Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ón Treoir maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí (PSI) go dtí an Treoir maidir le Sonraí Oscailte

Is féidir le hathúsáid sonraí oscailte cuidiú le geilleagar na hEorpa a fhás, intleacht shaorga agus obair chúnaimh a fhorbairt chun dúshláin shochaíocha a shárú.

  Amharcléiriú ar shonraí

© iStock by Getty Images – 1132660268 monsitj

Tá margadh sonraí oscailte an Aontais ina bhunchloch de gheilleagar sonraí foriomlán an Aontais. Meastar go dtiocfaidh méadú ar luach eacnamaíoch díreach iomlán na PSI ó bhonnlíne EUR 52 bhilliún in 2018 do thíortha an Aontais agus don Ríocht Aontaithe, go EUR 194 bhilliún in 2030.

Ghlac an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh athbhreithniú ar an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí (Treoir 2013/37/AE) i mí Aibreáin 2018. Cuireadh an togra i láthair mar chuid de phacáiste beart arb é is aidhm dóibh éascú a dhéanamh ar spás coiteann sonraí a chruthú san Aontas. Comhlíonann an t-athbhreithniú sin freisin an oibleagáid maidir le hathbhreithniú a leagtar amach in Airteagal 13 den Treoir.

Is toradh é an togra le haghaidh athbhreithniú ar an Treoir ar phróiseas forleathan comhairliúcháin phoiblí, ar mheastóireacht ar an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí atá ann faoi láthair agus ar mheasúnú tionchair. Fuair an togra seo tuairim dhearfach ón mBord um Ghrinnscrúdú Rialála.

Comhthéacs an athmhúnlaithe: bacainní le sárú

Bhí sé d’aidhm ag an togra na bacainní a shárú a chuireann cosc fós ar athúsáid iomlán faisnéise ón earnáil phoiblí, lena n-áirítear, de réir an mheasúnaithe tionchair, an méid seo a leanas:

 • Tá acmhainneacht ollmhór athúsáide ag sonraí arna nginiúint ag earnálacha na bhfóntas agus an iompair. Mar sin féin, ní chumhdaítear eintitis atá gníomhach sna hearnálacha sin leis an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí, cé go bhfuil go leor acu maoinithe go hiomlán nó go páirteach le hairgead poiblí. Is amhlaidh atá i gcás sonraí taighde a eascraíonn as maoiniú poiblí.
 • Tá sonraí dinimiciúla ar cheann de na cineálacha sonraí is luachmhaire ó thaobh na tráchtála de, mar is féidir iad a úsáid le haghaidh táirgí agus seirbhísí a sholáthraíonn faisnéis i bhfíor-am, amhail aipeanna taistil nó iompair. Mar sin féin, is annamh a sholáthraítear rochtain fíor-ama ar shonraí dinimiciúla atá i seilbh comhlachtaí earnála poiblí, mar shampla trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchláir (APInna) a úsáid.
 • Leanann roinnt comhlachtaí earnála poiblí de bheith i bhfad níos airde ná mar is gá chun costais atáirgthe agus scaipthe a chumhdach le haghaidh athúsáid sonraí ón earnáil phoiblí. Is bacainn ar an margadh iad na muirir sin d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna). Is iondúil go mbíonn méadú ar an éileamh ar shonraí ón earnáil phoiblí mar thoradh ar dheireadh a chur le muirir, rud a fhágann go bhfuil níos mó nuálaíochta, tuilleadh fáis gnó agus, i ndeireadh na dála, ioncam buiséid níos airde (trí chánacha) don earnáil phoiblí.
 • Uaireanta, déanann sealbhóirí sonraí poiblí socruithe leis an earnáil phríobháideach chun luach breise a bhaint as a gcuid sonraí. Cruthaíonn sé sin an baol go ndéanfar sonraí ón earnáil phoiblí a ghaibhniú, rud a rachaidh chun tairbhe do chuideachtaí móra agus, ar an gcaoi sin, cuirfear teorainn le líon na n-athúsáideoirí ionchasacha a d’fhéadfadh a bheith ag na sonraí atá i gceist.

