Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Phortaingéil

Tá sé mar aidhm ag Agenda Portugal Digital bonneagar digiteach a fhorbairt a ligeann do shaoránaigh leas a bhaint as na deiseanna nua a thairgeann teicneolaíochtaí. Is é an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 gigighiotán a sholáthar do chách faoi 2030.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Tugadh Clár Oibre Digiteach na Portaingéile – Plean Gníomhaíochta na Portaingéile maidir leis an Aistriú Digiteach cothrom le dáta in 2021. Is é is aidhm dó bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil, ach ní leagtar síos leis aon aidhmeanna níos nithiúla a bhaineann le bonneagar leathanbhanda. Tá trí phríomhcholún gníomhaíochta agus gné chatalaíoch sa phlean:

  • Colún I – Fothú acmhainneachta agus cuimsiú digiteach,
  • Colún II – Claochlú digiteach na nGnólachtaí,
  • Colún III – Digiteáil na seirbhísí poiblí.

Luaitear nascacht agus bonneagar mar cheann de na catalaígh.

Is é is aidhm don Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 a áirithiú go gcumhdófar gach teaghlach le líonra Gigighiotáin faoi 2030. Áiritheofar an maoiniú trí (i) fhoinsí cistiúcháin príobháideacha, inar féidir infheistíochtaí a dhéanamh faoi dhálaí an mhargaidh; agus le (ii) cistí poiblí, i gcás ina bhféadfadh eisiamh a bheith mar thoradh ar theipeanna margaidh. Sna ‘limistéir bhána’, tá an infheistíocht phoiblí sin comhlántach leis an infheistíocht phríobháideach. Is beart comhréireach í an idirghabháil phoiblí chun tacú le líonraí fíor-ardacmhainne a shuiteáil i ‘limistéir bhána’ atá teoranta don íosmhéid is gá chun an cuspóir a bhaint amach maidir le cothromas agus comhtháthú críochach a chur chun cinn maidir le rochtain ar bhonneagar atá riachtanach do shaoránaigh agus do riachtanais ghnó. Leis an straitéis, beifear in ann tairiscintí poiblí a sheoladh chun líonraí ardtoillte a shuiteáil, a bhainistiú agus a oibriú i ‘limistéir bhána’. Déanfaidh ANACOM faireachán ar mhapáil leathanbhanda agus ar shuiteáil líonraí trí Phríomhtháscairí. 

Tá pleananna sa Phortaingéil 2030 maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a imscaradh chuig teaghlaigh agus chuig áitribh thionsclaíocha, thráchtála agus talmhaíochta faoi 2030. Seoladh glao ar thairiscintí maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta seasta a imscaradh, a oibriú agus a chothabháil i ‘limistéir bhána’ in 2023.

Oibríonn ANACOM chun coinníollacha a chruthú d'fhorbairt chomhsheasmhach agus iomaíoch 5G. Soláthraíonn Tairseach 5G faisnéis don phobal.

Príomhbhearta agus ionstraimí airgeadais le haghaidh forbairt leathanbhanda

Mapáil leathanbhanda: Tairbhíonn an Phortaingéil de thionscnamh mapála bonneagair leathanbhanda, Córas Faisnéise Láraithe arna bhunú ag ANACOM. Tá faisnéis san uirlis mapála bonneagair faoin mbonneagar atá ann cheana atá oiriúnach chun líonraí cumarsáide leictreonaí a iompar chomh maith leis na cinn atá beartaithe. Is é príomhaidhm an CIS dúbailt agus míchaoithiúlacht neamhéifeachtúil a sheachaint do shaoránaigh agus do ghnólachtaí mar gheall ar obair faoi thalamh a dhéantar go minic agus go forleathan.

Foráiltear i dtreochlár na Portaingéile chun an Bosca Uirlisí um Nascacht a chur chun feidhme go ndéanfar athbhreithniú ar an reachtaíocht chun samhailrialacháin a sholáthar maidir le líonraí cumarsáide leictreonaí a chur in úsáid, treoir dhigiteach a sheoladh, agus comhar idir an rialtas, ANACOM agus na bardais chun nósanna imeachta um dheonú ceadanna a chomhchuibhiú. Tá sé beartaithe ag an bPortaingéil freisin buanghrúpa a bhunú chun trédhearcacht a fheabhsú tríd an bpointe faisnéise aonair agus tríd an gceart rochtana ar bhonneagair fhisiceacha atá ann cheana.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Phortaingéil

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI) maidir le cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Portaingéilis

Sonraí teagmhála

BCO Portugal (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): An tÚdarás Náisiúnta Cumarsáide - ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações)

Seoladh: Av. José Malhoa 12, 1099-017 Liospóin, An Phortaingéil
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +351 21 721 2470
Suíomh gréasáin

An Aireacht Bonneagair agus Tithíochta (Ministério das Infraestruturas e Habitação)

Seoladh: Av. Barbosa du Bocage, uimh. 5 – 2o, 1049-039 Liospóin, an Phortaingéil
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +351 210 426 200
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Seachtain Réigiúin an Aontais Eorpaigh: An bhearna dhigiteach a dhúnadh trí thacú le bonneagar digiteach do réigiúin chliste agus inbhuanaithe

Maidir leis an téama ‘fás cliste agus inbhuanaithe do réigiúin’, tugtar aghaidh sa cheardlann seo ar shaincheist chriticiúil na deighilte digití, agus scrúdú á dhéanamh ar na hiarmhairtí atá aici ar chomhtháthú sóisialta agus ar fhás foriomlán san Aontas Eorpach.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.