Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rialacha nua molta ag an Aontas maidir le nascacht ghigighiotáin

Rinne an Coimisiún athbhreithniú ar an Treoir maidir le Costas Leathanbhanda a Laghdú agus mhol sé an Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin chun nascacht ghigighiotáin a chur i bhfeidhm go tapa.

  Sreanga copair

© iStock by Getty Images -1072960902 kasezo

Tá méadú ag teacht ar an éileamh ar theicneolaíocht dhigiteach agus ar uirlisí, seirbhísí agus réitigh níos nuálaí. Beidh siad ag brath ar naisc sonraí níos tapúla, níos iontaofa, a bheith ar fáil. Tacóidh na rialacha atá beartaithe le sprioc 2030 maidir le Deacáid Dhigiteach maidir leis an nascacht, a bhfuil sé mar aidhm léi a áirithiú go mbeidh rochtain ag gach duine ar fud an Aontais ar nascacht ghigighiotáin thapa agus ar shonraí móibíleacha tapa faoi 2030.

Rinne an Coimisiún athbhreithniú ar an Treoir maidir le Laghdú Costas Leathanbhanda 2014 agus thíolaic sé an tAcht um Bonneagar Gigighiotáin ina áit. Leis an ngníomh nua, nuashonrófar na rialacha chun feidhmiú céimneach líonraí gigighiotáin níos tapúla, níos saoire agus níos simplí a áirithiú agus chun dul i ngleic leis na príomhdhúshláin a bhaineann le leathadh amach líonraí: nósanna imeachta costasacha agus anásta maidir le himscaradh líonraí.

Tá sé mar aidhm ag an Acht um Bonneagar Gigighiotáin atá beartaithe:

 • nósanna imeachta a laghdú agus a shimpliú d’oibreoirí maidir le rochtain a fháil ar bhonneagar fisiciúil atá ann cheana, rud a chuirfidh ar a gcumas bonneagar a athúsáid le haghaidh imscaradh líonraí níos tapúla
 • moilleanna ar dheonú ceadanna agus ar réiteach díospóidí a laghdú
 • aáirithiú go ndéanfar comhordú níos fearr ar oibreacha sibhialta idir oibreoirí cumarsáide leictreonaí agus oibreoirí líonraí eile amhail gás, uisce, leictreachas agus iompar
 • nósanna imeachta riaracháin digitithe a chur ar bun d’oibreoirí agus gréasáin ghigighiotáin á gcur i bhfeidhm acu
 • tabhair snáithín isteach i ngach foirgneamh nua nó foirgneamh mór-athchóirithe

Cuirfidh na rialacha athbhreithnithe leis an Treoir maidir le Costas Leathanbhanda a Laghdú, atá i bhfeidhm go dtí go nglacfaidh na comhreachtóirí an Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin:

Deonú Ceada

Is féidir le cáblaí snáithín aleagan síos am-íditheach agus costasach a chruthú. Trí Phointe Faisnéise Aonair a bhunú, is féidir le hoibreoirí an fhaisnéis agus na nósanna imeachta ábhartha uile a rochtain agus iarratais a chur isteach le haghaidh oibreacha sibhialta d’fhonn líonraí cumarsáide ardluais a chur in úsáid. In aon chás, mura bhforáiltear a mhalairt go sonrach sa dlí náisiúnta, ba cheart aon chinneadh ceada a dhéanamh laistigh de cheithre mhí, ach amháin in imthosca eisceachtúla, ón tráth a fhaightear iarraidh iomlán ar chead. Ba cheart bonn cirt a bheith le haon diúltú bunaithe ar chritéir oibiachtúla, thrédhearcacha, neamh-idirdhealaitheacha agus chomhréireacha.

Comhordú oibreacha sibhialta

Cuireann na rialacha ar chumas soláthraithe líonraí oibreacha sibhialta a chomhordú, rud a chruthaíonn níos mó deiseanna le haghaidh imscaradh comhroinnte idir earnálacha, agus laistigh d’earnáil na cumarsáide leictreonaí chomh maith.

Chun comhordú a éascú, ba cheart d’aon oibreoir líonra an fhaisnéis íosta seo a leanas a bhaineann lena chuid oibreacha sibhialta atá ar siúl nó atá beartaithe a chur ar fáil, arna iarraidh sin go sonrach i scríbhinn, nó trí Phointe Faisnéise Aonair nó trí mhodhanna eile atá ar fáil go poiblí:

 • suíomh agus cineál na n-oibreacha
 • na heilimintí líonra lena mbaineann
 • dáta tosaithe measta agus fad measta na n-oibreacha, agus
 • pointe teagmhála

Tá feidhm ag oibleagáidí breise maidir le hoibreoirí líonraí i gcás tionscadal a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt trí mhodhanna poiblí: ní mór do na hoibreoirí sin aon iarraidh réasúnta ar chomhordú oibreacha a chomhlíonadh, ar choinníoll nach mbeidh aon chostais bhreise i gceist leis, nach gcuirfidh sé bac ar rialú ar chomhordú na n-oibreacha agus go gcomhdófar an iarraidh in am trátha.

