Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Faireachán ar Shreabhadh Sonraí Eorpacha

I bhfianaise na Straitéise Eorpaí Sonraí, is féidir anailís straitéiseach, cainníochtú, léirshamhlú agus faireachán a dhéanamh ar mhéideanna agus luachanna eacnamaíocha sreafaí néalsonraí ar fud an Aontais Eorpaigh, thíortha CSTE agus na Ríochta Aontaithe leis an Uirlis Amharcléirithe Straitéiseach maidir le Sreabhadh Sonraí Néalríomhaireachta.

    coincheap na sonraí a thabhairt chun cuimhne

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Tá sé ríthábhachtach anailís, mapáil, cainníochtú agus faireachán a dhéanamh ar mhéid sreafaí néalsonraí agus ar na luachanna eacnamaíocha a bhaineann leo laistigh agus lasmuigh den Aontas i réimse na néalríomhaireachta chun tacú leis an gcinnteoireacht, le roghanna tionsclaíocha agus le cinntí infheistíochta. Tá sé ríthábhachtach freisin measúnú a dhéanamh ar iomaíochas gheilleagar digiteach na hEorpa bunaithe ar anailís ar phatrúin sreafa sonraí agus chun faireachán a dhéanamh ar ghluaiseacht sonraí i gcoinne an phrionsabail maidir le saorghluaiseacht sonraí neamhphearsanta ar fud gheilleagar an Aontais. Cabhróidh sé le spriocanna Deich mBliana Digiteach Cloud agus Edge a bhaint amach faoi 2030 má bhíonn méid agus luach na sreafaí sonraí scamall ar eolas agat.

Chun faisnéis eacnamaíoch a sholáthar i sreafaí sonraí i réimse na néalríomhaireachta, chruthaigh an Coimisiún Uirlis Amharcléirithe Straitéiseach Shreabhadh Sonraí Néalríomhaireachta.

Cuireann an uirlis ar chumas an Choimisiúin an méid seo a leanas a dhéanamh:

  1. méid agus luach eacnamaíoch na bpríomhshreafaí sonraí i réimse na néalríomhaireachta ar fud 27 mBallstát an Aontais (i.e. sreafaí sonraí laistigh den Aontas) agus leis an Íoslainn, leis an Iorua, leis an Eilvéis agus leis an Ríocht Aontaithe (i.e. sreafaí sonraí lasmuigh den Aontas) a mhapáil agus a mheas;
  2. eis-sreafaí sonraí réamhaisnéise go dtí 2030;
  3. déan anailís ar mhéid na sreafaí sonraí in aghaidh na hearnála, méid na cuideachta agus na dtíortha.

Soláthraíonn an léarscáil agus na graif réamhaisnéisí maidir le sreabhadh sonraí comparáideacha tíre agus maidir le heis-sreabh ó 2016 go dtí 2030 i gcás ina bhfuil sonraí ar fáil.

 

 

Cuimsíonn an Uirlis Amharcléiriú Straitéiseach Sreabhadh Sonraí Néalríomhaireachta sonraí ó 31 tír san Eoraip. Úsáidfear é chun faireachán a dhéanamh ar threochtaí sreafa sonraí, lena n-áirítear méideanna agus a luachanna eacnamaíocha laistigh de na tíortha sin. Cuirtear i láthair ann freisin sonraí maidir le glacadh néalríomhaireachta de réir earnála, tíre agus cuideachtaí suas go dtí 2030. Is féidir leis an uirlis a bheith úsáideach freisin mar ionstraim fadbhreathnaitheachta straitéisí chun tacú le cinntí cinnteoireachta, trádála agus infheistíochta amach anseo sa néalríomhaireacht bunaithe ar fhianaise ar shreabhadh sonraí. 

Tá na sonraí a chuirtear i láthair san Uirlis Amharcléirithe Straitéiseach Sreabhadh Sonraí Cloud ó 2016 le réamhaisnéisí go dtí 2030. Tá na foinsí bailithe sonraí a úsáidtear ó fhoinsí príomhúla amhail sonraí staidrimh oifigiúla go foinsí tánaisteacha amhail suirbhéanna agus agallaimh. Forbraíodh an mhodheolaíocht nua a forbraíodh chun an uirlis sin a sholáthar den chéad uair i dtuarascáil 2021 ón gCoimisiún maidir le Sreabha Sonraí a Mhapáil.

Feabhsaíodh an mhodheolaíocht atá mar bhonn leis an uirlis in 2022 chun Creat Anailíseach a chur san áireamh lena gceadaítear anois luachanna eacnamaíocha na sreafaí sonraí a chainníochtú agus sreafaí sonraí lasmuigh den Aontas a mheas le príomh-chomhpháirtithe trádála thar an gcainníochtú agus mapáil atá ar fáil faoi láthair ar mhéid na sreafaí sonraí néalríomhaireachta. Tugtar tuairisc ar na feabhsuithemodheolaíochta agus ar an gCreat Anailíseach chun luachanna eacnamaíocha sreafaí sonraí néalríomhaireachta a mheas i dtuarascáil 2023an staidéir ón gCoimisiún ‘Luacha Eacnamaíochta na Sreabhadh Sonraí’.

