Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Comhghuaillíocht chun cosaint níos fearr a thabhairt do mhionaoisigh ar líne (dar críoch 2023)

***Tá deireadh tagtha leis an obair faoin gComhghuaillíocht chun cosaint níos fearr a thabhairt do mhionaoisigh ar líne.***

Chun eolas a fháil faoin gCód iompair maidir le dearadh atá oiriúnach ó thaobh aoisede, téigh chuigGrúpa speisialta i gCód Iompair an Aontais maidir le dearadh atá oiriúnach ó thaobh aoise de.  

 

*********************************************

Is tionscnamh féinrialála é an chomhghuaillíocht chun cosaint níos fearr a thabhairt do mhionaoisigh ar líne atá ceaptha feabhas a chur ar an timpeallacht ar líne do leanaí agus do dhaoine óga.

Sheol príomhchuideachtaí TFC agus meán, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus UNICEF an Chomhghuaillíocht ar Lá na Sábháilteachta Idirlín 2017 go hoifigiúil, ag tógáil ar thionscnaimh roimhe seo.

Tá na cuideachtaí lena mbaineann ag dul i ngleic leis na rioscaí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn a mbíonn ar leanaí agus daoine óga aghaidh a thabhairt orthu ar líne, lena n-áirítear:

 • ábhar díobhálach (e.g. ábhar foréigneach nó ábhar a bhaineann le teacht i dtír gnéasach)
 • iompar díobhálach (e.g. cibearbhulaíocht)
 • teagmháil dhíobhálach (e.g. sracadh gnéasach)

Tá creat an tionscnaimh leagtha amach i ráiteas cuspóra na comhghuaillíochta (.pdf), lena dtugtar isteach 9 ngníomhaíocht faoi 3 phríomhshraith:

 1. cumhachtú úsáideoirí
 2. comhar feabhsaithe
 3. múscailt feasachta

Cumhachtú úsáideoirí

 • Dea-chleachtais a shainaithint agus a chur chun cinn chun cleachtais príobháideachais sonraí a chur in iúl;
 • Uirlisí inrochtana stóinsithe a chur ar fáil atá éasca le húsáid agus aiseolas agus fógra a thabhairt de réir mar is iomchuí;
 • Feasacht úsáideoirí agus an úsáid a bhaineann siad as faisnéis agus uirlisí a chur chun cinn, ar faisnéis agus uirlisí iad a d’fhéadfadh iad a choinneáil níos sábháilte ar líne. Áirítear leis sin a bhfreagracht agus a ndualgas a mhúineadh dóibh iad féin a iompar go freagrach agus go measúil i leith daoine eile ar líne. Dá réir sin, cothaíonn sé sin muinín agus cuireann sé cumhachtú digiteach mionaoiseach chun cinn;
 • Aicmiú ábhair a chur chun cinn nuair is iomchuí agus nuair is iomchuí;
 • Feasacht agus úsáid uirlisí rialaithe tuismitheoirí a chur chun cinn.

Comhar feabhsaithe

 • Dlús a chur leis an gcomhar le páirtithe eile amhail Eagraíochtaí Sábháilteachta Leanaí, Rialtais, seirbhísí oideachais agus forfheidhmiú an dlí chun comhroinnt dea-chleachtais a fheabhsú;
 • Forbairtí atá ag teacht chun cinn i dteicneolaíocht amhail gléasanna nasctha a shainaithint agus, le tacaíocht ón gCoimisiún, dul i dteagmháil le páirtithe eile a bhfuil ról acu freisin maidir le tacú le sábháilteacht leanaí ar líne.

Ardú feasachta

 • Tacú le feachtais múscailte feasachta a fhorbairt maidir le sábháilteacht ar líne, cumhachtú digiteach agus litearthacht sna meáin trí thionscnaimh ad hoc agus tionscnaimh leanúnacha araon;
 • Rochtain leanaí ar ábhar, tuairimí, faisnéis agus eolas éagsúlaithe ar líne a chur chun cinn.

Chomh maith leis an ráiteas cuspóra a fhormhuiniú, rinne na cuideachtaí sínithe gealltanais aonair i gcomhréir lena ngníomhaíocht ghnó. I mí na Samhna 2020, chuaigh TikTok isteach sa Chomhghuaillíocht agus chuir sé a ghealltanais isteach (.pdf).

Comhaltaí na Comhghuaillíochta

Cumhdaíonn an chomhghuaillíocht an slabhra luacha ina iomláine, ó phríomhchuideachtaí TFC agus meán go heagraíochtaí neamhrialtasacha, lena n-áirítear:

Sínitheoirí cuideachtaí

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, The LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Comhaltaí comhlachaithe

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, Comhpháirtíocht EUN, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (I gcoinne Mí-iompar Idirlín), FSM, GSMA, Comhghuaillíocht TFC, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

Luaitear sa bheartas ballraíochta (.pdf) go bhfuil an t-ardán ilpháirtithe leasmhara seo oscailte do bhaill nua.

Tuarascáil ar an meastóireacht neamhspleách

D’aontaigh an Chomhghuaillíocht go ndéanfaí athbhreithniú neamhspleách trédhearcach 18 mí tar éis a sheolta. Ar Lá na Sábháilteachta Idirlín 2019, foilsíodh an tuarascáil maidir leis an meastóireacht neamhspleách ar an 'gComhghuaillíocht chun cosaint níos fearr a thabhairt do mhionaoisigh ar líne'.

