Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitiú na hEarnála Eorpaí Talmhaíochta

D’fhéadfadh digitiú earnáil talmhaíochta na hEorpa athrú ó bhonn a dhéanamh ar an tionscal, agus éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht agus iomaíochas á gcur chun cinn.

Ó intleacht shaorga (IS) agus róbataic go hIdirlíon na Rudaí Nithiúla ( IoT) agus 5G, is féidir leis na teicneolaíochtaí is déanaí tacaíocht luachmhar a chur ar fáil d’fheirmeoirí agus d’agraghnólachtaí.

Tríd an digitiú, is féidir le páirtithe leasmhara tairbhe a bhaint as slabhra luacha níos cuíchóirithe, trí chomhar níos dlúithe agus cumarsáid fheabhsaithe idir táirgeoirí, próiseálaithe, dáileoirí agus miondíoltóirí. Idir an dá linn, is féidir le FBManna nuálacha teacht chun cinn agus a bheith rathúil agus borradh a chur faoin tionscal le smaointe nua agus dearcthaí úra.

D’ainneoin na dtairbhí iomadúla a bhaineann leis an digitiú, is féidir leis deighilt dhigiteach a chruthú idir na daoine sin a bhfuil rochtain acu ar theicneolaíochtaí ceannródaíocha agus iadsan nach bhfuil. D’fhéadfadh an deighilt sin í féin a léiriú ar bhealaí éagsúla, amhail idir feirmeacha nasctha agus neamhcheangailte, agus idir oibríochtaí talmhaíochta beaga agus móra.

Chun a áirithiú go mbeidh an digitiú cuimsitheach agus inrochtana do chách, tá sé tábhachtach go n-oibreoidh lucht déanta beartas, ceannairí tionscail agus soláthraithe teicneolaíochta le chéile chun tairbhí an digitithe a chur chun cinn agus chun tacú le feirmeoirí le hoiliúint, acmhainní agus dreasachtaí chun teicneolaíochtaí nua a ghlacadh. Ar an gcaoi sin, is féidir le hearnáil talmhaíochta na hEorpa an leas is fearr is féidir a bhaint as an ré dhigiteach, trí inbhuanaitheacht agus brabúsacht na n-oibríochtaí feirmeoireachta a fheabhsú agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar shaincheisteanna práinneacha amhail slándáil bia agus an t-athrú aeráide.

Conas a úsáidtear IoT sa talmhaíocht, agus conas a théann sé chun tairbhe d’fheirmeoirí agus don tionscal ina iomláine?

Tá earnáil na talmhaíochta á hathrú ó bhonn ag teicneolaíocht Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT) trí rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar shonraí fíor-ama maidir le dálaí comhshaoil agus meaisín. Cabhraíonn na sonraí sin le feirmeoirí cinntí níos fearr a dhéanamh agus feabhas a chur ar gach gné dá gcuid oibre, lena n-áirítear feirmeoireacht barr agus faireachán ar bheostoc. Trí shonraí fíor-ama IoT a chomhcheangal le sonraí geospásúla cruinne, is féidir le feirmeoirí feirmeoireacht bheacht a chleachtadh, rud a fhágann torthaí níos airde, dramhaíl laghdaithe agus cleachtais níos inbhuanaithe.

Ina theannta sin, cuireann teicneolaíocht IoT ar chumas feirmeoirí faireachán cianda a dhéanamh ar bharra agus ar bheostoc, rud a laghdaíonn costais saothair agus a chinntíonn sláinte agus sábháilteacht a n-ainmhithe.