 

Séanadh: Rinneadh gach iarracht cruinneas agus iomláine na faisnéise a chinntiú, ní thugtar aon ráthaíocht ná ní ghlactar aon fhreagracht as earráidí nó easnaimh sna bunábhair a úsáidtear chun léarscáileanna na saoráidí néalríomhaireachta agus imeall a thiomsú.

Eolas faoin gCúlra

In 2019, chun Faireachán Eorpach ar Shreabhadh Sonraí a thógáil, sheol Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta (CONNECT), i gcomhar leis an Airmheán Comhpháirteach Taighde, an chéad suirbhé deonach ar chuideachta agus ar eintitis phoiblí (dúnta anois) chun sonraí comhiomlánaithe anaithnidithe a bhailiú maidir le:

  • an méid sonraí arna stóráil laistigh de bhonneagair néalríomhaireachta ag cuideachtaí agus eintitis phoiblí laistigh den Aontas (i.e. stoic sonraí);
  • an méid sonraí a aistríodh ó bhonneagar néalríomhaireachta amháin go bonneagar néalríomhaireachta eile ar fud an Aontais.

Aithníodh i Straitéis Eorpach 2020 maidir le Sonraí an tábhacht straitéiseach a bhaineann le faisnéis eacnamaíoch a fháil maidir le sreafaí sonraí agus, ar an gcaoi sin, cuireadh chun cinn Creat Anailíseach Straitéiseach faoi Shreabhadh Sonraí a fhorbairt. Chun an phríomhghníomhaíocht sin a chur i gcrích, rinne an Coimisiún dhá staidéar: ‘Sreabha Sonraí a Mhapáil’ agus ‘Luachanna Eacnamaíochta na Sreabhadh Sonraí’. Forbraíonnan chéad staidéar agus tástálacha don chéad uair modheolaíocht nua, féin-chothaithe agus replicaable chun méid na sreafaí sonraí a chainníochtú. Forbraíonn an dara ceann Creat Anailíseach den chéad chineál chun luach eacnamaíoch sreafaí sonraí a thomhas. Tá sonraí arna bhforbairt ag an dá staidéar ó thaobh méid agus luach eacnamaíoch sreafaí sonraí leabaithe isteach san Uirlis Amharcléirithe Straitéiseach Sreabhadh Sonraí Cloud Data.

Leis an uirlis seo is féidir na tíortha agus na hearnálacha eacnamaíocha a spreagann sreabhadh sonraí néalríomhaireachta a fheiceáil ar líne. Fágann sé freisin gur féidir anailís a dhéanamh ar shreafaí néalsonraí agus ar a luach eacnamaíoch gaolmhar de réir earnála, tíreolaíochta agus méid na fiontraíochta ar fud 31 tír san Eoraip. Léirítear ann freisin an méid atá ann faoi láthair ar líne agus réamh-mheastacháin go dtí 2030 ar ghlacadh néalríomhaireachta in aghaidh na néalearnálacha, na mBallstát agus cineálacha cuideachtaí agus pointí do phríomh-chomhpháirtithe eacnamaíocha.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Iarrann an Coimisiún ar 18 mBallstát an Gníomh Eorpach um Rialachas Sonraí a chomhlíonadh

Chinn an Coimisiún Eorpach tús a chur le nósanna imeachta um shárú trí litir fógra fhoirmiúil a sheoladh chuig 18 mBallstát nár ainmnigh na húdaráis fhreagracha chun an Gníomh um Rialachas Sonraí a chur chun feidhme, nó nár chruthaigh go bhfuil sé de chumhacht ag na Ballstáit sin na cúraimí a cheanglaítear leis an nGníomh a dhéanamh.

PRESS RELEASE |
Glaonna oscailte ag an gCoimisiún chun breis agus €176 mhilliún a infheistiú in acmhainní digiteacha agus i dteicneolaíocht

D’oscail an Coimisiún Eorpach sraith nua glaonna ar thograí faoi Chláir Oibre 2023-2024 den Chlár don Eoraip Dhigiteach chun acmhainneachtaí digiteacha a neartú ar fud an Aontais. Tá na glaonna sin oscailte do ghnólachtaí, do riaracháin phoiblí agus d’eintitis eile ó Bhallstáit an Aontais, ó thíortha CSTE/LEE, agus ó thíortha comhlachaithe. Tá an buiséad don tsraith glaonna sin os cionn €176 mhilliún.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta

Is mian leis an Aontas saorshreabhadh sonraí a chinntiú san Eoraip, rud a chuirfidh ar chumas cuideachtaí agus riarachán poiblí sonraí neamhphearsanta a stóráil agus a phróiseáil cibé áit a roghnaíonn siad.