionad Feabhais 5G Ollscoil Széchenyi István,
 • rannchuidiú le conairí 5G AE a thógáil,
 • réamhanailís ar theicneolaíocht 6G.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

 • Iasachtaí: Don tréimhse 2014-2020, tacaíonn acmhainní airgeadais ón gClár Oibríochtúil um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Nuálaíocht (EDIOP/GINOP) le líonraí leathanbhanda poiblí a leathnú agus le naisc ardluais a leathnú. Cabhraíonn cistí náisiúnta leis na líonraí leathanbhanda a leathnú i Réigiún na Meán-Ungárach nach bhfuil cóineasaithe.
 • Cistí SIE: Meastar le cláir 2014-2020 go mbeidh infheistíochtaí i líonraí leathanbhanda ardluais NGA, le luas 30 Mbps nó níos airde, cothrom le EUR 253 milliún. Caithfear cuid den bhuiséad leathanbhanda trí ionstraimí airgeadais.
 • Clár Idirlín Superfast (SZIP): An chuid is mó de na tionscadail imscaradh FTTH (snáithín go dtí an baile), a chumasú luasanna Gigabit. Tá SZIP, arna mhaoiniú ó Chistí Struchtúracha an Aontais, atá ceaptha beagnach 410,000 teaghlach a chumhdach, le líonraí a sholáthraíonn seirbhís idirlín leathanbhanda 30 Mbps ar a laghad faoi 2023. I gcás réimsí nach bhfuil inmharthana ó thaobh na tráchtála de, tá scéim státchabhrach ar fiú EUR 250 milliún í curtha ar bun chun soláthar céimneach leathanbhanda a chinntiú. Faoi dheireadh 2020, bhí beagnach an ceathrú cuid de mhilliún teaghlach clúdaithe ag leathanbhanda 30 Mbps ar a laghad tríd an SZIP.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí san Ungáir

Le haghaidh na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, cumhdach teicneolaíochtaí agus costais éagsúla leathanbhanda, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa

Béarla

Ungáiris

Eolas teagmhála

BCO an Ungáir (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Aireacht Teicneolaíochta agus Tionscail, an Státrúnaíocht Faisnéise

Seoladh: Iskola u. 13, Búdaipeist, 1011 An Ungáir Teagmháil trí ríomhphost: + 36 30 977 4707 Suíomh Gréasáin

Údarás Náisiúnta na Meán agus na Cumarsáide (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Seoladh: Ostrom u. 23-25, 1015 Búdaipeist, an Ungáir Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 36 1 4577100 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.