Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

    bratach na Portaingéile

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Phortaingéil

Tugadh Clár Oibre na Portaingéile Digiteach cothrom le dáta in 2021. Tá sé d’aidhm aige bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuirtear ar fáil le teicneolaíochtaí, ach nach leagtar amach aon aidhmeanna níos nithiúla a bhaineann le bonneagar leathanbhanda.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Clár Oibre na Portaingéile Digiteach — rinneadh nuashonrú ar Phlean Gníomhaíochta na Portaingéile don Aistriú Digiteach in 2021. Tá sé d’aidhm aige bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuirtear ar fáil le teicneolaíochtaí, ach nach leagtar amach aon aidhmeanna níos nithiúla a bhaineann le bonneagar leathanbhanda. Tá trí phríomhcholún gníomhaíochta agus gné chatalaíoch sa phlean:

  • Colún I — Forbairt acmhainní agus cuimsiú digiteach,
  • Colún II — Claochlú digiteach gnólachtaí,
  • Colún III — digitiú na seirbhísí poiblí.

Luaitear nascacht agus bonneagar mar cheann de na catalaígh.

Oibríonn Anacom chun coinníollacha a chruthú d’ fhorbairt chomhsheasmhach agus iomaíoch 5G.Cuireann Tairseach 5G eolas ar fáil don phobal.

Príomhbhearta agus ionstraimí airgeadais d’fhorbairt leathanbhanda

Mapáil leathanbhanda: Baineann an Phortaingéil tairbhe as tionscnamh mapála bonneagair leathanbhanda, tionscnamh Láraithe Faisnéise arna bhunú ag ANACOM. Tá faisnéis san uirlis mapála bonneagair faoin mbonneagar atá ann cheana atá oiriúnach chun líonraí cumarsáide leictreonaí a iompar chomh maith leis na cinn atá beartaithe. Is é príomhaidhm an CIS dúbailt agus míchaoithiúlacht neamhéifeachtúil a sheachaint a tharlaíonn do shaoránaigh agus do ghnólachtaí mar gheall ar obair rialta agus fhairsing faoi thalamh.

Le treochlár na Portaingéile chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme, foráiltear d’athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht chun rialacháin eiseamláireacha a sholáthar maidir le himscaradh líonraí cumarsáide leictreonaí, treoir dhigiteach (2021/2022) a sheoladh, agus comhar nua idir an rialtas, ANACOM agus na bardais chun nósanna imeachta um dheonú ceadanna a chomhchuibhiú. Tá sé beartaithe ag an bPortaingéil freisin grúpa buan a bhunú chun trédhearcacht a fheabhsú tríd an bpointe faisnéise aonair agus tríd an gceart rochtana ar bhonneagair fhisiceacha atá ann cheana.

Státchabhair: Tháinig deireadh le maoiniú poiblí mórscála d’úsáid leathanbhanda roinnt blianta ó shin. Tá muinín ag an bPortaingéil i gcur chuige margadh-thiomáinte ó shin.

Sonraí maidir le forbairt agus teicneolaíochtaí leathanbhanda sa Phortaingéil

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa

Béarla

Portaingéilis

Eolas teagmhála

BCO na Portaingéile (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An tÚdarás Náisiúnta Cumarsáide — ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações)

Seoladh: Tá sé. José Malhoa 12, 1099-017 Liospóin, an Phortaingéil Teagmháil tríd an ríomhphost: + 351 21 721 2470 Suíomh Gréasáin

An Aireacht Bonneagair agus Tithíochta (Ministério das Infraestruturas e Habitação)

Seoladh: Tá sé. Barbosa du Bocage, n° 5-2°, 1049-039 Liospóin, an Phortaingéil Teagmháil trí ríomhphost: + 351 210 426 200 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Sraith straitéisí tuaithe: deiseanna maoinithe agus tacaíochta ón Aontas a aimsiú le haghaidh bonneagar digiteach i gceantair thuaithe

Cuidíonn an tSraith Straitéisí Tuaithe le maoiniú ón Aontas a shainaithint agus leas a bhaint as agus tacú le tionscnaimh chun forbairt an bhonneagair dhigitigh a chothú i gcríocha tuaithe. Déan do chuardach a chur in oiriúint chun teacht ar na hionstraimí airgeadais, deontais nó cúnamh teicniúil oiriúnach.

CONSULTATION |
Comhairliúchán maidir leis an bPáipéar Bán: “Conas is féidir máistreacht a fháil ar riachtanais bhonneagar digiteach na hEorpa?”

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún tuairimí a bhailiú maidir leis na cásanna féideartha a leagtar amach sa Pháipéar Bán agus na nithe seo a leanas a chur ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir: Is deis iad na Ballstáit, an tsochaí shibhialta, lucht tionscail agus lucht acadúil araon chun cur leis na tograí a dhéanfaidh an Coimisiún amach anseo sa réimse sin.

PRESS RELEASE |
Chuir an Coimisiún tionscnaimh nua i láthair le haghaidh bhonneagair dhigiteacha an lae amárach

Tá sraith gníomhaíochtaí féideartha curtha i láthair ag an gCoimisiún chun nuálaíocht, slándáil agus athléimneacht na mbonneagar digiteach a chothú. Braitheann iomaíochas gheilleagar na hEorpa amach anseo ar na hardbhonneagair agus seirbhísí líonra dhigitigh sin, ós rud é go bhfuil nascacht thapa, shlán agus fhorleathan riachtanach d’úsáid na dteicneolaíochtaí a thabharfaidh sinn isteach sa saol amach anseo: teilileigheas, tiomáint uathoibrithe, cothabháil réamhfháistineach foirgneamh, nó talmhaíocht bheacht.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.