Cuspóirí an athmhúnlaithe

Maidir leis na bacainní sin a bheith ann i gcónaí, bhí sé d’aidhm ag na hathruithe atá beartaithe an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • bacainní ar dhul isteach sa mhargadh a laghdú, go háirithe i gcás FBManna, trí theorainn a chur leis na heisceachtaí a chuireann ar chumas comhlachtaí poiblí muirear níos mó a ghearradh ar athúsáid a gcuid sonraí ná na costais imeallacha a bhaineann le scaipeadh;
 • infhaighteacht sonraí a mhéadú trí chineálacha nua sonraí a mhaoinítear go poiblí agus go poiblí a thabhairt faoi raon feidhme na Treorach, amhail sonraí atá i seilbh gnóthas poiblí in earnálacha na bhfóntas agus an iompair agus sonraí taighde a eascraíonn as maoiniú poiblí;
 • an riosca go mbeadh buntáiste iomarcach ceannródaíche ann a théann chun tairbhe do chuideachtaí móra a íoslaghdú agus, ar an gcaoi sin, teorainn a chur le líon na n-athúsáideoirí ionchasacha a d’fhéadfadh a bheith ag na sonraí atá i gceist, trí phróiseas níos trédhearcaí a éileamh chun socruithe sonraí príobháideacha poiblí a bhunú;
 • deiseanna gnó a mhéadú trí scaipeadh sonraí dinimiciúla a spreagadh trí chomhéadain feidhmchláir (APInna).

An Treoir maidir le sonraí oscailte agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

Gabhann an Treoir nua(Treoir (AE) 2019/1024) ionadna rialacha a tugadh isteach leis an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí. Tugann sé aghaidh ar bhacainní ar athúsáid faisnéise a mhaoinítear go poiblí ar fud an Aontais agus tugtar an reachtaíocht cothrom le dáta leis an dul chun cinn i dteicneolaíochtaí digiteacha.

Ba cheart comhchuibhiú íosta na rialacha agus na gcleachtas náisiúnta maidir le hathúsáid faisnéise a mhaoinítear go poiblí a bheith ina rannchuidiú le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus le forbairt chuí na sochaí faisnéise san Aontas.

Faoi na rialacha nua:

