Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an AE

Le Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an Aontais Eorpaigh, éascaítear idirphlé idir lucht déanta cinntí, ceannairí smaointeoireachta agus an pobal blocshlabhra.

    lógó na Réadlann Blockchain

Idirphlé agus eolas a chothú

Is é sprioc Fhaireachlann Blocshlabhra an Aontais agus an Fhóraim pobal a chruthú chun príomhfhorbairtí teicneolaíochta blocshlabhra a phlé agus a thabhairt chun suntais agus comhpháirtíochtaí a neartú san Eoraip agus níos faide i gcéin. Tá sé tiomanta feabhas a chur ar an tuiscint ar an teicneolaíocht bhlocshlabhra, ar a feidhmeanna agus ar na héiceachórais eacnamaíocha níos mó inar féidir léi ról tábhachtach a bheith aici.

Is é misean Fhaireachlann Blocshlabhra an Aontais agus an Fhóraim, i measc nithe eile, an méid seo a leanas a dhéanamh: 

  • príomhthionscnaimh san Eoraip agus níos faide i gcéin a mhapáil;
  • faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí, anailís a dhéanamh ar threochtaí agus aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn;
  • feidhmiú mar mhol eolais domhanda ar bhlocshlabhra;
  • Fóram tarraingteach agus trédhearcach a chruthú chun faisnéis agus tuairimí saineolaithe a chomhroinnt;
  • gníomhaithe Eorpacha a chur chun cinn agus rannpháirtíocht leis an bpobal domhanda blocshlabhra a chothú ag an am céanna;
  • deis mhór cumarsáide a léiriú don Eoraip chun a fís agus a huaillmhian a leagan amach ar an leibhéal idirnáisiúnta;
  • comhghníomhaíochtaí bunaithe ar chásanna sonracha úsáide a spreagadh;
  • moltaí a dhéanamh maidir leis an ról a d’fhéadfadh a bheith ag an Aontas maidir le dlús a chur le nuálaíocht agus glacadh blocshlabhra.

Conas tuilleadh eolais a fháil agus páirt a ghlacadh

Idirghníomhaíonn an Fhaireachlann leis an bpobal ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear trí cheardlanna, léarscáil idirghníomhach ar líne blocshlabhra, meithleacha, tuarascálacha agus fóram ar líne.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Straitéis bhlocshlabhra

Is mian leis an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht bhlocshlabhra, a bheith ina nuálaí sa bhlocshlabhra agus ardáin, feidhmchláir agus cuideachtaí suntasacha a bheith ann.

Féach freisin

Maoiniú blocshlabhra agus infheistíocht

Cuireann an tAontas Eorpach maoiniú ar fáil don taighde blocshlabhra agus don nuálaíocht trí dheontais agus duaiseanna agus trí thacú leis an infheistíocht.

Bonneagar Seirbhísí Blocshlabhra na hEorpa

Tá bonneagar seirbhísí blocshlabhra dá cuid féin á thógáil ag earnáil phoiblí na hEorpa, bonneagar ba cheart a bheith idir-inoibritheach go luath le hardáin na hearnála príobháidí.

Caighdeáin bhlocshlabhra

Glacann an Coimisiún Eorpach ról gníomhach i bpobal na gcaighdeán blocshlabhra, agus oibríonn sé i ndlúthchomhar leis na comhlachtaí ábhartha uile ar fud an domhain.

Comhpháirtíocht Blocshlabhra na hEorpa

Is tionscnamh í an Chomhpháirtíocht Eorpach um Blocshlabhra (EBP) chun straitéis AE maidir le blocshlabhra a fhorbairt agus chun bonneagar blocshlabhra a thógáil do sheirbhísí poiblí.