Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean náisiúnta leathanbhanda na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh nasc iomlán idir an tSualainn agus tá spriocanna ann maidir le clúdach móibíleach agus maidir le naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

    bratach na Sualainne

Faoi 2020, ba cheart rochtain a bheith ag 95 % de theaghlaigh agus de chuideachtaí uile ar leathanbhanda ag cumas íosta 100 Mbps agus faoi 2025, ba cheart rochtain a bheith ag an tSualainn ar fad ar leathanbhanda ardluais. D’aithin an tSualainn an tábhacht a bhaineann le cur i bhfeidhm 5G, mar shampla faoi chuimsiú Chomhairle Nordach na nAirí um Dhigitiú. Cuireadh de chúram ar an gcomhairle ad hoc seo a bheith ar thús cadhnaíochta maidir leis an dearbhú ar 5G a shínigh na príomh-airí Nordacha i mí na Bealtaine 2018 a leanúint.

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa tSualainn

Ina straitéis leathanbhanda, shainaithin rialtas na Sualainne trí réimse straitéiseacha chun na spriocanna a leagtar síos sa straitéis a bhaint amach: Róil agus rialacha maidir leis an margadh leathanbhanda, leathnú costéifeachtach an bhonneagair leathanbhanda agus na seirbhísí leathanbhanda do chách. De réir na straitéise leathanbhanda A Completely Connected Sweden faoi 2025, is é an pointe fócasach an gá atá ag daoine le rochtain ar leathanbhanda, bíodh cónaí orthu i gceantair dhlúthdhaonra, i limistéir gan daonra nó i gceantair thuaithe, nó i gceantair atá suite eatarthu. Tá an tSualainn tiomanta a bheith ar thús cadhnaíochta i bhforbairt 5G. Léiriú amháin air seo is ea an comhar Nordach-Baltach ar 5G, a rinneadh laistigh de chreat Chomhairle Nordach na nAirí. I mí na Bealtaine 2018, shínigh na príomh-airí Nordacha dearbhú maidir le 5G, agus an fhís chomhchoiteann acu a bheith ar an gcéad réigiún comhtháite ar domhan. D’fhonn an sprioc sin a bhaint amach, tá plean gníomhaíochta comhchoiteann curtha ar bun ag airí digiteála 5G chun teicneolaíocht 5G a ghlacadh go luath.

Straitéis agus beartas náisiúnta leathanbhanda

Údaráis fhreagracha

  • Is í an Aireacht Aeráide agus Fiontar(Klimat- och näringslivsdepartementet) atá freagrach as digitiú agus beartas leathanbhanda.
  • Is é Údarás Poist agus Teileachumarsáide na Sualainne (PTS) an t-údarás a dhéanann faireachán agus rialáil ar na hearnálacha cumarsáide leictreonaí agus poist. Is é fís an údaráis gur cheart go mbeadh rochtain ag gach duine sa tSualainn ar sheirbhísí maithe teileafónaíochta, leathanbhanda agus poist.
  • Cheap an Rialtas an Bredbandsforum in 2010 agus tá sé freagrach as comhar a éascú idir na gníomhaithe lena mbaineann d’fhonn leathnú éifeachtach an bhonneagair leathanbhanda a chur chun cinn. Tá sé de mhisean ag an bhfóram freisin réimse a chruthú don rialtas, do chuideachtaí, d’údaráis agus d’eagraíochtaí eile chun bacainní ar an imscaradh a shainaithint i dteannta a chéile agus chun teacht ar réitigh lena n-éascaítear rochtain leathanbhanda sa tír ar fad.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Is í fís an rialtais maidir leis an tSualainn a nascadh go hiomlán ná gur cheart go bhfreagródh an bonneagar leathanbhanda don ghá atá ag an úsáideoir le nascacht. Sa straitéis leathanbhanda a glacadh i mí na Nollag 2016, shainaithin rialtas na Sualainne an gá atá le spriocanna in dhá réimse: rochtain ar leathanbhanda ardluais sa tSualainn ar fad agus rochtain ar sheirbhísí móibíleacha atá iontaofa agus ar ardchaighdeán. Is é cuspóir na straitéise rochtain a bheith ag 95 % de na teaghlaigh agus de na gnólachtaí uile ar leathanbhanda ag cumas íosta 100 Mbps faoi 2020. Téann an straitéis thar 2020 agus luaitear inti gur cheart rochtain a bheith ag an tSualainn ar fad ar leathanbhanda ardluais faoi 2025. Tugann sé sin le tuiscint gur cheart rochtain a bheith ag 98 % de na teaghlaigh agus de na gnólachtaí uile ar leathanbhanda ar acmhainneacht íosta 1 Gbps. Ba cheart rochtain a bheith ag an 1.9 % atá fágtha ar naisc ag toilleadh íosta 100 Mbps agus 0.1 % ag toilleadh íosta 30 Mbps. Tá sprioc ag an straitéis freisin maidir le clúdach móibíleach: ba cheart rochtain a bheith ag an tSualainn uile ar sheirbhísí móibíleacha iontaofa ardcháilíochta tráth nach déanaí ná an bhliain 2023.

