Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht mhargaidh iomaíoch.

    bratach Mhálta

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda i Málta

Díríonn Diσitali Mhálta 2022-2027 ar an gclaochlú is gá tríd an ngné dhigiteach, arb é is aidhm dó sochaí níos fearr agus geilleagar rathúil a bhaint amach.

Straitéis agus beartas náisiúnta leathanbhanda

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Is forbairt é ar an dul chun cinn a rinneadh maidir le Straitéis Mhálta don tréimhse 2014-2020 a bhí ann roimhe seo a bhaint amach i ndáil le Straitéis Mhálta don tréimhse 2022-2027 a bhaint amach. Is é an fhís atá ann ná an teicneolaíocht dhigiteach a bhunú mar phríomhfhórsa tiomána an chlaochlaithe is gá chun:

  • Saol shaoránaigh Mhálta a fheabhsú, borradh a chur faoi ghnólachtaí, agus seirbhísí rialtais a dhéanamh níos inrochtana.
  • Fás eacnamaíoch a bhaint amach trí nuálaíocht agus tuilleadh béime straitéiseach a leagan ar réimsí sonracha sochaíocha agus eacnamaíocha a bhfuil tábhacht ag baint leo.

Féachtar ar an ngné dhigiteach mar cheann feadhna don chlaochlú as a dtiocfaidh sochaí níos fearr agus geilleagar rathúil. Ceann de spriocanna ardleibhéil na Straitéise is ea tús áite a thabhairt d’infheistíochtaí i gcumais dhigiteacha theicniúla agus bhonneagair. Meastar gur cumasóirí straitéiseacha cineálacha don chlaochlú digiteach iad an rialachán agus an reachtaíocht, an bonneagar agus an cistiú. Ceann de na gníomhaíochtaí atá beartaithe is ea tacú leis an infheistíocht leanúnach sa nascacht dhigiteach áitiúil agus idirnáisiúnta, rochtain níos leithne ar an idirlíon a chur ar fáil, agus athléimneacht bhonneagar náisiúnta Mhálta a neartú.

D’fhoilsigh Gníomhaireacht Teicneolaíochta Faisnéise Mhálta (MITA) a Straitéis Dhigiteach MITA 2021-2023. Is é is aidhm don straitéis, i measc nithe eile, príomhsheirbhísí agus nascacht a neartú ó thaobh na hathléimneachta, na slándála agus na hiomarcaíochta de.

D’eisigh Málta Treochlár Náisiúnta don bhanda UHF idir 470-790 MHz in 2018 chomh maith le plépháipéar agus suirbhé 5G De Éileamh agus Samhlacha Gnó sa Todhchaí. I dTreo Imlonnú 5G Feasible in 2019, le tagairtí do spriocanna 5G na Sochaí Gigighiotáin.

Foráiltear le Plean Téarnaimh agus Athléimneachta Mhálta do EUR 67.6 milliún (26 %) don chlaochlú digiteach. Meastar go gcuirfidh cuid mhór díobh le spriocanna na Deacáide Digití. Mar sin féin, níl aon cheann de na bearta RRP tiomnaithe do spriocanna bonneagair dhigitigh.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí i Málta

Le haghaidh na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus dul i bhfód, cumhdach teicneolaíochtaí leathanbhanda éagsúla agus costais seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus na tuarascálacha tíre ar an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, téigh i gcomhairle leis an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus preasdhoiciméid náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Sonraí teagmhála

BCO Malta (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Údarás Cumarsáide Mhálta

Seoladh: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Málta
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 35 6 9943 4552 Suíomh Gréasáin

Oifig an Phríomh-Aire, an Rúnaí Parlaiminte Seirbhísí Airgeadais, Geilleagair Dhigitigh agus Nuálaíochta

Seoladh: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Málta
Teagmháil trí ríomhphost
Teileafón: + 356 2200 1467 Suíomh Gréasáin

Gníomhaireacht Teicneolaíochta Faisnéise Mhálta

Seoladh: Teach Gattard, Bóthar Náisiúnta, Blata l-Bajda HMR 9010, Málta
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 35 621 23 47 10 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Clúdach FTTH/B 70 % bainte amach ag AE39 de réir an FTTH de chuid na hEorpa

De réir an tSnáithín i Lánléargas an Mhargaidh Baile/Foirgnimh (FTTTH/B), shroich AE39 (27 mBallstát an Aontais, an Ríocht Aontaithe, 4 thír CIS, an Íoslainn, Iosrael, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis, an Tuirc) 70 % ráta cumhdaigh FTTH/B, 244 mhilliún teach caite agus 121 milliún síntiúsóir FTTH/B amhail ó mhí Mheán Fómhair 2023.

BROCHURE |
Lámhleabhar Infheistíochta Leathanbhanda

Tá sé mar aidhm ag an lámhleabhar seo cabhrú le húdaráis phoiblí tionscadail leathanbhanda a phleanáil, a chur chun feidhme agus monatóireacht a dhéanamh orthu laistigh dá gcríocha.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean náisiúnta leathanbhanda na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh nasc iomlán idir an tSualainn agus tá spriocanna ann maidir le clúdach móibíleach agus maidir le naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimicí margaidh maidir le líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Le Clár Oibre na Portaingéile Digiteach agus leis an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí an-ardtoillte le haghaidh 2023-2030, múnlaítear forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé mar aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a chur ar fáil faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean náisiúnta leathanbhanda d’Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta Digitithe na hUngáire 2021-2030 sprioc de 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne agus 5G chun cinn. I mBíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar soláthar céimneach líonra atá bunaithe ar an iomaíocht agus atá bunaithe ar shnáithíní le cabhair ó chistí poiblí do cheantair nach bhfuil freastal ceart á dhéanamh orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá clúdach bunúsach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne An Bheilg Dhigiteach. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána eile nach bhfuil seirbhísí ardluais ar fáil...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) a sholáthar ar fud na tíre faoi 2030.