Buntáistí agus dúshláin amach anseo

Sochair

Dúshláin

D’fhéadfadh roinnt buntáistí a bheith ag baint le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha sa talmhaíocht

D’ainneoin na dtairbhí, tá roinnt dúshlán ann freisin nach mór aghaidh a thabhairt orthu

Méadú ar fheidhmíocht eacnamaíoch agus chomhshaoil: Is féidir leis an digitiú cabhrú le feirmeoirí cinntí níos fearr a dhéanamh, a n-oibríochtaí a bharrfheabhsú, agus táirgiúlacht a mhéadú, as a dtiocfaidh brabúis níos airde agus earnáil talmhaíochta níos inbhuanaithe

 

Inbhuanaitheacht chomhshaoil: Is féidir le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha cabhrú le feirmeoirí a lorg comhshaoil a laghdú, trí úsáid acmhainní a bharrfheabhsú, trí dhramhaíl a laghdú, agus trí theicnící feirmeoireachta beachtaa úsáid

 

Iomaíochas thionscal soláthair dhigitigh an Aontais: Is féidir leis an digitiú cabhrú le hearnáil talmhaíochta na hEorpa leanúint de bheith iomaíoch sa mhargadh domhanda, trí réitigh nuálacha a chur ar fáil agus trí dheiseanna nua gnó a chruthú

 

Dálaí oibre feabhsaithe d’fheirmeoirí: Trí chúraimí a uathoibriú agus trí oibríochtaí a bharrfheabhsú, is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha cuidiú le hualach oibre fisiceach agus meabhrach feirmeoirí a laghdú, rud a fhágann dálaí oibre níos fearr

 

Trédhearcacht mhéadaithe feadh an tslabhra soláthair: Leis an digitiú, is féidir feabhas a chur ar inrianaitheacht agus trédhearcacht táirgí talmhaíochta, rud a chuirfidh ar chumas tomhaltóirí roghanna níos eolasaí a dhéanamh

 

 

Saincheisteanna nascachta:rochtain iontaofa inacmhainne ar an idirlíon fós in go leor ceantar tuaithe, rud a chuireann bac ar ghlacadh teicneolaíochtaí digiteacha

 

Feasacht ar shochair theoranta: B’fhéidir nach bhfuil a lán feirmeoirí ar an eolas faoi na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an digitiú agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh na scileanna agus na hacmhainní is gá acu chun teicneolaíochtaí nua a chur chun feidhme

 

Idir-inoibritheacht an chórais: D’fhéadfadh sé nach mbeadh ardáin dhigiteacha éagsúla comhoiriúnach lena chéile, rud a fhágann go bhfuil sé deacair sonraí a chomhroinnt agus feidhmchláir éagsúla a chomhtháthú

 

Scileanna feirmeoirí: D’fhéadfadh sé nach mbeadh na scileanna digiteacha is gá ag go leor feirmeoirí chun tairbhe iomlán a bhaint as an digitiú

 

Cóimheas idir tairbhe agus costas: D’fhéadfadh sé gur mhó an costas a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha nua a chur chun feidhme ná na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ann, go háirithe d’fheirmeoirí ar mhionscála

 

Drogall sonraí a roinnt: D’fhéadfadh imní a bheith ann maidir le príobháideachas agus úinéireacht sonraí, rud a chuirfeadh bac ar chomhroinnt sonraí idir gníomhaithe éagsúla in earnáil na talmhaíochta

 

Tírdhreach na n-ardán comhroinnte sonraí agus na n-éiceachóras atá ag teastáil le haghaidh spás coiteann Eorpach do shonraí talmhaíochta: is gá ardáin choiteanna comhroinnte sonraí agus éiceachórais choiteanna a fhorbairt lena gcumasófar comhroinnt sonraí agus idir-inoibritheacht idir feidhmchláir éagsúla agus geallsealbhóirí éagsúla in earnáil na talmhaíochta.