Príomhbhearta chun leathanbhanda a fhorbairt

  • Mapáil leathanbhanda: Sa tSualainn, rinne údarás poist agus teileachumarsáide na Sualainne (NRA) seirbhís gréasáin Ledningskollen a fhorbairt agus a stiúradh agus é mar aidhm leis faisnéis a roinnt faoi úinéirí bonneagair (i.e. píblínte agus bonneagar eile). Forbraíodh an t-ardán agus tá rochtain phoiblí air ar bhonn deonach chun damáiste a chosc le linn na tochailte agus chun comhordú san obair shibhialta a fheabhsú. Chomh maith leis an Ledningskollen, tá uirlis náisiúnta mapála ag PTS ar a dtugtar an Léarscáil Leathanbhanda (Bredbandskartan), a léiríonn go bhfuil leathanbhanda, úinéirí líonra agus ISPanna ar fáil gar do shuíomh ar leith ar fud na Sualainne.
  • Tá úsáid leathanbhanda na Sualainne faoi thionchar an mhargaidh den chuid is mó, ach i gceantair nach bhfuil aon dreasachtaí tráchtála le hinfheistiú iontu, tá maoiniú poiblí comhlántach ar fáil. Sa tSualainn, tá ról tábhachtach ag bardais in imscaradh líonraí trí na coinníollacha rochtana d’oibreoirí ar thalamh bardasach a rialú agus a chinneadh.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

  • Tá státchabhair le haghaidh imlonnú leathanbhanda i limistéir nach bhfuil aon infheistíochtaí tráchtála iontu i líonraí rochtana den chéad ghlúin eile ar fáil tríd an gCiste Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus sa chuid thuaidh den tSualainn trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE).
  • Arna mhaoiniú tríd an gCiste Téarnaimh agus Athléimneachta, tá sé beartaithe ag an rialtas SEK 1.4 billiún a infheistiú in 2021, SEK 500 milliún in 2022 agus ina dhiaidh sin SEK 100 milliún in aghaidh na bliana le linn 2023-2025 chun leathanbhanda a leathnú ar fud na tíre agus chun na spriocanna náisiúnta leathanbhanda a bhaint amach. Is í Gníomhaireacht Poist agus Teileachumarsáide na Sualainne (PTS) an t-údarás bainistíochta don scéim tacaíochta seo. Le linn thréimhse reatha an chláir forbartha tuaithe (2014–2020), leithdháil an rialtas tuairim is SEK 4.45 billiún de thacaíocht leathanbhanda le haghaidh leathnú i gceantair nach bhfuil sé brabúsach ó thaobh na tráchtála de leathnú.
  • Tá infheistíocht déanta ag an rialtas freisin maidir le SEK 1.2 billiún laistigh den chiste réigiúnach chun líonraí leathanbhanda idirnasctha áitiúla níos mó a leathnú sna trí chlár réigiúnacha de chuid an tuaiscirt.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa tSualainn

Le haghaidh na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus dul i bhfód, cumhdach teicneolaíochtaí leathanbhanda éagsúla agus costais seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus na tuarascálacha tíre ar an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, téigh i gcomhairle leis an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa

Béarla

Sualainnis

Sonraí teagmhála

BCO An tSualainn (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Údarás Poist agus Teileachumarsáide na Sualainne (Post och telestyrelsen)

Seoladh poist: Bosca 5398, SE-102 49 Stócólm, an tSualainn
Seoladh cuairte: Valhallavägen 117, SE-115 31 Stócólm, an tSualainn Déan teagmháil
trí ríomhphost Teileafón
: + 46 8 678 56 12 Suíomh Gréasáin

An Aireacht Aeráide agus Fiontar (Klimat-och näringslivsdepartementet)

Seoladh: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Stócólm, an tSualainn Déan teagmháil
trí ríomhphost

Bredbandsforum

Seoladh: Valhallavägen 117, 115 31 Stócólm, an tSualainn Déan teagmháil
trí ríomhphost Teileafón
: + 46 8678 55 00 Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
Clúdach FTTH/B 70 % bainte amach ag AE39 de réir an FTTH de chuid na hEorpa

De réir an tSnáithín i Lánléargas an Mhargaidh Baile/Foirgnimh (FTTTH/B), shroich AE39 (27 mBallstát an Aontais, an Ríocht Aontaithe, 4 thír CIS, an Íoslainn, Iosrael, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis, an Tuirc) 70 % ráta cumhdaigh FTTH/B, 244 mhilliún teach caite agus 121 milliún síntiúsóir FTTH/B amhail ó mhí Mheán Fómhair 2023.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimicí margaidh maidir le líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Le Clár Oibre na Portaingéile Digiteach agus leis an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí an-ardtoillte le haghaidh 2023-2030, múnlaítear forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht mhargaidh iomaíoch.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé mar aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a chur ar fáil faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean náisiúnta leathanbhanda d’Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta Digitithe na hUngáire 2021-2030 sprioc de 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne agus 5G chun cinn. I mBíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar soláthar céimneach líonra atá bunaithe ar an iomaíocht agus atá bunaithe ar shnáithíní le cabhair ó chistí poiblí do cheantair nach bhfuil freastal ceart á dhéanamh orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá clúdach bunúsach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne An Bheilg Dhigiteach. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána eile nach bhfuil seirbhísí ardluais ar fáil...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) a sholáthar ar fud na tíre faoi 2030.