Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Cibearaonad Comhpháirteach

Is ardán nua é an Cibearaonad Comhpháirteach a bhfuil sé d’aidhm aige comhar a neartú i measc Institiúidí, Gníomhaireachtaí, Comhlachtaí agus na n-údarás sna Ballstáit.

  Joint Cyber Unit visual: cosc a chur, a dhíspreagadh, freagairt

Níl spás coiteann ag éiceachóras cibearshlándála an Aontais go fóill oibriú le chéile i bpobail agus i réimsí éagsúla, rud a chuireann ar chumas na líonraí atá ann cheana leas iomlán a bhaint as a n-acmhainneacht.

I Straitéis Chibearshlándála an Aontais, leagadh amach an gá atá le Cibearaonad Comhpháirteach (JCU), inar sainaithníodh na príomhfhadhbanna a rannchuideodh sé le réiteach a fháil, a chuspóirí agus na céimeanna is gá chun é a bhaint amach.

Cuireann sé leis an obair ar cuireadh tús léi leis an Moladh maidir le freagairt chomhordaithe ar theagmhais agus ar ghéarchéimeanna — ar a dtugtar Treoirphlean in 2017. Socrófar JCU gar d’ oifigí ENISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil, agus CERT-EU, an Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire d’Institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais.

Cuideoidh JCU le pobail shibhialtacha, fhorfheidhmiú an dlí, taidhleoireachta agus cibearchosanta dul i gcomhar le chéile chun cibirionsaithe a chosc, a dhíspreagadh agus chun freagairt dóibh. Ar an gcaoi sin, bainfidh sé tairbhe as saineolas na ngníomhaithe ábhartha uile i réimse na cibearshlándála. Beidh na daoine lena mbaineann in ann gníomhú go tapa i gcoinne cibearbhagairtí agus obair a dhéanamh chun acmhainní a shlógadh le haghaidh cúnamh frithpháirteach. 

Tá sé molta ag an gCoimisiún go dtógfaí JCU trí phróiseas céimnitheach trédhearcach i gceithre chéim:

 1. measúnú a dhéanamh ar na gnéithe eagraíochtúla agus cumais oibríochtúla an Aontais a shainaithint faoin 31 Nollaig 2021;
 2. pleananna náisiúnta freagartha ar theagmhais agus ar ghéarchéimeanna a ullmhú agus gníomhaíochtaí ullmhachta comhpháirteacha a chur i bhfeidhm faoin 30 Meitheamh 2022;
 3. JCU a oibríochtú trí fhoirne Mearfhreagartha de chuid an Aontais a shlógadh, de réir nósanna imeachta a shainítear i bplean an Aontais maidir le freagairt ar theagmhais agus ar ghéarchéimeanna faoin 31 Nollaig 2022;
 4. ról a thabhairt do chomhpháirtithe na hearnála príobháidí, d’úsáideoirí agus do sholáthraithe réiteach agus seirbhísí cibearshlándála, comhroinnt faisnéise a mhéadú agus a bheith in ann freagairt chomhordaithe an Aontais ar chibearbhagairtí a ghéarú faoi mhí an Mheithimh 2023.

Áirítear an méid seo a leanas ar phríomhghníomhaíochtaí JCU:

 • ardán fisiciúil a bhunú atá bunaithe ar oifigí cóngaracha ENISA agus CERT-EU sa Bhruiséil;
 • ardán fíorúil a bhunú a bheidh comhdhéanta d’uirlisí chun faisnéis a chomhroinnt ar bhealach slán agus tapa;
 • plean an Aontais maidir le freagairt ar theagmhais agus ar ghéarchéimeanna cibearshlándála a chur i gcrích (bunaithe ar phleananna náisiúnta a mholtar in NIS2);
 • tuarascálacha comhtháite ar dhálaí cibearshlándála an Aontais a chur ar fáil, lena n-áirítear faisnéis agus faisnéis faoi bhagairtí agus faoi theagmhais;
 • foirne Mearfhreagartha Cibearshlándála an Aontais a bhunú agus a shlógadh;
 • meabhráin tuisceana a thabhairt i gcrích le haghaidh comhair agus cúnaimh fhrithpháirtigh;
 • comhaontuithe comhroinnte faisnéise a thabhairt i gcrích chomh maith le comhaontuithe comhair oibríochtúla le cuideachtaí san earnáil phríobháideach, idir úsáideoirí agus soláthraithe réiteach agus seirbhísí cibearshlándála; 
 • fardal de na cumais oibríochtúla agus theicniúla atá ar fáil san AE a chur le chéile;
 • sineirgí struchtúrtha a shainiú le huirlisí feabhsaithe cumas braite, go háirithe SOCanna;
 • plean ilbhliantúil a leagan síos chun freachnaimh a chomhordú agus comhchleachtadh agus comhoiliúint a eagrú;
 • tuairisciú: Tuarascáil eatramhach ina ndéantar róil agus freagrachtaí na rannpháirtithe a mheasúnú agus an tuarascáil deiridh ar ghníomhaíochtaí.

Déanfaidh na leathanaigh ghréasáin sin tú a choinneáil cothrom le dáta maidir leis an bpróiseas seo de réir a chéile.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Chuir an Coimisiún tionscnaimh nua i láthair le haghaidh bhonneagair dhigiteacha an lae amárach

Tá sraith gníomhaíochtaí féideartha curtha i láthair ag an gCoimisiún chun nuálaíocht, slándáil agus athléimneacht na mbonneagar digiteach a chothú. Braitheann iomaíochas gheilleagar na hEorpa amach anseo ar na hardbhonneagair agus seirbhísí líonra dhigitigh sin, ós rud é go bhfuil nascacht thapa, shlán agus fhorleathan riachtanach d’úsáid na dteicneolaíochtaí a thabharfaidh sinn isteach sa saol amach anseo: teilileigheas, tiomáint uathoibrithe, cothabháil réamhfháistineach foirgneamh, nó talmhaíocht bheacht.

NEWS ARTICLE |
Ráiteas Comhpháirteach maidir le Ivanti Connect Secure agus Beartas Ivanti Leochaileachtaí Slána

Tá an Coimisiún Eorpach, ENISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil, CERT-EU, Europol agus líonra na bhfoirne freagartha do theagmhais a bhaineann le slándáil ríomhairí (líonra CSIRTanna) náisiúnta an Aontais, ag leanúint go dlúth le dúshaothrú gníomhach na leochaileachtaí i dtáirgí Thairseach Shlán Beartas Ivanti Connect agus Ivanti, réitigh líonra príobháideach fíorúil tráchtála ar a dtugtaí Pulse Connect Secure.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An Straitéis Chibearshlándála

Is é is aidhm do Straitéis Chibearshlándála an Aontais athléimneacht a chothú in aghaidh cibearbhagairtí agus deimhin a dhéanamh de go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe as teicneolaíochtaí digiteacha iontaofa.