                            Tírdhreach na n-ardán comhroinnte sonraí agus na n-éiceachóras atá ag teastáil le haghaidh spás coiteann Eorpach do shonraí talmhaíochta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag féachaint chun cinn

D’fhéadfadh úsáid cúpla digiteach claochlú idir-inoibritheach agus inbhuanaithe sa talmhaíocht a chumasú. Trí léirithe fíorúla ar shócmhainní fisiceacha a chruthú amhail réimsí, ainmhithe, nó innealra, is féidir cúplanna digiteacha a fheabhsú le sonraí ó bhraiteoirí agus ó cheamaraí ar an talamh, trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí Cloud, Edge, AI, agus IoT chun úsáid uisce a bharrfheabhsú, síolta agus leasacháin a scaipeadh go cruinn, agus an gá atá le lotnaidicídí díobhálacha a laghdú.

Is iomaí buntáiste a bhaineann le cúpla digiteach a úsáid san fheirmeoireacht, lena n-áirítear éifeachtúlacht agus táirgiúlacht fheabhsaithe, laghdú ar an tionchar dramhaíola agus ar an gcomhshaol, agus cumas cinnteoireachta níos fearr d’fheirmeoirí. Ina theannta sin, is féidir le cúplaí digiteacha ardán a chur ar fáil chun teicnící agus teicneolaíochtaí nua feirmeoireachta a thástáil, rud a laghdóidh an baol go n-ídeoidh próiseas trialach agus sceimhlitheoireachta costasach agus am-íditheach.

Mar sin féin, tá dúshláin fós ann maidir le cúpla digiteach a chur chun feidhme sa talmhaíocht, lena n-áirítear an gá atá le nascacht iontaofa agus shlán, ábhair imní maidir le príobháideachas agus úinéireacht sonraí, agus an costas a bhaineann leis na teicneolaíochtaí sin a chur chun feidhme. Dá réir sin, tá gá le tuilleadh taighde agus forbartha, chomh maith le hiarrachtaí comhoibríocha i measc feirmeoirí, ceannairí tionscail agus lucht déanta beartas, chun acmhainneacht na gcúpla digiteach sa talmhaíocht a bhaint amach go hiomlán.

 

 

 

 

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
An Gníomh Eorpach um Shliseanna: Tá treoir foilsithe ag an gCoimisiún maidir leis an bpróiseas iarratais ar stádas na saoráide táirgthe comhtháite agus maidir le teilgcheárta oscailte de chuid an Aontais

D’fhoilsigh an Coimisiún dréacht-treoir maidir leis an bpróiseas iarratais le haghaidh saoráidí ‘ceannródaí’ chun stádas saoráide táirgthe comhtháite agus/nó teilgcheárta oscailte de chuid an Aontais a iarraidh, faoin dara Colún den Ionstraim Eorpach um Shliseanna.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartas na hEorpa maidir le hIdirlíon na Rudaí Nithiúla

Comhoibríonn an tAontas go gníomhach leis an tionscal, le heagraíochtaí agus leis an saol acadúil chun leas iomlán a bhaint as acmhainneacht Idirlíon na Rudaí Nithiúla ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Léargas níos doimhne

Tá todhchaí na feirmeoireachta anseo

Tá todhchaí na feirmeoireachta ag brath ar thaighde, nuálaíocht agus forbairt acmhainní san earnáil agraibhia arna maoiniú trí thionscnaimh réime il-airgeadais.

An dearbhú maidir le comhar maidir leis an talmhaíocht dhigiteach

Ar an Lá Digiteach i mí Aibreáin 2019, shínigh 24 Bhallstát de chuid an Aontais agus an Ríocht Aontaithe an dearbhú maidir le ‘Todhchaí dhigiteach chliste agus inbhuanaithe do thalmhaíocht agus limistéir thuaithe na hEorpa’, ina bhfuil gealltanais le haghaidh gníomhaíochta i 3...

Féach freisin

Infheistiú sa Cloud, Edge agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla

Leagtar amach i gclár beartais an Aontais Eorpaigh maidir le Deich mBliana Digiteacha na spriocanna atá againn don chlaochlú digiteach, agus tá 10,000 imeall-nód neodrach ó thaobh na haeráide de mar sprioc amháin. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ról mór le himirt ag scamall, imeall...