Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitiú na hEarnála Eorpaí Talmhaíochta: Gníomhaíochtaí i bhFís 2020

Trí Fhís 2020, leithdháileadh breis agus EUR 200 milliún don Taighde agus don Nuálaíocht (T&I) chun teicneolaíochtaí digiteacha a chur in úsáid in earnáil na talmhaíochta.

Euronews

VIDEO COMHRÁ FUTURIS. Feirmeoireacht Bheachtais — lena ndírítear ar acmhainní chun costas agus leas ainmhithe a shábháil

fix-empty

Bhí na cistí sin dírithe ar fhorbairt agus úsáid teicneolaíochtaí digiteacha a chur chun cinn lenar féidir feirmeoireacht bheacht, talmhaíocht inbhuanaithe agus táirgeadh bia níos éifeachtúla a chumasú. I measc na ngníomhaíochtaí sonracha a dtacaítear leo faoi Fhís 2020, bhí forbairt córas feirmeoireachta cliste, réitigh dhigiteacha don talmhaíocht bheacht, agus comhtháthú na dteicneolaíochtaí digiteacha i slabhra luacha iomlán na talmhaíochta. Táthar ag súil go gcuideoidh na tionscnaimh sin le feirmeoirí na hEorpa a n-iomaíochas a mhéadú, a dtionchar ar an gcomhshaol a laghdú, agus a dtáirgiúlacht fhoriomlán a fheabhsú.

Is príomhspreagadh éFís 2020 chun nuálaíocht dhigiteach a mhaoiniú d’earnáil na talmhaíochta, agus tá os cionn EUR 200 milliún leithdháilte ar ghníomhaíochtaí Taighde agus Nuálaíochta (T & N). Tá dhá phríomhshampla den infheistíocht sin le feiceáil i réimsí na róbataice agus IoT/na n-ardán digiteach.

Sa róbataic, infheistíodh breis agus EUR 75 mhilliún chun tacú le forbairt an Mhoil Nuálaíochta Digití Róbataice (DIH), trí threoirthionscadail mhórscála, agus tionscadail bhreise T&N. Tá an talmhaíocht ar cheann de cheithre réimse tosaíochta don chlár róbataice laistigh de Fís 2020, arb é an clár maoinithe sibhialta is mó ar domhan don róbataic é.

I réimse IoT agus ardán digiteach, infheistíodh beagnach EUR 80 milliún chun tacú le himscaradh na dteicneolaíochtaí sin sa talmhaíocht. Ba iad trí threoirthionscadail agus líonra DIHanna faighteoirí an mhaoinithe seo, a úsáideadh chun taighde agus forbairt a dhéanamh ar theicneolaíochtaí digiteacha lena n-úsáid san fheirmeoireacht. Áirítear ar na tionscnaimh sin IoF2020 , DEMETER, ATLAS, agus SmartAgriHubs.

IoF2020

Bhí sé d’aidhm ag an tionscadal dlús a chur le glacadh na teicneolaíochta IoT sa tionscal feirmeoireachta agus bia chun sábháilteacht bia a fheabhsú, táirgiúlacht a mhéadú, agus iomaíochas san Eoraip a neartú. Áiríodh 19 gcás úsáide i 5 thriail le cur chuige ilghníomhaí thrua agus forbróidh sé ailtireacht oscailte IoT agus bonneagar comhpháirteanna in-athúsáidte bunaithe ar na caighdeáin atá ann cheana, chomh maith le creat slándála agus príobháideachais.  

Fíricí IoF2020
Amlíne: 01.01.2017-31.03.2021
Costas iomlán: EUR 34 089 926,50
Suíomh Gréasáin, Cásanna a úsáid, Bileog eolais

Atlas

Is é is aidhm don tionscadal aghaidh a thabhairt ar an easpa idir-inoibritheachta sonraí sa talmhaíocht trí ardán oscailte a chruthú a sholáthraíonn idir-inoibritheacht crua-earraí agus bogearraí trí shonraí ó bhraiteoirí a úsáid. Léireoidh sé tairbhí na talmhaíochta digití trí 13 threoirstaidéar agus bunófar éiceachóras don talmhaíocht nuálach sonraíbhunaithe trí líonra úsáideoirí deiridh, soláthraithe seirbhíse, taighdeoirí agus lucht déanta beartas a chruthú feadh shlabhra luacha na talmhaíochta.

 

An tAtlas Fíricí
Amlíne: 01.10.2019-31.03.2023
Costas iomlán: EUR 15 605 170
Láithreán gréasáin, Treoirstaidéir,Bileog eolais

                                                                               

Léaráid chun an líonra idir-inoibritheachta a úsáideann ATLAS a léiriú chun idirnascadh agus sreabhadh a bhunú idir uirlisí digiteacha agus trealamh talmhaíochta.

Trastomhas

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal ardáin idir-inoibritheacha idir-inoibritheacha idir-inoibritheacha atá bunaithe ar fheirmeoireacht agus ar IoT cliste a chur ar fáil d’fheirmeoirí trí 20 scéim phíolótach ar fud 18 dtír, ina mbeidh 60 comhpháirtí, 25 láthair imlonnaithe, agus 6,000 feirmeoir páirteach. Cuirfidh sé an leas is fearr is féidir as an anailís sonraí a fhaightear ar fud an iliomad feirmeacha agus soláthrófar samhail oscailte agus idir-inoibritheach maidir le comhtháthú sonraí. Tá sé mar aidhm aige freisin tacú le córais inbhuanaithe feirmeoireachta agus táirgthe bia, bia sábháilte a chur ar fáil, agus deiseanna nua gnó a thabhairt don gheilleagar feirme agus agraibhia i gcoitinne.

