Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Tá aidhmeanna leathanbhanda na Slóivéine i gcomhréir le spriocanna na sochaí gigighiotáin.

    bratach na Slóivéine

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa tSlóivéin

Tá an Plean Náisiúnta Leathanbhanda nua don tSlóivéin á ullmhú agus beidh sé mar chuid de straitéis Dhigiteach na Slóivéine 2030. Tá Plean Forbartha an Ghréasáin Leathanbhanda don Chéad Ghlúin Eile sa tSlóivéin go dtí 2020 ag teacht le spriocanna na sochaí gigighiotáin. Tá sé beartaithe acmhainní airgeadais a shlógadh ó Chistí Struchtúracha na hEorpa don chlárthréimhse 2014-2020 chun bonneagar leathanbhanda a úsáid i limistéir bhána.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • Tá Aireacht Riaracháin Phoiblí na Slóivéine (Ministrstvo za Javno Upravo) freagrach as creat polaitiúil na straitéise náisiúnta leathanbhanda agus feidhmíonn sí mar an Oifig Inniúlachta Leathanbhanda (BCO).
  • Feidhmíonn an Ghníomhaireacht um Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) mar an rialtóir teileachumarsáide náisiúnta a chuireann iomaíocht, trédhearcacht agus forbairt bhreise ar líonraí agus ar mhargaí cumarsáide chun cinn agus faireachán a dhéanamh orthu.
  • Déanann Institiúid an Líonra Teicneolaíochta TFC (Zavod Tehnološka mreža ICT) na sásraí, an fios gnó agus na huirlisí lena gcumasaítear seirbhísí éifeachtúla a bhaineann le haistriú teicneolaíochtaí, nuálaíocht, bainistiú maoine intleachtúla agus cosaint maoine intleachtúla a fhorbairt agus a neartú.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Ghlac Rialtas Phoblacht na Slóivéine (Márta 2016) an Straitéis Forbartha don tSochaí Faisnéise go dtí 2020 — an tSlóivéin Dhigiteach 2020. Leagtar síos sa chreatstraitéis seo príomhspriocanna forbartha straitéiseacha na Slóivéine sa réimse seo agus comhcheanglaítear inti an Plean Forbartha Gréasáin Leathanbhanda don Chéad Ghlúin Eile go dtí 2020 agus an Straitéis Chibearshlándála le chéile i gcreat straitéiseach aontaithe. Rinneadh nuashonrú ar Phlean Forbartha Líonra Leathanbhanda an Chéad Ghlúine Slóivéanach go dtí 2020 in 2018. De réir an phlean nuashonraithe, tá aidhmeanna na Slóivéine i gcomhréir le spriocanna na Sochaí Gigighiotáin.

Tá an Plean Náisiúnta Leathanbhanda nua don tSlóivéin á ullmhú agus beidh sé mar chuid de straitéis Dhigiteach na Slóivéine 2030 lena leagfar síos an creat uileghabhálach don chlaochlú digiteach, lena gcomhtháthófar gach straitéis earnála. Tá ceithre cholún ann: (i) inniúlachtaí agus éiceachóras an chuimsithe dhigitigh; (II) bonneagair dhigiteacha atá slán agus inbhuanaithe, (iii) teicneolaíochtaí digiteacha agus claochlú digiteach gnólachtaí; (IV) seirbhísí poiblí a dhigitiú. Áirítear sa Phlean Leathanbhanda 2021-2025, atá á ullmhú agus le glacadh in 2022, spriocanna sonracha i gcomhréir le spriocanna na sochaí gigighiotáin do 2025: Cumhdach 5G do limistéir uirbeacha agus do phríomhbhealaí iompair trastíre, nascacht ghigighiotáin do scoileanna, moil iompair, soláthraithe seirbhísí poiblí agus fiontair atá dian go digiteach agus is féidir ar a laghad 100 Mbps a uasghrádú go cumhdach 1 Gbps do gach duine sa tír. Áirítear ann freisin spriocanna nascachta chlár na nDeich mBliana Digiteacha 2030, a bhfuil sé beartaithe ag an tSlóivéin iad a bhaint amach faoi 2028 (nascacht ghigighiotáin do gach teaghlach i gceantair thuaithe agus uirbeacha, do gach fiontar, gníomhaithe socheacnamaíocha eile agus cumhdach 100 % 5G ar limistéir ina bhfuil daonra).

