Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Scileanna digiteacha agus poist

Tá rún daingean ag an gCoimisiún Eorpach dul i ngleic leis an mbearna scileanna digiteacha agus tionscadail agus straitéisí a chur chun cinn chun feabhas a chur ar leibhéal na scileanna digiteacha san Eoraip.

Teastaíonn scileanna digiteacha ó gach Eorpach chun staidéar, obair, cumarsáid a dhéanamh, rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí ar líne agus faisnéis iontaofa a aimsiú. Mar sin féin, níl scileanna digiteacha leordhóthanacha ag go leor de mhuintir na hEorpa. Léirítear san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) nach bhfuil bunscileanna digiteacha ag 4 as gach deichniúr fásta agus ag gach tríú duine a oibríonn san Eoraip. Tá líon íseal ban i ngairmeacha agus i léann a bhaineann leis an teicneolaíocht freisin, agus níl ach 1 as 6 speisialtóirí TFC agus 1 as 3 chéimí eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta agus matamaitice (STEM) ina mná.

Tá spriocanna leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach sa chlár oibre Eorpach maidir le scileanna agus sa phlean gníomhaíochta don oideachas digiteach chun a chinntiú go mbeidh bunscileanna digiteacha ag 70 % de dhaoine fásta faoi 2025. Is é is aidhm do na tionscnaimh sin leibhéal na ndaoine idir 13-14 bliana d’aois nach n-éiríonn go maith leo sa ríomhaireacht agus sa litearthacht dhigiteach a laghdú ó 30 % (2019) go 15 % in 2030.

Is tionscnamh nua é an tArdán Eorpach um Scileanna Digiteacha agus Poist a seoladh faoi Chlár na Saoráide um Chónascadh na hEorpa. Cuireann sé faisnéis agus acmhainní ar fáil maidir le scileanna digiteacha, chomh maith le deiseanna oiliúna agus maoinithe.

Cúlra

Dúirt os cionn 70 % de ghnólachtaí go bhfuil easpa foirne a bhfuil scileanna digiteacha leordhóthanacha acu ina bac ar infheistíocht. Tá ganntanas saineolaithe digiteacha os comhair na hEorpa freisin, saineolaithe ar féidir leo teicneolaíochtaí ceannródaíocha a fhorbairt ar mhaithe leis na saoránaigh uile.

Tá geilleagar digiteach láidir á chumhachtú ag muintir na hEorpa a bhfuil scileanna digiteacha aige ríthábhachtach don nuálaíocht, don fhás, do phoist agus d’iomaíochas na hEorpa. Tá tionchar ollmhór ag leathadh na dteicneolaíochtaí digiteacha ar mhargadh an tsaothair agus ar na cineálacha scileanna atá ag teastáil sa gheilleagar agus sa tsochaí. Ní mór do na Ballstáit, do ghnólachtaí, do sholáthraithe oiliúna, don Choimisiún Eorpach agus d’eagraíochtaí eile oibriú le chéile chun dul i ngleic leis an mbearna scileanna digiteacha.

Chun forbairt an aistrithe dhigitigh agus na bearna scileanna digiteacha a leanúint, foilsíonn an Coimisiún DESI go bliantúil. Rianaíonn sé feidhmíocht dhigiteach na mBallstát i réimsí éagsúla chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn agus tugtar le fios ann cá bhfuil gá le tuilleadh iarrachtaí.

An Nuacht is Déanaí

Dearbhaítear i suirbhé Eorabharaiméadair nach mór don Aontas scileanna cibearshlándála a threisiú

Léirítear i suirbhé Eorabharaiméadair go bhfuil méadú ag teacht ar an nganntanas cibearscileanna, go bhfuil gá le níos mó speisialtóirí cibearshlándála agus nach mór dúinn líon na mball foirne atá ar an eolas faoin gcibearshlándáil a mhéadú i ngach cuideachta ar fud an Aontais.

PRESS RELEASE |
Glaonna oscailte ag an gCoimisiún chun breis agus €176 mhilliún a infheistiú in acmhainní digiteacha agus i dteicneolaíocht

D’oscail an Coimisiún Eorpach sraith nua glaonna ar thograí faoi Chláir Oibre 2023-2024 den Chlár don Eoraip Dhigiteach chun acmhainneachtaí digiteacha a neartú ar fud an Aontais. Tá na glaonna sin oscailte do ghnólachtaí, do riaracháin phoiblí agus d’eintitis eile ó Bhallstáit an Aontais, ó thíortha CSTE/LEE, agus ó thíortha comhlachaithe. Tá an buiséad don tsraith glaonna sin os cionn €176 mhilliún.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Digital skills

The EU has developed a range of policies and initiatives to increase digital skills in both the workforce and consumers.

Léargas níos doimhne

Foghlaim dhigiteach agus TFC san oideachas

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún Eorpach an t-oideachas agus an oiliúint a nuachóiriú trí thaighde agus nuálaíocht a mhaoiniú agus trí theicneolaíochtaí digiteacha a úsáidtear san fhoghlaim a chur chun cinn.

Tionscnaimh scileanna digiteacha

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le roinnt tionscnamh chun barr feabhais i scileanna digiteacha a chur chun cinn in eagraíochtaí, earnálacha agus tíortha éagsúla.

Clár na dToghthóirí