Rochtain ar bhonneagar fisiciúil atá ann cheana

Le rochtain ar bhonneagar fisiciúil atá ann cheana, íoslaghdaítear na costais agus cuirtear dlús le cur in úsáid líonraí ardluais. D’fhéadfadh sé dul chun tairbhe do chuideachtaí a cheadaíonn coigilteas suntasach i gcomparáid le tochailt as an nua.

De réir na Treorach, ní mór d’oibreoirí líonraí (cumarsáid leictreonach, fóntais fuinnimh, etc.) rochtain a thabhairt ar a mbonneagar fisiciúil (e.g. duchtanna, dúnphoill, caibinéid, cuaillí) do sholáthraithe líonra agus leathanbhanda ardluais á chur i bhfeidhm acu faoi théarmaí agus coinníollacha cothroma agus réasúnacha, lena n-áirítear praghas.

Chun é sin a dhéanamh ar bhealach trédhearcach, tá sé de cheart ag soláthraithe líonra rochtain a fháil ar fhaisnéis íosta, arna iarraidh sin dóibh, maidir leis an méid seo a leanas:

 • suíomh agus bealach
 • cineál agus úsáid reatha an bhonneagair agus
 • pointe teagmhála.

Ba cheart d’oibreoirí líonraían fhaisnéis sin a chur ar fáil arna iarraidh sin dóibh, mura bhfuil sí ar fáil cheana féin tríd an bPointe Aonair Faisnéise, agus ba cheart do chomhlachtaí earnála poiblí a bhfuil an fhaisnéis sin acu í a chur ar fáil. Féadfaidh na Ballstáit a cheangal ar na comhlachtaí earnála poiblí sin an fhaisnéis a chur ar fáil go réamhghníomhach tríd an bPointe Faisnéise Aonair. Mar sin féin, más rud é go bhféadfadh rochtain a fháil ar an bhfaisnéis sin a bheith ina cúis le saincheist slándála, is féidir leis na Ballstáit rochtain a theorannú.

Bonneagar laistigh d’fhoirgnimh

Áirithítear leis na rialacha bonneagar fisiciúil foirgnimh atá réidh don ardluas i ngach foirgneamh nuathógtha agus athchóirithe mórthógtha. Laghdaíonn sé sin an costas agus an cur isteach a bhaineann leis an mbonneagar sin a imscaradh ag céim níos déanaí.

Chun an cuspóir sin a bhaint amach, ní mór aon fhoirgneamh a eisíonn ceadanna a fheistiú leis na nithe seo a leanas:

 • bonneagar fisiciúil foirgnimh suas go dtí críochphointe an líonra, amhail mionduchtanna atá in ann líonraí ardluais a óstáil, agus
 • i gcás foirgnimh ilteaghaisí, pointe rochtana atá inrochtana go héasca do sholáthraithe líonraí cumarsáide poiblí ar mian leo a líonraí a fhoirceannadh ag áitreabh an tsíntiúsóra

Nuair a bheidh na caighdeáin sin bainte amach ag foirgneamh, beidh siad i dteideal an lipéad deonach “réidh don leathanbhanda” a fháil. D’fhéadfadh díolúintí tarlú do chineálacha áirithe foirgneamh (míleata, séadchomharthaí) nó costas.

Beidhsé de cheart ag gach soláthraí líonra rochtain a fháil ar aon bhonneagar fisiciúil foirgnimh faoi théarmaí agus coinníollacha cothroma agus neamh-idirdhealaitheacha, má tá dúbailt dodhéanta ó thaobh na teicneolaíochta de nó neamhéifeachtúil ó thaobh an gheilleagair de.

I gcás foirgneamh nach bhfuil feistithe le bonneagar foirgnimh atá réidh don ardluas, is féidir le soláthraithe líonra a líonra a fhoirceannadh ag áitreabh an tsíntiúsóra faoi réir chomhaontú an tsíntiúsóra agus ar choinníoll go n-íoslaghdaítear an tionchar ar mhaoin tríú páirtithe.

 

An Nuacht is Déanaí

NEWS ARTICLE |
Apply for the European Broadband Awards 2023

Europe’s digital transformation by 2030 relies on providing citizens with access to gigabit connectivity and 5G services. The European Broadband Awards 2023 will highlight projects leading us into the Europe digital decade.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Tacaíocht do chur i bhfeidhm céimneach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna Sochaí Gigighiotáin an Aontais a bhaint amach.

Féach freisin

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.