Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Reachtaíocht cóipchirt an Aontais

Tá 13 threoir agus 2 rialachán i ndlí cóipchirt an Aontais, lena gcomhchuibhítear cearta bunúsacha na n-údar, na dtaibheoirí, na léiritheoirí agus na gcraoltóirí.

Trí chaighdeáin chomhchuibhithe a leagan síos, laghdaíonn dlí cóipchirt an Aontais neamhréireachtaí náisiúnta, agus ráthaíonn sé an leibhéal cosanta is gá chun cruthaitheacht agus infheistíocht sa chruthaitheacht a chothú. Cuireann caighdeáin chomhchuibhithe éagsúlacht chultúrtha chun cinn agus tugann siad rochtain níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí ar ábhar digiteach agus ar sheirbhísí digiteacha ar fud na hEorpa. 

Acquis an Aontais Eorpaigh

Is éard atá i gcreat rialála an Aontais Eorpaigh maidir le cóipcheart agus cearta comharsanacha (acquis) ná:

 • Treoir maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise (‘Treoir InfoSoc’), an 22 Bealtaine 2001
 • Treoir maidir leis an gceart cíosa agus leis an gceart iasachta agus maidir le cearta áirithe a bhaineann le cóipcheart i réimse na maoine intleachtúla (‘anTreoir maidir le Cíos agus Iasachtú’), an 12 Nollaig 2006
 • Treoir maidir leis an gceart athdhíola ar mhaithe le húdar bunsaothair ealaíne (‘anTreoir maidir le Ceart Athdhíola’), an 27 Meán Fómhair 2001
 • Treoir maidir le comhordú rialacha áirithe a bhaineann le cóipcheart agus cearta a bhaineann le cóipcheart is infheidhme maidir le craoladh satailíte agus atarchur cábla (‘anTreoir maidir le Satailít agus Cábla’), an 27 Meán Fómhair 1993
 • Treoir maidir le cosaint dlí ríomhchlár (‘anTreoir maidir le Bogearraí’), 23 Aibreán 2009
 • Treoir maidir le ceart maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú (‘IPRED’), 29 Aibreán 2004
 • Treoir maidir le cosaint dhlíthiúil bunachar sonraí (‘anTreoir maidir le Bunachair Sonraí’), 11 Márta 1996
 • Treoir maidir leis an téarma cosanta do chóipcheart agus do chearta gaolmhara áirithe lena leasaítear Treoir 2006 a bhí ann roimhe seo (‘an Treoir maidirle Téarmaí’), an 27 Meán Fómhair 2011
 • Treoir maidir le húsáidí ceadaithe áirithe a bhaint as saothair dhílleachtacha (‘anTreoir maidir le hOibreacha Dílleachta’), an 25 Deireadh Fómhair 2012
 • Treoir maidir le comhbhainistiú ar chóipcheart agus ar chearta gaolmhara agus ar cheadúnú ilchríochach na gceart i saothair cheoil d’úsáid ar líne sa mhargadh inmheánach (‘Treoir CRM’), an 26 Feabhra 2014
 • Treoir maidir le húsáidí ceadaithe áirithe saothar áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile (Treoir lena gcuirtear Conradh Marrakech chun feidhme san Aontas Eorpach), 13 Meán Fómhair 2017
 • Rialachán maidir leis an malartú trasteorann idir an tAontas agus tríú tíortha de chóipeanna i bhformáid inrochtana de shaothair áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile (Rialachán lena gcuirtear Conradh Marrakech chun feidhme san AontasEorpach), 13 Meán Fómhair 2017
 • Rialachán maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach (‘anRialachán maidir le hInaistritheacht’), 14 Meitheamh 2017
 • An Treoir maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach (‘Treoir DSM’), 17 Aibreán 2019
 • Treoir maidir le feidhmiú cóipchirt agus ceart gaolmhar is infheidhme maidir le cineálacha áirithe tarchuir ar líne de chuid eagraíochtaí craoltóireachta agus maidir le hatarchur clár teilifíse agus raidió (‘Satailít agus Cábla II’), 17 Aibreán 2019

Déanann trí ionstraim bhreise (Treoir 87/54/CE, Cinneadh 94/824/CE ón gComhairle agus Cinneadh 96/644/CEón gComhairle) cosaint dhlíthiúil topagrafaíochtaí táirgí leathsheoltóra a chomhchuibhiú. Thairis sin, tá forálacha sa Treoir maidir le Ríomhthráchtáil agus sa Treoir maidir le Rochtain Choinníollach freisin atá ábhartha maidir le cóipcheart a fheidhmiú agus a fhorfheidhmiú.

Is é cuspóir foriomlán iarrachtaí comhchuibhithe an AE saorghluaiseacht earraí atá faoi chosaint cóipchirt (e.g. leabhair, ceol, scannáin, bogearraí etc.) agus seirbhísí (e.g. seirbhísí a thairgeann rochtain ar na hearraí sin) a chumasú chun gluaiseacht gan bhac laistigh den mhargadh inmheánach.

An Creat Idirnáisiúnta

Léiríonn go leor de threoracha an Aontais oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún Bheirn agus faoi Choinbhinsiún na Róimhe, chomh maith le hoibleagáidí an Aontais agus a Bhallstát faoi Chomhaontú ‘TRIPanna’ na hEagraíochta Domhanda Trádála agus an dá Chonradh ar an Idirlíon de chuid na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI) 1996 (Conradh EDMI um Chóipcheart agus Conradh EDMI um Thaibhithe agus Fónagraim).

Le blianta beaga anuas, shínigh an tAontas dhá Chonradh EDMI eile: conradh Bhéising maidir le Taibhithe Closamhairc a Chosaint agus Conradh Marrakech chun rochtain ar shaothair fhoilsithe a éascú do dhaoine dalla, do dhaoine lagamhairc nó do dhaoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile.

Ina theannta sin, léiríonn comhaontuithe saorthrádála, a thug an tAontas i gcrích le líon mór tríú tíortha, go leor forálacha de dhlí an Aontais.

Creat an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme

Déanann an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme tráthúil agus ceart dhlí cóipchirt AE agus, le blianta beaga anuas, tá corpas substainteach cásdlí forbartha ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) lena léirmhínítear forálacha na dTreoracha.

Chuir sé sin go mór le cur i bhfeidhm comhsheasmhach na rialacha cóipchirt ar fud an Aontais.

An Nuacht is Déanaí

CALL FOR PROPOSALS |
Stór AE de shaothair atá san fhearann poiblí agus atá faoi cheadúnas oscailte

Is glao ar thograí é seo le haghaidh deontas gníomhaíochta AE i réimse an chóipchirt, a bhfuil buiséad EUR 700k ag gabháil leis. Is é cuspóir an Treoirthionscadail seo measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht agus ar na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le taisclann de chuid an Aontais a bhunú d’fhearann poiblí agus d’oibreacha faoi cheadúnas oscailte agus fréamhshamhail a fhorbairt.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cóipcheart

Tá rialacha cóipchirt an Aontais á gcur in oiriúint ag an gCoimisiún Eorpach d’iompraíochtaí nua tomhaltóirí in Eoraip a bhfuil meas aici ar a héagsúlacht chultúrtha.

Féach freisin

Cosaint bunachar sonraí

Tá bunachair sonraí san Aontas Eorpach faoi chosaint faoi dhlí an Aontais. Glacadh an Treoir maidir le cosaint dhlíthiúil bunachar sonraí in 1996 agus rinneadh meastóireacht uirthi in 2018.