Fíricí an Mhéadair

Amlíne: 01.09.2019-31.08.2023

Costas iomlán: EUR 17 559 006,22

Suíomh Gréasáin, Staidéar Píolótach, Bileog eolais

Achoimre ar an tionscadal Demeter.

Achoimre tionscadail Demeter a chlúdaíonn comhpháirtíochtaí, maoiniú, píolótú, for-rochtain, agus glaonna oscailte.

SmartAgriHubs

Bhí sé d’aidhm ag an tionscadaldlús a chur le claochlú digiteach earnáil agraibhia na hEorpa trí líonra de Mhoil Nuálaíochta Digití (DIHanna) a thógáil a chuirfeadh borradh faoi ghlacadh réiteach digiteach san earnáil feirmeoireachta. Áiríodh ann 28 dturgnamh nuálaíochta suaitheanta lena léirítear nuálaíochtaí digiteacha sa talmhaíocht agus feabhsóidh sé aibíocht seirbhísí nuálaíochta DIHanna ionas go ndéanfaí nuálaíochtaí digiteacha a mhacasamhlú ar fud na hEorpa agus go nglacfadh feirmeoirí na hEorpa go forleathan leo. D’oibrigh sé i ndlúthchéim le réigiúin na hEorpa chun toradh infheistíochtaí Eorpacha a uasmhéadú, lena n-áirítear cistí struchtúracha réigiúnacha agus caipiteal príobháideach.

 

Fíricí SmartAgriHubs

Amlíne: 01.11.2018-30.11.2022

Costas iomlán: EUR 22 400 850,78

Suíomh Gréasáin,Turgnaimh Nuálaíochta, Bileog eolais

Feirmeoireacht bheacht IS agus Róbataic

agRoBofood

Is é is aidhm don tionscadal agRoBofood dlús a chur le claochlú digiteach earnáil agraibhia na hEorpa trí theicneolaíochtaí róbataice a ghlacadh. Is é is príomhchuspóir dó líonra inbhuanaithe de Mhoil Nuálaíochta Digití a bhunú a chuirfidh borradh faoi ghlacadh na réiteach róbataice san earnáil agraibhia, agus é mar aidhm aige an toradh ar infheistíochtaí Eorpacha a uasmhéadú agus an earnáil a athrú ó bhonn.

 

agRoBoFood Fíricí

Amlíne: 01.06.2019-31.05.2023

Costas iomlán: EUR 16 658 044,74

Suíomh Gréasáin, Taispeántóirí Nuálaíochta, Bileog Eolais

Romi

Bhí sé mar aidhm agtionscadal Romiardán róbataice oscailte agus éadrom a fhorbairt le haghaidh micreafarmaí chun saothar láimhe a laghdú, táirgiúlacht a mhéadú, agus faireachán a dhéanamh ar fhorbairt barr. Ba é an príomhchuspóir a bhí leis ná róbat inacmhainne, ilchuspóireach, talamhbhunaithe a fhorbairt atá curtha in oiriúint do mhicreafeirmí orgánacha agus ardteicnící anailíse plandaí 3T agus teicnící samhaltaithe a chomhtháthú chun feabhas a chur ar rialú braiteoir na haipe monatóireachta plandaí.

 

Naisc go dtí suíomhannaeile

Amlíne: 01.11.2017-31.07.2022

Costas iomlán: EUR 3 868 186,25

Suíomh Gréasáin, Uirlisí, Bileog eolais

Pantheon

Tá sé mar aidhm ag tionscadal Pantheon bealach nua a fhorbairt chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte plandaí chun fiseolaíocht plandaí a bhrath agus idirghabhálacha ceartaitheacha a dhéanamh. Is é is príomhchuspóir dó cineálacha cur chuige nach bhfacthas a leithéid riamh a bhunú le cruinneas agus íogaireacht chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar shláinte plandaí, ag díriú ar an Brassicaceae agus ar Fhíonchaor, ar speicis thábhachtacha bhliantúla agus ilbhliantúla iad do gheilleagar an Aontais, d’fhonn caillteanais toraidh a laghdú agus cleachtais éifeachtacha bhainistíochta a éascú.

 

Clár na dToghthóirí

Amlíne: 01.11.2019-31.10.2024

Costas iomlán: EUR 1 117 800

Suíomh Gréasáin, Bileog eolais

 

 

 

 

 

 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Digitiú na hEarnála Eorpaí Talmhaíochta

D’fhéadfadh digitiú earnáil talmhaíochta na hEorpa athrú ó bhonn a dhéanamh ar an tionscal, agus éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht agus iomaíochas á gcur chun cinn.

Féach freisin

Tá todhchaí na feirmeoireachta anseo

Tá todhchaí na feirmeoireachta ag brath ar thaighde, nuálaíocht agus forbairt acmhainní san earnáil agraibhia arna maoiniú trí thionscnaimh réime il-airgeadais.

An dearbhú maidir le comhar maidir leis an talmhaíocht dhigiteach

Ar an Lá Digiteach i mí Aibreáin 2019, shínigh 24 Bhallstát de chuid an Aontais agus an Ríocht Aontaithe an dearbhú maidir le ‘Todhchaí dhigiteach chliste agus inbhuanaithe do thalmhaíocht agus limistéir thuaithe na hEorpa’, ina bhfuil gealltanais le haghaidh gníomhaíochta i 3...