Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse

Leis an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse, bainfear leas as cumhacht íomháithe agus intleachta saorga ar mhaithe le hothair, cliniceoirí agus taighdeoirí ailse.

  Meirge um Íomháú Ailse na hEorpa

@EuropeanCommission

Tá an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse ar cheann de na tionscnaimh shuaitheanta de Phlean Sáraithe Ailse na hEorpa (EBCP). Ar cheann de chuspóirí an Phlean tá an leas is mó is féidir a bhaint as acmhainneacht na sonraí agus na dteicneolaíochtaí digiteacha amhail an Intleacht Shaorga (IS) nó an Ríomhaireacht Ardfheidhmíochta (HPC) chun ailse a chomhrac.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Is é is aidhm don Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse nuálaíocht agus cur in úsáid teicneolaíochtaí digiteacha a chothú i gcóireáil agus i gcúram ailse, chun cinnteoireacht chliniciúil, diagnóisic, cóireálacha agus leigheas réamhfháistineach a bhaint amach d’othair ailse

Léireofar leis an Tionscnamh conas is féidir íomhánna leighis a rochtain, a úsáid agus a chomhthiomsú, agus ag an am céanna áiritheofar ardleibhéal eitice, iontaoibhe, slándála agus cosanta sonraí pearsanta i gcomhréir iomlán le luachanna agus rialacha an Aontais. Cuirfidh sé líon mór íomhánna ailse agus sonraí cliniciúla nasctha ar fáil go héasca do chliniceoirí, taighdeoirí agus nuálaithe Eorpacha i gcomhréir leis an straitéis Eorpach sonraí agus ag tacú le spriocanna an Spáis Eorpaigh Sonraí Sláinte. 

Cad é an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse atá ag iarraidh a bhaint amach? 

Tá tacair sonraí íomháithe ailse ann le haghaidh cineálacha éagsúla ailse, ach tá siad scaipthe i measc go leor stórtha agus ionaid chliniciúla san Eoraip, agus níl rochtain éasca ag cliniceoirí, taighdeoirí agus nuálaithe orthu.  

Oibreoidh an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse chun acmhainní agus bunachair sonraí a nascadh le bonneagar oscailte, atá ar fáil agus soláimhsithe d’íomhánna ailse do na páirtithe leasmhara uile. Bainfear é sin amach trí chur chuige comhtháite atá deartha le móreagraíochtaí, institiúidí agus cuideachtaí taighde Eorpacha. Tacóidh an bonneagar le forbairt agus le tagarmharcáil, le tástáil agus le píolótú uirlisí leighis phearsantaithe, rud a chuirfidh cnámh droma ar fáil don chéad ghlúin eile de dhiagnóisic agus de chóireálacha ailse.

Cén chaoi a bhfuil muid ag dul chun é seo a dhéanamh?

Is é bunchloch an tionscnaimh bonneagar cónasctha Eorpach le haghaidh sonraí íomhánna ailse, a d’fhorbair Cónaidhm EUropean le haghaidh íomhánna CAncer( EUCAIM) project arna mhaoiniú faoin gclár DIGITAL (18 MIO AE). Tosaíonn an tionscadal le 21 láithreán cliniciúil ó 12 thír agus tá sé mar aidhm aige 30 soláthraí sonraí ar a laghad a dháileadh ó 15 thír faoi dheireadh an tionscadail. 

 

Cuirfidh an tionscadal mol lárnach ar fáil a nascfaidh tionscnaimh ar leibhéal an Aontais agus tionscnaimh náisiúnta, líonraí ospidéil agus stórtha taighde le sonraí íomhánna ailse. Beidh rochtain trasteorann ag cliniceoirí, taighdeoirí agus nuálaithe ar bhonneagar idir-inoibritheach, caomhnaithe príobháideachta agus slán chun anailís chónasctha dháilte a dhéanamh ar shonraí íomháithe ailse.  

Áireofar idir ailsí coitianta agus ailsí neamhchoitianta le híomhánna anaithnidithe agus nótaí tríd an mbonneagar uile-Eorpach Íomhánna Ailse seo agus táthar ag súil go mbeidh os cionn 100,000 cás ar fáil. Tá sé beartaithe go n-úsáidfear ar a laghad 50 algartam intleachta saorga, uirlisí intleachta saorga agus samhlacha tuartha cliniciúla do thaighdeoirí laistigh den bhonneagar faoi dheireadh an tionscadail. 

Cuireann EUCAIM le torthaí na hoibre a rinne Líonra “AI um Íomháú Sláinte” (AI4HI) ina bhfuil 86 institiúid chleamhnaithe ó 20 tír a bhfuil baint acu le 5 thionscadal mhóra arna maoiniú ag an Aontas maidir le mórshonraí agus an Intleacht Shaorga in íomháú ailse: Chaimeleon, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive agus primage. Tá algartaim intleachta saorga á bhforbairt ag na tionscadail sin chun an ailse a bhrath ó íomháú agus tá stórtha cónasctha á mbunú acu le haghaidh íomhánna ailse.

Tá sé beartaithe ag EUCAIM sonraí íomhánna ailse a chur ar fáil don tSaoráid Thástála agus Thurgnamhacha IS don tSláinte a bunaíodh faoin gclár DIGITAL. Cuireadh tús leis an tionscadal TEF-Health i mí Eanáir 2023. Leis sin, beidh fiontair bheaga agus mheánmhéide a bhfuil réitigh intleachta saorga forbartha acu do chúram ailse in ann iad a thástáil i dtimpeallachtaí fíorshaoil. Cuirfear áiseanna tástála eile san áireamh freisin.