 • I bprionsabal, tá gach ábhar san earnáil phoiblí ar féidir rochtain a fháil air faoi rialacha náisiúnta maidir le rochtain ar dhoiciméid ar fáil saor in aisce lena athúsáid. Leis an Treoir seo, ní féidir le comhlachtaí earnála poiblí níos mó ná an costas imeallach a ghearradh ar athúsáid a gcuid sonraí, ach amháin i gcásanna an-teoranta. Leis sin, beidh níos mó FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta in ann dul isteach i margaí nua chun táirgí agus seirbhísí sonraíbhunaithe a chur ar fáil.
 • Leagtar béim ar leith ar thacair sonraí ardluacha amhail staidreamh nó sonraí geospásúla. Tá acmhainneacht tráchtála ard ag na tacair sonraí sin, agus is féidir leo dlús a chur le teacht chun cinn réimse leathan táirgí agus seirbhísí faisnéise breisluacha. Tá an Coimisiún ag obair i gcomhar le tíortha an Aontais anois chun liosta na dtacar sonraí ardluacha sonracha is féidir a chur ar fáil saor in aisce agus in-athúsáidte ar fud an Aontais ar fad a shainiú.
 • Gineann gnóthais phoiblí in earnáil an iompair agus na bhfóntas sonraí luachmhara nuair a sholáthraíonn siad seirbhísí ar mhaithe leis an leas ginearálta a thiocfaidh faoi raon feidhme na Treorach maidir le Sonraí Oscailte agus Faisnéis na hEarnála Poiblí. A luaithe a chuirfidh na gnóthais phoiblí sonraí den sórt sin ar fáil, beidh orthu prionsabail na trédhearcachta, an neamh-idirdhealaithe agus an neamh-eisiaimh a leagtar amach sa Treoir a chomhlíonadh agus a áirithiú go n-úsáidfear formáidí iomchuí sonraí agus modhanna iomchuí scaipthe. Beidh siad fós in ann muirir réasúnacha a shocrú chun na costais a bhaineann le táirgeadh na sonraí a aisghabháil agus iad a chur ar fáil lena n-athúsáid.
 • Baineann roinnt comhlachtaí poiblí úsáid as sonraí casta le cuideachtaí príobháideacha, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le faisnéis ón earnáil phoiblí a ‘ghlasáil’. Cuirtear coimircí i bhfeidhm chun trédhearcacht a threisiú agus chun teorainn a chur le comhaontuithe a thabhairt i gcrích, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le hathúsáid eisiach sonraí ón earnáil phoiblí ag comhpháirtithe príobháideacha.
 • Le tuilleadh sonraí fíor-ama, atá ar fáil trí APInna, is féidir le cuideachtaí, go háirithe gnólachtaí nuathionscanta, táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt, amhail aipeanna soghluaisteachta. Tá sonraí taighde a mhaoinítear go poiblí á dtabhairt faoi raon feidhme na treorach freisin: Tá sé de cheangal ar thíortha AE beartais a fhorbairt chun rochtain oscailte a fháil ar shonraí taighde a mhaoinítear go poiblí agus cuirfear rialacha comhchuibhithe maidir le hathúsáid i bhfeidhm maidir leis na sonraí taighde uile a mhaoinítear go poiblí, ar sonraí iad a chuirtear ar fáil trí stórtha.

I dtreo liosta de thacair sonraí ardluacha

Tugtar isteach leis an Treoir coincheap na dtacar sonraí ardluacha, a shainítear mar dhoiciméid a mbaineann a n-athúsáid le tairbhí tábhachtacha don tsochaí agus don gheilleagar. Tá siad faoi réir sraith ar leith rialacha lena n-áirithítear go bhfuil siad ar fáil saor in aisce, i bhformáidí meaisín-inléite, a chuirtear ar fáil trí APInna agus, i gcás inarb ábhartha, mar oll-íoslódálacha. Soláthraítear raon feidhme téamach na dtacar sonraí ardluacha in Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir.

Is iad seo a leanas catagóirí téamacha na dtacar sonraí ardluacha, dá dtagraítear in Airteagal 13(1) den Treoir:

 1. geospásúil
 2. breathnadóireacht na Cruinne agus an comhshaol
 3. meitéareolaíoch
 4. staitisticí
 5. cuideachtaí agus úinéireacht cuideachta
 6. soghluaisteacht

Laistigh de na teorainneacha sin, agus le cúnamh ó Choiste um shonraí oscailte agus athúsáid faisnéise ón earnáil phoiblí atá comhdhéanta d’ionadaithe ó thíortha an Aontais, glacfaidh an Coimisiún in 2021 liosta de thacair shonracha ardluacha sonraí trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, tar éis measúnú tionchair a dhéanamh.

Tuilleadh eolais faoin gCoiste um shonraí oscailte agus athúsáid faisnéise ón earnáil phoiblí (Cód: C51600) ar fáil i gclár na coisteolaíochta.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
The European Commission decides to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to enact EU rules on open data and public sector data re-use

The European Commission has just decided to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to transpose EU rules on open data and the re-use of public sector data (Directive EU 2019/1024, referred to as the Open Data Directive) into national law.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Sonraí oscailte

The European Commission's policies focus on generating value for the economy and society through the reuse of public sector information.

Féach freisin

Tairseacha sonraí oscailte

Open data portals facilitate access to and reuse of public sector information. They can help encourage cross-border use of reusable data in Europe.