Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dul i ngleic leis an mbréagaisnéis ar líne

Tá an Coimisiún ag dul i ngleic le scaipeadh na bréagaisnéise agus na mífhaisnéise ar líne chun a chinntiú go gcosnófar luachanna agus córais dhaonlathacha na hEorpa.

fix-empty

Is éard is bréagaisnéis ann ábhar bréagach nó míthreorach a scaiptear chun dallamullóg a chur ar dhaoine nó chun gnóthachan eacnamaíoch nó polaitiúil a bhaint amach, agus a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don phobal. Is ábhar bréagach nó míthreorach í an mhífhaisnéis a roinntear gan rún díobhálach cé go bhféadfadh na héifeachtaí a bheith díobhálach fós.

D’fhéadfadh raon iarmhairtí díobhálacha a bheith ag scaipeadh na bréagaisnéise agus na mífhaisnéise araon, amhail bagairt ar ár ndaonlathais, díospóireachtaí deighilteacha, agus sláinte, slándáil agus comhshaol shaoránaigh an Aontais a chur i mbaol.

Is dúshlán mór don Eoraip iad feachtais bhréagaisnéise mhórscála agus teastaíonn freagairt chomhordaithe ó thíortha an Aontais, ó institiúidí an Aontais, ó ardáin ar líne, ó na meáin nuachta agus ó shaoránaigh an Aontais. Tá roinnt tionscnamh forbartha ag an gCoimisiún chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis:

  • an Teachtaireacht maidir le ‘dul i ngleic leis an mbréagaisnéis ar líne: cur chuige Eorpach’ bailiúchán uirlisí chun dul i ngleic le leathadh na bréagaisnéise agus chun cosaint luachanna an Aontais a áirithiú;
  • is é is aidhm don Phlean Gníomhaíochta maidir leis an mbréagaisnéis cumas agus comhar an Aontais a neartú sa chomhrac i gcoinne na bréagaisnéise;
  • leis an bPlean Gníomhaíochta um an Daonlathas Eorpach, forbraítear treoirlínte maidir le hoibleagáidí agus cuntasacht na n-ardán ar líne sa chomhrac i gcoinne na bréagaisnéise;
  • Ba é Cód Cleachtais 2018 maidir le bréagaisnéis an chéad uair ar fud an domhain a chomhaontaigh an tionscal, ar bhonn deonach, caighdeáin féinrialála chun an bhréagaisnéis a chomhrac. Bhí sé d’aidhm aige na cuspóirí a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún a tíolacadh i mí Aibreáin 2018 abhaint amach
  • d’fheidhmigh clár faireacháin bréagaisnéise COVID-19, a rinne sínitheoirí an Chóid Cleachtais, mar bheart trédhearcachta chun cuntasacht na n-ardán ar líne a áirithiú maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis.
  • Is faireachlann neamhspleách é EDMO ina dtugtar le chéile seiceálaithe fíricí agus taighdeoirí acadúla a bhfuil saineolas acu i réimse na bréagaisnéise ar líne, ardáin na meán sóisialta, cleachtóirí meán agus litearthachta sna meáin atá á stiúradh ag iriseoirí
  • leis an gCód Cleachtais Neartaithe maidir leis an mBréagaisnéis, a síníodh an 16 Meitheamh 2022, tugtar le chéile raon leathan gníomhaithe chun gealltanas a thabhairt maidir le sraith leathan gealltanas deonach chun an bhréagaisnéis a chomhrac

An Nuacht is Déanaí

NEWS ARTICLE |
Is díol sásaimh don Choimisiún gur fhormheas an Chomhairle an creat treorach chun na Foirne Mearfhreagartha Hibrideacha a bhunú go praiticiúil

Réitíonn sé sin an bealach d’fhoirne den sórt sin a imscaradh arna iarraidh sin, chun ullmhú i gcoinne bagairtí agus feachtais hibrideacha agus iad a chomhrac i dtimpeallacht slándála an lae inniu atá ag dul in olcas, le bréagaisnéis, cibirionsaithe, ionsaithe ar bhonneagar criticiúil, imirce ionstraimithe, agus cur isteach ó ghníomhaithe mailíseacha ar thoghcháin.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Saoirse agus iolrachas na meán

Seasann an tAontas Eorpach le saoirse agus iolrachas na meán mar cholúin an daonlathais nua-aimseartha agus mar chumasóirí na saordhíospóireachta oscailte.

Léargas níos doimhne

Clár faireacháin bréagaisnéise COVID-19

Tá clár faireacháin bréagaisnéise faoi COVID-19 á chur i gcrích ag sínitheoirí an Chóid Cleachtais maidir leis an mBréagaisnéis chun daoine a choinneáil ar an eolas faoin víreas agus faoi vacsaíní.

Cód Cleachtais 2022 maidir leis an mBréagaisnéis

Rinne ardáin mhóra ar líne, ardáin atá ag teacht chun cinn agus ardáin speisialaithe, gníomhaithe i dtionscal na fógraíochta, seiceálaithe fíricí, eagraíochtaí taighde agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta Cód Cleachtais neartaithe maidir le Bréagaisnéis a sheachadadh tar éis...

Féach freisin

Gníomhaíochtaí Ilmheán

Is é is aidhm do ghníomhaíochtaí ilmheán an Aontais tuairisciú nuachta ar ghnóthaí an Aontais a neartú ó pheirspictíochtaí Eorpacha.

Litearthacht sna Meáin

Ní raibh litearthacht sna meáin chomh tábhachtach riamh agus atá sí sa lá atá inniu ann. Cuireann sé ar chumas saoránach, idir óg agus aosta, nascleanúint a dhéanamh ar an timpeallacht nuachta nua-aimseartha agus cinntí eolasacha a dhéanamh.