Tacóidh na Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha faoin gClár DIGITAL le feidhmiú céimneach na dteicneolaíochtaí is ábhartha don Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse, mar shampla trí na nuálaithe a chur ar an eolas faoi na ceanglais dhlíthiúla agus na saoráidí tástála atá ar fáil dóibh. Cuirfidh siad réimse seirbhísí ar fáil d’úsáideoirí agus do sholáthraithe réiteach digiteach, amhail seirbhísí tástála roimh infheistíocht, oiliúint agus deiseanna líonraithe chomh maith le rochtain ar airgeadas.

Seoladh an Tionscnaimh Eorpaigh um Íomháú Ailse

Eagraíodh imeacht hibrideach sa Bhruiséil an 23 Eanáir 2023 chun seoladh an Tionscnaimh um Íomháú Ailse a chomóradh. Tá taifeadadh na hócáide chomh maith leis na cuir i láthair ón imeacht ar fáil ar leathanach gréasáin an imeachta.

fáil ar phreaseisiúint an Choimisiúin Eorpaigh, lena n-áirítear teachtaireachtaí físeáin ón gCoimisinéir um an Margadh Inmheánach, Thierry Breton agus ón gCoimisinéir um Shláinte agus um Shábháilteacht Bia, Stella Kyriakides.

Téann an chéad fhréamhshamhail den ardán Ailse Íomhá na hEorpa beo

Chuir tionscadal EUCAIM an chéad leagan den bhonneagar digiteach ar fáil an 29 Meán Fómhair 2023. Tá catalóg phoiblí ann de thacair sonraí íomháithe ailse ó stórtha tionscadal arna maoiniú ag an Aontas a bhaineann leis an Intleacht Shaorga le haghaidh Íomháú Sláinte, chomh maith le huirlis chuardaigh chun tuiscint a fháil ar an bhfaisnéis atá ar fáil ar shuíomhanna gréasáin na soláthraithe sonraí ar fud an Aontais. Is féidir rochtain ar shonraí a iarraidh ar sholáthraithe sonraí i gcomhréir leis na rialacha eitice agus cosanta sonraí is infheidhme.

Foilsíodh an chéad leagan de na rialacha maidir le soláthraithe sonraí agus úsáideoirí agus na nósanna imeachta oibríochtúla le haghaidh ardán Ailse Íomhána hEorpa ar shuíomh gréasáin thionscadal EUCAIM.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil sa phreasráiteas.

European Commission

 

Garspriocanna

 1.  
  Nollaig 2022:
  Seoladh an Tionscnaimh
   
 2.  
  Eanáir 2023:
   
   
 3.  
  Meán Fómhair 2023:
  Luatheisiúint Chreat Chónaidhm Sonraí EUCAIM le réamhchruthú coincheapa maidir le cónaidhm sonraí agus comhchuibhiú in aon chineál ailse amháin ar a laghad agus i líon beag cásanna úsáide roghnaithe;  
   
 4.  
  Nollaig 2023:
  Anailís agus dearadh ceanglas ar bhonneagar EUCAIM a cuireadh i gcrích, sásraí comhair a bunaíodh; 
   
   
 5.  
  Nollaig 2024:
  Ardán EUCAIM arna bhailíochtú agus arna líonadh go hiomlán le sonraí; fréamhshamhail d’ardán foghlama cónasctha agus tagarmharcála atá ar fáil
   
 6.  
  2025:
  Bunachair sonraí nua íomhánna ailse a chónascadh trí ghlaonna oscailte; cásanna úsáide cliniciúla a chur chun feidhme
   
 7.  
  Nollaig 2025:
  Eisiúint deiridh ardán EUCAIM, lena n-áirítear an leagan deiridh d’uirlisí agus de sheirbhísí do sholáthraithe sonraí agus d’úsáideoirí ardán
   
 8.  
  2026:
  Feidhmiú iomlán shonraí an stóir Eorpaigh chónasctha d’íomhánna ailse
   
 9.  
  2027:
  Leathnú
   

 

 

 

 

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Glaonna oscailte ag an gCoimisiún chun os cionn EUR 176 mhilliún a infheistiú in acmhainní digiteacha agus i dteicneolaíocht

D’oscail an Coimisiún Eorpach sraith nua glaonna ar thograí faoi Chláir Oibre 2023-2024 an Chláir don Eoraip Dhigiteach chun acmhainní digiteacha a neartú ar fud an Aontais. Tá na glaonna sin oscailte do ghnólachtaí, do riaracháin phoiblí, agus d’eintitis eile ó Bhallstáit an Aontais, ó thíortha CSTE/LEE, agus ó thíortha comhlachaithe. Tá buiséad os cionn EUR 176 mhilliún ag an tsraith glaonna seo.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

eHealth

The European Commission is working to provide citizens with access to safe and top quality digital services in health and care.

Féach freisin

An Tionscnamh Eorpach um Nascadh Fíorúil Daonna

Is creat de chuid an Aontais é an Tionscnamh Eorpach Fíorúil um Nascadh an Duine a thacaíonn le teacht chun cinn agus glacadh na chéad ghlúine eile de réitigh fhíorúla cúpla daonna i réimse na sláinte agus an chúraim.

Sonraí sláinte a bhainistiú

Ghlac an Coimisiún Eorpach Teachtaireacht agus Doiciméad Inmheánach Oibre maidir le claochlú digiteach na sláinte agus an chúraim sláinte chun dlús a chur le gníomhaíocht an Aontais Eorpaigh.

Eile