Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an AE

Le Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an Aontais Eorpaigh, éascaítear idirphlé idir lucht déanta cinntí, ceannairí smaointeoireachta agus an pobal blocshlabhra.

    lógó na Réadlann Blockchain

Idirphlé agus eolas a chothú

Is é sprioc Fhaireachlann Blocshlabhra an Aontais agus an Fhóraim pobal a chruthú chun príomhfhorbairtí teicneolaíochta blocshlabhra a phlé agus a thabhairt chun suntais agus comhpháirtíochtaí a neartú san Eoraip agus níos faide i gcéin. Tá sé tiomanta feabhas a chur ar an tuiscint ar an teicneolaíocht bhlocshlabhra, ar a feidhmeanna agus ar na héiceachórais eacnamaíocha níos mó inar féidir léi ról tábhachtach a bheith aici.

Is é misean Fhaireachlann Blocshlabhra an Aontais agus an Fhóraim, i measc nithe eile, an méid seo a leanas a dhéanamh: 

  • príomhthionscnaimh san Eoraip agus níos faide i gcéin a mhapáil;
  • faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí, anailís a dhéanamh ar threochtaí agus aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn;
  • feidhmiú mar mhol eolais domhanda ar bhlocshlabhra;
  • Fóram tarraingteach agus trédhearcach a chruthú chun faisnéis agus tuairimí saineolaithe a chomhroinnt;
  • gníomhaithe Eorpacha a chur chun cinn agus rannpháirtíocht leis an bpobal domhanda blocshlabhra a chothú ag an am céanna;
  • deis mhór cumarsáide a léiriú don Eoraip chun a fís agus a huaillmhian a leagan amach ar an leibhéal idirnáisiúnta;
  • comhghníomhaíochtaí bunaithe ar chásanna sonracha úsáide a spreagadh;
  • moltaí a dhéanamh maidir leis an ról a d’fhéadfadh a bheith ag an Aontas maidir le dlús a chur le nuálaíocht agus glacadh blocshlabhra.

Conas tuilleadh eolais a fháil agus páirt a ghlacadh

Idirghníomhaíonn an Fhaireachlann leis an bpobal ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear trí cheardlanna, léarscáil idirghníomhach ar líne blocshlabhra, meithleacha, tuarascálacha agus fóram ar líne.

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Plean Gníomhaíochta don Oideachas

Is mian leis an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht bhlocshlabhra, a bheith ina nuálaí sa bhlocshlabhra agus ina mbeidh ardáin, feidhmchláir agus cuideachtaí suntasacha ina gcónaí ann.

Féach freisin

Comhpháirtíocht Blocshlabhra na hEorpa

Is tionscnamh í an Chomhpháirtíocht Eorpach um Blocshlabhra (EBP) chun straitéis AE maidir le blocshlabhra a fhorbairt agus chun bonneagar blocshlabhra a thógáil do sheirbhísí poiblí.