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

  • Bearta Rialacháin: Tá bearta reachtacha agus rialála á gcur chun feidhme chun iomaíocht a chur chun cinn agus chun a áirithiú go mbainfear amach na spriocanna inmhianaithe maidir le leathnú líonraí leathanbhanda na Slóivéine go tráthúil. Is é is aidhm dóibh intuarthacht rialála a fheabhsú agus bacainní ar infheistíocht a bhaint, rud a fhágann go mbeidh an tSlóivéin níos tarraingtí d’infheisteoirí. Tá amharc poiblí ar shonraí oibríochtúla ar fáil.
  • Státchabhair agus bearta eile: Bhain an tSlóivéin leas as acmhainní airgeadais ó na Cistí Struchtúracha don chlárthréimhse 2014-2020 agus tacaíonn sí le leathnú na líonraí leathanbhanda trí mhodhanna laghdaithe costas a chur chun feidhme as a bhféadfadh gach oibreoir tairbhe a bhaint as. Áirítear orthu sin mionanailísí mapála agus cumhdaigh, tairiscintí oscailte agus bearta rialála lena n-áirithítear líonraí rochtana oscailte agus úsáid an bhonneagair atá ann cheana.
  • Mapáil leathanbhanda: Tá uirlis mapála bonneagair forbartha ag an Údarás Suirbhéireachta agus mapála (Geodetska uprava Republike Slovenije) faoin Aireacht Comhshaoil agus Pleanála Spásúlachta. Cuireann an córas mapála foirm ghrafach i láthair de na sonraí ar dhuchtanna, cáblaí, nóid, bunstáisiúin, etc. Bailíonn an córas sonraí ar shaoráidí oibreoirí cumarsáide leictreonaí, go príomha suíomh agus cineál na líonraí a úsáidtear. Is féidir le saoránaigh a sheiceáil go bhfuil leathanbhanda ar fáil ag oibreoirí.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

  • Státchabhair (gníomhaíochtaí speisialta — CFRE & CETFT): De réir Phlean Forbartha Líonra Leathanbhanda na Chéad Ghlúine Eile go dtí 2020, is é EUR 365 milliún (cistí poiblí agus príobháideacha) an costas iomlán measta chun an leathanbhanda a fhorbairt de réir na spriocanna. Foráiltear i bpleananna maidir le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa a úsáid in 2014-2020 go ndéanfar EUR 72.5 milliún d’acmhainní an Aontais a leithdháileadh ar an iomlán d’úsáid leathanbhanda.
  • Foráiltear i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine d’infheistíochtaí i nascacht (EUR 30 milliún) chun an deighilt dhigiteach a dhúnadh. Áirítear leis an bplean seo forbairt a dhéanamh ar threochlár an bhosca uirlisí nascachta chun soláthar céimneach 5G agus leathanbhanda a chothú trí dhea-chleachtais a thabhairt isteach.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa tSlóivéin

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus AE agus doiciméid phreasa

Béarla

Slóivéinis

Eolas teagmhála

BCO an tSlóivéin (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Aireacht Riaracháin Phoiblí, Stiúrthóireacht na Sochaí Faisnéise (Ministrstvo za Javno Upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Seoladh: Tržaška cesta 21, SI-1000 Liúibleána Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 386 (0)1 400 33 78 Suíomh Gréasáin

Gníomhaireacht um Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Phoblacht na Slóivéine (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Seoladh: Stegne 7, 1000 Liúibleána, an tSlóivéin Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 386 1 583 6300 Suíomh Gréasáin

Institiúid an Líonra Teicneolaíochta TFC (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Seoladh: Dunajska cesta 159, 1000 Liúibleána, an tSlóivéin Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 386 59 366 660 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.