Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Athbhreithniú ar an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD)

Leis an Treoir athbhreithnithe maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc, cruthaítear creat meán do dheich mbliana digiteacha na hEorpa.

    A row of different styles of microphones on a light turquoise background, they represent parts of audiovisual media services

© image by BrAt_PiKaChU - Getty Images/iStock

Mhol an Coimisiún an t-athbhreithniú ar Threoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (AVMSD), agus bhí sé ina ábhar dianchaibidlíochta idir na comhreachtóirí. Ghlac Parlaimint na hEorpa tuarascáil maidir le soláthar seirbhísí meán closamhairc. Ghlac an Chomhairle an TSMC athbhreithnithe in 2018, agus an próiseas reachtach á thabhairt chun críche aici. Bhí go dtí mí Mheán Fómhair 2020 ag na Ballstáit chun AVMSD a thrasuí ina reachtaíocht náisiúnta.

Cad atá nua san AVMSD athbhreithnithe?

Tá go leor gnéithe nua san AVMSD athbhreithnithe: 

  • Prionsabal neartaithe maidir leis an tír thionscnaimh, le breis soiléireachta faoi na rialacha atá ag na Ballstáit, nósanna imeachta maolaithe ailínithe do chraoltóirí teilifíse agus soláthraithe seirbhíse ar éileamh agus deiseanna do mhaoluithe i gcás imní maidir le slándáil phoiblí agus rioscaí tromchúiseacha don tsláinte phoiblí.
  • Síneadh a chur le rialacha áirithe closamhairc chun ardáin comhroinnte físeán agus seirbhísí meán sóisialta a chumhdach.
  • Cosaint níos fearr do mhionaoisigh ar ábhar díobhálach sa domhan ar líne, lena n-áirítear cosaintí ar sheirbhísí físeáin ar éileamh a neartú.
  • Cosaint threisithe a thabhairt don teilifís agus d’fhíseán ar éileamh i gcoinne gríosú chun foréigin nó fuatha, agus i gcoinne briogadh poiblí chun cionta sceimhlitheoireachta a dhéanamh.
  • Oibleagáidí méadaithe chun oibreacha Eorpacha do sheirbhísí ar éileamh a chur chun cinn.
  • Níos mó solúbthachta i bhfógraíocht teilifíse, ag ligean do chraoltóirí a roghnú níos mó faoi shaoirse nuair a fógraí a thaispeáint i rith an lae. Tá an teorainn fhoriomlán socraithe ag 20 % den am craolacháin idir 6:00 agus 18:00 leis an sciar céanna a cheadaítear le linn an phríomh-ama (ó 18:00 go meán oíche).
  • Forálacha neartaithe chun leanaí a chosaint ar chumarsáid tráchtála closamhairc mhíchuí. Ní mór d’ardáin comhroinnte físeán oibleagáidí áirithe maidir leis an gcumarsáid tráchtála a urramú freisin.
  • Neamhspleáchas rialtóirí closamhairc.

Cúlra

Tá athrú as cuimse tagtha ar thírdhreach na meán le deich mbliana anuas. In ionad suí os comhair na teilifíse teaghlaigh, féachann na milliúin Eorpach anois ar ábhar ar líne ar ghléasanna móibíleacha éagsúla. 

Mhol an Coimisiún Treoir athbhreithnithe maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc i mí na Bealtaine 2016 inar áiríodh cur chuige nua i leith ardáin ar líne a scaipeann ábhar closamhairc. Le Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc atá ag an Aontas faoi láthair, rialaítear comhordú ar fud an Aontais ar an reachtaíocht náisiúnta maidir leis na meáin chlosamhairc uile.

D’eagraigh an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí chun tuairimí na bpáirtithe leasmhara uile a lorg maidir le conas tírdhreach meán closamhairc na hEorpa a chur in oiriúint don fheidhm sa ré dhigiteach. Tá an doiciméad ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. 

Chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin eile a bhaineann le feidhmiú mhargadh inmheánach na meán, thíolaic an Coimisiún togra le haghaidh an Ghnímh Eorpaigh um Shaoirse na Meán i mí Mheán Fómhair 2022. Ceann de na bearta atá beartaithe is ea Grúpa na Rialálaithe Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc (ERGA) a bunaíodh faoi AVMSD a chlaochlú ina Bhord Eorpach nua um Sheirbhísí na Meán.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc: Cúig Bhallstát curtha faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag an gCoimisiún

Chinn an Coimisiún Eorpach an tSeicia, Éire, an Rómáin, an tSlóvaic agus an Spáinn a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir leis an mainneachtain Treoir athbhreithnithe Sheirbhísí na Meán Closamhairc (“AVMSD”, Treoir (AE) 2018/1808) a thrasuí, maille le hiarraidh chun smachtbhannaí airgeadais a fhorchur i gcomhréir le hAirteagal 260(3) CFAE.

PRESS RELEASE |
Na meáin chlosamhairc: Iarrann an Coimisiún ar na Ballstáit rialacha an Aontais maidir le hábhar closamhairc a thrasuí go hiomlán

Tá tuairim réasúnaithe seolta ag an gCoimisiún Eorpach an tseachtain seo chuig an tSeicia, an Eastóin, Éire, an Spáinn, an Chróit, an Iodáil, an Chipir, an tSlóivéin agus an tSlóvaic toisc nach gcuireann sé faisnéis ar fáil faoi chur chun feidhme Threoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (AVMSD) ina ndlíthe náisiúnta. Tá feidhm ag na rialacha nua maidir leis na meáin chlosamhairc uile, idir chraoltaí teilifíse traidisiúnta agus seirbhísí ar éileamh, chomh maith le hardáin comhroinnte físeán. Is é is aidhm dóibh creat rialála a chruthú a bheidh oiriúnach don ré dhigiteach, as a dtiocfaidh

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Seirbhísí Closamhairc agus Meán

Na laethanta seo is féidir linn féachaint ar na cláir is fearr linn, ní hamháin ar an teilifís, ach ar líne freisin. Tá na léirithe sin faoi réir rialacha an mhargaidh aonair.

Léargas níos doimhne

Cruinnithe an Choiste Teagmhála

The Contact Committee monitors the implementation of the AVMSD and developments in the sector, and is a forum for exchange of views.

Rialtóirí closamhairc

Gheobhaidh tú ar an leathanach seo liosta rialálaithe an Aontais Eorpaigh i réimse na seirbhísí meán closamhairc.

Féach freisin

Fóram Scannánaíochta na hEorpa

Is ardán é Fóram Scannán na hEorpa le haghaidh idirphlé struchtúrtha idir lucht déanta beartas agus páirtithe leasmhara san earnáil chlosamhairc.