Rinneadh measúnú sa mheastóireacht ar an gcaoi a bhfuil an Chomhghuaillíocht á cur chun feidhme, ar a tionchar foriomlán, agus ar ábharthacht agus éifeachtacht na ngníomhaíochtaí atá déanta aici go dtí seo. Ceann eile de na haidhmeanna a bhí aige ná láidreachtaí agus easnaimh a aithint. Is foinse luachmhar faisnéise é an staidéar, ina leagtar amach moltaí maidir le hobair na Comhghuaillíochta amach anseo, d’aon bhall nua a d’fhéadfadh a bheith ag dul isteach sa tionscnamh, a bheidh in ann foghlaim ó na scéalta ratha agus na dea-chleachtais a sainaithníodh.

Cruinnithe

Buaileann comhaltaí na Comhghuaillíochta le chéile go rialta aghaidh ar aghaidh:

1. Cruinniú an 30 Aibreán 2019 chun an bealach chun cinn don tionscnamh a phlé agus a chomhaontú tar éis fhoilsiú na Tuarascála maidir leis an meastóireacht neamhspleách ar an ‘gComhghuaillíocht chun cosaint níos fearr a thabhairt do mhionaoisigh ar líne’.

Clár an chruinnithe (.pdf) 

Cuir i láthair:

2. Cruinniú an 14 Deireadh Fómhair 2019 chun an Straitéis Eorpach maidir le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí a mheas agus chun na forbairtí agus na dea-chleachtais is déanaí a roinnt i measc na gcomhaltaí.

Clár an chruinnithe (.pdf)

Cuir i láthair:

3. Cruinniú an 27 Bealtaine 2020 chun faisnéis a mhalartú maidir leis na forbairtí is déanaí, ról na ngeallsealbhóirí éagsúla a athdhearbhú maidir le timpeallacht shábháilte agus níos fearr ar líne a chruthú go háirithe sna cúinsí reatha a bhaineann le COVID-19 agus chun plé a dhéanamh ar na chéad chéimeanna eile don Ghealltanas don Óige le haghaidh idirlíon níos fearr.

Clár an chruinnithe (.pdf)

Cuir i láthair:

4. Cruinniú an 23 Deireadh Fómhair 2020 chun faisnéis a mhalartú maidir leis na forbairtí is déanaí agus chun an grúpa a thabhairt cothrom le dáta maidir leis an dul chun cinn atá déanta i ndáil leis an nGealltanas don Óige le haghaidh idirlíon níos fearr.

Clár an chruinnithe (.pdf)

Cuir i láthair:

5. Cruinniú an 29 Meitheamh 2021 chun faisnéis a mhalartú maidir leis na forbairtí is déanaí amhail na tograí ón gCoimisiún: maidir leis an Intleacht Shaorga agus maidir le creat le haghaidh na Céannachta Digití Eorpaí. Cuireadh coincheap i láthair freisin le haghaidh Chéim 2.0 den Ghealltanas maidir le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí don Óige.

Clár an chruinnithe (.pdf)

Cuir i láthair:

6. Cruinniú an 21 Deireadh Fómhair 2021 chun dul i gcomhairle leis na comhaltaí maidir leis an nuashonrú ar an Straitéis maidir le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí, a dtuairimí a lorg agus a n-ionchur a bhailiú maidir le riachtanais, bearnaí agus rioscaí agus deiseanna atá ag teacht chun cinn a mbíonn tionchar acu ar chearta leanaí i ndomhan digiteach.

Clár an chruinnithe (.pdf)

7. Cruinniú an 23 Bealtaine 2022 chun an straitéis Eorpach nua maidir le hidirlíon níos fearr do leanaí (BIK+) a chur i láthair.

Cuir i láthair:

An Nuacht is Déanaí

NEWS ARTICLE |
Comóradh 2 bhliain ar Straitéis BIK+

Chun comóradh 2 bhliain a dhéanamh ar straitéis BIK+, tá an ‘uirlis dearbhaithe aoise’, ceistneoir féinmheasúnaithe don tionscal, ‘Tuarascáil Faireacháin Beartais BBIK’ nua agus ‘Coimre ar théacsanna foirmiúla an Aontais a bhaineann le leanaí sa saol digiteach’ nuashonraithe á heisiúint againn.

PRESS RELEASE |
Tús curtha ag an gCoimisiún le himeachtaí foirmiúla i gcoinne TikTok faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha

Tá imeachtaí foirmiúla tionscanta ag an gCoimisiún Eorpach chun a mheas an bhféadfadh sé gur sháraigh TikTok an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) i réimsí a bhaineann le mionaoisigh a chosaint, trédhearcacht fógraíochta, rochtain ar shonraí do thaighdeoirí, chomh maith le bainistiú riosca ar dhearadh andúileach agus ábhar díobhálach.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Ionaid d'Idirlíon Níos Sábháilte

Cuireann Ionaid d’Idirlíon Níos Sábháilte leanaí, tuismitheoirí, múinteoirí agus cúramóirí ar an eolas faoi cheisteanna digiteacha agus faoin gcomhrac i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne, cuireann siad comhairle orthu agus tugann siad cúnamh dóibh ina leith.