Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dul i ngleic leis an mbréagaisnéis ar líne

Tá an Coimisiún ag dul i ngleic le scaipeadh na bréagaisnéise agus na mífhaisnéise ar líne chun a chinntiú go gcosnófar luachanna agus córais dhaonlathacha na hEorpa.

Foghlaim faoin bhfeachtas #FactsMatter

fix-empty

Is éard is bréagaisnéis ann ábhar bréagach nó míthreorach a scaiptear le hintinn mheabhlaireacht nó gnóthachan eacnamaíoch nó polaitiúil a bhaint amach, agus a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don phobal. Is ábhar bréagach nó míthreorach í an mhífhaisnéis a roinntear gan rún díobhálach, cé gur féidir leis na héifeachtaí a bheith fós díobhálach.

D’fhéadfadh roinnt iarmhairtí díobhálacha a bheith ag scaipeadh na bréagaisnéise agus na mífhaisnéise araon, amhail ár ndaonlathais a chur i mbaol, díospóireachtaí a dheighilt, agus sláinte, slándáil agus comhshaol shaoránaigh an Aontais a chur i mbaol.

Is dúshlán mór don Eoraip iad feachtais bhréagaisnéise mhórscála agus teastaíonn freagairt chomhordaithe ó thíortha an Aontais, ó institiúidí an Aontais, ó ardáin ar líne, ó na meáin nuachta agus ó shaoránaigh an Aontais. Tá roinnt tionscnamh forbartha ag an gCoimisiún chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis:

  • an Teachtaireacht maidir le ‘dul i ngleic leis an mbréagaisnéis ar líne: cur chuige Eorpach’ bailiúchán uirlisí chun dul i ngleic le scaipeadh na bréagaisnéise agus chun cosaint luachanna an Aontais a áirithiú;
  • is é is aidhm don phlean gníomhaíochta maidir le bréagaisnéis cumas agus comhar an Aontais a neartú sa chomhrac i gcoinne na bréagaisnéise;
  • leis an bPlean Gníomhaíochta um an Daonlathas Eorpach, forbraítear treoirlínte maidir le hoibleagáidí agus cuntasacht na n-ardán ar líne sa chomhrac i gcoinne na bréagaisnéise;
  • Ba é Cód Cleachtais 2018 maidir le bréagaisnéis an chéad uair ar fud an domhain a chomhaontaigh an tionscal, ar bhonn deonach, caighdeáin féinrialála chun an bhréagaisnéis a chomhrac. Bhí sé d’aidhm aige na cuspóirí a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún a cuireadh i láthair i mí Aibreáin 2018a bhaint amach
  • bhí clár faireacháin bréagaisnéise COVID-19, a rinne sínitheoirí an Chóid Chleachtais, ina bheart trédhearcachta chun cuntasacht na n-ardán ar líne a áirithiú maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis.
  • Is faireachlann neamhspleách é EDMO ina dtugtar le chéile seiceálaithe fíricí agus taighdeoirí acadúla a bhfuil saineolas acu i réimse na bréagaisnéise ar líne, ardáin na meán sóisialta, cleachtóirí meán agus litearthacht sna meáin atá dírithe ar iriseoirí
  • leis an gCód Cleachtais Neartaithe maidir leis an mBréagaisnéis, a síníodh an 16 Meitheamh 2022, tugtar le chéile raon leathan gníomhaithe chun gealltanas a thabhairt maidir le sraith leathan gealltanas deonach chun cur i gcoinne na bréagaisnéise

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Tá Moil frith-mhífhaisnéise an Aontais ar fáil anois do thíortha uile an Aontais

D’fhógair an Coimisiún go gcruthófaí sé mhoil nua i gcoinne na bréagaisnéise a bheidh mar chuid den Fhaireachlann Eorpach um na Meáin Dhigiteacha (EDMO), an t-ardán neamhspleách do sheiceálaithe fíricí, do thaighdeoirí acadúla agus do gheallsealbhóirí ábhartha eile a rannchuidíonn le haghaidh a thabhairt ar an mbréagaisnéis san Eoraip.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Media freedom and pluralism

The European Union upholds media freedom and pluralism as pillars of modern democracy and enablers of free and open debate.

Léargas níos doimhne

Clár faireacháin bréagaisnéise COVID-19

Tá clár faireacháin bréagaisnéise faoi COVID-19 á chur i gcrích ag sínitheoirí an Chóid Cleachtais maidir leis an mBréagaisnéis chun daoine a choinneáil ar an eolas faoin víreas agus faoi vacsaíní.

Cód Cleachtais 2022 maidir le Bréagaisnéis

Rinne mórardáin ar líne, ardáin speisialaithe atá ag teacht chun cinn, gníomhaithe i dtionscal na fógraíochta, seiceálaithe fíricí, eagraíochtaí taighde agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta Cód Cleachtais maidir le Bréagaisnéis a neartú tar éis Threoir an Choimisiúin i mí na...

Féach freisin

Litearthacht sna Meáin

Ní raibh litearthacht sna meáin chomh tábhachtach riamh agus atá sí sa lá atá inniu ann. Cuireann sé ar chumas saoránach, idir óg agus aosta, nascleanúint a dhéanamh ar an timpeallacht nuachta nua-aimseartha agus cinntí eolasacha a dhéanamh.